Kázání našeho společenství

Celý svět leží v moci Zlého

Úvod
Někteří křesťané se mylně domnívají, že Kristova církev má absolutně mlčet o ďáblu a jeho démonech. Pokud by se křesťan neměl zabývat zlem vůbec, neměl by ani rozsuzovat! To je samozřejmě nesmysl.

„Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,10-11

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Pokud budeme záměrně mlčet o zlu, budeme ho absolutně ignorovat (což ale může být v některých případech k dobrému), nebudeme upozorňovat na zlo (falešné křesťanské učení, okultismus atd.), pomáháme zlu v jeho rozmachu. Navíc tím ztrácíme obranyschopnost plus se nevědomky můžeme stát otroky zla (chytrost ďábla)! Tím rozhodně nechci říct, že se máme na zlo nadměrně soustředit (v prvé řadě se máme soustředit na Ježíše), to určitě ne, ale do určité míry (jak nás Duch vede) se jím zabývat máme, protože ďábel nám pořád klade pasti, chce nás nachytat…

Příklad ze života: Když v našem blízkém okolí řádí pedofil, tak na něj upozorníme policii a naše děti. Nebudeme dělat, že toto zlo neexistuje…

Kázání
Satan je vládcem říše démonů, které řídí. Skrze ně působí po celém světě.

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Překlad 21. století, Lukáš 10,18

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,9

Bez démonů a hříšných lidí by měl satan jen minimální moc. Velkou satanovou zbraní proti člověku je „touha těla, touha očí, namyšlenost života“. Problém je naše tělesnost. Pokud žijeme tělesně, nelíbíme se Bohu.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-17

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21.století, Římanům 8,5-8

Boží slovo nám říká, že „celý svět leží v moci Zlého“. Do „celého světa“ spadá: politika, věda, školství, zdravotnictví a mnoho dalšího. Do toho také spadá systém zakládání pozemských církevních organizací jako právnických osob, které jsou zakládány výhradně na základě světských požadavků. Zpozorněte, pokud je nějaká církev uznaná státem. Pravá církev je pouze Kristova církev, která je složena z lidí, kteří navštěvují různé pozemské církve.

Doporučené články k prostudování: Věda jako zdroj pravdy?, Škola, vzdělávací proces a ďábel

To, že „celý svět leží v moci Zlého“, znamená, že satan je vládcem světa – že má určitou vládu nad lidmi na zemi. Jeho vláda je však omezená! Satan má působnost např. ve školství, to ale neznamená, že si tam může dělat co chce (nad ním je svrchovaný Bůh). „Svět“ znamená satanův zločinný systém, mravně špatný systém. Neznamená to stvoření, které stvořil Bůh.

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

„Víme, že z Boha jsme, ale svět všecken ve zlém leží.“
Kralická, 1. Jan 5,19

Boží slovo doplňuje, že satan je bohem světa. Satan zaslepil lidskou mysl hříchem a nevěrou. Satan lidi svádí z cesty ke Kristovu kříži všemožnou lží. Mnozí dokonce dokonce pochybují o tom, že Bůh existuje.

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,3-4

Někteří křesťané si neuvědomují, že verš „Celý svět leží v moci Zlého“ říká, že jsme obklopeni zlem (démony). To ale rozhodně neznamená, že se zla budeme bát, že se na démony budeme nadměrně soustředit! Tento verš také říká, že mnoho lidí žije ve lži, klamu a iluzi. Mnozí lidé si neuvědomují, že žijí tu největší lež, která je pro člověka vůbec myslitelná. Neuvědomují si to proto, že dobrovolně žijí pod neustálým vlivem masové hypnózy (mobil, televize atd.). Lidem jsou účelově předkládány falešné informace, dezinformace. Lidem je programováno podvědomí. Díky tomu lidé propagují okultismus a satanismus, uctívají božstvo, bezmezně věří vědě, jsou fascinováni zlem… Už od dětství jsme klamáni. Satan vytvořil vědecký a školský systém, který nás má za úkol naprogramovat na satanovu lež. Díky tomu lidé věří, že má každý člověk v rodokmenu opice, že dojde k osídlení Marsu… To je doslova lež a křesťan by to měl vědět. Nad tím vším je samozřejmě svrchovaný Bůh, který dává lidem nástroje k odhalení podvodu.

“Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.”
Překlad 21. století, Jan 8,32

Je potřeba velmi zdůraznit, že satan má sice moc a působnost, ne však absolutní (na rozdíl od biblického Boha). Pokud by měl satan absolutní moc a působnost, mohl by si dělat co chtěl. V tom případě by nikdo z nás už nežil. Co satan rozhodně nemá, je pravomoc (právo a moc)! On má pouze moc, kterou mu nějakým způsobem dává Bůh. Satan a jeho démoni mohou pouze dělat to, co jim Bůh dovolí nebo přikáže. Satan je jako pes uvázaný na vodítku! Satan musí pro své zlé skutky dostat svolení od Boha – Bůh dovolí, připustí nebo přikáže. Bůh dává svolení přímo nebo nepřímo.

Doporučený článek k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

„Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má,“ namítl satan Hospodinu. „Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“
„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Ať je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu.“
S tím satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy až k patě hroznými vředy.
Job seděl v popelu a škrábal se střepem. „Ještě se držíš té své bezúhonnosti?“ řekla mu manželka. „Zlořeč Bohu a zemři!“
„Mluvíš jako nějaká hloupá ženská,“ odpověděl jí. „Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?“
V tom ve všem Job ani jediným slovem nezhřešil.“
Překlad 21.století, Job 2,4-10

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

Satan na poušti Ježíši řekl „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království, neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci“. Boží slovo říká, že toto tam satan vyslovil, ne že řekl pravdu. Pochopitelně to byla lež. Nebo chce snad někdo věřit arcilháři?

„Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,5-8

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21.století, Jan 8,44

Satan má pouze určitou (omezenou) moc, rozhodně jí nemůže dát, komu chce. Satan není omezen pouze vládou, ale i místem (pouze Bůh je všudypřítomný). Veškerou (absolutní) moc má Bůh Ježíš, ne satan. Bůh Ježíš je svrchovaně nad satanem. Bůh všechno dozoruje a řídí! Bůh Ježíš je s každým křesťanem nepřetržitě. V tom vidíme obrovskou omezenost satana. Omezenost satana také vidíme v tom, že Boží Duch je všude (absolutně). Pokud by chtěl někdo hovořit o tom, že Bůh u něčeho nebyl, nebo že o něčem nevěděl, hovoří o falešném bohu.

„Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch.“
Překlad 21. století, Genesis 1,1-2

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18-20

Haginovo falešné učení ohledně satana
Kenneth Hagin učil, že Bůh nemůže (nemá právo, nárok) satana jeho vlády zbavit. Pokud věříme a učíme, že Bůh je v něčem omezený, věříme a učíme omezeného (falešného) boha. To je velmi závažné! Satan rozhodně na nic nemá právo! Právo má pouze Bůh, protože jedině On je vlastníkem všeho stvořeného (včetně satana a jeho démonů).

“Bůh nemůže legálně a spravedlivě zasáhnout a ďábla té vlády zbavit. Ďábel zde má vládu. Má určité právo. Má Adamovu nájemní smlouvu. A Bůh nemůže udělat nic, dokud ho tady dole někdo nepoprosí.”
Kenneth Hagin, kniha Umění přímluvné modlitby

„Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.“
Překlad 21. století, Leviticus 25, 23

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Překlad 21. století, Žalm 24,1-2

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Ageus 2, 8

Zpozorněte, pokud se v nějakém sboru propaguje Haginovo učení, jeho knihy apod.! Tam se s největší pravděpodobností vyučuje falešně, tam se inklinuje k okultismu (pozitivní vyznávání za účelem zhmotnění fyzického uzdravení – Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání)…

Satan je omezen a poražen!
Jako křesťané víme, že první člověk selhal. Proto Bůh poslal Ježíše v těle na zem. Ježíš přišel, aby zmařil skutky satana, nastolil království Boží a vysvobodil lidi z jeho otroctví. Ježíš svou smrtí na kříži zaplatil za hříchy lidstva a zbavil moci satana. Díky Ježíši je satan poražen už nyní! Ježíš je ten pravý Bůh (ničím neomezený), ne satan! Satan (stejně jako každý démon) je pouhý poskok Boha.

„A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.“
Překlad 21. století, Židům 2,14-15

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19-20

“Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.”
Překlad 21.století, Titus 2,11-13

Vzhledem k těmto okolnostem, by se žádný křesťan neměl stresovat tím, že celý svět leží v moci poraženého, omezeného a stvořeného boha!

Závěr
Je nebiblické tvrdit, že celý svět leží v moci Zlého a tím pádem je Bůh nějakým způsobem omezen. Boží moc nemůže být nikým ani ničím omezena. Biblický Bůh je absolutně svrchovaný, všemohoucí, neomezený, všudypřítomný, stálý. To dělá Boha Bohem. Pokud někdo tvrdí, že Bůh je v něčem omezen (i třeba minimálně), hovoří o falešném bohu.

Ať to víme nebo ne, satan je nástroj k tříbení křesťanů. On je tady díky svobodě volby, kterou nám Bůh dal.

„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici.“
Překlad 21.století, Lukáš 22,31

Satan nás pokouší, obžalovává, navádí, manipuluje… Satan čeká na naše selhání. Čeká, že uvěříme jeho lžím. Satan rád cituje Boží slovo a míchá pravdu se lží (z čehož vyjde lež). Pozor, satan se rád vydává za anděla světla! Díky tomu vidíme křesťany, kteří nestojí v Boží, ale démonické moci. Boží slovo říká, že není nic zvláštního (je to samozřejmost, máme to očekávat), že se služebníci satana (falešní křesťané) maskují za služebníky Boží.

„Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan.“
Překlad 21. století, Job 1,6

„Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na další příležitost.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,13

„Potom mi ukázal velekněze Jošuu, jak stojí před Hospodinovým andělem; po pravici mu stál satan, aby ho obviňoval. Hospodin však satanovi řekl: „Ztrestej tě Hospodin, satane!“
Překlad 21.století, Zachariáš 3,1-2

„Proti Izraeli pak povstal satan a podnítil Davida, aby sečetl Izrael.“
Překlad 21.století, 1. Letopisů 21,1

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 11,13-15

Proto si obleč plnou Boží zbroj, abys mohl odolat ďáblovým svodům.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Překlad 21.století, Efeským 6,11-17

Neměj strach z ďábla a jeho démonů. Nadměrně se na ně nesoustřeď. Upni se na Ježíše, který má absolutní moc. Všechno rozsuzuj, čiň pokání a pros Boha o to, aby tě od všeho zlého ochránil. U Pána Ježíše jsme v naprostém bezpečí. V Pánu Ježíši a v jeho učení poznáš pravdu a budeš osvobozen od nevěry a bludů. Amen.

Může vás zajímat:
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Bůh je láska
Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším
Upni se k Bohu!
Máš v sobě Boží pokoj?
Věříš v pravého Krista? Věříš v pravé Kristovo evangelium? Zná tě Ježíš?
Strach přináší muka. Nejsi otrokem strachu?
Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení