Kázání našeho společenství

Nestydím se za evangelium

Evangelium je dobrá zpráva o Ježíši Kristu.

„Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle Písem.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 15,3-4

Ježíš Kristus je jediná cesta do Nebe, k životě věčnému. Do Nebe, k životu věčnému se nikdo nedostane přes náboženský systém, církevní organizaci, dobré skutky… Je podvod, že v Nebi budou dobří lidé a v „pekle“ ti špatní. Rozhodně odmítejte bludaře, kteří tvrdí, že k Bohu se lze dostat jinak, např. přes Zákon.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21.století, Jan 14,6

I když nám Bible říká, že málo lidi bude spasených, kažte evangelium směle a bez předsudků všem lidem.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21.století, Matouš 7,13-14

Kažte evangelium všem, kteří si říkají křesťané, ale nejsou jimi. Tito lidé nutně potřebují slyšet pravé evangelium!

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Kažte evangelium v moci Ducha Svatého (ne tělesně, ne z vlastní rozumnosti) všem lidem. Co je pravé evangelium? Je to evangelium s pokáním, s pravdou o zničením této Země, s pravdou o prvním a druhém vzkříšení, s pravdou o ohnivém jezeře. Pravý Bůh je láska, zároveň je ale také spravedlivý, poučující, trestající…

Pravé evangelium, evangelium pravého Ježíše Krista, vždy bylo a bude konfrontační!

„Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: „Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!
Překlad 21.století, Marek 1,14-15

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí,“
Překlad 21.století, Skutky 3,19

Křesťan by se rozhodně neměl stydět kázat evangelium. Kdo se stydí kázat evangelium, stydí se za Ježíše. Tím nemyslím, že nutně musíte jít někam na náměstí a kázat tam lidem o Ježíši. Toto není závadné, ale evangelium mají v prvé řadě slyšet vaši příbuzní… Kažte evangelium, ale nechtějte někoho přeargumentovat, donutit věřit (manipulovat)… Kdo káže evangelium z člověka, technikou, jde proti Bohu. ¨

„Ježíš přistoupil a promluvil k nim: “Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]“
ČSP, Matouš 28,18-20

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.“
Překlad 21. století, Římanům 1,16

Co znamená „předně Žida, ale i Řeka“? Pokud je psáno „předně Žida, ale i Řeka“, a pokud to vezmeme v kontextu té doby, tak je tím myšlen dosud „věřící“ (Žid) a nevěřící (Řek). Další věc je, že slovo „předně“ nemá pouze význam „před ním“, ale také „za prvé“. Takže může být psáno: „za prvé Žida, za druhé Řeka“.

V Nové smlouvě je pravý Žid myšlen křesťan. Kdo si říká Žid a odmítá Krista, je falešný Žid.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Překlad 21.století, Římanům 2,28-29

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Myslete na to, že evangelium je pro všechny lidi bez rozdílu. Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Před Bohem jsme si všichni rovni!

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: „Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“ Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť „Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Římanům 10,9-13

„Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech.“
Překlad 21. století, Skutky 10,34-36

„Pokud jde o ty, kdo jsou považováni za vůdce (ať už jsou cokoli, mně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidali.“
Překlad 21. století, Galatským 2,6

„Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek – víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.
Překlad 21. století, Efeským 6,9

„Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem. Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus. Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.
Překlad 21. století, Koloským 3,23-25

Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,17-19

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,9

Závěr
Ježíš zemřel za každého člověka, ale jeho smrt zachrání jen ty, kteří v Něho věří.

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2,5-6

„Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili.“
Překlad 21. století, Římanům 5,12

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,1-2

Evangelium je dobrá zpráva o záchraně všech ztracených a ztrápených. Ježíš se nechal ukřižovat za všechny smilníky, vrahy, lháře, pokrytce, manipulátory… Nikdy si o nikom nemyslete, že je ztracen! I ten „nejhorší člověk“ může činit pokání. K tomu může mj. dojít i v posledních minutách jeho tělesného života.

„Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“
Překlad 21.století, Lukáš 5,31

Víra v pravého Ježíše Krista dává všem Jeho následovníkům (křesťanům) život věčný. V tomto věku tito lidé zažívají radost a pokoj v Duchu Svatém. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení