Kázání našeho společenství

Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte

Žádný křesťan by neměl oplácet zlo zlem ani zlořečení zlořečením. Křesťan by měl všem lidem žehnat. Křesťan by měl tíhnout k dobrému. Rozhodně by se křesťan neměl mstít. Odplatu za zlé skutky nechme Bohu.

Pro křesťana je důležité odpuštění – odpustit sobě i ostatním. Předstírat, že se nic nestalo, to není odpuštění. Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné vyjádření vnitřního postoje a rozhodnutí. Odpuštění je ochota opustit své právo na zlost. Odpuštění je znak svobodné vůle člověka. Odpuštění je cestou lásky a pokory. Odpuštěním nezměníme druhého člověka, ale změníme vlastní postoj, myšlenky. Jestliže křesťan odpustí lidem jejich provinění, odpustí mu Bůh; jestliže však lidem jejich provinění neodpustí, Bůh mu neodpustí jeho provinění!

„Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. “
Překlad 21.století, Matouš 6,11-15

Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,15

„Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny?
Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest.
Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.
Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla.“
Překlad 21. století, 1. Petr 3,8-12

„Neříkej: “Odplatím zlo!” Čekej na Hospodina a zachrání tě.“
ČSP, Přísloví 20,22

„Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Sdílejte se se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. 18Jeli možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: „Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“
ČSP, Římanům 12,9-19

Křivdu, zlořečení, zlo, nespravedlnost, překrývejme láskou. Milujme ty, kteří nám ubližují. To, že milujeme hříšníka, zlého člověka, to ještě neznamená, že souhlasíme s jeho hříchem, s jeho hříšným jednáním. Pravá láska je, když stojíme v pravdě, když říkáme pravdu, když se v pravdě napomínáme, když odmítáme vypočítavost a pokrytectví, když považujeme druhého za přednějšího než sebe, když se zajímáme o Boží vůli…

Myslíš si, že nemáš v sobě Boží lásku? Každý křesťan má v sobě doslova záplavu Boží lásky. Boží lásku máme v sobě skrze Ducha Svatého (dále jen Duch). Bůh nechal všem křesťanům svobodu rozhodování, díky tomu můžeme Ducha uhašovat, tím i Boží lásku. Pokud uhašujeme Ducha, tíhneme k tělesnosti. Pro každého je křesťana důležité, aby chodil v Duchu, aby se nechal řídit Duchem. Velkým projevem tělesnosti je pýcha. Pavel měl díky pýše „osten“.

Doporučený článek k prostudování: Byl apoštol Pavel zdémonizovaný?

„Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.“
Překlad 21. století, Římanům 5,5

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-26

„Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
Překlad 21. století, Marek 7,20-22

„Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Překlad 21. století, Přísloví 18,12

„Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě.“
Překlad 21. století, Jakub 3,5-9

Pavel o lásce:

„Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy, není škodolibá, ale raduje se z pravdy; všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 13,2-8

Láska se nevychloubá ani nepovyšuje. Nemáme se povyšovat. Nemáme být pyšní. Láska je trpělivá. Máme mít trpělivost s lidmi, se sebou. Láska nehledá svůj prospěch. Považujme druhého za přednějšího než sebe. Láska všechno snáší. Láska snáší dobré i zlé. Láska není vznětlivá. Napomínáme, vysvětlujeme v mírnosti, v pokoře, s rozmyslem. Láska nepočítá křivdy. Křivda je, když pociťujeme nespravedlnost. Jako křesťané nemůžeme počítat s tím, že na tomto světě budeme zažívat spravedlnost.

Pavel si byl vědom toho, že bez pravé lásky (bez Boha) by nebyl nic.

Boží láska je základem křesťanského života. Boží láska je to, co křesťany spojuje dohromady. Musíme si uvědomit, že Boží láska má velký a zásadní vliv na duchovní růst křesťana. Kde není Boží láska a pravda, tam je nepokoj, strach, hřích. Strach je živná půda pro ďábla jeho démony. Někteří křesťané mají strach z budoucnosti. V tom není Boží láska. Pokud má křesťan strach o svou budoucnost, dělá z Boha lháře, odmítá Boží lásku. Důvěřuj Bohu!

„V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění.“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,18

Pozor na falešnou lásku! Pokud někdo jedná pokrytecky, v tom není láska. Pokud dává křesťan peníze Bohu na základě donucení, na základě falešného „desátkového systému“, v tom není láska k Bohu.

Závěr
Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte! I když okolo nás zuří démonické boje, buďme v klidu a plni lásky. Když prožíváme útoky od lidí, upněme se v těchto těžkých chvílích k Bohu. Vyprošujte u Boha dobré věci. Mysleme na to, že nebojujeme proti lidem, nýbrž proti duchovním mocnostem zla. Démoni jsou mistrnní manipulátoři. Někteří lidé jednají přesně tak, jak si démoni přejí.

Dovolme Duchu, aby Duch vedl naší mysl, slova i skutky (chodit v Duchu). Chtějme mít ve svém srdci mírnost, odpuštění, Boží lásku… Doslova dychtěme po Boží lásce. Amen.

„Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,3-4

„Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Překlad 21. století, Efeským 6,10-12

„Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým.“
Překlad 21. století, Jan 13,34-35

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení