Kázání našeho společenství

Náš zápas není proti lidem!

Někteří křesťané si neuvědomují, že:

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Překlad 21. století, Efeským 6,12

„Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.“
Kralická, Efeským 6,12

Někteří křesťané bojují proti nesprávným nepřátelům! Našimi protivníky ve skutečnosti nejsou lidé z masa a kostí, ale zlé duchovní bytosti – ďábel a jeho démoni. Ďábel nám neustále nutí myšlenku, že je potřeba bojovat proti lidem samotným. Když se křesťan do této pasti chytne, ďábel je mimořádně potěšen.

Křesťan, který bojuje proti lidem, dává prostor démonům k jejich záškodnické činnosti.

Ďábel nás nutí bojovat proti nevěřícím. Pokud se přiznáme ke Kristu, zažíváme minimálně posměch. Nevěřící jsou démony podněcováni bojovat proti křesťanům.

Ďábel nás nutí bojovat proti lidem, kteří nám nějakým způsobem ublížili. Všem našim lidským nepřátelům máme odpustit, máme jim žehnat a milovat je. Můžeme se na někoho naštvat, ovšem náš hněv by měl velmi rychle opadnout, ideálně do několika málo minut.

Odpuštění je pro křesťana kriticky důležité! Jestliže křesťan odpustí lidem jejich provinění, odpustí mu Bůh; jestliže však lidem jejich provinění neodpustí, Bůh mu neodpustí jeho provinění!

„Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede.“
Překlad 21.století, Jakub 1,20

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.“
Překlad 21.století, Efeským 4,26

„Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. “
Překlad 21.století, Matouš 6,11-15

Velký pozor na impulzivnost, zlobu. Dej si pozor na to jak jednáš, co říkáš! Naše mluva může ublížit druhým lidem, Bohu i nám samotným.

„Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu.“
Překlad 21.století, Jakub 1,26

„Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být!“
Překlad 21.století, Jakub 3,5-10

Ďábel křesťany nutí bojovat proti lidem, kteří mají víru ve falešné falešné křesťanské učení. Ďábel rád vykládá pokřiveně Boží slovo. Oklamaní lidé pak věří falešnému evangeliu a tím pádem ve falešného boha. Je naší povinností rozsuzovat (na základě Písem) všechna křesťanská učení. Pokud se nějaké učení neslučuje s Písmem, máme ho označit za falešné. Křesťan se může oddělit od člověka, který šíří falešné učení. To ale neznamená, že toho člověka bude nenávidět, že bude proti němu bojovat… Všechno ať se děje v lásce! Láska je v tom, že rozsuzujeme učení ostatních, že se napomínáme…

Doporučené kázání: Není láska jako láska

„Všechno ať se mezi vámi děje v lásce.“
ČSP, 1. Korintským 16,14

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Ďábel nás nutí bojovat proti politikům. Tady je potřeba mít na mysli, že politiky lidem a národům dává Bůh, někdy jako soud.

Doporučené kázání k prostudování: Mohou se křesťané účastnit demonstrací, protestních akcí apod.?

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.
Překlad 21. století, Římanům 13,1

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Překlad 21. století, Daniel 2,21

„Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí.“
Překlad 21. století, Daniel 4,22

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

Politikům odpusťte jejich provinění, žehnejte  jim a modlete se za ně!

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-3

Ďábel nás nutí bojovat proti LGBT komunitě, homosexuálům. Jejich hřích rozhodně musíme odsoudit, na místě však není zloba, nenávist. Ty lidi máme milovat a máme se za ně modlit (ať zanechají hříchu a jdou za Pánem Ježíšem). Je potřeba si uvědomit, že jejich hřích je stejný, jako když muž a žena žijí sexuálně v nesezdaném soužití (konkubinát).

Doporučené kázání a článek k prostudování: Není manželství přežitek?, Homosexualita, homosexuální chování

“Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.”
ČSP, 1. Korintským 6,9-10

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21.století, Galatským 5,19-21

Proti démonům bojujeme tím, že je vymítáme z lidí. Vymítání démonů by mělo být v křesťanských sborech stejně běžné jako vodní křty.

Doporučený článek k prostudování: Může mít křesťan démona? Ano!

„Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte.“
Překlad 21. století, Matouš 10,8

„Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte.“
Kralická, Matouš 10,8

Závěr
Bojujme proti těm správným nepřátelům – proti ďáblu a jeho démonům. Nechytejme se do ďáblových pastí tím, že budeme bojovat proti lidem.

Ať to víme nebo ne, každý křesťan je v nepřetržitém duchovním boji. Jak obstát v tomto boji? Návod je v Božím slovu:

„Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.“
Překlad 21. století, Efeským 6,13-18

Ve všech svým činnostech se nechme vést Duchem Svatým (dále jen Duch). V prvé řadě se spoléhejme na Boží moc, ne na lidské síly (vlastní nebo na síly někoho jiného). Veďme boj mečem Ducha – Božím slovem. Chtějme poznat Boží slovo do hloubky. Kdo Boží slovo nezná do hloubky, kdo zná lépe kdejaký výklad Božího slova než Boží slovo samotné, ten se snadno chytne do ďáblových pastí.

Spoléhejme se na Toho, který je hlavou KAŽDÉ vlády a mocnosti!

Amen.

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!
„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“ A zpráva o něm se šířila po celém okolí.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,33-37

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení