Kázání našeho společenství

Pozor na klamné filozofy

Kázání zde dne 27.8.2017:

Dnešní svět je plný nebezpečí v mnoha ohledech. Svět je plný zlosti, neodpuštění, pýchy, násilí, okultismu, falešného náboženství… Bůh nás křesťany varuje před tímto nebezpečím na mnoha místech Bible. Ježíš nás upozorňuje, že v posledních dnech přijde mnoho falešných proroků, kteří budou křesťany klamat falešným učením. Ježíš dokonce říká, že někteří lidé se budou za Něho vydávat.

„Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci! “Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a svedou mnohé.“
Marek 13,3-23

Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“
Matouš 24,4-5

Bible nás také varuje před klamným filozofováním:

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Překlad 21. století, Koloským 2,6-8

„Když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte, choďte; zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním. Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii – prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista.“
Studijní překlad, Koloským 2,6-8

„Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.“
Ekumenický překlad, Koloským 2,6-8

„Protož jakož jste přijali Krista Ježíše Pána, tak v něm choďte. Vkořenění a vzdělaní na něm, a utvrzení u víře, jakž jste naučeni, rozhojňujíce se v ní s díků činěním. Hleďtež, ať by vás někdo neobloupil moudrostí světa a marným zklamáním, uče podle ustanovení lidských, podle živlů světa, a ne podle Krista.“
Kralická, Koloským 2,6-8

Klamný filozof je druh falešného proroka.

Jsme upozorňováni na to, aby nás někdo klamným filozofováním neoddálil o Ježíše Krista. Aby nám Ježíše někdo nevyměnil za podvrh a prázdnotu – za klamné filozofování. Za něco, co je založené na lidských bájích, za principech tohoto padlého světa.

Co je filozofie
Ve filozofii je vyvyšován tělesný rozum člověka, samotný člověk. Odpovědi na filozofické otázky vytvářejí iluze, vlastní pravdu. Filozofie nehledá odpovědi, ale tvoří. Filozofie určuje své hranice a vymezuje si, co v jejích úvahách může být „pravdivé“ a co nikoliv. Filozofie je učení proti Bohu.

Kdo je filozof
Člověk, který myslí, domnívá se, hloubá, přemýšlí nad jistým problémem, který může mít víc významů. Zpravidla jde o člověka, který se spoléhá na vlastní rozum, sílu. Často to jsou lidé, kteří věří ve vlastní absolutní pravdu. Filozofové mají své bohy a falešná učení. Filozofové často spojují filozofii s naukou démonů.

Filozofie je neslučitelná s křesťanstvím
Ať se nám to líbí nebo ne, filozofie je neslučitelná s křesťanstvím, Biblí. Filozofování je totiž obrovský prostor pro satana a jeho démony. Filozofování vytváří vlastní pravdu – iluzi, klamnou křesťanskou fikci. Ve filozofii jde o tělesný rozum člověka. Pokud se podíváme do historie, vidíme filozofy, kteří jsou zaměřeni proto Bohu.

Závěr
Žijeme v době, kdy se vyplňují Ježíšova slova, která nás varují před lidmi, kteří nás budou chtít svést k hříchu. Vidíme to všude: okultisté citují Bibli, významní cvičitelé jógy se odvolávají na Boha,  katoličtí kněží, kteří provozují homosexualitu, káží o Bohu. A tak dále. Satan na lidi klade pasti, záludné pasti, které se těžko odhalují. Satan nás křesťany oddaluje od Boha. Jsme přehlceni informacemi. Točí se tolik filmů, jako nikdy v historii. Točí se filmy, které překrucují Boží slovo – např. film Noe z roku 2014.

Nehledejme pravdu na internetu v článcích, v knihách, které vypadají jako výklad Bible atd. Hledejme pravdu výhradně u Boha (Živého Boha), v Písmu. Pokud něčemu nerozumíš, v prvé řadě se ptej Boha.

Dejte pozor na klamné filozofy, kteří vydávají své úvahy (subjektivní názory) za fakta. Myslete na to, že za každým prázdným a klamným filozofováním stojí satan a jeho démoni. Satan nutí křesťany číst různé filozofické úvahy… Satan nutí křesťany číst všemožnou literaturu, jenom ne Písmo. Satan nutí křesťany ptát se lidí, ne Boha.

Nenechte se oklamat. Spoléhejme se na Boha, ne na ostatní lidi. Neberme polemiky, názory druhých za fakta. Všechno si ověřujme v Písmu. Vždycky a všechno!

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
1. Tesalonickým 5,16-22

Zamysleme se nad tím, co máme na druhém místě po Bohu. Není to náhodou klamné filozofování? Oblkopujme se skutečnými křesťany a Živým Bohem. Konzultujme své starosti či nevědomosti s Bohem a se svými sourozenci v Kristu. Se skutečnými sourozenci v Kristu, kteří dodržují Boží zákony. Ne se sourozenci, kteří se neřídí Božími zákony a kteří se dávají na klamné filozofování, vlastní zkušenosti, tradice…

Někteří kazatelé teologicky filozofují, někteří autoři křesťanských článků a knih se neptají Boha a jen filozofují.

Odpověz si na otázku: Jsi pohlcen Bohem nebo něčím klamným v podobě klamné filozofie?

Filozof je i katolický kněz Tomáš Halík.

Na úplný závěr ještě musím zmínit bezbožné klamné filozofy, kteří nás mohou oklamat přes vědu, technická média (telefony, internet), politiku atd. Klamné filozofování nalezneme v hudebním i filmovém průmyslu. Tam všude nás klamná filozofie oddaluje od Boha. Dávejme si na to pozor.

Bible

Kazatel

Luboš Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Kázání.křesťanem.cz