Kázání našeho společenství

Úzká a široká cesta

Kázání ze dne 9.7.2017:

Písmo hovoří o dvou cestách, po kterých mohou lidé kráčet – úzké a široké:

„Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci. Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.
Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci.“
Bible, Matouš 7,12-16

Kam vede úzká cesta? Do nebe. Kam vede široká cesta? Do věčného zatracení – pekla.

Písmo nám říká, že málokdo nachází úzkou cestu. Jsme klamáni satanem. Hodně křesťanů si myslí, že má život věčný jistý. Z tohoto verše ale vidíme, že to tak není. Mnozí věří ve falešné naboženství – římský katolicismus, islám, mormoni, Svědkové Jehovovi…

Ježíš je ta (úzká) cesta…

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Jan 14,6

Je potřeba pozvat Ježíše Krista do svého života a nechat se biblicky pokřtít. To základ! Bez vodního křtu člověk kráčí po široké cestě. Skrz dobré skutky se nikdo do nebe nedostane!

„Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“  „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Skutky 2, 38-39

I my znovuzrození křesťané se pořád musíme kontrolovat. Musíme si denně klást otázku: Opravdu kráčím po úzké cestě? Pokud si tuto otázku nebudeš klást, satan tě snadno oklame.

Z Písma víme, že Bůh je Duch a je vskrytu…

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Matouš 6,6

Bůh tě prostupuje, je v tobě. On tě zná tak dokonale, že ví, co si myslíš, co právě řekneš.

Další verš:

„Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.“
Kazatel 12,13

Bůh bude soudit i to, co se je skryté – co v sobě potlačuješ. Například zlobu, nenávist, neodpuštění, pýchu, závist… Bůh nemá rád přetvářku. Odpuštění je velmi důležité. Pokud máš v sobě zlost, neodpouštíš, kráčíš po široké cestě, nebo máš na ní našlápnuto.

„Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.“
Marek 11,25

Bez pokání to nepůjde
V Písmu stojí, že každý člověk zhřešil – každý si tedy zaslouží peklo. Každý člověk musí činit pokání (uvědomit si hřích, vyznat ho a nechtít v něm dál pokračovat).

„Pamatuj tedy, jak jsi přijal a slyšel mé slovo; zachovávej je a čiň pokání. Pokud však nebudeš bdít, přijdu na tebe jako zloděj a nebudeš vědět, ve kterou hodinu na tebe přijdu.“
Zjevení 3,3

Nespoléhej se na lidi, ale na Boha
Pokud se budeš spoléhat na články na internetu, knihy (kromě Bible), pastora… můžeš kráčet po široké cestě. Spoléhej se jen na Boha.

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha ne uhasit. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
1. Tesalonickým 5,16-22

Na internetu je mnoho lží, knihy píšou omylní lidé, tvůj pastor je jenom člověk, který se může mýlit. U Božího soudu budeš ty, ne tvůj pastor. Nebudeš tam mít žádného obhájce. Všecno bude na tobě. Respektive záleží na tom, co jsi činil tady na zemi. Ze svých skutků budeš souzen. Všechno si ověřuj v Písmu a ptej se Boha. Všechno!!! Čtení Bible vždycky začínej modlitbou.

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha ne uhasit. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
1. Tesalonickým 5,16-22

Závěr
Po široké cestě (do pekla) kráčí většina lidí….

„Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci. Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.
Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci.“
Bible, Matouš 7,12-16

Ti lidé skončí v pekle. Znají Ježíše tvoji příbuzní? Zná Ježíše tvůj soused? Pokud ne, zmeň to! Tito lidé možná vědí o katolicismu, jehovistech… To ale není křesťanství. Satan tyto lidi oddaluje od Boha skrz televizi, internet, koníčky, nenávist, pomluvy, falešná náboženství, alkohol, hazard atd.

Zachraňujte druhé:

„Ježíš jim opět řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás.“
Jan 20,21

Široká cesta je zdánlivě jednodušší cesta. Ale jen zdánlivě! Satan bezbožné lidi ujišťuje ve falešném pocitu bezpečí. Ty lidi probudí a druhý příchod Ježíše, který se vypořádá s každou nepravostí. Úzká cesta není jednoduchá. Je to trnitá cesta plná odříkání a potíží. Je předpovězeno, že nás budou nenávidět, pohrdat námi… My se ale nemáme za co stydět!

„Všem pak řekl: Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.“
Lukáš 9,23-26

Musíme vidět ten cíl – věčný život s Bohem. Život plný lásky a bezpečí. Nezapomínejme na úžasná Boží zaslíbení:

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.“
Izaiáš 41,10

Bůh je pořád s tebou! Vždycky tě podpoří!

Na úplný závěr
Pokud nepřemýšlíš o tom, po jaké cestě kráčíš, můžeš mít problém. Změň svoje myšlení. Přemýšlej o tom, studuj Písmo, choď do křesťanského společenství (pozor na falešná náboženství!), pořád odpouštěj… Chtěj se odprostit od pýchy, která je kořenem všeho zla – zárodkem hříchu. Zcela se odprosť od nenávisti, pomluv apod. Soustřeď se na svůj život. Chtěj se podobat Ježíši.  Bez lásky k lidem těžko budeš kráčet po úzké cestě. Bez lásky k lidem tě bude satan svádět k hříchu.

Dnešní kázání zakončíme tímto veršem:

„Konečně přišel čas a přiblížilo se Boží království. Přestaňte myslet jen na pozemské věci, změňte svůj život a uvěřte tomu, co vám Bůh vzkazuje!“
Marek 1,15

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení