Kázání našeho společenství

Večeře Páně

Večeře Páně
Připomínka Kristovy oběti ustanovená na poslední Večeři Ježíše s jeho učedníky je nedílnou součástí života křesťana. Večeře Páně podle Božího slova:

„Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal se slovy: „Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku.“ Právě tak vzal po večeři kalich se slovy: „Tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Kdykoli z něj pijete, čiňte to na mou památku.“ Kdykoli jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil Pánův kalich nehodným způsobem, takový se proviní proti Pánově tělu a krvi. Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu. Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 11, 23-32

„Když jedli, vzal chléb, požehnal, lámal a dal jim ho se slovy: „Vezměte, to je mé tělo.“ Potom vzal kalich, vzdal díky, podal jim ho a pili z něj všichni. Tehdy jim řekl: „To je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho budu pít nový v Božím království.“ A když zazpívali žalm, vyšli na Olivetskou horu.“
Překlad 21.století, Marek 14, 22-26

Večeři Páně lze dělat i v jednotlivých domácnostech!
Někteří křesťané se mylně domnívají (někdy na základě falešného vyučování), že Večeře Páně se může výhradně vysluhovat během bohoslužby v prostorách křesťanského sboru. Biblická pravda je taková, že Večeře Páně rozhodně není omezena místem. Prvotní církev mimo jiné vykonávala Večeři Páně fyzicky bez společenství celé místní církve v jednotlivých domácnostech. Není tedy pochyb o tom, že Večeři Páně lze dělat fyzicky i v jednotlivých domácnostech! Křesťané se mohou fyzicky sejít u někoho v domácnosti a udělat si tam Večeři Páně. Manželé křesťani si mohou dělat Večeři Páně doma.

„Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem.“
Překlad 21.století, Skutky 2,46

Kdo má vést Večeři Páně?
Bratr v Kristu. Není pravda, že Večeři Páně může vést pouze kazatel nebo starší! Kdo vede Večeři Páně, není před Kristem nijak důležitější, než ostatní zúčastnění.

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 11,3

Kdo může přistupovat k Večeři Páně?
K Večeři Páně může přistupovat pouze znovuzrození člověk – křesťan. Každý musí prověřit sám sebe, zda je toho hoden: “Ať každý sám sebe prověří, než bude jíst z toho chleba a pít z toho kalichu”. Pavel píše, že máme “zkoumat sami sebe”, nikoli jeden druhého. Člověk, který Večeři Páně vede, v žádném případě nenese odpovědnost za to, pokud někdo přistoupí k Večeři Páně “nehodně”. Pokud k Večeři Páně přistupuje nováček, měl by vědět, oč se jedná (máme mu to vysvětlit, nejlépe přečíst verše z Bible). K Večeři Páně by nikdo neměl žádným způsobem být nucen. Je možné, že někdo třeba nemá jen chuť nebo náladu (např. může mít rodinné či jiné problémy), účastnit se Večeře Páně. Takovému člověku to nevyčítejme a rozhodně ho do toho nenuťme. Také je možné, že se někdo nechce přistoupit k Večeři Páně kvůli žití v hříchu. Pán Ježíš zemřel na naše hříchy, připomínat si Jeho památku pěstovaným hříchem (např. zákonickým vybíráním „desátků“), to může být pro Ježíše problém! Na druhou stranu, Ježíš od Večeře Páně nevyhnal Jidáše, člověka, o kterém jistě věděl, že žije ve vědomém hříchu.

Může k Večeři Páně přistupovat zdémonizovaný křesťan?
Ano. Řada dnešních křesťanů je zdémonizovaných a ani o tom neví. Démoni se v prvé řadě soustřeďují na křesťanské kazatele!

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?Jak rozpoznat démonické obsazení?

Může si dělat Večeři Páně jeden křesťan?
Co se týče počtu přítomných u Večeře Páně, z Božího slova plyne, že se jí mohou účastnit minimálně dva křesťani. Boží slovo říká: „sešli k lámání chleba“ (fyzicky). Z toho plyne, že Večeři Páně si mohou dělat minimálně dva křesťani, ne jednotlivec. Jednotlivec si může připomínat Pána Ježíše v modlitbě.

„Když jsme se prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou řeč až do půlnoci.“
Překlad 21.století, Skutky 20,7

Je biblické vysluhovat Večeři Páně fyzicky nepřítomným účastníkům přes internet, telefon apod.?
Většina dnešních křesťanů dělá Večeři Páně fyzicky, buďto ve sborech, nebo na jiných místech. Část dnešních křesťanů pořádá Večeři Páně online přes internet nebo přes telefon. Je toto biblické? Boží slovo jasně hovoří o osobním setkání. Není pochyb o tom, že prvotní církev slavila Večeři Páně fyzicky. Podle Bible, svátost Večeře Páně vyžadovala fyzickou (osobní) přítomnost člověka, který stál ve smlouvě s Bohem, jeho reálné, fyzické přijímání chleba a vína z kalichu. Je tedy nebiblické vysluhovat Večeři Páně přes internet (např. přes Skype) nebo přes telefon. Nebiblické je to v tom, že se to děje přes virtuální síť (materiálně neexistující síť), ne fyzicky – křesťani nejsou vedle sebe fyzicky, fyzicky si mezi sebou nepředávají chléb ani kalich s vínem.

Je závadné dělat Večeři Páně „na dálku“?
Není pochyb o tom, že Večeře Páně přes internet a telefon je nebiblická. Nebiblické nemusí nutně znamenat, že je to závadné, hříšné. Existuje mnoho činností, které křesťan dělá nebiblicky a přesto tyto činnosti nejsou závadné. Jezdit autem je nebiblické, protože v biblických dobách auta nebyla… Je tedy závadné dělat Večeři Páně online? Pokud se chceme dopátrat pravdy, musíme si definovat pravou (biblickou) podstatu Večeře Páně. Pojďme se podívat do Písma:

„Kalich požehnání, za který děkujeme – není to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme – není to snad společenství Kristova těla? Jako je jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. “
Překlad 21.století, 1. Korintským 10,16-17

Večeře Páně není pouze duchovní společenství konkrétního křesťana s Kristem u společného stolu, Večeře Páně je též o vztahu se sourozenci v Kristu, kteří jsou přítomny! Podle Bible je Večeře Páně společenství s Kristem u společného stolu ve fyzické přítomnosti sourozenců v Kristu, kteří se znají a vytvářejí jednu rodinu. Večeře Páně je účast na těle Kristově. Kristovým tělem je Církev. Pokud se někdo účastní Večeři Páně online, musí její účastníky znát osobně a mít s nimi osobní vztah. Večeři Páně nelze dělat s někým koho osobně neznám (nikdy jsem se s ním fyzicky nesetkal).

Pokud je Večeře Páně vykonávána virtuálně (na dálku), nesmí být jejími účastníky vnímána pouze jako virtuální společenství, nýbrž jako duchovní společenství s Kristem u společného stolu ve fyzické přítomnosti sourozenců v Kristu. Rozhodně je závadné dělat Večeři Páně s někým, koho osobně neznám a nemám s ním vztah. To už není Večeře Páně! Velký pozor na nehodné přijímání Večeře Páně!

Nehodné přijímání Večeře Páně
Nehodné (špatné, chybné, neprávem) přijímání Večeře Páně:

1. K Večeři Páně přistupuji povrchně, zběžně, jsem myšlenkami jinde, je to mechanická činnost („Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení“).
2. Večeři Páně vnímám pouze jako duchovní společenství s Kristem. Večeře Páně má být vnímána jako duchovní společenství s Kristem u společného stolu ve fyzické přítomnosti sourozenců v Kristu!
2. Přistupuji k Večeři Páně přes materiálně neexistující síť (internet, telefon) a vnímám to jako pouhé virtuální společenství.
3. Přistupuji k Večeři Páně přes materiálně neexistující síť a nikdy jsem se se zúčastněnými sourozenci fyzicky nesetkal, nemám s nimi sourozenecký vztah… Silně závadné je, když přesně nevím, kdo se rituálu Večeře Páně účastní (nějací křesťani…)!
4. Během Večeře Páně nemám osobní vztah k sourozencům, sourozeneckou lásku, sourozenci jsou mi částečně nebo absolutně lhostejní… Písmo říká, že Večeře Páně by měla být v atmosféře vzájemné sourozenecké lásky, ne v atmosféře lhostejnosti, bezohlednosti:

To, co probíhá na vašich společných shromážděních, není žádná večeře Páně. Každý má k jídlu svou vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží církví natolik, že ponižujete ty, kdo nic nemají? Co na to mám říci? Mám vás pochválit? Za toto vás nechválím!“
Překlad 21.století, 1. Korintským 11,20-22

A nejen během Večeře Páně! Nejen během Večeře Páně nám musí jeden na druhém záležet. Křesťan má mít k sourozencům vzájemný respekt, vnitřní vztah… Křesťan si má vážit druhých víc než sebe.

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.“
Překlad 21.století, Filipským 2,3-4

Neste břemena jedni druhých, řekl Pavel.

„Neste břemena jedni druhých – tak naplníte Kristův zákon.“
Překlad 21.století, Galatským 6,2

Pokud je během Večeře Páně mezi sourozenci hněv, neúcta, lhostejnost, pokrytectví apod., z Večeře Páně se stává velmi nebezpečný (lidský) akt („proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají.“). Nemůžeme přistupovat k Večeři Páně s někým, kdo je mi lhostejný, na koho máme zlost!

„Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!‘ bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni.“
Překlad 21.století, Matouš 5,22

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.“
Překlad 21.století, Efeským 4,26

Někteří křesťané trpí nějakou nemocí (fyzickou nebo duševní), někteří dokonce umírají! Někteří křesťané mají úzkostné stavy, psychózy, deprese… Není příčina nehodné přijímání Večeře Páně? Tady vidíme, že Bůh může způsobit nebo přikázat člověku nemoc!

Je potřeba velmi zdůraznit, že nehodné přijímání Večeře Páně je pro křesťana velmi nebezpečné!!! Nehodným přijímáním Večeře Páně na sebe přivoláváme Boží soud!!!

„Kdo totiž jí a pije, aniž by si uvědomoval, že jde o Pánovo tělo, takový jí a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají.
Překlad 21.století, 1. Korintským 11, 29-30

Před Večeří Páně by si měl dát každý křesťan do pořádku svůj vztah s Bohem i s lidmi. Každý přítomný si musí uvědomovat, co je pravou podstatou Večeře Páně. K Večeři Páně je potřeba přistupovat v pokoře, s láskou a úctou (jak k Ježíši, tak i ke všem přítomným sourozencům v Kristu). Večeře Páně musí být pro křesťana něco výjimečného. Nikdy se z Večeře Páně nesmí stát rutina (mechanická, bezduchá činnost). Zkoumejme sami se, zda jsme hodni přistupovat k Večeři Páně!

Virtuální společenství křesťanů obecně
Virtuální společenství se sourozenci v Kristu není závadné, pozor však na to, aby to nebylo příliš časté. Virtuální společenství buduje v člověku neosobní vztah s lidmi. Není možné mít neosobní vztah se sourozenci v Kristu!!! Pouze osobní kontakt je reálný vztah! Další věc je, že časté virtuální společenství se sourozenci v Kristu může v člověku nevybudovat závislost, modloslužbu na sociálních sítích, internetu, telefonu, počítači! Každá modloslužba je hřích! Pozor, aby ses nedostal do zajetí online světa! Existuje spousta dobrých věcí, díky kterým člověk hřeší! Mít časté nutkání sledovat dění na internetu: co kdo napsal, jaký nový příspěvek byl přidán do křesťanské facebookové skupiny, jaká nová zpráva mi přišla…, to je modloslužba, hřích! Podobně je na tom dlouhé telefonování.

Doporučený článek k prostudování: Může křesťan používat mobilní telefon?

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,12

Myslete na to, že žádná světská moc nám nemůže zakázat: scházet se osobně (můžeme se scházet na domácích skupinkách atd.), chválit Pána, křtít, vymítat démony… Musíme se podřizovat světským zákonům, pokud však jdou proti Božímu přikázání, nemusíme je poslechnout. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení