Kázání našeho společenství

Pane Bože, proč je tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti?

Nevěřící lidé nevěří v Boha Stvořitele, ale v miliony a miliony náhod… Díky vědě žije mnoho dnešních lidí v podvodu a hříchu. Existence zla (občanské nepokoje, války, holokaust…) je pro nevěřící velkým důkazem toho, že biblický Bůh neexistuje. Jako křesťané víme, že toto je nesmysl. Křesťané ví, že je tady lidská svévole a Bůh, který není pouze láska, ale také poučující a trestající. Křesťané toto berou vírou, protože to říká Bible. Křesťané ví, že Bůh je všudypřítomný a všeprostupující. Pokud se někde děje dobro nebo zlo, Bůh o tom ví a je přímo u toho (proniká tím).

Doporučený článek a kázání k prostudování: Všemohoucí, všudypřítomný, všeprostupující Bůh, Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

Věřící i nevěřící lidé si uvědomují přítomnost zla, proto někdy říkají: Proč Bůh dopouští tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti? Někteří ještě dodávají: Bože, proč s tím něco neuděláš?!

Toto je špatně: Pane Bože, proč dopouštíš tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti? . Správně je: Pane Bože, proč je tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti?

Říkám si, kde bereme tu jistotu (hovořím i k sobě), že to, co považujeme za zlé, je zlé i v Božích očích? Co když to „zlé“ přesně tak Bůh chce?! Kde bereme tu jistotu, že všechno zlé, co se událo v minulosti, nebo to, co se děje právě teď, bylo způsobeno Božím dopuštěním? Bůh nemusí pouze dopouštět! Bůh může také přímo způsobit, přikázat. Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh může přikazovat ďáblu, aby konal zlé věci. Netvrdím, že to Bůh dělá vždycky.

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1. Královská 22,21-23

Bůh může přikázat svým andělům likvidaci lidí.

„Ve stanovený den se Herodes v královském rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: „Hlas boží, ne lidský!“ A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy.“
Překlad 21.století, Skutky 12,21-23

„Nuže, toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, já sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!“ Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle – všude samé mrtvoly!“
Překlad 21.století, Izaiáš 37,33-36

Bůh lidem (věřícím i nevěřícím) může dát dobré i zlé věci. Bůh může úplně všechno! Bůh je absolutně svrchovaný, není ničím ani nikým omezený. Hospodin řekl:

“Formuji světlo a tvořím tmu, činím pokoj a tvořím zlé; já, Hospodin, činím toto všechno.”
ČSP, Izaiáš 45,7

Tento Hospodinův výrok má konkrétního adresáta, perského krále Kýra, jehož povolání a úkol jsou vyjádřeny slovy „můj pomazaný“ (Izaiáš 45,1). Hospodinovým cílem nebylo pouhé obrácení Kýra a Peršanů k Hospodinu, nýbrž to, aby každý člověk v této zemi poznal, že Hospodin je ten pravý Bůh. Hospodin dodává:

„Od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám: Můj plán se naplní a každé své přání vykonám. Volám dravce od východu, muže podle svého úradku z daleké země. Ano, promluvil jsem, a také to naplním. Připravil jsem to, a také to učiním.“
ČSP, Izaiáš 46,10-11

Bůh může člověka vydat ďáblu, může mu dát nemoc, může způsobit člověku smrt, může přikázat vyhlazení národů (samozřejmě i dnes!)… Toto se zpravidla děje v rámci Božího předzvědění a Božích soudů. Boží soudy jsou důsledek lidské neposlušnosti a hříchu! Příčina zla je člověk!

„Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše.“
Překlad 21. století, Genesis 7,23

„Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce, Kanaánce, Perizejce, Hivejce a Jebusejce totiž musíš vyhladit jako proklaté, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Jinak by vás učili jednat podle svých ohavných způsobů, jimž se oddávají kvůli svým bohům, a vy byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 20,16-18

“ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. (…) Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.”
Překlad 21. století, 1.Samuel 5,9 a 11-12

„Hle, Hospodin vyplení zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její obyvatele rozptýlí. Stejně dopadne kněz i kmán, otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i jejich oběti. Zem bude úplně vypleněna, o všechno bude oloupena – takové slovo vyšlo od Hospodina!“
Překlad 21. století, Izaiáš 24,1-3

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta!‘“
Hospodin Mojžíšovi řekl: „Pozoruji tento lid – ó, jak je tvrdošíjný! Nech mě, ať je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!“
Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: „Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země‘? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řekl, aby ji zdědili navěky!‘“ A Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel.“
Překlad 21. století, Exodus 32,7-14

V rámci lidské neposlušnosti k Bohu, mohou na Zemi nastat přírodní katastrofy.

„Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože jsou vaše slova falešná a vaše věštění je lež, hle – jsem proti vám, praví Panovník Hospodin! Má ruka je proti prorokům, kteří mají falešná vidění a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že já jsem Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid‘ – jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkou. Řekni těm omítačům: Spadne to! Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle – ta zeď spadne! Tehdy se vás nejspíš zeptají: ‚Co zbylo z té vaší omítky?‘
Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Ve své zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu spustím dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kameny.“
Překlad 21.století, Ezechiel 13,8-13

Zlo v našem životě může být trest (důsledek) za naší neposlušnost k Bohu. Neposlušnost k Bohu bývá důsledek našeho tělesného smýšlení a jednání. Tělesným smýšlením uhašujeme Ducha Svatého.

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21.století, Římanům 8,5-8

Bůh může přikázat, způsobit, aby na nás přišlo zlo, soužení. Bůh zpravidla tvoří zlo, aby z něj vzešlo dobro. Bůh touží po tom, aby se člověk odvrátil od svých zlých cest a činil pravé pokání.

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,20-23

Hospodin bude s vámi, když budete s ním. Když ho budete hledat, dá se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás. Izrael byl už dlouho bez pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim dá najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět. Mezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným soužením.“
Překlad 21. století, 2. Letopisům 15,2-6

„Hospodin se ve Stanu ukázal v oblakovém sloupu. Oblakový sloup se postavil nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a soužení, takže se stanou snadnou kořistí. V ten den si řeknou: ‚Nepotkala nás ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?‘ Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den zcela skryji svou tvář – vždyť se obrátili k cizím bohům!“
Překlad 21. století, Deuteronomium 31,15-18

“Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám” (Zjevení 3,19), říká Boží slovo. Bůh své děti miluje, proto je kárá a vychovává. Pokud se od Boha nějakým způsobem odvracíme, obcházíme Ho (každá modla obchází Boha), Bůh trpělivě čeká na naše prozření (pokání). Bůh touží po tom, aby se křesťan k Němu upnul, aby ho miloval celých srdcem. Pokud jsme neposlušní, milující Bůh nám může dát soužení. Je potřeba si uvědomit, že Bůh si může lidské utrpení používat k posílení vzájemného vztahu s lidmi. Co člověka zastavuje ze starání se o tento život (upřednostňování vlastních potřeb před Bohem)? Zpravidla nějaké soužení (např. nemoc).

“Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.”
Překlad 21. století, Přísloví 3,12

„Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna.“ Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši výchovu; Bůh se k vám chová jako k vlastním dětem. Je snad dítě, které otec netrestá? Výchovou procházejí všichni; bez ní byste tedy nebyli jeho děti, leda nevlastní.“
Překlad 21. století, Židům 12,5-8

„Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm – vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,6-7

„Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,13

Je také potřeba si uvědomit, že jsme součástí duchovního konfliktu, který začal vzpourou andělů v Nebi. Je tady ďábel a svobodná vůle člověka – to způsobuje mnoho zla. Je to člověk, kdo dnes a denně způsobuje mnoho zla.

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 3,1-5

Někdy svádíme všechny naše těžkosti na druhé lidi, na světský systém, na ďábla… Je potřeba si uvědomit, že v některých případech si člověk způsobuje zlo sám! Pokud jednáme tělesně, nehledáme a ignorujeme Boží vůli, máme špatný přístup k Bohu, vzpíráme se Božímu ustanovení, tehdy očekávejme potíže v našem životě! Pokud se upínáme na světské požitky a nabídky, očekávejme potíže v našem životě! Zejména duchovní problémy mají křesťané, kteří jsou příliš upnuti na světské informace (které jsou z velké části negativní) a sledování televize. Tito křesťané žijí v křeči, ve strachu a postrádají radost a pokoj v Duchu Svatém.

„Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,16

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Překlad 21. století, Římanům 14,17

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,“
Překlad 21. století, Galatským 5,22

Točí se tvůj život v prvé řadě okolo Boha? Bůh má s tebou plán! Víš jaký? Hledáš Boží vůli? Stojíš v Boží vůli? Život křesťana by měl být v prvé řadě o vztahu s živým Bohem, o důvěře k Bohu, o chození v Duchu, o tvém občanství v Nebi.

„Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru!“
Překlad 21. století, Žalm 84,13

„Má duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. Mé srdce i tělo volají živému Bohu vstříc!“
Překlad 21. století, Žalm 84,3

„Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,17-21

Nezakládejme si na tomto životě, nezakládejme si na svých schopnostech, kariéře, vzdělání, zdravotním stavu… Pokud budeme v prvé řadě žít pro tento život, velké očekávejme problémy. Žij v prvé řadě pro Boha Ježíše! Chtěj Ho poznat víc a víc, buduj s Ním vztah.

Závěr
Proč je tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti? Protože Bůh není pouze láska, Bůh je také spravedlivý, poučující a trestající. Protože se lidský hřích se stal samozřejmostí a hýčkaný. Protože lidé ve velkém rozsahu nehledají Boha, dělají zlé skutky a odmítají Boží milosrdenství. Nelze přehlédnout, že dnešní společnost má stejný problém jako sodomští:

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým.“
Překlad 21. století, Ezechiel 16,49

Pýcha, sytost a klidné pohodlí (falešný pocit bezpečí) je příčina toho, že lidi už nevědí coby, tak vymýšlejí… Sexuální zvrácenosti se stávají samozřejmostí! Homosexualita je obdivovaná a hýčkaná. To už bylo málo tak se vymyslel sex se zvířaty,  gender… Díky vlastnímu pohodlí lidé běžně (je to standart) zabíjejí ještě nenarozené děti. Běžný se stal sex mimo manželství. Dokonce i někteří křesťané tak žijí – ve smilstvu (v hříchu)! Pak se nedivme, že přicházejí na církev Boží soudy!

Velmi závažné je, že se dnešní křesťané spolčují se světem! Takový křesťan žije pod Božím hněvem.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,4

Část dnešních křesťanů zatahuje okultismus, čarodějnictví a ďáblovu symboliku do křesťanství. Je neuvěřitelné, kolik dnešních křesťanů volá po novém Torontském požehnání, během kterého nastala démonská invaze do církví. Část dnešních křesťanů káže falešné evangelium a falešného boha! Evangelium bez pravého pokání, to je falešné evangelium! Do církví se dostal feminismus. Na křesťanských akcích čím dál častěji vidíme skrytý okultismus, ekumenu, liberalismus, pragmatismus, manipulaci, hypnózu, davovou psychózu, světský styl hudby, jiné duchy… Bůh soudí svůj lid! Bůh volá křesťany k pokání a návratu k pravému evangeliu. Modleme a postěme se za to, ať dnešní kazatelé káží čisté Boží slovo a ne lidské nauky, techniky a nápady. Kázání by mělo být z Ducha, ne z člověka. Modleme a postěme se za to, ať křesťané odvážně pojmenují hřích v církvi i ve společnosti, a ať ukazují na řešení v Kristu.

„Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů – Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!‘ Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin.
Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci – žijí snad navěky? Ale má slova a mé výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.‘“
Překlad 21.století, Zachariáš 1,2-6

„Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu vás vedou a napomínají vás. Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,12-15

Proč je tolik bolesti, trápení a nespravedlnosti? Problémy a překážky jsou v nás lidech. Problém je v žití pro tento život. Problém je v nepřijetí Krista. Problém je v uctívání falešného krista. Problém je ve vědomých a  hýčkaných hříších. Kde není pravé pokání, tam nastávají Boží soudy. Hýčkaný hřích mění charakter člověka a vede ho do věčné zkázy. Ať se nám to líbí nebo ne, Boží slovo říká, že většina lidí skončí v „pekle“. Mnozí se budou pokoušet vejít do Nebe (budou si říkat křesťané, budou mít své služby falešnému kristu…), ale nebudou moci! Přes falešného krista se do Nebe nikdo nemůže dostat!

„Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21.století, Matouš 7,14

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21.století, Matouš 7,21-23

„Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“
Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘
Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21.století, Lukáš 13,23-28

Pokání a víra v pravého Krista, to je cesta do Nebe!

“Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.”
Překlad 21.století, Skutky 17,30

Než vzneseme otázku, proč je tolik bolesti, trápení, nespravedlnosti a problémů v církvích, podívejme do vlastních životů (hovořím i k sobě). Lidé (věřící i nevěřící) a národy mají díky své neposlušnosti k Bohu to, co si zaslouží. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení