Kázání našeho společenství

Pokoj a radost v Duchu Svatém

Jako křesťan, dnes a denně zažíváš pokoj a radost v Duchu Svatém?

Tolik dnešních křesťanů se chytá do satanových pastí tím, že příliš zaujatě a téměř nepřetržitě sleduje politickou scénu, počty nakažených covidem, různé zpravodajské servery, hypnotické nástroje (televizi)… Z některých křesťanů se tak stávají modloslužebníci a otroci zhypnotizovaní systémovými médii! Není potřeba se nějak zvýšeně zajímat o politiku, nepokoje tohoto světa, o systém financí apod. Je dobré mít o tom přehled, abych věděl za co se modlit, není však dobré tomu věnovat spoustu času, upínat se na to. Pokud se někdo na to upíná, svými starostmi dává najevo, že milujete světské věci více než věci Boží! Všichni tito sourozenci v Kristu se svým jednáním ochuzují o plný pokoj a radost v Duchu Svatém, neboť takové jednání uhašuje Ducha a tím pádem nastává vnitřní nepokoj.

Křesťan má tady zažívat pokoj a radost v Duchu Svatém:

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Překlad 21. století, Římanům 14,17

Pokoj a radost v Duchu Svatém si nelze pouhou vlastní (lidskou) silou způsobit. Pokoj a radost v Duchu Svatém přichází tehdy, když žijeme Duchem, když se necháváme Duchem řídit, když se spoléháme na Ducha, když žijeme podle Boží vůle…

Aby měl křesťan pokoj a radost v Duchu Svatém, má všechno odevzdávat v modlitbě Bohu a nedělat si starosti.

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,25-34

Není potřeba se strachovat! Díky obavám, strachu se dostáváme do stavu, kdy postrádáme pokoj a radost v Duchu Svatém. Jako křesťané máme Boha, který přemohl svět!

„Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Překlad 21. století, Jan 16,33

„Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! séla“
Překlad 21. století, Žalm 46,2-4

Když Bůh je s tebou, nemusíš mít strach z ničeho stvořeného!

„Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?“
Překlad 21. století, Římanům 8,31

Jako křesťané máme Boha, který je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme!

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.“
Překlad 21. století, Efeským 3,20-21

Pokud máš víru v pravého Krista, i kdybys zemřel, budeš žít!

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít
Překlad 21. století, Jan 11,25

Pokoj a radost v Duchu Svatém ztrácíme ve chvíli, kdy chceme věci řešit vlastní silou. Když chceme jednat na základě vlastních sil.

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Zacharijáš 4,6

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14

„Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.“
Překlad 21. století, Jan 16,13

Někteří křesťané si myslí, že je jim Bůh vzdálený. To je cesta k ďáblu, který se neustále snaží Boha lidem vzdálit! Berme vírou, že Nebe máme přímo nad hlavou. Berme vírou, že Duch prostupuje celým stvořením včetně ďábla a jeho démonů. Berme vírou, že jako křesťané máme Ducha v sobě.

„Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou mé cesty nad vašimi cestami,“
Překlad 21. století, Izaiáš 55,9

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

„Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Překlad 21. století, Římanům 8,9

Nestávejte se otroky něčeho stvořeného (lidí, okolností, materiálních věcí, vlastních schopností, pýchy…). Otroctví ve všech podobách vede do nepokoje a ubírá nám na pokoji a radosti v Duchu Svatém.

„nestávejte se otroky lidí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 7,23

Pokoj a radost v Duchu Svatém odmítá ten, kdo si libuje v hříchu. Pěstovaný hřích, to je důsledek odmítání vedení Ducha Svatého. Je to Duch, kdo nám zjevuje naše hříchy a vede k pokání.

Doporučené kázání k prostudování: Duch Svatý přivádí člověka k pokání

„Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Překlad 21.století, 1. Jan 1,5-10

Pokoj a radost v Duchu Svatém odmítá ten, kdo žije pro prosperitu (finanční, uzdravení…).

„Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází – vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,12-14

Pokoj a radost v Duchu Svatém odmítá ten, kdo se nezřekne všeho, kdo lpí na svém životě.

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,33

„Potom Ježíš řekl svým učedníkům: „Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.“
Překlad 21.století, Matouš 16,24

Milování něčeho světského, to vede křesťana do duchovních problémů a ve finále na širokou cestu, která je plná modlářských nástrah.

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,14-19

Pokoj a radost v Duchu Svatém odmítá ten, kdo Boha nějakým způsobem omezuje. Takový člověk má duchovní problémy. Pokud si někdo myslí, že Bůh jedná výhradně na základě naší osobní víry, ne na základě vlastní svrchovanosti, věří v nesvrchovaného, omezeného boha.

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.“
Překlad 21.století, Žalm 135,6-7

Pokoj a radost v Duchu Svatém odmítá ten, kdo nemá bázeň před Bohem.

„Počátek poznání je bázeň před Hospodinem,“
ČSP, Přísloví 1,7

Užívej si Božího království!
Užívej si Božího království, které sice tady není v plnosti, ale je tady!

„Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!‘ anebo: ‚Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!
Překlad 21.století, Lukáš 17,20-21

Jako křesťané máme zažívat:

„Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. Proti takovýmť není Zákon.
Kralická, Galatským 5, 22-23

Když budeš smýšlel tak, jak smýšlel Pán Ježíš, budeš zažívat pokoj a radost v Duchu Svatém.

„Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!“
Překlad 21.století, Filipským 2,5-8

Ďábel nám chce všemožně překazit pokoj a radost v Duchu Svatém. Ďábel nám vnucuje tělesné smýšlení. Jako křesťané máme Ducha, kterým překrýváme veškerou tělesnost.

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,12-14

Kdo odmítá pýchu ve všech podobách, ten zažívá pokoj a radost v Duchu Svatém.

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,5

Kdo odmítá modloslužbu ve všech podobách, ten zažívá pokoj a radost v Duchu Svatém.

„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh!“
Překlad 21.století, Leviticus 26,1

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Kdo hledá a vykonává Boží vůli, ten zažívá pokoj a radost v Duchu Svatém.

„Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.“
Překlad 21. století, Přísloví 1,33

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.“
Překlad 21. století, Matouš 7,21

Kdo se ve všem spoléhá na Boha, ten zažívá pokoj a radost v Duchu Svatém.

„Ano, opravdu tě zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 39,18

„Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin.“
Překlad 21.století, Jeremiáš 17,7

Pokud si uvědomíme, že všechno (každý nádech a mnoho dalšího) je na Boží milosti, zažíváme pokoj a radost v Duchu Svatém.

„A teď vy, kdo říkáte: „Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem“ – vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Když někdo umí jednat správně, ale nejedná, je to hřích.“
Překlad 21. století, Jakub 4,13-17

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení