Kázání našeho společenství

Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?

Pán Ježíš, když žil tady na zemi, žil v pravdě, hovořil ke všem lidem jasně, věcně a srozumitelně (pokud se nejednalo o podobenství). Pán Ježíš nic neskrýval, nebál se říct věci tak, jak jsou. Jeho slova byla přímá a usvědčující.

„Když domluvil, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl.
Pán mu na to řekl: „Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co máte v mísách, a hle – všechno vám bude čisté!
Běda vám farizeům, že dáváte desátky z máty a routy a z kdejaké byliny, ale spravedlnost a Boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tamty nezanedbávat.
Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na náměstích.
Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hroby – lidé po nich chodí, ani to nevědí.“
„Mistře,“ ozval se jeden ze znalců Zákona, „když takhle mluvíš, urážíš i nás.“
„Běda i vám znalcům Zákona!“ odpověděl Ježíš. „Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami se těch břemen ani prstem nedotknete.“
Překlad 21. století, Lukáš 11,37-46

„Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona – spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a tamto nevynechávat. Slepí vůdcové, komára cedíte, ale velblouda polykáte!
Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek!
Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!
Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, stavíte hroby prorokům, zdobíte náhrobky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.‘ Tím sami sebe usvědčujete jako syny těch, kdo vraždili proroky. Dovršte tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?“
Překlad 21. století, Matouš 23,22-32

„Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. „Mistře,“ řekli, „víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?“
Ježíš znal jejich podlost, a tak jim řekl: „Proč mě pokoušíte, pokrytci?“
Překlad 21. století, Matouš 22,15-18

„Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat: „Bůh tě chraň, Pane, to se ti nesmí stát!“
On se ale odvrátil a řekl Petrovi: „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
Překlad 21.století, Matouš 16,22-23

„Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
„Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“ Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.“
Překlad 21.století, Matouš 4,8-11

„Ale běda vám bohatým, neboť už máte své potěšení. Běda vám, kteří jste nasyceni, neboť budete hladovět. Běda vám, kteří se teď smějete, neboť budete truchlit a naříkat. Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k falešným prorokům.“
Překlad 21.století, Lukáš 6,24-26

Podobat se Kristu
Boží slovo nám říká, že se máme chtít podobat Pánu Ježíši. Máme se posvěcovat, žít a říkat pravdu, k lidem máme hovořit jasně, věcně a srozumitelně. Nemáme se bát říct věci tak, jak jsou.

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“
Překlad 21. století, Filipským 2,3-11

Pozor na lži
Někteří křesťané, na základě svých emocí, pocitů, potřeb nebo lenosti, se dostávají do lží. Pozor, démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity! Myslete na to, že polopravda = lež, hřích; milosrdná lež („teď nemám čas“, „moc ti to sluší“ atd.) = lež, hřích. Neříkejte, že když něco stojí 99 korun, že to stojí 100 korun. Pokud přesně nevíte cenu, řekněte pravdu. Můžete říct: „přibližně“. Neříkejte, že nemáte peníze, když to není pravda! Pokud tě někdo žádá o peníze (dar, sbírka apod.), neříkej, že je nemáš, když máš v peněžence nebo na bankovním účtě stokoruny nebo tisíce. Nedostávejte se do zbytečných hříchů! Nebuďte jako ďábel! Říkejte věci tak, jak jsou – říkejte plnou pravdu! Lháři, pokud nebudou činit pokání, budou v „pekle“ vedle homosexuálů, modlářů… To nám říká Boží slovo.

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Překlad 21.století, Galatským 6,7-8

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21.století, Jan 8,44

Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21.století, Koloským 3,9-10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Někteří křesťané lžou, protože se chtějí zavděčit nebo zalíbit ostatním křesťanům. To je pro Boha ohavnost!

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,1

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!
Překlad 21. století, Galatským 1,10

Někteří křesťané lžou, protože ze lži mají nějaký profit (vyšší plat, levnější bydlení…), nebo je za tím pýcha (chtějí obdiv, uznání…). Často se jedná o manipulátory, kteří žijí v nějakém vědomém hříchu. Manipulace je spojena s démony! Nevyznaný hřích = uhašování Ducha. Kde je nevyznaný hřích (pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, zahálka…), tam má ďábel volné pole působnosti, tam nedochází k uzdravení z nemoci, tam není Boží požehnání atd.!

Ďábel lidi nutí do lží. Určitě znáte latinské rčení „o mrtvých jen dobře“. Opravdu máme o zemřelém člověku říkat jen to dobré (pozitivní) a to negativní záměrně zamlčovat? Rozhodně ne! Stůjme v pravdě! Zmíněné latinské rčení (ďábel) nabádá lidi k manipulaci a lži! Vemte si, kdyby se prezentoval nějaký zločinec (např. Hitler) jen z pozitivní stránky…

Žití v iluzi
Pro křesťana je velice nebezpečné, když žije v nějaké iluzi. Jakmile křesťan zatvrdí své srdce vůči pravdě a začne žít ve svém vyfantazírovaném světě, nedokáže se obrátit na Ježíše a umožnit mu, aby ho uzdravil.

„Neboť  srdce tohoto lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit.“
Překlad 21.století, Matouš 13,15

Pokud dovolíme, aby nás vedl Duch Svatý, poneseme ovoce spasení, což je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost (Galatským 5,22-23).

Pokrytectví
Bůh nemá rád pokrytce. To, že věci neříkáme tak, jak jsou, často souvisí s pokrytectvím. V pokrytectví není upřímnost ani láska. Pokrytectví je dvojakost, přetvářka, nečestné jednání, když něco děláme z vyčítavosti. Toto odmítejme! Pokrytecký křesťan s dvojakou myslí (dvojakého smýšlení) je pro církev velmi nebezpečný! Často jde o sektáře! Jde o lidi, kteří uctívají Krista a zároveň i ďábla.

„Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.“
Překlad 21. století, Jakub 1,5-8

Pokrytectví se může projevovat jako rozpor mezi vědomým chováním osoby a jejím vnitřním přesvědčením. Pokrytectví je často spojené s již zmíněnou lží (lžeme druhým nebo sami sobě, říkáme polopravdy). Pokrytectví je hřích. Žádný křesťanský pokrytec nemá co dělat u Večeře Páně, protože svým pokrytectvím žije ve vědomém hříchu. Pokrytec, pokud nebude činit pokání, skončí v ohnivém jezeře! To stojí v Božím slovu.

„Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Překlad 21. století, Matouš 24,50

„Prokletý je pokrytec, který má ve stádu samce, slíbí ho Pánu, ale pak obětuje nějaký pochroumaný kus. Vždyť já jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a mé jméno je obávané mezi národy!“
Překlad 21. století, Malachiáš 1,14

„Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,1

„Běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům! Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!“
Překlad 21.století, Matouš 23, 26-27

„Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti!“
Překlad 21. století, Matouš 23,27

Nikdy se nemodlete pokrytecky na odiv ostatním (záměrně emotivně, hraní na city, záměrně mnohomluvně, apod.)!

„Dávejte si pozor, abyste nepředváděli svou spravedlnost lidem na odiv. Neměli byste totiž odměnu u svého Otce v nebesích. Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, ať tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.“
Překlad 21. století, Matouš 6,1-7

Pokrytec může být vlažný křesťan – Nejsi vlažný křesťan?. Vlažný křesťan – pokrytec může být i vedoucí církve! Bohu se vlažný křesťan hnusí, neboť vlažnost ničí křesťanství, církev, rozkládá křesťanské sbory. Vlažný křesťan je nepřítel Boha a významný pomocník ďábla a jeho démonů. Vlažný křesťan má nedostatek lásky k Bohu. Pozor, vlažnost ve víře nutně nemusí znamenat nedostatek aktivity! Vlažný křesťan může velmi horlivě pracovat pro Boha. Problém je, že tito lidé ty věci nedělají s Bohem (podle Boží vůle), ale v prvé řadě pro sebe.

„Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“
Překlad 21.století, Zjevení 3,15-16

V této souvislosti nelze nezmínit křesťanské pokrytce (a lakomce) Ananiáše a Safiru. Ananiáš a Safira podvedli Boha (Ducha Svatého). Jejich hřích (pokrytectví, lakomství) byl potrestán rychlým a hrozným soudem – Bůh je usmrtil. Exemplární Boží trest byl v jejich případě varováním ostatním křesťanům, aby každý žil v Boží bázni. Z tohoto biblického příběhu je vidět, jak se Bohu pokrytectví hnusí.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Překlad 21.století, Skutky 5,1-11

Velmi často to bývá právě křesťanský pokrytec, kdo má Boha za automat. Pro Boha je velký problém, pokud ho máme jako automat, protože je ignorována Boží vůle (Bůh je tzv. na vedlejší koleji)! Problém je, pokud si myslíme, že Bůh automaticky (automaticky = bez úvahy) reaguje na modlitbu (bez úvahy plní přání křesťanů). Boha za automat mají tzv. pozitivní vyznávači nemoci, kteří si vsugerovávají (sebemanipulace), že jsou uzdravení, i když to tak není – Hnutí Víry. Podle těchto křesťanů, pokud křesťan dosáhne určitého stupně osobní víry (silnou víru), Bůh automaticky zhmotní jeho představy (např. uzdravení z fyzické nemoci). Opravdu Bůh automaticky a bez úvahy (Boží vůle) plní přání lidí? Samozřejmě že ne. Toto je falešný pohled na Boha!

Upřímnost před Bohem
Písmo nás vybízí k upřímnosti, k pravdě a lásce. Musíme se obrátit jako děti (dětská upřímnost) a v tomto setrvat. Křesťan, který nebude žít jako dítě (dětská upřímnost), nemusí vejít do Nebe.

„V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: „Kdo je v nebeském království největší?“ Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.“
Překlad 21.století, Matouš 18,1-6

Jsi před Bohem upřímný? Říkáš před Bohem věci tak, jak jsou? Před Bohem nic neskryješ! Bůh je absolutně svrchovaný a všudypřítomný (všechno prostupuje). Bůh má pod plnou kontrolou všechno stvoření!

„Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

Upřímnost vůči Bohu je pro křesťana kriticky důležitá!

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,3

Vždyť modlitba je upřímný rozhovor s Pánem Bohem. Modlitba není jenom: dej, dej! V modlitbě děkujeme, čekáme na odpověď (chvíle ztišení), poznáváme Boha, budujeme s Bohem vztah… Pokud nemáš v pořádku osobní modlitební život s Bohem, potom nemáš obecenství s Bohem a často se rozhoduješ bez Něj. Křesťan se má ve všem spoléhat na Boha, protože jedině Bůh ví, co je pro člověka nejlepší.

„Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: „Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?“
„Zaútoč!“ odpověděl mu Hospodin. „Vydám ti je do rukou.“
Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: „Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel.“ Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně.
Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí. David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: „Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší. Až uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů.“ David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu až po Gezer.
Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy.“
Překlad 21. století, 1.Letopisů (1.Paralipomenon) 14,8-17

„Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem.“
Překlad 21. století, Genesis 6,9

Hledat, žít a říkat pravdu!
Někteří křesťané se bojí soudit učení ostatních křesťanů. Strach je od ďábla!!! Tím křesťané odmítají žít a říkat pravdu. Co je to soud? Soudní proces (rozsuzování), ve kterém pátráme po pravdě. Samo Boží slovo říká, že to máme dělat:

“V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

“Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují.”
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,29

Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 5,21-22

Falešný křesťan s oblibou říká (zdůrazňuje): „Nesuď, abys nebyl souzen!“. „Nesuď, abys nebyl souzen“ (Matouš 7,1-5) – Pán Ježíš nemyslel nesouzení absolutně. Pokud vezmeme verš v kontextu, tak zjistíme, že Ježíš hovořil o nespravedlivých soudech přetvařujících se lidí. Nespravedlivý soud je i ten, když někomu bezmyšlenkovitě řekneme „Nesuď, abys nebyl souzen!“. Rozsuzování se musí dít vždy na základě Písma! Pokud na základě Písma odhalíme podvodné učení, máme udělat patřičné kroky. V těchto případech, běžme k Bohu na modlitby a posty, nechce se vést Duchem Božím.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Doporučuji přečíst článek „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?.

Kdo odmítá rozsuzovat křesťanská učení (kázání, křesťanské knihy, články na internetu, videa na Youtube atd.), nadpřirozená uzdravení atd., ten odmítá žít v pravdě – „Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě“ (Efeským 5,8). Kdo záměrně odmítá říkat věci tak, jak jsou (napomínat falešné křesťany atd.), odmítá pravdu a lásku. Pokud se vzájemně napomínáme, v tom je láska! Kdo odmítá lásku a pravdu, odmítá Ježíše!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

Falešní křesťané také s oblibou říkají: „nepomlouvej!“. Pomluva je nepravdivý údaj. Pokud na základě biblického rozsuzování zjistíme, že nějaký křesťanský vyučuje nebiblické věci a my o tom hovoříme, tak takového člověka nepomlouváme, ale říkáme pravdu, stojíme v pravdě, jsme upřímní. Např. Kenneth Hagin vyučoval nebiblické věci. Hagin měl víru v omezeného (falešného) boha. Vyučoval, že biblický Bůh něco nemůže, že smrt člověka pochází výhradně od ďábla. Z jeho učení mj. plyne, že každého křesťana usmrtil ďábel.

„Začal jsem zkoumat Bibli, abych zjistil, proč když chce Bůh něco pro lidstvo udělat, nemůže, dokud ho někdo nepoprosí.“
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

„Musíme si uvědomit, že fyzická smrt nepochází od Boha. Pochází od nepřítele.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Bůh je absolutně svrchovaný!

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

Kdo káže nebiblického boha, má problém:

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2.Jan 9-11

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

Co je pravda?
Pravda je Ježíš, Boží slovo. Nás musí zajímat biblická pravda, proto máme rozsuzovat v rámci Božího slova. Jsou křesťané, kteří stanovují období Ježíšova druhého příchodu. Může v tom být pravda? Nemyslím si, že by toto měl křesťan dělat. Už vůbec si nemyslím, že by měl na tom vydělávat peníze (prodej knih atd.)! Sergej Miháľ vyučuje, že do roku 2024 dojde k „tajnému“ příchodu Ježíše, ke vzkříšení věrných a vytržení (uchvácení) Církve do Nebe. Poté má na zemi nastat obrovský chaos…

„Miliony lidí budou svědky okamžitého zmizení někoho ze svého okolí. Televizní štáby budou neustále vysílat svědectví těch, kteří viděli, jak se před jejich očima někdo ztratil. Destrukce a katastrofy budou přítomné na každém kroku. Auta bez řidičů, kteří byli za jízdy vytrženi. Ucpané dálnice a kolaps dopravy. Média budou mít jediné téma: “Kam zmizely tisíce lidí?”. Celým světem to otřese na nejvyšší míru. Havarovaná letadla bez pilotů a zdevastovaná letiště…“
Sergej Miháľ

Bratr Miháľ dodává, že viditelný druhý příchod Ježíše (oheň z Nebe) by měl nastat mezi roky 2043-2052.

Toto má být biblická pravda? Já v Bibli nic takového nečtu. Zpozorním, pokud se někdo snaží stanovovat nějaký časový úsek, kdy má přijít Ježíš. Pán Ježíš jasně řekl:

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Překlad 21. století, Skutky 1,7

To, že žijeme v poslední době, to víme všichni z Písma, proto se na to nemá cenu upínat. Můžeme samozřejmě lidi upozorňovat na blížící se konec (pokud nás k tomu Duch vede), ale ne stanovovat datum nebo období Ježíšova návratu (vzkříšení bude do roka, do deseti let atd.).

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,19-20

Závěr
Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou? Říkáš věci tak, jak jsi puzen Duchem? Pokud ne, uhašuješ Ducha! Křesťané mají žít Duchem, mají se nechat řídit Duchem. Vždyť je to Duch, kdo nás usvědčuje z hříchu, kdo nás proměňuje a vede k pokání.

„Nemám větší radost než slyšet, že mé děti žijí v pravdě!“
Překlad 21. století, 3. Jan 4

„Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.“
Překlad 21. století, Ezechiel 36,27

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21. století, 1.Jan 16,13

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

Ano, „může“ se stát, že zhřešíme, ale nemůžeme žít v hříchu (pokání). Pokud žijeme ve vědomém hříchu, nemáme požehnání, nejsme na tom duchovně dobře… Jsou křesťané, kteří si omlouvají hříchy svých lidských model. Např. říkají: „Kdo je bez hříchu?“. Od takového myšlení ruce pryč! Křesťané nejsou bez hříchů, ale nesmí v hříchu žít (pokání).

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.“
Překlad 21. století, Efeským 4,26

“Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 26,20

„Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 2,19

Je potřeba si uvědomit, že láska k lidem, upřímné (otevřené) jednání bez přetvářky a pokrytectví, napomáhá k dobrým vztahům s jinými lidmi. Je potřeba mít pravou (nepředstíranou) bratrskou lásku! „Láska nehledá svůj prospěch“, píše apoštol Pavel (1. Korintským 13,5). Kdo nemá takovou lásku, ten hledá „svůj prospěch“, žije v obavách, ve strachu. Kde je láska a upřímnost, tam je Boží pokoj (vnitřní pokoj od Boha).

„Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám. Díky němu věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. Vždyť: „Každý člověk je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“ A to slovo je evangelium, které vám bylo zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse – pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,17-25 a 1.Petr 2, 1-3

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21. století, Jan 14,27

I když tě to něco bude stát (např. posměchy, verbální útoky od sourozenců v Kristu, vyloučení ze sboru, peníze…), hovoř pravdu, stůj v pravdě a lásce, buď statečný, uměj překonávat strach – jako Pán Ježíš. Bůh je s tebou! Kdo se z nějakých důvodů obává říkat pravdu, ten žije pro tento život. Nežijeme pro tento život, ale pro věčnost! Statečný David věděl, že Bůh je s ním, proto byl schopen porazit Goliáše. Máme toho nejsilnějšího!

Pán Ježíš Kristus učil jednoduché a jasné pravdy. Pán Ježíš „utíkal“ do pustin, kde se modlil k Bohu Otci. Jaký je tvůj modlitební život? Nemodlíš se pokrytecky na odiv ostatním? Nechceš být středem pozornosti? Nejsi „pozitivní“ manipulátor? Žiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou? Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení