Kázání našeho společenství

Rozlišování duchů

Rozlišování duchů
Někteří naši sourozenci v Kristu mají dar Ducha Svatého (dále jen Duch) rozlišování duchů. Tito lidé mají určitý (unikátní) vhled do duchovního světa, který jim umožňuje Bůh. Tito lidé dokáží unikátním způsobem rozpoznat duchovní pozadí určitého dění, určitých projevů (zda za tím stojí duch člověka, Duch, nebo ďábel a jeho démoni). Bůh s námi jedná individuálně (jsme odlišní), proto i dar rozlišování duchů má různé podoby, stupně a úrovně. Dar rozlišování duchů není o soustředěním se na duchovno, démony apod., ale o Boží moci a Boží svrchovanosti. Dar rozlišování duchů nemusí být platný vždy a všude (jak si člověk přeje). Stejné je to s darem uzdravování a darem mocných činů. Dar rozlišování duchů se děje na základě Boží svrchovanosti – Bůh určuje, kde a kdy bude tento dar aktivní.

„Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 12,4-11

Dar rozlišování duchů dokáže odhalit falešné křesťany, falešné proroky, rozvraceče a sektáře v církvi, závadné rituály, falešná (démonická) uzdravení z nemocí, falešné vymítání démonů, zdémonizovaného člověka, lidské nebo démonické mluvení v jazycích, které se vydává za křesťanské glosolálie (neznámý a nesrozumitelný jazyk, který neodpovídá jazyku žádné známé národnosti), skrytou satanovu symboliku a mnoho dalšího.

„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
ČSP, Titus 3,10-11

„uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 1,19-20

Co dar rozlišování duchů není
Dar rozlišování duchů dalece převyšuje lidskou inteligenci, schopnosti, zkušenosti i znalost Písma. Za dar rozlišování duchů nelze považovat posuzování křesťanského učení, posuzování nějakého rituálu v rámci Písem a Duchem. Odlišení dobra a zla, to samo o sobě nespadá pod dar rozlišování duchů. Rozlišit dobro od zla může každý křesťan. Každý křesťan může na základě studia Písma a vedení Ducha rozlišit blud a faleš od pravdy. Každý křesťan byl pokřtěn Duchem a Duch ho vede do pravdy. Náš problém bývá ten, že Ducha uhašujeme (potlačujeme, neposloucháme). Tehdy nastupuje naše tělesnost, což je k naší tíži. Kdo opravdově žije pro Boha, kdo se posvěcuje, kdo má znalost Písma a na základě toho rozsuzuje, kdo není naivní a otevřený všemu, kdo se nespoléhá na vlastní tělesnost (pořád žijeme v neobnoveném těle, které nás vede k tělesnosti), kdo nechce umanutě zůstávat v bludném učení, kdo žije vírou a ne viděním, kdo si všechno prověřuje, ten přehledně rozlišuje blud a faleš od pravdy i bez daru rozlišování duchů.

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy“
Překlad 21. století, 1. Jan 16,13

„Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 3,6

„Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.“
Překlad 21. století, Římanům 7,18

„Všechno prověřujte; dobrého se držte,“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21

Následující verše říkají, že existují falešní křesťané (antikristové), kteří svádí pravé křesťany k bludu (cizímu bohu) a zároveň spolupracují s démony. Tito lidé mohou s pomocí falešného boha (ďábla) dělat velké zázraky! To je mimochodem hlavní podoba „velkého soužení“, o kterém Ježíš hovořil na Olivové hoře. Verš 1. Jan 4,1 není pouze upozornění na to, že přicházejí falešní proroci, kteří jsou pod vlivem démonických duchů. Ten verš také říká, že každý křesťan může rozlišit dobro od zla, práci Ducha od démonické moci.

Doporučené články k prostudování: Ne všichni duchové jsou od Boha, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,1

„Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte! (…) Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 11,4-5 a 13-15

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: „Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?“ A tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo ‚Pohleďte, tam je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené.“
Překlad 21. století, Marek 13,19-22

Osobně se domnívám, že k odhalení magie démonů, kterou na globální úrovni předvádí Andres Bisonni a jemu podobní (Hnutí Víry), není potřeba mít dar rozlišování duchů (stačí znát Písmo). Považovat tyto závadné nebiblické rituály za prezentaci Boží moci, to může opravdu pouze velmi naivní a tělesný křesťan, který vyvyšuje osobní prožitky nad Ježíše.
Osobně se domnívám, že k odhalení evangelia prosperity, které vždycky spojeno s démony, není potřeba mít dar rozlišování duchů. Evangelium prosperity není pouze o vymáhání darů a „desátků“ v podobě peněz, je to také magie uzdravení, kterou učil Kenneth Hagin (nárokování si uzdravení z fyzických nemocí, pozitivní vyznávání uzdravení z nemoci apod.). Kde se uvádí do praxe Haginovo rouhavé učení ohledně uzdravení z fyzických nemocí, tam se praktikuje magie! V těchto sborech je nepokoj, což je znak démonického působení.
Osobně se domnívám, že každý křesťan by měl snadno rozeznat, že modlitby k Marii a dalším zemřelým lidem, jsou závadné (jde o druh spiritismu).

Dar rozlišování duchů a vymítání démonů
Někteří křesťané se mylně domnívají, že vymítat démony mohou pouze křesťané, kteří mají dar rozlišování duchů. To je pochopitelně nesmysl (falešné učení). Vymítat démony může každý křesťan – „pomazaný“.

Doporučený článek k prostudování: Co znamená „pomazání“? Kdo je „pomazaný“?

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony…“
Překlad 21. století, Marek 16,17

Chlubení se dary Ducha
Velký pozor na chlubení se dary Ducha včetně daru rozpoznání duchů. Takové jednání je extrémně duchovně nebezpečné! Kde se toto děje, démoni jsou ve svém živlu, neboť  je dotyčný pozval do svého života (někdy do křesťanského sboru). Duchovní dary jsou křesťanům dány k službě druhým, ne k vyvýšení, oslavení a prosazení sama sebe. Duchovní dary jsou dary „milosti“ – člověk si je ničím nezasloužil. Duchovní dary nemusí být měřítkem naší duchovnosti, poznání atd. Duchovní dary nejsou znamením spasení. Vždycky zpozorním, když křesťan řekne, že má nějaký dar Ducha (např. „já mám dar uzdravování“). Toto prohlášení souvisí s pýchou a propagací sebe sama. Toto prohlášení je navíc velmi zavádějící, neboť  žádný křesťan tento dar nevlastní. Všechny dary Ducha jsou vlastnictvím Ducha. Vhodnější by možná bylo říkat, že díky Bohu používám dar Ducha…

„Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 8,1

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,18

„Já se však nechci chlubit vůbec ničím – kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a já světu.“
Překlad 21. století, Galatským 6,14

Pozor také na zneužívání darů Ducha. Ohavností je to, když si někdo z daru Ducha udělá výdělečný podnik. I to dneska vidíme! Kdo to dělá, musí očekávat tvrdý Boží soud, dokonce může dojít k vydání ďáblu. Ať to víme nebo ne, křesťan může začít Duchem a skončit tělesností a spoluprácí s démony. Nejhorší je, když někdo zaměňuje démonickou moc za tu Boží (nebo naopak).

„Mnozí první pak budou poslední a poslední první.“
Překlad 21. století, Matouš 19,30

„Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Překlad 21. století, 2. Tesalonickým 2,9-12

Závěr
Část dnešních křesťanů věří, že dary Ducha (charismata) dnes již neexistují (to bylo tenkrát…). To je falešné učení (učení démonů). Velký pozor na sbory, kde toto vyučují! VŠECHNY dary Ducha, které uvádí Písmo, včetně daru rozlišování duchů, jsou platné i pro dnešní církev. Někteří dnešní křesťané používají dar rozlišování duchů, dar uzdravování, dar jazyků (glosolálie, xenolálie – nenaučené mluvení jazykem jiných národností, např. angličtina)… Osobně se domnívám, že darů Ducha je daleko víc, než ty, které zmiňuje Písmo. Je to svrchovaný Bůh, kdo rozhoduje o tom, kdo a kdy jaký dar dostane. Kriticky důležité je vědět, že ne všechny dary Ducha jsou aktivní na základě vůle člověka. Pokud byl např. někdo obdarován darem uzdravování a myslí, že je tento dar je aktivní vždycky a všude, má našlápnuto sloužit zlomyslným démonům a používat jejich moc k „uzdravování“. Dneska vidíme na různých „uzdravovacích shromážděních“ zázračná uzdravení „na objednávku“ (každý, kdo přijde na pódium, je zázračně uzdraven), které se děje v pýše, prosperitě a prosazování sama sebe. Toto není od Boha. Bůh není automatický stroj na lidské potřeby. Dejte si velký pozor na různá hnutí, které upřednostňují dary, moc a projevy Ducha před Boží vůlí.

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

„Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle nich. Ústa mají plná vroucí lásky, v srdci však následují mrzký zisk.“
Překlad 21. století, Ezechiel 33,31

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“
Překlad 21. století, Matouš 24,24

Pokud nějaký dar Ducha chcete, modlete se za něj k Bohu. Dary Ducha jsou pro církve úžasná a potřebná věc. Rozličnost darů je v církvích k vzájemnému doplňování, posílení a budování. Amen.

„Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,1

„Každý z vás dostal nějaký dar, a tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti.“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,10

„Tělo tvoří jeden celek, i když se skládá z mnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha…“
Překlad 21. století, 1. Korintským 12,12-14

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení