Kázání našeho společenství

Příčiny nevyslyšených modliteb

Kázání ze dne 23.4.2017:

Příčiny nevyslyšených modliteb
Bůh má rád, když se modlíme  –  když s Ním hovoříme. Modlitba je přirozený a upřímný rozhovor s Bohem. Prostřednictvím modlitby poznáváme Boha a budujeme s Ním vztah. Při modlitbě je důležité mít své srdce otevřené. Modlitba je v křesťanském životě velmi důležitá. Modlitba je součást křesťanství. Bez modlitby nebude požehnání ani výsledky našeho pozemského snažení. Díky všudypřítomnosti Boha může být modlitba vyřčena na jakémkoliv místě této planety. Se slovem modlitby se může na Boha obrátit úplně každý člověk (dospělý i dítě, miliardář i prostý člověk). Bůh mezi lidmi nedělá rozdíly – před Bohem jsme si všichni rovni. V modlitbě se otevíráme Bohu, předkládáme Mu své žádosti, starosti i nadšení. Také nesmíme zapomínat v modlitbách chválit Boha.

Někdy Bůh jakoby mlčí a naše modlitby vypadají nevyslyšeně. Musíme si uvědomit, že Boha nemůžeme ovládat ani manipulovat. Bůh je suverénní, není to žádný stroj na zázraky. Díky faktu, že Bůh každou modlitbu slyší, jsme ujištěni, že žádná modlitba není zbytečná.

Jaké jsou nejčastější příčiny nevyslyšených modliteb?

1. Měj osobní vztah s Bohem
Jedna ze základních příčin nevyslyšených modliteb je neosobní vztah s Bohem. Tací lidé věří v Boha, ale nic k Němu necítí. Existují dokonce lidi, kteří nevědí, že mohou navázat vztah s Bohem. Mít blízký vztah s Bohem je základním pravidlem pro vyslyšení modliteb.

Odevzdej svůj život Bohu, Spoléhej se na Něj, měj Ho vždycky na prvním místě a měj s Ním důvěrný vztah. Pak dostaneš všechno, co potřebuješ, pak bude k tobě Bůh mluvit, pak Bůh vyslyší tvoje modlitby.

2. Důvěřuj Bohu
Bez vzájemné důvěry nefunguje žádný vztah. Bez důvěry nefungují kamarádské vztahy na pracovišti, ani manželský vztah. Proto důvěřuj Bohu.

„Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho“
Bible, 1. Jan 5,14-15

3. Vytrvalost v modlitbě
Důležité je nepřestávat v modlitbě. Nevyslyšení modlitby může být dočasné – může to být zkouška tvojí vytrvalosti. Pokud jde zkoušku vytrvalosti, Bůh tvé modlitby vyslyší až po delší době. Bůh nás nechce trápit, Bůh chce naší pokoru a náš duchovní růst. Je to právě vyrvalost, co způsobuje duchovní růst.

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,16-18

4. Dodržuj Boží Zákony
Pokud jsi křesťan a nedodržuješ Boží Zákony, Bůh tě nevyslyší, pro Něho je tvoje modlitba ohavností…

„Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná!“
Bible, Přísloví 28,9

„Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší“
Bible, Izajáš 59,1-2

Někdy si obhajujeme své hříchy. Jindy zase děláme výměnný obchod, kdy si říkáme, že když něco uděláme něco pro Něho, on nám musí dát co požadujeme. Obojí je špatně.

5. Tvá modlitba není upřímná
Bůh má rád pouze upřímné modlitby – modlitby ze srdce. Při modlitbách je potřeba se Bohu otevřít, říct Mu to, jak to je – bez přetvářky.  On nás dokonale zná, takže se nemá cenu přetvařovat.

„Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky. Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible, Jakub 4,3-4

6. Modlíš se jen sám za sebe
Modlíš se jenom za svoje potřeby? Děláš chybu! To Bůh nemá rád. V Písmu dokonce stojí…

„modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.“
Bible, Jakub 5,16

Musíme se modlit za potřeby druhých, musíme se modlit za vládce a politiky (včetně diktátorů)…

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.“
Bible, 1. Timoteus 2,1-2

7. Nepřetvařuj se
Není dobré se přetvařovat před Bohem ani před lidmi. Je to ubohost. Bohu se hnusí, když se před lidmi ukazujeme jako duchovní velikáni, ale uvnitř jsme prázdní, nejistí a plni hříšných myšlenek.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible, Matouš 6,5-8

8. Neodpuštění
Tento svět je plný nenávisti a neodpuštění. Ty ale nepatříš tomuto světu, proto neměj v sobě žádnou nenávist, pořád odpouštěj. Bůh tvé modlitby nevyslyší, dokud budeš mít v sobě neodpuštění…

„Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.“
Bible, Marek 11,25

Také v modlitbě Otčenáš Ježíš říká:

„A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.“

9. Nedostatek víry
Někteří křesťané Boha o něco žádají, ale nemají dostatek víry. Pravá Biblická víra je, když hluboce věříme v Trojjediného Boha, když se poddáváme Bohu, když jsme poslušní a pokorní, když máme Boha na prvním místě. Pozor na učení Hnutí Víry! Hnutí Víry bere víru jako mocnou osobní (lidskou) sílu spojenou s představivostí, která dokáže vyprodukovat nadpřirozenou energii. Více kázání Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age).

„Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane; je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí.“
Bible, Jakub 1,5-8

10. Špatně se staráš o své tělo

Špatně se stravuješ, přejídáš se, kouříš atd.

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.
1. Korintským 6,19-20

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě“
1. Korintským 10,31

„Milovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše.“
3. Jan 1,2

10. Plň Boží vůli
Musíte plnit Boží vůli, jinak budou vaše modlitby nevyslyšeny. Z Písma víme, že Boží vůle například je: posvěcení, svatost, sexuální čistota, vzdávání díky…

„Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.“
Bible, 1. Tesalonickým 5,18

11. Boží záměr
Jedině Bůh může vědět, zda vyslyšení naší prosby je v našem zájmu. Bůh vyslýchá modlitby k našemu prospěchu, v souladu se svými záměry. Pokud má s vámi Bůh nějaký záměr a vy se modlíte o pravý opak, těžko vaše modlitby Bůh vyslyší.

Boží zaslíbení
Všichni věřící mají zaslíbení, že jejich modlitby budou vyslyšeny. Ovšem toto se týká pouze křesťanů, kteří následují Ježíše Krista po úzké cestě ke spasení a mají správnou víru. Tito lidé ochotně přijímají Boží vůli a Boží názory pro svůj život. Tací lidé nikdy nebudou toužit po nesmyslech, jako je například nové auto za 3 miliony.

„Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: Zdvihni se a vrhni se do moře – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.“
Bible, Marek 11,23

„Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“
Bible, Jan 15,7

Nevyslyšená modlitba by měla posilovat
Někteří díky nevyslyšené modlitbě zanevřou na Boha a odpadnou. V tom má prsty satan, který takovým křesťanům nalhává lži (Bůh na tebe kašle apod.). Jiní se díky nevyslyšené modlitbě stanou silnější než dříve. Stávají se z nich siláci v duchovním životě. Tak to má být.

Mysleme do budoucnosti
Pokud Boha o něco žádáme, mysleme do delší budoucnosti. To, co si myslíme, že je pro nás nyní dobré, nemusí z dlouhodobé perspektivy být vůbec dobré. K tomu je dobré zmínit přísloví:

Všechno zlé je pro něco dobré.

K tomu bych ještě zmínil to, že Bůh zná budoucnost, protože přesahuje prostor i čas (On žije mimo náš čas). Jsme to my, kdo jsme omezen časem a prostorem.

Dává satan lidem nemoci, nebo i Bůh?
Ve Starém zákoně se dočteme, že Bůh dával lidem nemoci…

„Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu, svému Bohu, pak Hospodin podivuhodně rozmnoží tvé rány i rány tvého semene – mohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí na tebe všechny egyptské choroby, jichž ses děsil, a tak tě postihnou. Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Boha, zůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd na nebi! Stane se, že tak jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a dával vám vzrůst, stejně tak rád vás Hospodin zničí a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit.“
Bible – Překlad 21. století, Deuteronomium 28,58-63

„Hospodin způsobí podivuhodné rány tobě i tvému potomstvu, velké a trvalé rány, zlé a trvalé nemoci.“
Bible – Studijní překlad, Deuteronomium 28,59

Pokud ještě zůstaneme ve Starém zákoně, čteme příběh Joba, který dostal těžkou zkoušku od Boha (satan mu dal nemoc) a obstál. Tady vidíme, že satan může dělat jen to, co mu Bůh dovolí.

„Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan, aby předstoupil před Hospodina.„Odkud jdeš?“ zeptal se Hospodin satana.
„Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ odpověděl mu satan.
„A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla. Až dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi mě podnítil, abych ho bezdůvodně trápil.“
„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu. „Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.
Job seděl v popelu a škrábal se střepem. „Ještě se držíš té své bezúhonnosti?“ řekla mu manželka. „Zlořeč Bohu a zemři!“
„Mluvíš jako nějaká hloupá ženská,“ odpověděl jí. „Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?“
V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil.“
Bible – Překlad 21. století, Job 2,1-10

V Novém zákoně můžeme číst o Jezábel…

„Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí; a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů.“
Bible, ekumenický překlad, Zjevení 2,20-23

Shrnutí
Nejčastější příčiny nevyslyšených modliteb: neosobní vztah s Bohem, nedůvěra k Bohu, nedodržování Božích Zákonů, neupřímnost v modlitbě, egoistická modlitba – modlíš se jen sám za sebe, přetvářka před Bohem, nenávist a neodpuštění, nedostatek víry, špatně se staráš o své tělo, neplnění Boží vůle, Boží záměr, Bůh nám dal nemoc za naše nepravosti, naše modly.

Závěr
Bůh tě slyší, když k Němu voláš. Vždycky tě slyší! Pokud je tvá modlitba nevyslyšena, je k tomu nějaký důvod. Důvod může být i ten, že Boží vůle je neuzdravit, což tvrdě odmítá zmíněné Hnutí Víry.

Je také dobré si položit otázku: „Nesnaží se Bůh díky nevyslyšené modlitbě  v mém životě něco změnit?“

Myslete na to, že Bůh může vyřešit náš problém pro nás nepochopitelným způsobem, který bude daleko převyšovat to, co bychom považovali za možné.

„Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“
Bible, Filipským 4,5-7.

Vždycky měj v sobě pokoj. Když se budeš ve všem spoléhat na Boha a mít Ho vždycky na prvním místě, budeš mít v srdci pokoj.

„Ježíš řekl: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!“
Bible, Jan 14,27

I přes všechny ty nevyslyšené modlitby, Mu svěřuj všechny své starosti. Vždycky! V dobrém i  v soužení…

„Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží“
Bible, 1. Petr 5,7

I přes všechny ty nevyslyšené modlitby, se nikdy nevzdávej v modlitbách…

„Proste, a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“
Bible, Matouš 7,7

Ještě bych chtěl dodat, že ten, kdo  nedodržuje Boží přikázání a nectí Boha, tomu Bůh může dát těžké rány (soužení).  Mějme Bázeň před Bohem, dodržujme všechna Jeho přikázání, ctěme Ho, buďme k Němu poslušní a oddaní.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení