Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 6. část

Kázání ze dne 7.1.2018:

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 6. část

73. V tomto verši jsme upozorňováni na dvě věci:

„Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 5,22

„Nevzkládej rukou rychle na nižádného, a nepřiúčastňuj se hříchům cizím. Sebe samého ostříhej v čistotě.“
Kralická, 1.Timoteus 5,22

A/ Nemáme vkládat ruce na lidi ukvapeně. Biblické vkládání rukou se používá při: udílení Ducha svatého, požehnání, povolání do služby a duchovního pomazání, tělesném uzdravování, vzkříšení z mrtvých, vymítání démonů. Je potřeba si uvědomit, že při vkládání rukou dochází ke spojení dvou duchů. Vkládat ruce by měl především člověk, který je naplněný Duchem svatým (ne nečistými duchy). Nenechte na sebe neuváženě vkládat ruce někoho, koho skutečně dobře neznáte a komu nedůvěřujete! Nikdy nevkládejte ruce na lidi bez modlitby – ptejte se Boha, na koho máte vložit ruce, kdo má na tebe vkládat ruce.

B/ Nemáme mít účast na cizích hříších. Pokud ti dá nějaký podnikatel slevu s tím, že je to „bez papírů“, víš o jeho hříchu – máš účast na jeho hříchu. Okamžitě čiň pokání. Pokud nějaký pastor/křesťan striktně požaduje/vymáhá 10% z tvého příjmu (mzda, důchod, podnikatelská činnost, dědictví…), hřeší a měl by bezodkladně činit pokání. Pokud někomu takovému dáváš „desátky“, máš účast na jeho hříchu.  Máme dávat dary a almužny. Bohu nepatří jen 10% z tvého příjmu, ale všechno. Každý měsíc se ptej Boha, KOLIK a KAM máš dát peníze, ošacení, jídlo, léky… BEZ VÝJIMKY DÁVEJ DARY S RADOSTÍ A DOBROVOLNĚ, ZE SRDCE. Bůh má rád dobrovolné dárce. Vše o „desátcích“ zde.

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Bible, 2. Korintským 9,6-9

74. Rozlišujte, co se líbí Bohu. Rozumějte Pánově vůli. Máme hledat Boha, důvěřovat Mu, mít s Ním důvěrný vztah, hovořit s Ním, vnímat Ho. To jsou hlavní důvody, proč tady jsme. Bůh k nám může hovořit skrz Písmo, sny, jiné lidi… Modlete se za rozpoznání Božích vzkazů. Ne vše je od Boha! Např. do snu se nám může vmísit satan/démoni.

„Rozlišujte, co se líbí Pánu. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.“
Překlad 21. století, Efeským 5,10 a 17

75. Máme za všechno děkovat Bohu. Děkuješ každý den Bohu za to, že jsi mohl vstát z postele? Že dýcháš Jeho vzduch? Děkuj Bohu za VŠECHNO pořád a denně! Děkuj i v době soužení! – Když máš zdravotní nebo finanční problémy, problémy v zaměstnání nebo podnikání, smrt příbuzného…

„Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Efeským 5,20

76. Nemáme být pyšní. Nejsou pyšní pouze bezbožní lidé, ale i mnozí křesťané. Pýcha velmi často předchází hříchu. Někteří pastoři jsou pyšní. Myslí si, že jsou něco víc. Díky pýše je nejeden pastor falešný prorok/učitel.

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,18

77. Máme milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.

„Ježíš mu řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
Překlad 21.století, Matouš 22,37

Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“
Překlad 21.století, Marek 12,30

78. Když pořádáme hostinu, máme zvát chudé, nemocné. Následující verš hovoří o tom, že máme dávat dary i lidem, kteří ti to nemohou nijak oplatit.

„Potom se obrátil ke svému hostiteli: „Když pořádáš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, bratry, příbuzné ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromé, zmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,12-14

79. Pokud tě trápí nemoc, máš kontaktovat starší sboru. Starší sboru se za tebe pomodlí, nebo ti doporučí křesťana, který má zvláštní dar od Boha k uzdravování. Jinak za uzdravení se může modlit každý znovuzrozený křesťan. Je potřeba, aby ses modlil za své uzdravení i ty.

„Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.“
Překlad 21. století, Jakub 5,14

80. Máme mít Boží víru. Důležité je nepochybovat v modlitbách. Zde bych chtěl zmínit Hnutí Víry. Křesťanské organizace, které spadají pod Hnutí Víry, učí,  že na uzdravení od Boha máme nárok – rychlé udravení bez Boží vůle. Dále učí, že máme nárok na prosperitu v každé oblasti našeho života. Na uzdravení sice máme nárok, ale je to jen nárok, ne jistota. Hnutí Víry zcela ignoruje Boží záměry. Bůh někdy uzdraví jindy ne. Je to čistě na Něm. Nemůžeme si uzdravení atd. nějak vynucovat nebo podmiňovat. Samozřejmě, že je víra velmi důležitá. Malá víra ale není jediný důvod, proč nejsou naše modlitby vyslyšeny. Příčin nevyslyšených modliteb může být mnoho: neosobní vztah s Bohem, neupřímnost, malá vytrvalost v modlitbě, nedodržování Božích zákonů…

„Ježíš jim na to řekl: „Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.“
Překlad 21. století, Marek 11,22-25

81. Nemáme pohrdat biblickými proroctvími. Rozlišuj ale to, co je proroctví od Boha. Jak? Ověřuj si u Boha (zeptej se Ho), že se skutečně jedná o proroctví od Něho.

„Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.“
Překlad 21. století, 2.Petr 1,19-21

82. Jsme upozorňováni na odložení Kristova druhého příchodu. Neupínej se na druhý příchod Ježíše Krista, ale bdi a radostí očekávej příchod Pána. DYCHTIVĚ očekávej ten velký den, kdy dojde ke zničení našich dočasných domovů, satanského systému…

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem.“
Překlad 21. století, 2.Petr 3,9-12

83. Nemáme se nechat formovat tímto „světem“. „Svět“ je satanský systém, který ovládá bezbožné lidi. Bezbožné lidi (dokonce i některé křesťany) velmi významně ovládají/formují média, proto už skoro rok nekoukám na televizi. Spoléhej se výhradně na Boha, ne na lidi, ani na články na internetu, videa na YouTube, křesťanskou literaturu… Všechno si ověřuj v Písmu, u Boha. Mluv s Bohem!

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21.století, Římanům 12,2

„A nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňtež se obnovením mysli vaší, tak abyste zkusili, jaká by byla vůle Boží dobrá, libá a dokonalá.“
Kralická, Římanům 12,2

Shrnutí
Na co jsme v Bibli upozorňováni?

73. Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších.
74. Rozlišujte, co se líbí Bohu. Rozumějte Pánově vůli.
75. Máme za všechno děkovat Bohu.
76. Nemáme být pyšní.
77. Máme milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.
78. Když pořádáme hostinu, máme zvát chudé, nemocné…
79. Pokud křesťana trápí nemoc, má kontaktovat starší sboru.
80. Máme mít Boží víru.
81. Nemáme pohrdat biblickými proroctvími.
82. Jsme upozorňováni na odložení Kristova druhého příchodu.
83. Nemáme se nechat formovat „světem“.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení