Kázání našeho společenství

Zamyšlení nad biblickými texty

„Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.“
Překlad 21.století, Galatským 3,13-14

„Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“
Překlad 21.století, Marek 16,16

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Překlad 21.století, Juda 1,5

„Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!“
Překlad 21.století, Jeremiáš 23,25

„Já jsem Hospodin – tak se jmenuji, o svoji slávu se s jiným nedělím, svou chválu nesdílím se sochami!“
Překlad 21.století, Izaiáš 42,8

„Tehdy Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: „Hle, já jsem Bůh všeho stvoření. Je snad něco nad mé síly? Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je dobude. Babyloňané, kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitř a město vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách mě lidé uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a obětovali úlitby pro cizí bohy.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 32,26-29

„Až se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 25,12

„Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy.“
Překlad 21.století, Zachariáš 10,2

„Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba.“
Překlad 21.století, Přísloví 13,3

„Tak praví Bůh – Hospodin, jenž stvořil nebe, které rozložil, jenž překlenul zemi i co raší z ní,
jenž lidem na ní dává dýchání a ducha po ní chodícím“
Překlad 21.století, Izaiáš 42,5

„Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roztahuje nebesa, který překlenuje zemi zcela sám,“
Překlad 21.století, Izaiáš 44,24

„Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po nebeské klenbě obchází.“
Překlad 21.století, Job 22,14

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Překlad 21.století, Zjevení 1,4-5

„Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.“
Překlad 21.století, Izaiáš 40,6-7

„Nuže, toto praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinil a upevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval: Já jsem Hospodin a žádný jiný není.“
Překlad 21.století, Izaiáš 45,18

„Vykřikl, ať přivedou kouzelníky, mágy a jasnovidce. Potom těm babylonským mudrcům řekl: „Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v království!“
Překlad 21.století, Daniel 5,7

„Výrobci model jsou zcela nicotní, to, co obdivují, jim nemůže pomoci. Sami sobě stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědí, aby se aspoň styděli! Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezíská. Ostuda čeká všechny jeho stoupence – vždyť i umělec je jen člověkem!“
Překlad 21.století, Izaiáš 44,9-11

„Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne. Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: „Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce.“
Překlad 21.století, Izaiáš 46,9-10

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. (…) Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,9 a 12

„Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.“
Překlad 21. století, Přísloví 1,33

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém,“
Překlad 21. století, Juda 1,20

„Ano, opravdu tě zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 39,18

„Hle, já jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří kradou má slova jedni od druhých. Hle, jsem proti těm prorokům, praví Hospodin, kteří melou jazykem a říkají: ‚Tak praví Hospodin.‘ Hle, jsem proti těm, kteří prorokují lživé sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými nehoráznými výmysly. Já jsem je neposlal a nic jsem jim nesvěřil. Nemohou tomuto lidu nijak pomoci, praví Hospodin.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 23,30-32

„Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle – jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! 9Má ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že já jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid‘ – jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkou. Řekni těm omítačům: Spadne to! Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle – ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z té vaší omítky?‘ Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu spustím dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kameny.“
Překlad 21.století, Ezechiel 13,8-13

„Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. (…) Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení až doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, ať člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!‘“
Překlad 21.století, Exodus 9,13 a 17-19

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.“
Překlad 21.století, Žalm 135,6-7

„On halí nebe do oblak a zemi deštěm zalévá, aby tráva rostla na horách.“
Překlad 21.století, Žalm 147,8

„i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví.“
Překlad 21.století, Ozeáš 13,15

„Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom.“
Překlad 21.století, Zjevení 7:1

„Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká bouře, až hrozilo, že loď ztroskotá.“
Překlad 21.století, Jonáš 1,4

„Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha.“
Překlad 21.století, Žalm 19,2

„Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina! Haleluja!“
Překlad 21.století, 21,Žalm 150,6

„Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly – v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit.“
Překlad 21.století, Izaiáš 5,25

„V ten den už pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je bije, ale budou opravdově spoléhat na Hospodina, Svatého izraelského. Pozůstatek se navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři, jen pozůstatek se navrátí. Záhuba už je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplava. Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi záhubu.“
Překlad 21.století, Izaiáš 10,20-23

„On se nad obzorem na trůn usadil, obyvatelé země jsou pro něj kobylky. On prostírá nebe jako baldachýn, roztahuje je jako stan k bydlení.“
Překlad 21.století, Izaiáš 40,22

„Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!“
Překlad 21.století, Izaiáš 40,28

„Nebesa, sešlete shůry rosu, ať spravedlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ať spása vyraší, spravedlnost ať vzklíčí spolu s ní! Já Hospodin jsem to vytvořil.“
Překlad 21.století, Izaiáš 45,8

„Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami,“
Překlad 21.století, Izaiáš 55,9

„Ničema ať svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. Ať se vrátí k Hospodinu – slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští.“
Překlad 21.století, Izaiáš 55,7

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření: Hle – já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat – vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. Už se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin – oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, já jim odpovím; ještě než domluví, já je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“
Překlad 21.století, Izaiáš 65,17-25

„beze mě nedokážete nic“
Překlad 21.století, Jan 15,5

„Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Překlad 21.století, Genesis 1,2

„Duch Boží mě přece učinil, dech Všemohoucího mě oživil.“
Překlad 21.století, Job 33,4

„Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, 24aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím.
Překlad 21.století, Malachiáš 3,23-24

„Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče! Usedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Leviho. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou Hospodinu přinášet oběti ve spravedlnosti. Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů.“
Překlad 21.století, Malachiáš 3,2-4

„Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je nejmenší v nebeském království, je větší než on. Ode dnů Jana Křtitele až dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. Až po Jana o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo má uši, slyš!“
Překlad 21.století, Matouš 11,11-15

„Potom se ho zeptali: „Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?“ On jim odpověděl: „Jistě, ‚nejdříve přijde Eliáš a všechno napraví‘. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš už přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno.“
Překlad 21.století, Marek 9,11-13

„Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a staví se proti všem lidem,“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 2,15

Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. 5Až budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den.“
Překlad 21.století, Exodus 16,4-5

„Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Překlad 21.století, 2.Korintským 4,14-16

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Překlad 21.století, Skutky 21,20

„Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků.“
Překlad 21.století, Skutky 14,1

„Když už jsem se cestou blížil k Damašku, okolo poledne mě náhle obklopilo veliké světlo z nebe. 7Padl jsem na zem a uslyšel hlas: ‚Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?‘ Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?‘ a on odpověděl: ‚Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.‘ Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám dělat?‘ a Pán mi řekl: ‚Vstaň a jdi do Damašku; tam se dozvíš všechno, co máš dělat.‘ Byl jsem oslepen jasem toho světla, a tak mě moji společníci museli do Damašku odvést za ruku.“
Překlad 21.století, Skutky 22,6-11

„Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.“
Překlad 21.století, Galatským 3,26-29

„nestávejte se otroky lidí.“
Překlad 21.století, 1.Korintským 7,23

„Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. (…) Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost, mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého.“
Překlad 21.století, Titus 2,1 a 7-8

„Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře!“
Překlad 21.století, Přísloví 23,13

„Litera tesaná do kamene měla svou slávu. Ta se zračila v Mojžíšově tváři, na niž synové Izraele kvůli té pomíjející slávě nemohli ani pohlédnout. Jestliže ta služba byla tak slavná, ačkoli vedla ke smrti, oč slavnější je služba Ducha!“
Překlad 21.století, 2. Korintským 3,7-8

„Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp, ani moru, obcházejícího po setmění, ani zhouby, jež ničí za poledne. Po tvém boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží.“
ČSP, Žalm 91,5-7

„Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Překlad 21.století, 1. Jan 1,5-10

„Opravdu se vzpamatujte a zanechte hříchu. Někteří totiž Boha vůbec neznají – říkám to k vaší hanbě!“
Překlad 21.století, 1. Korintským 15,34

„Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze svobodné. Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako Hagar rodí své děti do otroctví. Tato Hagar představuje horu Sinaj v Arábii a odpovídá nynějšímu Jeruzalému, neboť je se svými dětmi v otroctví.“
Překlad 21.století, Galatským 4,22-25

„Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí.“
Překlad 21.století, Přísloví 10,12

„Sochy jejich bohů spal. Nedychti po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se jí štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla klatbě.“
Překlad 21.století, Deuteronomium 7,25-26

„Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 13,8

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21.století, 2. Korintským 11,3-4

„Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím.“
Překlad 21.století, Žalm 50,10-11

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Překlad 21.století, Jan 11,25

„Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí“
Překlad 21.století, Koloským 2,18

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení