Kázání našeho společenství

Pokrytectví

Pokrytectví je dvojakost (dvojaké smýšlení, dvojaká mysl), přetvářka, nečestné jednání. Pokrytec je neupřímný a přetvařující se člověk. Pokrytec má nějaké vnitřní přesvědčení, ale jedná jinak. V pokrytectví není upřímnost ani láska. Pokrytectví je často spojené se lží (polopravda je lež), záměrným (účelovým) zamlčováním skutečností, vypočítavostí. Pokrytec se s oblibou přizpůsobuje lidem (svému okolí), chce se zalíbit lidem, ne Bohu. Za tím je často prosperita. Pokud někdo někomu řekne, že mu to sluší a myslí si opak, to je pokrytectví.

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!“
Překlad 21. století, Galatským 1,10

Dneska vidíme konkrétní křesťany a křesťanské organizace, které účelově zamlčují, čemu věří. To je ukázkový příklad pokryteckého (hříšného) jednání. Pokrytecký křesťan se snaží uctívat Krista, ale nevědomky uctívá ďábla. Věřte, že ďábel je velice potěšen z každého pokryteckého jednání.

„Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou má za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce mordující nevinné, srdce, jež chystá hanebné plány, nohy pospíchající páchat zlo, křivopřísežníka, který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími.“
Překlad 21. století, Přísloví 6,16-19

Jako křesťané máme mluvit pravdu, usvědčovat, hlásat nezměněné evangelium: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě“

„Přišli a řekli mu: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo, ale pravdivě učíš Boží cestě. Je správné dávat císaři daň, nebo ne? Máme platit, nebo ne?“
On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl: „Proč mě pokoušíte? Přineste mi denár, ať se podívám.“ Když mu ho podali, zeptal se jich: „Čí je ten obraz a nápis?“
„Císařův,“ odpověděli.
„Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží,“ řekl jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu.“
Překlad 21. století, Marek 12,14-17

„Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla – ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě — zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte.“
ČSP, Efeským 5,6-11

Zmíním jedno učení, které vede k pokrytectví. Nemůžeme učit, že pravé pokání je pouhá změna smýšlení. Pouhá změna smýšlení, to je falešné pokání! Něco si myslet a něco jiného dělat, to je ukázkový příklad pokrytectví. Pokání je důsledek znovuzrození a představuje neoddělitelnou součást procesu obrácení, ke kterému dochází na základě usvědčující moci Ducha Svatého. Pokání i spásu samozřejmě může každý člověk může kdykoliv odmítnout.

Doporučený článek k prostudování: Co je biblické pokání?

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 26,20

„Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.‘ Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně.“
Překlad 21.století, Matouš 3,7-10

Pokrytectví je také to, když oddělujeme víru a skutky.

„Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.“
Překlad 21.století, Jakub 2,26

Písmo nás upozorňuje na pokrytce, které vede ďábel a jeho démoni:

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu. Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá.
Kralická, 1. Timoteus 4,1-5

Řeč je o falešných prorocích, falešných učitelích i „řadových“ křesťanech – antikristech, podvodnících, lhářích a pokrytcích (neupřímných, přetvařujících se lidech), kteří mají vypálené znamení (značku, cejch, pečeť) na vlastním svědomí (v mysli). Tito lidé uctívají falešného krista a tohoto cizího boha se snaží předat dál – křesťanům.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!, Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského

Pokrytec může být vlažný křesťan, neboť pokrytec je člověk, který je plný přetvářky. Vlažný křesťan si může myslet, že má svůj vztah s Bohem v pořádku, ale opak je pravdou. Vlažný křesťan má sebelásku, zakládá si na pozemském životě, jde mu v prvé řadě o uspokojení vlastních potřeb. Pozor, vlažný křesťan nutně nemusí mít nedostatek duchovní aktivity! Vlažný křesťan může pravidelně chodit na shromáždění, na domácí skupinky atd. Vlažnost křesťana je důkazem démonické aktivity.

Doporučené kázání k prostudování: Nejsi vlažný křesťan?

„Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“
Překlad 21.století, Zjevení 3,15-16

Není pochyb o tom, že Bůh nemá rád pokrytectví a pokrytce. To vidíme z případu Ananiáše a Safiry – pokrytce a lakomce spoléhající se víc na peníze, než na Boha. Spoléhat se na peníze, majetek, to je od ďábla. Jejich hřích (pokrytectví, chamtivost, lakomství, podvod, lež) byl potrestán rychlým a hrozným soudem – okamžitou smrtí.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Překlad 21.století, Skutky 5,1-11

Nevíme jak to bylo, ale tento manželský pár mohl navenek vypadat velmi duchovně. Dneska vidíme přetvařující se křesťany, kteří tvrdí, že milují Boha, ale zároveň se upínají k ďáblu a jeho systému vládnutí.

Další verše ohledně pokrytectví:

„Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán.“
Překlad 21.století, Petr 2,1-3

„Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. „Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?“ říkali. „Vždyť si před jídlem neumývají ruce!“
„A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání?“ odpověděl jim Ježíš. „Bůh řekl: ‚Cti otce i matku‘ a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.‘ Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,‘ ten už nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval:
‚Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21.století, Matouš 15,1-9

„Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl.
Pán mu na to řekl: „Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté!
Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat.
Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích.
Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby – lidé po nich chodí, ani to nevědí.“
„Mistře,“ ozval se jeden ze znalců Zákona, „když takhle mluvíš, urážíš i nás.“
„Běda i vám znalcům Zákona!“ odpověděl Ježíš. „Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami se těch břemen ani prstem nedotknete.
Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.‘ Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření světa – od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat.
Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili.“
Když pak odešel, začali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu se vraceli k jeho výrokům a snažili se vymyslet, jak by ho chytili za slovo.
Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým učedníkům: „Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví.“
Překlad 21.století, Lukáš 11,37-54 a 12,1

„Nelíbíte se mi, praví Hospodin zástupů; o oběti z vašich rukou nestojím! Vždyť mé jméno je veliké mezi národy od východu slunce až na západ – tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté oběti. Ano, mé jméno je veliké mezi národy, praví Hospodin zástupů.
Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: „Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném nezáleží.“ Říkáte také: „Proč se dřít!“ a frkáte své posměšky, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a churavé kusy a nabízíte mi je za oběť – copak to mohu z vašich rukou přijmout? praví Hospodin.
Prokletý je pokrytec, který má ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť já jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a mé jméno je obávané mezi národy!“
Překlad 21.století, Malachiáš 1,10-14

Dvojaká mysl
Dvojaká mysl velmi úzce souvisí s pokrytectvím. Velký pozor na dvojakou mysl! Dvojité myšlení znamená, mít víru ve dvě zcela protikladné informace a pevně jim věřit. Věřit v pravé Boha a mít k tomu ještě cizího boha (Marii jako přímluvkyni v Nebi, Talmud, Stát Izrael…), znamená ve finále uctívat falešného boha.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. Dejte se do bědování, truchlete a plačte! Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.“
Překlad 21. století, Jakub 4,7-10

Sebeklam
Pokrytectví souvisí se sebeklamem. Křesťan má žít v pravdě, ne v sebeklamu. Kdo si nalhává, že je uzdravený z nějaké fyzické nemoci a přitom není (pozitivní vyznávání uzdravení), žije v sebeklamu. Mimochodem, pozitivní vyznávání za účelem prosperity pochází z okultismu.

Doporučené kázání k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu

Pozor na sebeklam v modlitbě! V modlitbě má být křesťan otevřený, pokorný a upřímný. V modlitbě nikdy nepoužívej sebeklam. Někteří křesťané v modlitbě používají sebeklam k zakrytí vlastních problémů a neposlušnosti. V modlitbě jsou kriticky důležité upřímné myšlenky, otevřené myšlení, nesobeckost, pokora, nízké smýšlení (uvědomit si vlastní ztracenost a ubohost – bez Boha nejsi nic).

„Prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zle, abyste uspokojili své vlastní choutky.“
Překlad 21. století, Jakub 4,3

„Dávejte si pozor, abyste nepředváděli svou spravedlnost lidem na odiv. Neměli byste totiž odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“
Překlad 21. století, Matouš 6,1-7

„Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.“
Překlad 21. století, Matouš 6,9-13

Závěr
Křesťan by měl odmítat pokrytectví ve všech podobách, neboť Bohu se pokrytecké jednání nelíbí. Za každým pokryteckým jednáním je tělesnost, pýcha a působení démonických bytostí na člověka.

Kdo chodí v Ježíšových stopách, nezná pokrytectví, sebeklam… Ježíšova cesta vyžaduje upřímnost, odhodlanost, rozhodnost, odvahu, sebezapření… Ježíšova cesta není cesta lidských tužeb a plánů. Jednej podle Boží vůle, nejdi vlastní cestou. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení