Kázání našeho společenství

Spolehnout se na Boha

Řada dnešních lidí se spoléhá sama na sebe, na něco stvořeného. U nevěřících se takové jednání dá chápat, u křesťanů však ne. Pokud se křesťan spoléhá na vlastní síly, na své dovednosti a znalosti, na člověka (kázání, křesťanské knihy..), na světský systém, na světské informace a poznatky, zadělává si na velké problémy. Pokud se spoléháš na všechno možné jenom ne na Boha, děláš jednu z nejhorších věcí, kterou můžeš dělat! Proč? Protože jdeš proti Bohu! Pokud si nějaký křesťan myslí, že je v jeho tělesnosti něco dobrého, je v omylu. Stačí si definovat slovo „nic“ – „Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.“ (Římanům 7,18). Přiznejme si, že člověk sám o sobě je nic. Já i ty jsme nic! Bez Boha by člověk nebyl ničím.

Nelpíš na něčem stvořeném?
To, že se křesťan nespoléhá na Boha, je často důsledek toho, že lpí na čem stvořeném. Lpění je o tom, že nejsme schopni, ochotni něco opustit či pustit. Důvody mohou být různé. Lpíš na svém životě? Máš problém! Lpíš na majetku? Máš problém!

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,26-27

Nech se vést a řídit Duchem
Pokud chcete žít podle Boží vůle, spoléhat se na Boha, budete muset umrtvovat skutky těla Duchem. Nechte se vést a řídit Duchem!

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.
Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým Duchem, který ve vás přebývá.
Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě.“
Překlad 21.století, Římanům 8,5-17

Spolehnout se na Boha
Bůh je dokonalý, spravedlivý, milosrdný, všudypřítomný, nekonečný, nesmrtelný, vševědoucí (zná minulost, přítomnost i budoucnost), věčný (nemá začátek ani konec), neměnný (stálý)… Bůh nás miluje a chce pro nás to nejlepší. Díky tomu, že náš Bůh miluje, tak nás někdy také kárá a vychovává. Pozor na boha, který je jen láska a pak už nic. To je falešný bůh!

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. „Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21. století, Efeským 2,4-10

„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš!“
Překlad 21. století, Žalm 139,1-4

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,19

Vzhledem k těmto faktům, každý křesťan by se měl na Boha spoléhat. Uč se spoléhat na Boha v každé situaci! Pro křesťana je nejlepší cesta, když se spoléhá na Boží pomoc a Boží přísliby. Dej Bohu svoje starosti, svůj strach, svoji trému, svoje obavy…  Dej do Božích rukou sebe – svůj život, který stejně není tvůj. Ve všem plně důvěřuj Bohu. Bůh by měl být ve tvém životě ten jediný, na koho se budeš v prvé řadě spoléhat. Pokud se nebudeš bát Bohu svěřit všechno co máš, pokud mu budeš ve všem důvěřovat, dostane se ti obrovského klidu i v těch nejtěžších chvílích.

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,6-7

Spolehni se na Boží Slovo
Aby ses mohl spolehnout na Boha, musíš se spoléhat na Jeho Slovo (Bibli). Bereme vírou, že Bible je Boží Slovo. Bereme vírou, že Boží slovo je skutečná pravda, na niž se můžeme spolehnout. O tom by křesťan neměl ani chvíli pochybovat!

“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.”
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

Boží Slovo nás pozvedá v těžkých chvílích. Během bouří nám dává stabilitu. Boží Slovo nás ještě víc potěšuje, když radujeme. Boží slovo nás vede po dlouhé životní cestě. Žádná jiná kniha by v tvém životě neměla být důležitější než Bible.

Závěr
Tento svět je určen ke zkáze. Hmotné věci, které tě obklopují, jdou ke zkáze. Všechno stvoření jednou vezme žeh (bude zničeno ohněm). Ten tvůj dům, který stejně není tvůj, ten jednou pomine…

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,10-14

Nikdy si nezakládej na majetku, na požitcích… Nezakládej si na penězích. Já opravdu nikde v Bibli nikde nečtu, aby křesťan shromažďoval majetek.

„Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které nezpuchřejí, nehynoucí poklad v nebi, kam zloděj nepřijde a kde mol neničí. Vždyť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“
Překlad 21.století, Lukáš 12,33-34

„Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘ Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Potom se obrátil ke svým učedníkům: „Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se na havrany. Nesejí ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!“
Překlad 21.století, Lukáš 12,20-28

Pokud křesťan shromažďuje majetek, žije pro tento život. Každý křesťan by měl v prvé řadě žít pro Boha, pro věci budoucí, ne pro tento život.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Překlad 21. století, Izaiáš 65,17

Každý křesťan by měl v prvé řadě žít pro věčného Boha a ve všem se na Něj spoléhat. Každý křesťan by měl mít intimní, osobní vztah s Bohem. Každý křesťan by neměl zanedbávat modlitbu a čtení Písma. Křesťan by měl v prvé řadě myslet na nebeské věci, ne na pozemské (Koloským 3,2). Pokud máš Boha na prvním místě, pokud se na Něj ve všem spoléháš, pokud s Ním máš osobní vztah, užíváš si Božího pokoje, nežiješ světským způsobem, nežiješ ve stresu ani ve strachu. Ať vám Bůh žehná. Amen.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Překlad 21. století, Koloským 3,15

Může vás zajímat:
Bůh je láska
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
„Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6,10)
Neboj se přistupovat k Bohu!

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení