Kázání našeho společenství

Má se křesťan bát světa?

Má se křesťan bát světa? Má se křesťan schovávat před světem?

Co lze podle Bible považovat za svět?

1. Svět je stvoření, které Bůh založil a udržuje ho. Stvoření dychtivě vyhlíží zjevení Božích synů – až přijde Ježíš Kristus.

„Nebe i země tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi založil.“
Překlad 21. století, Žalm 89,12

„Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů – neboť tvorstvo bylo poddáno marnosti; ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal – a má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu.“
ČSP, Římanům 8,19-22

Pod stvoření spadá člověk a zvířata. Bůh touží po tom, aby:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“
Překlad 21. století, Jan 3,16

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9

Stvoření se člověk bát nemá. Může ho užívat.

2. Za svět lze také považovat satanův systém, který se vyznačuje vzpourou vůči Bohu. Tento systém čeká Boží soud. Šelmy, o kterých čteme v Písmu (Daniel, Zjevení), představují svět, světský systém vlády (politické moci) včetně nevěřících. Pod svět též spadají všechny falešné církve a pseudokřesťané.

„Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane“, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: „Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?“ A tehdy jim vyznám: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.“
ČSP, Matouš 7,21-23

Ďábel má ve světe moc, tato moc je však omezená Boží mocí. Když ďábel Ježíši na poušti řekl, že má veškerou moc na Zemi a může ji dát komu chce (Lukáš 4,5-7), tak samozřejmě lhal. Nebo snad chce někdo věřit ďáblu? Ďábel rozhodně nemá pravomoc (právo i moc), jak je chybně uvedeno v Českém studijním překladu (ČSP). Absolutní moc ve stvoření (na Nebi i na Zemi) má Trojjediný Bůh. Pokud má Bůh absolutní moc, jakou moc má pak ďábel? Pouze takovou, k jaké dostane svolení. Berme vírou, že ďábel je jako pes uvázaný na vodítku, to vodíte pevně drží Bůh Kristus. Z toho plyne, že křesťan by se neměl bát ďábla, ale ďábel křesťana. Pokud jsi opravdový křesťan (člověk víry), pokud máš Boha na prvním místě, pokud opravdově žiješ s Bohem, pokud s Ním chodíš, pokud se všem na Něj spoléháš, ďábel se tě velmi obává, má před tebou respekt.

Doporučené kázání k prostudování: Bojí se tě ďábel? Má před tebou ďábel respekt?

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“
ČSP, Jakub 2,19

Křesťan se nemá bát světa. Strach z něčeho stvořeného (strach z člověka, nemoci, politického systému atd.), to je nevěra Bohu. Křesťan má za sebou toho, který přemohl svět i ďábla. Křesťan má za sebou Toho, který odzbrojil všechny vlády a mocnosti. Křesťan má za sebou Toho, který je hlavou každé vlády a mocnosti. Ježíš Kristus je nad každým politikem, nad každým politickým systémem… Ježíš Kristus je nad každým démonem včetně ďábla.

„Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Překlad 21. století, Jan 16,33

Někteří křesťané striktně (až extrémisticky) chrání své děti před nebezpečím světa, dochází k absolutnímu oddělování od světa (domácí výuka aj.). Není dobré úplně oddělovat naše děti od světa. Často to ani nejde. Dříve nebo později, každý člověk přijde do styku se světem. Pokud nebude dítě připravené na styk se světem, zažije šok, který může mít pro něj fatální následky.

Na druhou stranu, pozor na přátelství se světem. Přátelství lze definovat jako vztah spojující dvě anebo více osob na základě vzájemných sympatií. Přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem. Žádný křesťan by neměl být nepřítel Boha. Ve světě žijí nevěřící lidé. Může se křesťan přátelit s nevěřícím člověkem? Ano, je však potřeba si dávat pozor, aby nás nevěřící člověk nestrhl k hříchu. Nevěřící běžně používají Boží jméno nadarmo, nadávají na politiky, hřích je jim vlastní… Není dobré, aby křesťan podnikal s nevěřícím člověkem. Co vůbec není dobré, uzavřít sňatek s nevěřícím. Je potřeba myslet na to, že někdy pro nás mohou být více nebezpeční bludaři, kteří se maskují za křesťany. Pseudokřesťané věří ve falešného boha. Přes falešného boha nikdo nemůže být spasen!

Doporučené kázání k prostudování: Mohou se křesťané účastnit demonstrací, protestních akcí apod.?

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,4

Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého,“
ČSP, 2. Korintským 6,14-16

Z tohoto světa nelze utéct, neboť nás sem Bůh „dal“ (stvořil nás). Ač tady žijeme, ač jsme občané České republiky, naše pravé občanství je v Nebi. Žijeme v neobnovených tělech a s rozhodovacími schopnostmi. Tak to Bůh ustanovil. Pokud tady fyzicky žijeme, ať chceme nebo ne, musíme se světským systémem do určité míry komunikovat a spolupracovat (nakupovat, chodit do zaměstnání a mnoho dalšího). Je pravda, že křesťan by se neměl příliš plést do věcí tohoto světa, neměl upínat na věci tohoto světa. Křesťan by neměl lpět na ničem, co je ve světě. Nesmíme být ani zaujatí ničím stvořeným. Někteří křesťané jsou tak zaujatí vlastním životem, zdravotním stavem, rodinou, že díky tomu nejsou hodni Pána Ježíše. Pozor na znevažování Pána Ježíše! Křesťan, který víc miluje své rodinné příslušníky, silně znevažuje Pána Ježíše.

Jde o to, aby nás Pán zastihl bdící!

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1 Jan 2,15-17

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-39

„Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 16,13

Závěr
Křesťan se nemusí bát světa, světského zřízení, neboť nad tím vším (nad vším stvořeným) je svrchovaný Bůh. Bůh vládne světu. Bůh dává světu řád. Zpravidla v rámci Božích soudů, Bůh dává politiky a politické systémy. Je mylná představa, že je to ďábel, kdo má absolutní moc nad světem (světským systémem).

Křesťan by se neměl upínat na věci tohoto světa. Kdo se nějakým způsobem, třeba i částečně, upíná na věci tohoto světa, žije ve strachu, nezažívá radost a pokoj v Duchu Svatém. Takový křesťan žije v jakémsi křečovitém stavu. Tohoto stavu dříve nebo později využije ďábel!

Žijme v prvé řadě pro věci budoucí, ne pro tento život. Žijme vírou, ne strachem. Obavy z budoucnosti, prožívání strachu, je známka nevěry Bohu. Nemějme strach z toho, čím nás ďábel straší. Neupínejme se na média, která ve velkém rozsahu šíří strach, paniku a dezinformace. Amen.

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,19

„I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,14

„V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,18

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.“
ČSP, matouš 10,28

„A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), 15a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.“
Překlad 21. století, Židům 2,14-15

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít.“
Překlad 21. století, Jan 11,25

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení