Kázání našeho společenství

Vymítání démonů, exorcismus

Kázání ze dne 30.7.2017:

Dneska bych chtěl navázat na minulý víkend, kdy v našem společenství mocně působil Boží Duch. Došlo k uzdravování a úspěšnému vyhnání démonů.

Vyhánění démonů (a modlitby za uzdravování) z lidí by nemělo být nic zvláštního nebo ojedinělého. Vždyť to máme zaslíbené:

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vkládat ruce a uzdraví je.“
Marek 16,15-18

Vymítat démona může každý znovuzrozený křesťan – člověk, který přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a vykonal vodní křest. Vymítat démony může opravdu každý křesťan, není to žádná určená osoba, jak to vidíme u katolíků. Z minulého případu vidíme, že exorcistou může být i žena.

Co je exorcismus, vymítaní démonů?
Modlitba. Ve jménu Mocného Jména – Ježíše Krista, je vykazován démon/démoni z těla člověka. Ježíš Kristus je nejvyšší autorita ustanovená Bohem před veškerým stvořeným světem. To satan a démoni moc dobře vědí.

„Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“
Lukáš 10,17

Ježíše se démoni velmi bojí…

„Uzdravil jich totiž tolik, že všichni, kdo měli nějaká trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a křičeli: „Ty jsi Boží Syn!“
Marek 3,10-11

Démoni mají z Boha velký strach, doslova se před Ním třesou…

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Jakub 2,19

Římsko-katolická církev a exorcismus
Démoni s oblibou šíří falešné informace o tom, jak je lze odstranit. Velmi dobře se jim to daří skrz Římsko-katolickou církev. Je nebiblické provádět exorcismus pomocí nějakých předmětů (kříž), „svěcené vody“ apod., jak to dělá Římsko-katolická církev. Římsko-katolická církev celá staletí šíří falešné náboženství. Římsko-katolická církev je plná démonů. Každého papeže vedl démon, možná celá armáda démonů. Papež František není vyjímka.

Nejznámější a zároveň nejextrémnější případ neúspěšného vyhnání démona, je případ mladé Němky Anneliese Michel, která pod vlivem nebiblického vyhánění démonů zemřela. Katoličtí exorcisté vykonávali nebiblický rituál, kterému se démon jen mohl vysmívat. Tragické je, že i dnes katolická církev nestíhá uspokovat poptávku.

Video: Anneliese Michel

Katolický vymítač musí:
– být speciálně vyškolený katolický kněz, jenž má povolení svého biskupa,
– být členem Mezinárodního sdružení exorcistů,
– provádí vymítání v kostele nebo na posvátném místě, v soukromí jen za přítomnosti svědků,
– při rituálu používá kříž, svěcenou vodu a ostatky,
– při rituálu má mít na sobě předepsané oblečení: sutana, komže, fialová štola.

Vše toto jsou démonské lži. Je vidět, že ti lidé neznají Bibli.

Odkud jsou démoni?

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Zjevení 12,7-9

Satan a jeho démoni se vydávají za anděla světla. Mariánská zjevení, vyvolávání duchů (spiritismus)…

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
2. Korintským 11,14-15

Jak satan, tak i démoni pořád číhají na kořist…

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
1.Petr 5,8-9

Vyhánění démonů v Písmu
Pojďme se podívat do Bible:

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“
„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.“
Lukáš 4,33-35

„Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démoni s křikem: „Ty jsi Boží Syn!“ On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš.“
Lukáš 4,40-41

„Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: „Něco takového je v Izraeli nevídáno.“
Matouš 9,32-33

Dále vidíme, že démoni mohou vstupovat i do zvířat. Tato zvířata ale zemřou…

„Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit. Začali křičet: „Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“
Opodál se páslo veliké stádo prasat. Démoni ho tedy prosili: „Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat.“
„Jděte!“ řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo.“
Matouš 8,28-32

Z následujícího verše vidíme, že lidé mohou mít v sobě více démonů…

„Potom procházel jednotlivá města a vesnice, kázal a ohlašoval Boží království. Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,“
Lukáš 8,1-2

„Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost.
Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona.
Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a tak jí řekl: „Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům.“
Ona však odpověděla: „Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech.“
„Díky tomu, cos řekla, můžeš jít domů,“ odvětil jí na to. „Ten démon už z tvé dcery vyšel.“ Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč.“
Marek 7,20-30

„Jednou Ježíš vymítal démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali: „Vymítá démony Belzebubem, knížetem démonů!“ Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe.
On ale znal jejich myšlenky, a tak jim řekl: „Každé království rozdělené samo proti sobě pustne a dům rozdělený proti domu padá. Pokud je i satan rozdělen sám proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud já vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království.“
Lukáš 11,14-20

Z následujícího verše vidíme, jak je důležité mít víru, modlit se a postit před exorcismem za úspěšné vyhnání démonů…

„A jeden člověk ze zástupu mu odpověděl: „Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. Kdekoli se ho zmocní, trhá jím, a on pění, skřípe zuby a strne. Řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ On jim na to říká: „Ach, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu u vás? Jak dlouho ještě vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně.“ I přivedli ho k němu. Jakmile ho duch spatřil, ihned s ním zalomcoval, chlapec padl na zem, válel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce: „Jak je to dlouho, co se mu to stává?“ On řekl: „Od dětství. Často ho hodil i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Avšak můžeš-li něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám.“ Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“ Otec toho chlapce hned vykřikl a říkal: „Věřím, pomáhej mé nevíře!“ Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, pohrozil tomu nečistému duchu: „ Duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už do něho nikdy nevstupuj!“ Ten vykřikl a silně jím zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on vstal. Když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho v soukromí ptali: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ Řekl jim: „Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu.“  “
Studijní překlad, Marek 9,17-30

Z následujících verší je patrné, že démoni v některých případech mohou za naše nemoci…

„Nečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.“
Skutky 8,7

„Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala.“
Lukáš 6,18-19

Pokud se podíváme do Skutků, vidíme, že Bůh skrz Pavla konal mocné zázraky…

„Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli.“
Překlad 21. století, Skutky 19,11-12

„Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli.“
Ekumenický překlad, Skutky 19,11-12

Démoni jsou manipulátoři, trýznitelé lidí
Jak víme, démoni jsou duchovní bytosti – oddaní služebníci satana, kteří nenávidí lidi a škodí jim. Démoni se snaží kontrolovat mysl člověka, manipulovat ho a jinak mu škodit – fyzicky i psychicky. To se děje ale pouze tehdy, pokud jim to člověk dovolí (hřích, okultismus…).

Démoni nepřetržitě obelhává masy lidí, zpochybňují existenci Boha i satana. Někdy dělají zázraky – spiritistické seance (vyvolávání duchů), komunikace s „astrálními bytostmi“, mariánská zjevení, UFO apod… Také v posledních dnech této civilizace bude mít/má satan zásadní slovo.

Démoni pomocí bezbožných lidí kontrolují média – televizi, internet… Démoni pomocí bezbožných lidí  schvalují zákony, které jim nahrávají. Lidi si pak myslí a konají to, co chce satan a démoni.

Démoni svazují a mučí lidi….

„Představeného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!“
„Pokrytče!“ odpověděl mu Pán. „Neodvazuje snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou už osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?“
Lukáš 13,14-16

Démoni a poslední časy
Démoni budou velmi mocně působit v posledních dnech, kdy bude/je démonizace na samém vrcholu. Lidé budou žít v bludu, lži, falešném pocitu bezpečí, okultismem, sexuálními zvrácenostmi… I mnoho křesťanů odpadne od víry…

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…“
1.Timoteus 4,1

V ten čas bude vládnout mocný panovník, který bude velmi chytrý a mocný. Bude pod mocí satana a démonů…

„Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen.“
Daniel 8,23-25

Za čím vším stojí démoni?
Démoni stojí za:
1. Každým falešným náboženstvím (Římský katolicismus, Islám, Budhismus, Hinduismus, Bahai, Judaismus…), New Age, okultismem (horoskopy, kartářky, jóga…), Svobodným zednářstvím.
2. Mohou stát za různými nemocemi (od chřipky až po rakovinu). Bolesti hlavy, zad, poruchy řeči, častá únava, strnutí šíje, celková ztuhlost těla atd. Démon může stát i za zažívacími, střevními potížemi.
3. Vnitřním neklidem, nervozitou, úzkostmi, depresemi i psychickými nemocemi. Psychiatrické léčebny jsou plné démonů.
4. Špatnými stravovacími návyky (anorexie, bulimie, přejídání, hltání jídla, stres z jídla…).
5. Napadený může mít potíže s dýcháním bez zjevných příčin, časté zlé sny.
6. Myšlenkami na sebevraždu, sebepoškozování.
7. Když něco musíš dělat a nevíš, proč to děláš (nutkání).
8. Zlostí, pomstou, negativním myšlením, pýchou, arogancí, pohrdání lidmi, časté lhaní apod.
9. Evolucí. Evoluce je ukázkový případ démonské nauky.
10. Víra v mimozemské civizace (UFO), které navštěvují Zemi a unášejí lidi.
11. Kruhy v obilí. Stačí se podívat na fotky a vidíš samé satanské znaky – pentagramy, hexagramy, tzv. vševidoucí oka…
12. Homosexualitou, homosexuálním chováním, bisexualitou, transexualitou, pedofilií…
13. Démoni ovládají lidi skrz závislosti, modly: alkohol, drogy, počítačové hry, pornografie, výherní automaty, internet, cvičení…
14. Může nastat démonský útok ve spánku. Napadený cítí velkou tíhu na hrudi.
15. Démoni se snaží lidi zastrašovat (vyvolávají v nich strach): myšlenky na jadernou válku, příjdeš o veškeré úspory a majetek, nebudeš mít peníze… Strach je vždycky a od satana a démonů.
16. Démoni se nás snaží zabít (spěch, nepozornost, mamon…).
17. Démoni nalhávají lidem, že neexistuje Bůh ani satan.
18. Démoni ovládají lidi velmi významně přes peníze, mamon. Satan dává některým lidem peníze a moc. Něco ale za to chce – ti lidé mu musí sloužit.
19. Démoni mají velkou moc v hudebním a filmovém průmyslu. Proto tam také vidíme tolik sebevražd, užívání drog, smilstva…

Toto je jen malý výčet toho, za čím stojí satan a jeho démoni.

Jak, kde získat démona?
Pokud se otevíráš zlu. Pokud jsi plný nenávisti, zlosti, pomsty, radosti z hříchu jiného člověka/lidí apod. Když provozuješ nebo věříš v okultismus (horoskopy, meditace, magie, čarování, reiky…), spiritismus (víra v posmrtný život, vyvolávaní duchů)… Okultismus je velká vstupní brána pro démony! O okultismus podrobně zde. Pokud někdo věří v horoskopy, dává prostor démonům. Pokud někdo cvičí jógu,  dává prostor démonům. Pokud někdo navštěvuje lidového léčitele,  dává prostor démonům.  Pokud někdo užívá homeopatické „léky“, dává prostor démonům. Pozor také na bojová umění – kung-fu, aikido, atd. Také velký pozor na pornografii. Pokud někdo sleduje pornografii, dává velký prostor démonům – otevírá se jim, otevírá jim bránu do svého nitra. Z následujícího biblického příběhu vidíme, že za předpovídáním budoucnosti (věštění, jasnovidectví) stojí démoni…

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: „Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.
Překlad 21.století, Skutky 16,16-18

Za každým falešným náboženstvím hledejme démony. Za každým! Zde mohou lidé velmi snadno přijít k démonům. Římský katolicismus je celosvětově nejrozšířenější falešné náboženství. Katolické kostely jsou plné démonů. Vzhledem k přítomnosti démonických rituálů, uctívání falešních bohů (Marie), okultních předmětů a symbolů (pentagramy, vševidoucí oka)…  to jsou velmi nebezpečná místa.

Římsko-katolická církev je doupě démonů…

„Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem! Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy, králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření.“
Zjevení 18,2-3

Druhé nejrozšířenější falešné náboženství je Islám. Pokud vidíme islamisty, kteří páchají tyto ohavné teroristické útoky, jsou pod vedením démonů. Islám je převládající náboženství v Severní Africe, na Blízkém a Středním východě a některých částech jihovýchodní Asie. Okolo 13 % muslimů žije v Indonésii, zemi s největší muslimskou komunitou vůbec, 25 % v Jižní Asii a 20 % na Blízkém východě, resp. arabských zemích. Početné muslimské komunity se nacházejí v Číně, na Balkáně, ve Východní Evropě. Část muslimů také tvoří přistěhovalci v západní Evropě. Islám je velmi rozšířen v Ruské federaci (největší zemi světa). Je zde více než 20 milionů islamistů. Islámu se nekompromisně (!) zastává Vladimir Putin, který doslova tvrdí:

„Já nedám ani 10 haléřů za člověka, který řekněme přijel například z centrální části Ruska do jedné ze severokavkazských republik Ruské federace a urazil Korán. Za jeho život nedám ani 10 haléřů!!!“

„Islám je veliké náboženství. Je to jedno z tradičních náboženství Ruské ferderace. My sami podporujeme islám a budeme to dělat i nadále.“

„Islám je podle ruského zákona (chci to zdůraznit) jedno z tradičních náboženství v Rusku. Jeho následovníky jsou miliony občanů Ruska.“

Více video.

Putina velmi mocně ovládají démoni.

Video: Putin o Islámu

Třetí nejrozšířenější falešné náboženství je Hinduismus, které má téměř miliardu následovníků. Hinduisté věří v převtělování duše, což je samozřejmě satanův a démonský klam.

Takže, pokud se někdo zabývá (věří) Římským katolicismem, Islámem, Hinduismem (a dalšími falešnými náboženstvími), může získat do svého těla démona, víc démonů.

Úspěšný exorcismus – když démon odejde
Následně je potřeba vykázat démona z okolí (ať navždy odejde). A také se modlit za to, aby nevstoupil do jiného člověka.

Nevěřící člověk, který byl zbaven démona, musí přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, jinak bude napaden ještě větším počtem démonů!

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Lukáš 11,24-26

Bývalý satanista John Ramirez
John Ramirez v minulosti ve velkém rozsahu provozoval okultismus. Video zde (nová stránka). Je to bývalý satanista, který konal velké zlo. Už od mala s otcem uctíval satana. Jeho otec satana a démony uctíval v démonických jazycích, a to i více než 10 hodin v kuse. Chodil do čarodějnické církve, kde se naučil všechny čarodějnické praktiky a rituály. Naučil se tam hovořit s mocnostmi, démony, i se samotným satanem. Se satanen a démony měl důvěrný vztah. Satana dokonce nazýval taťkou. Satan mu dával peníze, hodně peněz. Při satanistických rituálech dával lidem nemoci, ženám potraty apod. Dával lidem duchy bipolární poruchy, duchy schizofrenie i duchy sebevraždy. Skrz voodoo a démony trýznil lidi, posílal je do vězení i zabíjel. Za úplatu zabíjel lidi. Měl smlouvu s démony v Miami, Africe, New Yorku… Každý se ho bál, a to včetně justice.

Dnes je tento člověk evangelista, který má Boha. Bůh mu ukázal pravou tvář satana.

Na silné svědectví (online video) o satanistických praktikách (a Boží zachraňující moci) se můžete podívat na naší stránce Křesťanem.cz, ve článku Oddaně sloužil Ďáblu, dnes má Boha.

Závěr
Satan a démoni na člověka číhají pořád. Uvědomte si:

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
Efeským 6,12

Odmítejme satana a démoni všude! Ať přijdeš kamkoliv, vykazuj je ve Jménu Ježíše Krista (doma, v zaměstnání, u lékaře, na návštěvě…). Zbav se spiritistických a okultních předmětů, studuj Bibli, setrvávej v modlitbách, pořád čiň pokání.

„Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“
Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“
Lukáš 10,17-20

Pokud budeš mít Boha vždycky na prvním místě, konat Jeho vůli, nemusíš se démonů bát.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.“
Jakub 4,7-8

Ve všem se spoléhej na Boha. Ve všem! Pokud se spoléháš na vzdělání, peníze, majetek nebo si děláš větší zásoby jídla, děláš z Boha lháře a dáváš prostor zlu. Nespoléhej se na vlastní síly, rozum… Spoléhej se na Boha!

Budeme vymítat démony
Nebudeme se bát démonů. Nikdy a nikde! Budeme vysvobozovat lidi od démonů. Nezalekneme se děsivého řevu, křečovitých poloh ani chvilkového lidské utrpení. Osvobození od démona přináší vnitřní klid, maximální soustředění se na Boha, mocné působení Ducha Svatého… A to stojí za to.

Může vás zajímat:

Máme svazovat démony? Ne!

Démonické projevy v církvích

Může mít křesťan démona? Ano!

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení