Kázání našeho společenství

Bohu se nikdo vysmívat nebude!

Bůh je láska, je soucitný a milostivý, je trpělivý…

„Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat,“
Překlad 21. století, Exodus 34,6-7

Boží trpělivost je z našeho pohledu až neuvěřitelná. Bůh trpělivě čeká, až hříšník bude činit pokání.

„Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.“
Překlad 21. století, Skutky 17,30

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9

Bohu se nikdo vysmívat nebude, nikdo Ho bez trestu zesměšňovat nebude!

Bohu se velkém rozsahu vysmívají nevěřící.

„zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,10

John Lennon, zakladatel a kytarista hudební skupiny Beatles, zesměšnil Boha svým výrokem:

„Křesťanství skončí, zmizí. Nemusíme se o tom hádat. Jsem si jistý. Ježíš byl v pořádku, ale jeho osoba byla příliš jednoduchá, dnes jsme slavnější než On.“

Lenon byl zavražděn svým fanouškem Markem Davidem Chapmanem.

Bohu se vysmívají další zpěváci a kapely. Zejména ti, kteří otevřeně uctívají satana a jeho démony. Kapela Kabát se skladbou Go satane go. Kapela Lucie se skladbou Černí andělé. Kapela Ortel se skladbou Čert. A řada dalších.

Thomas Andrews, hlavní konstruktér Titanicu, veřejně prohlásil:

„Ani samotný Bůh nemůže potopit tuto loď“

Titanic ztroskotal během své první plavby.

Bohu se nebude vysmívat věřící ani nevěřící! Co člověk zaseje, to také sklidí.

„Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný.“
ČSP, Galatským 6,7-8

Obrovský výsměch Bohu jsou kostely, modlitebny, které spravuje Římsko-katolická církev. Jde o objekty, které jsou plné otřesných model (obrazy, sochy…). Tím dochází k výsměchu pravému Bohu a úctě falešnému bohu (ďáblu).

„Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Překlad 21. století, Exodus 34,14

Bohu se vysmívá LGBT učení a každý člověk, který toto učení obhajuje a uvádí do praxe. Dokonce i někteří „křesťané“ podporují LGBT komunitu! Toto Bůh nenechá bez trestu, viz. Sodoma.

„Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.“
Překlad 21. století, Genesis 1,27

Bohu se vysmívá každý křesťan, který se přátelíčkuje se světem. Mít přátelský vztah se světem, to je cesta satana. Pokud toto někdo praktikuje, jde proti Bohu. Přátelství se světem znamená vyznávat a zaměřit se na způsoby, hodnoty a záležitosti světa. Pravý křesťan odmítá podobu hříšného světa, odmítá honbu lidí světa za úspěchem atd. Toto si nemáme osvojovat. Partnerem světa, spřažením se se světem, s nevěřícími, je každá státem uznaná „církev“. Každá tato organizace, kterou svět založil, je nepřítel Boha.

Doporučený článek k prostudování: Je to státem uznaná církev? Je rozsouzeno – je to falzifikát

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,4

Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti se špatností? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh:
„Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Proto: „Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 6,14-17

Bohu Ježíši Kristu se vysmívá ten, kdo přistupuje k Večeři Páně s nějakým pěstovaným, hýčkaným hříchem. Připomínat si Toho, který zemřel za hříchy a zároveň si nějaký hřích pěstovat (např. modloslužbu), to je pro Ježíše ohavnost.

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Překlad 21. století, 1. Jan 1,8-10

Ježíši se tvrdě vysmívá ten, kdo věří, že lze uctívat Boha starozákonními rituály, oběťmi zvířat atd. Je potřeba si uvědomit, že máme lepší smlouvu s lepší vírou, s lepším chrámem, lepšími zaslíbeními, lepší krví a lepším městem (nebeským Jeruzalémem).

Doporučené články k prostudování: Je možné být spasen ze skutků Zákona?, Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Překlad 21. století, Jan 3,36

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“ (…) Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně.“
Překlad 21. století, Galatským 2,16, 21

Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: „Proklet buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona.“ Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že „Spravedlivý bude žít z víry.“ V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: „Ten, kdo je plní, z nich bude žít.“ Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“),
Překlad 21. století, Galatským 3,10-13

Bohu se vysmívá křesťan, který hledá výklad Božího slova v knihách, které šíří okultismus. Někteří si neuvědomují, že používají výklady Kabaly. Někdo považuje Henochovu knihu za apokryf, ve skutečnosti jde o ukázkový příklad démonské slátaniny, v níž je obsažena esoterika a okultismus. Pozor, mix víry s esoterikou a okultismem, to je obrovské zesměšnění Boha a zároveň uctívání falešného boha (satana).

Braní jména Božího nadarmo je velký výsměch Bohu. Toto se děje nejen u nevěřících, ale i mezi námi, kteří se považujeme za věřící křesťany. Výrazy klení: himl hergot, jéžiši, ježíšikriste, krucifix, ach bože, panebože, božínku, prokristovyrány, prokristapána, ježíšmarjá… Braní jména Božího nadarmo je odraz toho, jaký máš vztah s Bohem, jak často čteš Bibli, jak posloucháš Ducha Svatého…

„Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.“
Překlad 21. století, Exodus 20,7

Kdo se Bohu nějakým způsobem vysmívá, na toho dříve nebo později přijde Boží soud!

Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,17

Závěr
Bohu se nikdo beztrestně vysmívat nebude! Co člověk zaseje, to také sklidí. Zasívejme pro Boha, ne pro svět a vlastní tužby. Amen.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení