Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 17. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 17. část

189. Jako křesťané se máme vyhýbat prázdným světským řečem, které odvádějí lidi od Boha (v televizi je takových řečí víc než dost). Součástí světských řečí je braní Božího jména nadarmo. Modleme se za lidi ze světa, ať jim Pán dá milost poznání pravdy atd.

„Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha.“
Překlad 21. století,2.Timoteus 2,16

„Bezbožných pak těch křiků daremních varuj se, neboť velmi rozmnožují bezbožnost,“
Kralická,2.Timoteus 2,16

190. Nemáme se spřahat se s nevěřícími. S nevěřícími můžeme komunikovat, jinak to ani nejde, ale nedělat s nimi nějaký spolek. Další věc jsou lidé, kteří mají v sobě zlost: „Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší – budou svádět druhé, sami svedeni“ (překlad 21. století, 2 Timoteovi 3,13). Dávej si pozor, aby ses nenechal svést k hříchu jiným člověkem. Svést k hříchu tě může křesťan, pokud si všechno nebudeš ověřovat (v Písmu, přímo u Živého Boha), např. skrz křesťanskou literaturu (viz náš článek Nespoléhej se na křesťanskou literaturu), kázání…

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh:
„Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi.
Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Proto:
„Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás.“
„Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery,
praví Všemohoucí Pán.“
Překlad 21. století,2.Korintským 6,14-18

„A netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi? A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím? A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha živého, jakož pověděl Bůh: Že přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. A protož vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás. A budu vám za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.“
Kralická,2.Korintským 6,14-18

191. Máme hlásat Boží slovo, přicházet s ním vhod či nevhod, máme usvědčovat, napomínat, povzbuzovat a vyučovat s nejvyšší trpělivostí.

„Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Překlad 21. století,2.Timoteus 4,2-4

„Kaž slovo Boží, ponoukej včas nebo nevčas, tresci, žehři, napomínej, ve vší tichosti a učení. Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele. A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm obrátí.“
Kralická,2.Timoteus 4,2-4

192. Bůh nás stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Plnění Boží vůle musí být pro nás priorita! Odmítej vlastní lidskost, vlastní uspokojení, vlastní chtíče… Především se věnuj se Živému Bohu (měj s Ním obecenství), ať víš, jaká je Jeho vůle.

„Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21. století,Efeským 2,10

„Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.“
Kralická,Efeským 2,10

193. Nemáme se zapojovat do hloupých a nesmyslných sporů, neboť tyto spory plodí jen hádky. Křesťan rozhodně nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Vždycky jednej (chovej se) tak, jak by jednal Ježíš. Mysli na to, že ovocem Ducha je: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Mysli na to, že odplatu dává Bůh.

„Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Překlad 21. století,2.Timoteus 2,22-26

„Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého. Bláznivých pak a nevzdělavatelných otázek varuj se, věda, že plodí sváry. Na služebníka pak Božího nesluší vaditi se, ale aby byl přívětivý ke všem, způsobný k učení, trpělivý, Kterýž by v tichosti vyučoval ty, jenž se pravdě protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy, Aby sami k sobě přijdouce, dobyli se z osidla ďáblova, od něhož jsou zjímáni k vykonávání jeho vůle.“
Kralická,2.Timoteus 2,22-26

194. Dočasným vládcem (bůh) světa je satan. Křesťané ale nepatří světu. Nemáme se přátelit se světem (satanským systémem, který vede satan). Děkuj Bohu za to, že ti dal poznání pravdy.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století,2. Korintským 4,3-4

„Pakliť zakryté jest evangelium naše, před těmi, kteříž hynou, zakryté jest. V nichžto Bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v nevěrných, aby se jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, kterýž jest obraz Boží.“
Kralická,2. Korintským 4,3-4

195. Díky Boží milosti, přijmutí Ježíše Krista za Pána a Spasitele a křtu, jsme nové stvoření.

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.“
Překlad 21. století,2.Korinstkým 5,17-19

Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest. To pak všecko jest z Boha, kterýž smířil nás s sebou skrze Jezukrista, a dal nám služebnost smíření tohoto. Nebo Bůh byl v Kristu, smířuje svět s sebou, nepočítaje jim hříchů jejich, a složil v nás to slovo smíření.“
Kralická,2.Korinstkým 5,17-19

Pořád děkuj Otci za to, že si tě k sobě přitáhl. Bez svého Stvořitele bys byl součástí světa, který se žene do večného zatracení.

„Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
Překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí!
Překlad 21. století, Efeským 2,4-5

Proto se pořád pokořuj před Otcem, všechny své starosti dávej Jemu a neber je zpátky. Odhoď všechen vzdor, pýchu, obavy…

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

Mysli na to, že On si tě vyvolil ještě před stvořením světa. Tak moc tě miluje!

„V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce.“
Překlad 21. století, Efeským 1,4

196. Víra musí být spojená se skutky. Věřit v Božího Syna a zmrtvýchvstání, bez současného činění skutků, je nedostačující (pro spásu to nestačí). Jednou spasený – navždy spasený je satanův podvod!!!

„Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí.
K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? Když jim řeknete: „Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.
Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“
Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se! Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?
Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: „Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost“ a byl označen za Božího přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře.
Překlad 21. století,Jakub 2,13-24

„Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: ‚Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.“
Překlad 21. století, Lukáš 17,10

Ať jsou tvé skutky dobré. Máme pomáhat lidem, dávat dary a almužny, kázat evangelium, křtít (křest na odpuštění hříchů)… U posledního soudu budou skutky lidí odhaleny a posouzeny.

„Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to, co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 5,10

197. Máme se radovat i v době zkoušek. Pokud máš trápení, upni se na Otce. Neřeš věci podle sebe. Pokud máš problém, řeš ho s Otcem – tvoje prvotní myšlenky musí směrovat k Otci.

„Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte. Radujte se tedy nevýslovnou, velkolepou radostí, protože dosahujete cíle své víry – spásy duší.“
Překlad 21. století,1.Petr 1,6-9

„V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest,) zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních, Aby zkušení víry vaší, kteráž jest mnohem dražší nežli zlato, jenž hyne, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista. Kteréhožto neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou, Docházejíce konce víry vaší, spasení duší vašich,“
Kralická,1.Petr 1,6-9

198. Bůh je v nebi (na obloze). Pokud se podíváš na oblohu, tam je tvůj Otec. Náš Otec je nám tak blízko! Mysleme na to, že náš Otec na náš pořád pohlíží, zkoumá nás (naše skutky).

„Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.“
Překlad 21. století,Genesis 1,4-8

„A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod! I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak. I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý.“
Kralická,Genesis 1,4-8

„Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!“
Překlad 21. století,Žalm,115,3

„Ješto Bůh náš jest na nebi, čině všecko, což se mu líbí.“
Kralická,Žalm,115,3

„Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi.“
Překlad 21., Žalm 33,13-14

„Hospodin patře s nebe, vidí všecky syny lidské, Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země.“
Kralická, Žalm 33,13-14

Závěr
Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 17. část

189. Jako křesťané se máme vyhýbat prázdným světským řečem, které odvádějí lidi od Boha.
190. Nemáme se spřahat s nevěřícími.
191. Máme hlásat Boží slovo, přicházet s ním vhod či nevhod, máme usvědčovat, napomínat, povzbuzovat a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
192. Bůh nás stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.
193. Nemáme se zapojovat do hloupých a nesmyslných sporů, neboť tyto spory plodí jen hádky.
194. Dočasným vládcem (bůh) světa je satan.
195. Díky Boží milosti, přijmutí Ježíše Krista za Pána a Spasitele a křtu, jsme nové stvoření.
196. Víra musí být spojená se skutky.
197. Máme radovat i době zkoušek.
198. Bůh je v nebi (na obloze).

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení