Kázání našeho společenství

Opravdový život je v Kristu Ježíši

Opravdový život
Opravdový život je život, v němž nacházíme naplnění a smysl. Opravdový život znamená žít v pravdě a realitě. Pravda je to, co řekl Bůh, že je pravda, proto je důležité se sytit Boží slovem. Pravda je taková, že Bůh stvořil Nebe a Zemi. Pravda je, že evoluce a velký třesk jsou podvodné nauky. Pravda je taková, že řada vědců odkazuje na nepravost, učení démonů a zakrývá Boha. Pravda je, že Pán Ježíš Kristus je cesta, pravda a život! Pán Ježíš je cesta k Bohu, ne Marie ani další bohové.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21.století, Jan 14,6

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 2,5-6

„V nikom jiném není spása – na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!“
Překlad 21.století, Skutky 4,12

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Překlad 21.století, Jan 8,32

Opravdový život je v Kristu, který je Bůh. Kristus, který není bůh, ale pouhá stvořená bytost, to je cizí bůh. V tomto bohu není život, v tomto bohu je utrpení a smrt, neboť za tímto bohem stojí ďábel a jeho démoni.

„A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Překlad 21.století, 1. Jan 5,20

Člověk, který žije s Kristem a Kristus v něm (křesťan), nežije pro tento život, ale pro věčný život v Nebi. Bdíme a žijeme pro druhý Kristův příchod, vzkříšení a uchvácení do Nebe, které nastane v poslední den staré země. Povzbuzujme se tím!

„Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný – nemůže přece popřít sám sebe!“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 2,11-13

„Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 4,13-18

Falešný život
Ďábel dává lidem náhražky opravdového života – života s Bohem. Antikristové (nevěřící a pseudokřesťané) si žijí podle svých vášní a chtíčů. Tito lidé kráčí po široké cestě, která vede do ohnivého jezera.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21. století, Matouš 7,13-14

Široká cesta je plná pokrokových technologií a průmyslu, moderního zdravotnictví. Tyto prostředky zavádí k modloslužbě, cizímu bohu a nehledání Boha. Široká cesta je plná mágů, astrologů, předpovídačů budoucnosti, prodavačů okultních předmětů, pseudovědců, pseudokřesťanů… Široká cesta nabízí iluzorní svět! Pokud vidíte svět Duchem Božím, vidíte pravdu. Pokud vidíte svět, jak ho předkládají média, věda apod., vidíte iluzi, faleš, podvod.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21.století, Jan 8,44

Podle ďábla si máme život prožít po svém, užít si ho a zemřít, a pak už nic nebude. Toto je ďáblův svod a lež! Ďábel lidem zakrývá Boha, vede je k hříchu a uspokojování vlastních potřeb.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21.století, 1. Jan 2,15-17

Ďábel chce křesťanům ukrást opravdový Život! Ďábel ti chce ukrást pravého Ježíše a dát ti za něj náhražku. Ta náhražka může být tvá soběstačnost, tvůj hněv, tvá netrpělivost, sobectví, chamtivost… Ďábel nechce, abys četl Písmo. Ďábel chce, abys hledal Boha a rádoby pravdu u počítače, ve Wikipedii, v telefonu, v politice… Ďábel chce, abys uvěřil tomu, že je velmi důležité bojovat proti „tělu a krvi“ (Efeským 6,12)! Ďábel chce, abys ses tak upnul na tento život, politickou situaci, že to bude pro tebe modla. Je neuvěřitelné, kolik křesťanů nadměrně řeší politickou situaci, chce vládní moc svrhnout vlastní silou apod. Toto je cesta ďábla! Nebojujeme proti „tělu a krvi“. Za politiky se máme modlit a postit.

Doporučený článek a kázání k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha, Ne silou ani mocí, ale mým Duchem

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1-2

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Zachariáš 4:6

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,1-3

Pán Ježíš má absolutní moc všude ve stvoření! Pán Ježíš je nad každým vládcem (samozřejmě i diktátorem) a dozoruje je. Nic se neděje bez Božího vědomí!

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Závěr
Opravdový život není ve světě, opravdový život je v Kristu Ježíši. Lidé ze světa otročí ďáblu, žijí ve strachu a nepokoji. Křesťané zažívají Boží pokoj, neboť ví, že na své straně mají toho Silnějšího.

Buďme vděční Ježíši za to, že vzal naše hříchy na kříž! Ježíš za nás snášel bití, ponížení, bičování a samotné ukřižování, což bylo mimořádně trýznivé. Teď si Ježíš přeje, abychom s Ním měli důvěrný vztah. Pokud máš s Ježíšem důvěrný vztah, prožíváš duchovní pokoj a ďábel se tě bojí. Pokud důvěrný vztah neprožíváš, pokud tě zajímá Ježíš jenom tři dny týdnu, ďábel má v tvém života velké slovo. Rozhodnutí je na tobě.

„Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času.“
Překlad 21.století, 1. Petr 1,3-5

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích:
„On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“
Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.“
Překlad 21.století, 1. Petr 2,21-25

Ježíš řekl:

„Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
Překlad 21.století, Zjevení 3,20

Pokud Ježíše ještě neznáš, pokud chceš mít s Ním důvěrný vztah, můžeš Mu to říct právě teď následující modlitbou (slova nejsou tak důležitá jako postoj tvého srdce):

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení