Kázání našeho společenství

Bůh Ježíš Kristus je vládce králů země

Křesťan by měl brát vírou, že Ježíš Kristus je Bůh. Kristus, který je pouhá stvořená bytost, to je falešný kristus. Křesťan by též měl také brát vírou, že Bůh Ježíš Kristus je vládce VŠECH pozemských vládců (prezidentů, politiků, diktátorů) a to bez výjimky! Ježíš Kristus je hlavou všech vlád a mocností. Ježíš Kristus je hlavou vlády ČR, je hlavou nikým nevolených lidí, kteří vedou Evropskou unii (EK)…

Doporučený článek k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Jan sedmi církvím, kteréž jsou v Azii: Milost vám a pokoj od toho, Jenž jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, a od sedmi Duchů, kteříž před obličejem trůnu jeho jsou, A od Ježíše Krista, jenž jest svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, a kníže králů země, kterýžto zamiloval nás a umyl nás od hříchů našich krví svou,“
Kralická, Matouš 10,29

„Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.“
Překlad 21. století, Zjevení 1,4-5

Pokud je Ježíš hlavou všech vlád, tak je jasné, že žádný vladař, diktátor si nemůže dělat, co se mu zachce! Bůh Ježíš Kristus všechno kontroluje, dozoruje, pokud je potřeba, tak zasahuje do běhu událostí… Z Boží přítomnosti není nic vyjmuto!

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.“
Překlad 21.století, Matouš 10,29

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

Je potřeba si uvědomit, resp. brát vírou, že všechny vlády jsou zřízeny od Boha.

„Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1

„A on proměňuje časy i chvíle; ssazuje krále, i ustanovuje krále; dává moudrost moudrým a umění majícím rozum.“
Kralická, Daniel 2,21

„nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. “
Překlad 21. století, Daniel 4,21-23

Modlete se za politiky! Křesťan, který si myslí, že u voleb hodí do volební urny volební lístek a tím je pro něj věc vyřízena, je v omylu. Budoucnost měníme v prvé řadě tím, že se často modlíme za politiky, že jim žehnáme! To, že někomu žehnáme, to neznamená, že souhlasíme s jeho hříchem.

Doporučené kázání k prostudování: Mohou se křesťané účastnit demonstrací, protestních akcí apod.?

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-3

Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh mj. ustanovuje krutovlády. To se děje zpravidla v rámci Božích soudů. Božím služebníkem může být krutý tyran a masový vrah, tím byl např. babylonský král Nabukadnezar.

„Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali má slova, hle, povolám a poberu všechny kmeny ze severu, praví Hospodin, a přivedu je i se svým služebníkem, babylonským králem Nabukadnezarem, na tuto zem, na všechny její obyvatele i na všechny národy v okolí. Vyhladím je jako proklaté, aby vzbuzovali děs a posměch; zbude z nich věčné zbořeniště.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 25,8-9

Bůh vládní moc dovolí, připustí nebo přikáže. Lidstvo má vládce, jaké si zaslouží. Bůh lidstvo  za své zlé skutky soudí. Současné lidstvo musí očekávat velmi tvrdé Boží soudy! Smilstvo jede ve velkém rozsahu. Smilstvo je pro současné lidi normální, nenapomínané. Nesezdaní žijí jako manželé, homosexualita, LGBT je na vzestupu… Zabíjet ještě nenarozené děti se stalo samozřejmostí! Tato společnost, tak jak ji známe, skončí. Je jen otázky kdy a za jakých okolností.

„Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.“
Překlad 21. století, Židům 13,4

„Hospodin řekl: „Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. (…) Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků až po starce, všechen lid ze všech stran. „Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?“ volali na Lota. „Vyveď je k nám, ať si jich užijeme!“
Překlad 21. století, Genesis 18,20 a 19,4-5

Další kapitolou je explozivní hřích v církvi. Ve velkém rozsahu se káže falešné evangelium. Církve, které vyučují falešné evangelium, jsou pod prokletím. V těchto církvích má ďábel velké slovo. Pod pláštěm křesťanství se ve velkém rozsahu praktikuje okultismus. Církev si zamilovala magii a další okultní praktiky. Křesťané se klaní démonům a uctívají je. Církev přebírá světské praktiky – evangelium mísí s psycholgií, místo chval Bohu vidíme rockové koncerty atd. Bůh je zneuctíván!!! Na církev se řítí tvrdé Boží soudy!

Doporučené články k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?, Co jsou kurzy Alfa?, Awakening Europe

„Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,8-9

„Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?
„Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a hříšníkem?“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,17-18

Ještě chci zmínit, že někteří křesťané přisuzují tomu zlému větší moc než ve skutečnosti má. Někteří křesťané věří, že světová elita činí skutky přesně podle ďáblových představ (plánů) a Bůh tomu jen přihlíží. Tak to samozřejmě není, protože Bůh je nad světovou elitou i satanem samotným. Někteří křesťané se doslova sytí zlem. To, čím se člověk sytí, jednou ovládne jeho srdce! Někteří křesťané se upínají na informace od okultistů (Henochova kniha, David Icke..). Někteří křesťané víc věří světským informacím, videím na Youtube, než Božímu slovu. Někteří jdou dokonce tak daleko, že věnují více času těmto věcem než Božímu slovu a Ježíši.

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 2,11

„Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy! Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin.“
Překlad 21. století, Žalm 2,2-4

Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu.“
Překlad 21. století, Židům 12,2

Ďábla sice Písmo označuje za „vládce tohoto světa“, „boha tohoto světa“, ovšem ďábel je omezený vládce světa (Boží mocí) a falešný bůh.

„Nyní se koná soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.“
Překlad 21. století, Jan 12,31

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Překlad 21. století, 1.Jan 5,19-20

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2 Korintským 4, 3-4

Bůh Ježíš Kristus má absolutní moci na Nebi i na Zemi. Pokud má Bůh absolutní moc, jakou moc má ďábel? Pouze takovou, jak mu Ježíš dovolí.

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Bůh je všudypřítomný (prostupuje celé stvoření včetně ďábla a jeho démonů). Ďábel je omezený místem.

„Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: „Ztrestej tě Hospodin, satane!“
Překlad 21.století, Zachariáš 3,1-2

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

Pozn. „podsvětí“ – „hádes“.

Ďábel má sice k dispozici armádu démonů, ovšem svrchovaně nad nimi je Bůh Ježíš („je hlavou každé vlády a mocnosti“).

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21. století, Jakub 2,19

Bůh má satana pod plnou kontrolou. Bůh může člověka vydat satanu! Je to však Bůh, kdo určuje pravidla soudu. Pokud se podíváme do knihy Job, vidíme absolutní Boží svrchovanost a satanovu omezenou moc.

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu. „Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.
Job seděl v popelu a škrábal se střepem. „Ještě se držíš té své bezúhonnosti?“ řekla mu manželka. „Zlořeč Bohu a zemři!“
„Mluvíš jako nějaká hloupá ženská,“ odpověděl jí. „Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?“
V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil.“
Překlad 21. století, Job 2,4-10

Závěr/shrnutí
Bůh Ježíš je vládce všech pozemských vládců. Bůh Ježíš je hlavou každé vlády a mocnosti. Ďábel je omezený Boží mocí. Proto se poddávejme Bohu, všechny své starosti i radosti dávejme Bohu v modlitbách, ve všem se na Něj spoléhejme… Kdo toto dělá, zažívá pocit bezpečí, radosti a pokoje. Amen.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,4-7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení