Kázání našeho společenství

Nemáš Boha pouze jako doplněk?

Je Bůh hlavním nosníkem tvého života? Máš Boha vždycky na prvním místě? Nemáš Boha pouze jako doplněk?

Víš o tom, že Bůh je žárlivě milující? Bůh se na tebe nadměrně upíná a má obavy o tvou ztrátu – že půjdeš svou (špatnou) cestou. Bůh nechce, abys Ho měl pouze jako doplněk! Bůh nechce, abys smilnil s démony. Duchovní smilství vyvolává v Bohu obrovskou žárlivost. Víra ve falešné křesťanské učení, to je ukázkový příklad smilství s démony. Nebuďte nevěrní Bohu a neobracejte se k démonům! Každá církev musí být základna pravdy. Máme bránit falešnému učení! Tolerance k falešnému učení nesmí být akceptovatelná.

„Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21. století, Exodus 20,5

„Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete mít podíl na stolu Páně i na stolu démonů! Nebo snad chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,21-22

„Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 3,15

„Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 13,8

Díky naší neposlušnosti, zažíváme Boží soudy.

„Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha!“
Překlad 21. století, Židům 10,31

„Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,17

Co je hlavním cílem tvého života? Je to Bůh? Není to nějaký člověk, poznání něčeho, zážitky, majetek, kariéra? Hlavním cílem tvého života nesmí být ani tvá rodina.

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svou duši, ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-39

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

Křesťan by se měl upínat na nebeské věci (na Boha), ne na pozemské. Musíme chodit do zaměstnání nebo podnikat, musíme zařizovat osobní záležitosti, ale ty věci máme dělat s Bohem. Každou záležitost v osobním životě dělejte s Bohem.

„Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici. Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.“
Překlad 21. století, Koloským 3,1-4

Součástí živého vztahu s Bohem je mít bázeň před Bohem. Mít Boží bázeň znamená, uvědomit si Jeho nepřetržitý dohled na nás. Vševědoucí Bůh ví, co si myslíme, co v budoucnu uděláme…

„Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,17

Satan se všemožně snaží zničit náš krásný vztah s Bohem. Mimo jiné nám chce vnutit nějakou touhu očí, touhu těla. Někdy se mu to daří. Proto taky vidíme křesťany žijící podle svých tužeb a vášní. To je ale špatná cesta, která vede do k duchovní zkáze. Touha očí, touha těla, může mít mnoho podob. Digitální média (televizní stanice, internetové portály) jsou silným nástrojem k svádění lidí. Mimochodem, už v Genesis vidíme touhu očí, touhu těla. Touha těla („dobrý k jídlu“); touha očí („lákavý na pohled“); a namyšlenost života („získání moudrosti“).

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-16

Žena viděla, že je to strom dobrý k jídlu a lákavý pro oči, strom žádoucí pro získání moudrosti. Vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a jedl i on.
Překlad 21. století, Genesis 3,6

„Proto se nedíváme na to, co je vidět, ale na to, co vidět není. Vše viditelné je totiž dočasné, ale neviditelné je věčné.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,18

„A svádíli tě tvé oko, vyjmi je. Lépe je pro tebe do Božího království vejít jednooký, než mít obě oči a být hozen do Gehenny,“
ČSP, Marek 9,47

Další satanova past je, pracovat pro Boha (pravidelně navštěvovat shromáždění, věnovat se druhým, evangelizovat, ze srdce dávají dary a almužny…), ale ty věci nedělat s Bohem, podle Boží vůle. Konat Boží vůli a pracovat pro Boha, jsou dvě různé věci! Boha musíš mít ve svém srdci. Tvé srdce musí nepřetržitě žít pro Boha, tvé srdce se musí zajímat o Boží vůli, ne Mu „pouze sloužit“.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Kde se buduje osobní, důvěrný vztah k Bohu? V „pokojíku“ na modlitbě, v pokání. Svůj „pokojík“ máme každý jinde, někdo ho má v uzavřené místnosti, jiný na procházce v lese… Myslete na to, že je to právě „pokojík“, co je centrum křesťanského života. To ostatní jsou plody „pokojíku“.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,5-8

Kdo pokání odmítá, tvrdě jde proti Bohu, sám sobě škodí.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26-27

Závěr
Nemějme Boha pouze jako doplněk. Buďme k sobě upřímní a přehnaně se neupínejme na něco stvořeného – poznání, zdraví, majetek… Nic z toho nesmí být cílem našeho života! Cíl našeho života má být Bůh, spása, věčný život v Nebi.

„Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,18-21

Vždycky a ve všem se spoléhej na Boha.

„Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On tě povýší, abys obdržel zemi, ničemy ale vymýtí, uvidíš!“
Bible, překlad 21. století,Žalm 37,34

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu ,nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible, překlad 21. století, Přísloví 3,5

Miluj Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Amen.

„Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.“
Překlad 21. století, Marek 12,30

„Kdo ale miluje Boha, ten má poznání od něj.“
Překlad 21. století,1. Korintským 8,3

„Ctěte Hospodina, jeho svatí,vždyť jeho ctitelům nic neschází.
Překlad 21. století, Žalm 34,10

„Aj, oči Hospodinovy patří na ty, kteříž se ho bojí, a na ty, kteříž očekávají milosrdenství jeho,“
Kralická, Žalm 33,18

„Jen on je má skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je má spása, moje sláva; má pevná skála, v Bohu je skrýše má. V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte!“
Překlad 21. století, Žalm 62,7-9

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení