Kázání našeho společenství

Satan se vydává za anděla světla!

Satan (ďábel) je zlá duchovní bytost, která má k dispozici armádu služebníků (démonů). Satan a jeho démoni jsou lháři, kteří lidi klamou. Satan je otec (zakladatel) lži – on lež vymyslel. Satan s oblibou ředí pravdu se lží. Pravda kombinovaná se lží je ve finále lež!

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Překlad 21. století, Lukáš 10,18

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,44

Boží slovo nám říká, že satan se vydává za anděla světla.

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Satan je chytrá andělská bytost, která se maskuje za dobro. Dneska satan není ten, který nese světlo (lucifer), on se pouze za světlo vydává. Satan je hvězda spadlá z Nebe na zem. Satan se vzepřel a byl z Nebe vyhozen – ze světla se stala tma. Bůh stvořil Božího anděla – cheruba (světlo), z kterého se vlastní vinou stal satan/ďábel (tma).

„Zatroubil pátý anděl. A uviděl jsem hvězdu spadlou z nebe na zem a byl jí dán klíč od jícnu bezedné propasti. [Otevřela jícen bezedné propasti] a z toho jícnu vystoupil dým jako dým z veliké pece; dýmem z jícnu se zatmělo slunce i všechno ovzduší.“
ČSP, Zjevení 9,1-2

Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Pro množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě, zastírající cherube, zprostřed ohnivých kamenů. Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali.“
ČSP, Ezechiel 28,13-17

Satan sám o sobě nic nezmůže, proto k nám přichází přes lidi (věřící i nevěřící) a jejich ústa. Satan některé lidi tak zmanipuloval, že opakují jeho zlé záměry.

Satan si mocně používá falešné proroky k šíření učení o falešném kristu. Satan předkládá falešným prorokům pokřivený výklad Božího slova. On moc dobře ví, že:

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“
Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 13,22-24

Satan moc dobře ví, že uctívání pravého a zároveň falešného Boha (pravý Bůh a něco k tomu – Marie, Katechismus, zákonické učení o Sobotě…), je ve finále uctívání pouze falešného boha. Satan moc dobře ví, že falešné učení křesťanům odnímá pravého Boha a zároveň uctívá jeho samotného.

Falešný prorok může vystupovat příjemně, může to být rétor, může mít mnoho následovníků… Mnoho falešných proroků publikuje vlastní knihy (vlastní bludy) a vydělává na tom nemalé peníze (evangelium prosperity).

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,15

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,1-3

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,3-4

Všechno si prověřuj! Prověřuj si každé kázání, proroctví, nadpřirozené uzdravení… Věř Božímu slovu!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

Satan a jeho démoni některým lidem dávají falešná vidění, vytvářejí falešné světelné iluze… Tak se vydávají za anděly světla (za dobro). Všechna zjevení „Marie“ (Međugorje, Garabandal…), komunikace s „hodnými anděly“, channeling, to všechno je dílo démonů.

Satan má pro lidi připravených mnoho „příjemných“ nabídek. Satan s oblibou lidem nabízí svobodu, resp. falešnou svobodu. Se satanem nemůže být pravá svoboda! Satan lidem nabízí uvolnění: zábavu, drogy, alkohol, hry, filmy… Jenže s tímto „uvolněním“ přichází otroctví. Se satanem je otroctví. S Kristem je pravá svoboda.

Satan nás chce duchovně i fyzicky zničit. Nedej se!

Satan se rád maskuje za něco příjemného, žádoucího. Satan ví, že člověk (muž i žena) hodně dá na touhu těla, touha očí. Čím si sytíš oči? Nejsou to necudnosti, sociální sítě, videa (YouTube aj.), filmy? Touha těla, touha očí nám ze života vytlačuje Toho Nejdůležitějšího!

„Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,16

Satan jako anděl světla křesťanům nabízí modly. Ideální pro satana je, aby to byla modla, která není až tak zřetelná (tzv. do očí bijící). Satan moc dobře ví, že každá modla nás odděluje od Boha, od obecenství s Bohem. Satan moc dobře ví, že každý modloslužebník uvízl v duchovní agonii. Satan ví, že v tomto stavu je křesťan dobře manipulovatelný, ovladatelný. Modla může být: emoce, strach, služba Bohu, pomoc lidem, křesťanské učení, sledování televize, počítač, hraní her, používání telefonu (telefonování, internet, sociální sítě atd.), sledování internetu, auto, hrob, peníze, jídlo, kariéra, záliba, člověk, zvíře, stát (např. Izrael), vlastní život, fyzické zdraví…

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

Satan nutí lidi (i křesťany), ať si nechají na kůži něco tetovat. Satan křesťanům namlouvá, že je Bohu milé, když si nechají vytetovat nějaký náboženský symbol (kříž, smyšlenou podobiznu Krista nebo Marie…). Žádné hyzdění těla není Bohu milé! Každé tetování má charakter sebepoškozování v patologickém slova smyslu. Rituál vytvoření tetování slouží k zasvěcení démonům, vytvoření prokletí, jde o vytvoření a potvrzení smlouvy s ďáblem a jeho démony (člověk chce být dobrovolně v područí, otroctví a podřízenosti ďábla a jeho démonů).

Doporučené články k prostudování: Podobizny Marie nevyobrazují skutečnou podobu Marie, Jaká byla skutečná podoba Ježíše Krista? Měl dlouhé vlasy?

„Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Překlad 21. století, Leviticus 19,28

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 3,16

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,31

Další velkou satanovou pastí jsou horoskopy, numerologie, výklady karet, věštění… Všechno toto vychází z učení démonů! Démoni neznají budoucnost, pouze hádájí, matou lidi… Lidská víra v horoskopy znamená, žádost o démonickou přítomnost a působení!

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 18,10-11

„Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“
Překlad 21. století, Leviticus 19,31

Vzpomeňme, jak satan svedl první lidi, Adama a Evu. Satan k prvním lidem přišel jako dobro. Satan vystupoval jako dobrý rádce. Žeň satana ze svého života spoléháním se na Boha, modlitbou k Bohu, bázní a pokorou před Bohem, pravým pokáním, znalostí Božího slova…

„Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?
„Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi. „Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“
Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
Překlad 21. století, Genesis 3,1-5

Závěr
Satan je reálná duchovní bytost, která je již odsouzena. Stejně tak všichni jeho andělé (démoni). Oni nemají šanci života věčného, člověk však ano. Oni touží po tom, aby bylo co nejvíc lidí odsouzeno s nimi. Satan jde na to chytře! Rád se vydává za anděla světla – za něco příjemného, svobodného, fascinujícího, odlehčujícího… Je to však pouhá maska, neboť on je ve skutečnosti podvodník, lhář, intrikář, manipulátor, zabiják…

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,12

Satan okolo nás obchází jako řvoucí lev. Dej si pozor, buď opatrný. Zároveň se spoléhej na Toho, který je hlavou každé vlády a mocnosti. Satan a jeho démoni jsou inteligentní bytosti, které disponují mnohem vyspělejšími kognitivními schopnostmi než člověk. Bez Krista na ně nemáš!

Amen.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8-9

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“
ČSP, Jakub 2,19

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!
„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.
Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“ A zpráva o něm se šířila po celém okolí.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,33-37

„Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!
Překlad 21. století, Marek 1,27

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Může vás zajímat:

Ďábel má pro každého člověka připravené pasti
Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?
Jaké jsou charakteristické znaky falešných křesťanských učitelů? Jak odhalit falešné učení?
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích
Pravda o hypnóze
Pozor na démonickou sugesci, démonickou manipulaci

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení