Kázání našeho společenství

Právě tak to bude v den, kdy se objeví Pán Ježíš Kristus se svými anděly

Jak bude svět vypadat těsně před návratem Pána Ježíše Krista na Zemi (pod nebeskou klenbu)? O tom hovoří následující verše z Bible:

„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.
Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“
„Kde, Pane?“ zeptali se ho.
„Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl.“
Překlad 21.století, Lukáš 17,26-36

Pojďme se podívat na tyto verše pod drobnohledem:

Bible:
„Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“

Výklad:
Lidé budou žít ve falešném klidu bezpečí. To samozřejmě neznamená, že všude bude klid a mír. Ježíš řekl učedníkům na Olivetské hoře:

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec.“
Překlad 21.století, Matouš 24,6

Bude to jako za dnů Noemových a dnů Lotových (dnů Sodomy). Budou vyvyšovány, obdivovány, vyhledávány a praktikovány všechny možné sexuální zvrácenosti (to vidíme právě dnes). Lidé budou mít k dispozici potravu a pití. To samozřejmě neznamená, že toho bude všude dostatek. Lidem bude umožněno uzavírat manželství. To neznamená, že lidé nebudou odrazováni od manželství.

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 4,1-3

Lidé budou kupovat a prodávat. To neznamená, že nebudou v této oblasti žádná omezení. Lidé budou obdělávat pole. To neznamená, že nebudou přírodní katastrofy, které budou úrodu ničit. Lidé budou stavět domy. To neznamená, že všichni lidé budou mít svůj dům (že bude dostupné bydlení). Toto (historii lidstva, „pýchu, sytost a klidné pohodlí“, stvoření) ukončí příchod Pána Ježíše Krista, po kterém by měl doslova dychtit každý křesťan.

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým.“
Překlad 21.století, Ezechiel 16,49

Bible:
„Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová.“

Výklad:
Během druhého Ježíšova příchodu už nemá cenu nic dělat, protože to staré skončí ohněm, skončí také čas. Křesťan se má upnout na Pána Ježíše, ne na nic stvořeného. Pán Ježíš řekl: „Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království.“ (Lukáš 9,62).

Bible:
„Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“
„Kde, Pane?“ zeptali se ho.
„Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl.“

Tato pasáž nehovoří o nějakém „tajném a tichém“ Ježíšově příchodu! Ve chvíli, kdy si Ježíš přijde pro věrné (spasené), nastane první vzkříšení – vzkříšení věrných a uchvácení (nebiblicky „vytržení“) všech věrných (vzkříšených i dosud žijících) do Nebe. Spasení budou uchváceni do Nebe a nespasení zanecháni k soudu a žehu. Z verše “V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán” rozhodně neplyne, že zanechaní zůstanou po Ježíšově příchodu živí! Ježíš dále nepřímo hovoří o likvidaci těl zanechaných v době Jeho druhého příchodu: „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“.

O druhém Ježíšově příchodu, vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe, hovoří i následující biblické verše:

„Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.“
Překlad 21.století, Matouš 16,27

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 4,15-18

Shrnutí
Před druhým příchodem Pána Ježíše Krista na Zemi to bude vypadat jako za dnů Noemových a dnů Lotových (lidé budou zkažení). Zmíněná pasáž z Bible nejprve zmiňuje dny Noeho, kdy byla jedna skupina zachráněna (jedni vzati) a druhá zanechána (jedni zanecháni) k likvidaci (zničení potopou). Dále jsou zmíněny dny Lota a obyvatelé Sodomy. Tady opět vidíme dvě skupiny lidí – jedna byla vzata z města a zachráněna, druhá zanechána ve městě k záhubě (ohněm). Podobně tomu bude ve chvíli druhého Ježíšova příchodu! Jedna skupina bude vzata do Nebe (uchvácení Církve) a druhá skupina bude zanechána na Zemi k likvidaci (ohněm).

Bděte a těšte se na nové Nebe a novou Zemi! Amen

„Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Překlad 21.století, Marek 13,33

„Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21.století, Filipským 3,18-21

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Překlad 21.století, Izaiáš 65,17

„my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21.století, 2. Petr 3,13

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení