Kázání našeho společenství

Ztotožnění se s ďáblem a jeho démony

Ztotožnit se s někým, něčím znamená být nebo chtít být stejný, identický. Toto se může dít vědomě i nevědomě. Ztotožnění se s ďáblem a jeho démony znamená, být nebo chtít stejný jako ďábel, démoni.

1. Nevěřící lidé se s ďáblem a jeho démony ztotožňují velmi často. Kdo na sebe bere kostým, masku čerta, čarodějnice, vodníka apod., ať chce nebo ne, ztotožňuje se se zlem, osvojuje si zlo a uctívá zlé síly. Čarodějnický nebo kouzelnický kostým symbolizuje čarodějnictví, okultismus. Kdo na sebe takový kostým bere, ztotožňuje se s čarodějnictvím a okultismem. Kostým zombie symbolizuje smrt a destrukci. Kdo se obléká do takového kostýmu, kdo se takto líčí, uctívá smrt, destrukci. Halloween je svátek ďábla a jeho démonů. Kdo nějakým způsobem Halloween slaví (oblékání se do zlověstných kostýmů, zlověstná dýně v bytě nebo na zahradě atd.), uctívá zlé síly a otevírá bránu do démonského světa.

Doporučené články k prostudování: Pálení čarodějnic, Pouštění draků

Z výše uvedeným, křesťan nemůže mít nic společného!

„neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,11

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami?“
Překlad 21. století, 2. Korintským 6,14-16

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,14-19

2. Kdo vyhledává okultismus (věštění, horoskopy, psychotronika, reiki, astrologie, jóga, čínská medicína, homeopatie…), vyhledává ďábla a jeho démony! Kdo okultismus praktikuje, spolupracuje a smilní s démony. Dneska existuje křesťanská jóga, křesťané používají magii (např. magii uzdravení – Haginovo rouhavé učení ohledně uzdravení z fyzických nemocí) a hypnózu, někteří křesťané používají pozitivní myšlení (sebehypnóza, autosugesce), křesťané chodí na akupunkturu

Doporučené články k prostudování: Pravda o magii, Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10, 20-21

„Protože vítr zasévali, sklidí vichřici.“
Překlad 21. století, Ozeáš 8,7

3. Kdo používá okultní symboliku, ztotožňuje se s tím, kdo za touto symbolikou stojí. Satanisté používají pentagram jako důkaz víry v ďábla a ztotožnění se s ním. Je neuvěřitelné, že někteří křesťané veřejně používají satanovu symboliku (uctívají ďábla)! V některých křesťanských sborech lze spatřit hexagram, který je spojen se Státem Izrael, Synagogou satanovou a číslem 666 – s antikristy. Někteří křesťané hexagram doslova uctívají. To není nic jiného, než ztotožnění se (chci být takový) s falešným židovstvím, antikristy.

Doporučený článek a kázání k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova, Kdo, co je antikrist?

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

4. Kdo se rád dívá na horory a další „krváky“, vyhledává strach, násilí, destrukci. Křesťan by neměl sledovat podobné filmy, neboť člověka ovlivňují a uctívají zlé síly.

5. Kdo lže (polopravda je lež), ztotožňuje se s ďáblem. Takový člověk říká: Ano, chci být stejný jako ďábel! Kdo je ďábel? Antikrist, vrah, otec lži…

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,44

„Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.“
Překlad 21.století, Přísloví 12,22

6. Někteří křesťané používají modloslužebné předměty (předmět růženec, soška nebo přívěšek Marie, kříž s ukřižovaným Kristem…). Za každým modloslužebným předmětem stojí démoni!  Kdo tyto předměty užívá k duchovním záležitostem, ztotožňuje se s démony, smilní s nimi.

„Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká jí svou modlitbu: „Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“
Překlad 21.století, Izaiáš 44,17

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Překlad 21.století, Deuteronomium 4,15-18

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí.“
Překlad 21.století, Zjevení 9,20

Někteří křesťané jdou tak daleko (do extrémního duchovního nebezpečí), že používají démonské předměty, které jim mají nadpřirozeně přinést štěstí, ochranu apod. (andělíček pro ochranu, kominíček pro štěstí, skřítek pro ochranu, lapač snů…). Kdo si koupí takový předmět s tím, že má něco nadpřirozeně vykonat, povolává k sobě démony (dobrovolně je zve do svého života). Takový člověk pak musí očekávat silnou démonskou parazitaci, která se může projevovat častým vnitřním nepokojem, mohou nastat úzkostlivé stavy, deprese, člověk může mít poruchy spánku, velmi často nastává inklinace k hádkám (např. mezi manžely) atd. Také mohou nastat neobvyklé jevy v bytě nebo domě – tzv. poltergeist.

Doporučený článek k prostudování: Talismanologie, výroba magických předmětů

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,14-15

7. Tetování, piercing (ve všech podobách) je smlouva s ďáblem a jeho démony. Je to také ztotožnění se s démony a zasvěcení se jim!

Doporučené kázání k prostudování: Může mít křesťan tetování, piercing?

8. Víra ve falešné křesťanské učení znamená, ztotožnění se s tímto učením. Víra ve falešné křesťanské učení uctívá démony, neboť za každým tímto učením stojí démoni. Je potřeba myslet na to, že KAŽDÁ ďáblova lež, kterou považujeme za pravdu, má dopad na náš život (duchovní, někdy i fyzický). Víra ve falešné křesťanské učení je smilnění s démony. Víra ve falešné křesťanské učení odnímá (!) pravého Boha a nastupuje cizí bůh – ďábel. Ne každý, kdo hovoří o Bohu, Kristu, hovoří o pravém Bohu, o pravém Kristu!

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Závěr
Každý den nastává boj o naší víru. Je tady ďábel, kdo chce se naší víru znehodnotit. Ďábel nám dnes a denně klade pasti a dává nám do cesty antikristy (nevěřící a pseudokřesťany), kteří mu slouží. Pro křesťana je velmi důležité, nechat se vést Duchem Božím, rozlišovat užitečné od neužitečného, správné od nesprávného, dobro od zla. Amen.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení