Kázání našeho společenství

Pozor na klamné filozofování

Kázání zde dne 27.8.2017:

Dnešní svět je plný nebezpečí v mnoha ohledech. Svět je plný zlosti, neodpuštění, pýchy, násilí, okultismu… Bůh nás křesťany varuje před tímto nebezpečím na mnoha místech Bible. Boží slovo nás také upozorňuje na to, že je mnoho falešných křesťanských kazatelů, kteří sváží Boží děti k bludu.

“Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.”
Galatským 1,7

“Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.”
Matouš 7,15

“V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.”
2. Petr 2, 1-3

Bible nás také varuje před klamným filozofováním:

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Překlad 21. století, Koloským 2,6-8

„Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte, choďte; zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii – prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista.“
Studijní překlad, Koloským 2,6-8

„Protož jakož jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte. Vkořenění a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se v ní s díků činěním. Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa, a ne podle Krista.“
Kralická, Koloským 2,6-8

Klamný filozof je druh falešného proroka.

Jsme upozorňováni na to, aby nás někdo klamným filozofováním neoddálil o Ježíše Krista. Aby nám Ježíše někdo nevyměnil za podvrh a prázdnotu (za klamné filozofování), za něco, co je založené na lidských bájích, za principech tohoto padlého světa.

Co je filozofie
Ve filozofii je vyvyšován tělesný rozum člověka, samotný člověk. Odpovědi na filozofické otázky vytvářejí iluze, vlastní pravdu. Filozofie nehledá odpovědi, ale tvoří. Filozofie určuje své hranice a vymezuje si, co v jejích úvahách může být „pravdivé“ a co nikoliv. Filozofie je učení proti Bohu.

Kdo je filozof
Člověk, který myslí, domnívá se, hloubá, přemýšlí nad jistým problémem, který může mít víc významů. Zpravidla jde o člověka, který se spoléhá na vlastní rozum, sílu (ne na Boha). Často to jsou lidé, kteří věří ve vlastní absolutní pravdu. Filozofové mají své bohy a falešná učení. Filozofové často spojují filozofii s naukou démonů.

Filozofie je neslučitelná s křesťanstvím
Ať se nám to líbí nebo ne, filozofie je neslučitelná s křesťanstvím, Biblí. Filozofování je totiž obrovský prostor pro satana a jeho démony. Filozofování vytváří vlastní pravdu – iluzi, klamnou křesťanskou fikci. Ve filozofii jde o tělesný rozum člověka. Pokud se podíváme do historie, vidíme mnoho filozofů, kteří jsou zaměřeni proti Bohu.

Závěr
Žijeme v době, kdy se vyplňují Ježíšova slova, která nás varují před lidmi, kteří nás budou chtít svést k hříchu. Vidíme to všude: okultisté citují Bibli, významní cvičitelé jógy se odvolávají na Boha, katoličtí kněží provozující homosexualitu, kteří káží o Bohu. A tak dále. Satan na lidi klade pasti, záludné pasti, které se těžko odhalují. Satan nás křesťany oddaluje od Boha. Jsme přehlceni informacemi. Točí se tolik filmů, jako nikdy v historii. Točí se filmy, které překrucují Boží slovo – např. film Noe z roku 2014.

Nehledejme pravdu na internetu v článcích, v knihách, které vypadají jako křesťanské atd. Hledejme pravdu výhradně u Boha (Živého Boha), v Písmu. Pokud něčemu nerozumíš, v prvé řadě se ptej Boha.

Dejte pozor na klamné filozofy, kteří vydávají své úvahy (subjektivní názory) za fakta. Myslete na to, že za každým prázdným a klamným filozofováním stojí satan a jeho démoni. Satan nutí křesťany číst různé filozofické úvahy… Satan nutí křesťany číst všechno možné, jen ne Písmo. Satan nutí křesťany ptát se lidí, ne Boha.

Nenechte se oklamat. Spoléhejte se na Boha, ne na lidi. Neberme polemiky, názory druhých, za fakta. Všechno si ověřujme v Písmu. Vždycky a všechno!

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
1. Tesalonickým 5,16-22

Zamysleme se nad tím, co máme na druhém místě po Bohu. Není to náhodou klamné filozofování? Obklopujme se hlavně s Božími dětmi, kteří milují Boha celým svým srdcem. Konzultujme své starosti či nevědomosti s Bohem a se svými sourozenci v Kristu.

Odpověz si na otázku: Jsi pohlcen Bohem nebo něčím klamným v podobě klamné filozofie?

Na úplný závěr ještě musím zmínit bezbožné klamné filozofy, kteří nás mohou oklamat přes vědu, technická média (telefony, internet), politiku atd. Klamné filozofování nalezneme v hudebním i filmovém průmyslu. Tam všude nás klamná filozofie oddaluje od Živého Boha. Dávejme si na to pozor. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení