Kázání našeho společenství

Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono

Ač tomu někteří křesťané nevěří (např. následníci Dana MohleraHnutí Víry), Bůh je nejen nad životem, ale i nad smrtí.

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21. století, 1. Samuel 2,6-7

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

Bůh je vlastníkem všeho stvořeného včetně lidí.

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Ageus 2,8

„Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím.“
Překlad 21. století, Žalm 50,10-11

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Překlad 21. století, Žalm 24,1-2

„Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.“
Překlad 21. století, Leviticus 25, 23

Bůh je absolutně svrchovaný.

„On činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Překlad 21. století, Žalm 135,6

Uvědomuješ si, že VŠECHNO je na Boží milosti?

„A teď vy, kdo říkáte: „Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem“ – vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Když někdo umí jednat správně, ale nejedná, je to hřích.“
Překlad 21. století, Jakub 4,13-17

„Ale nuže vy, kteříž říkáte: Dnes nebo zítra vypravíme se do onoho města, a pobudeme tam přes celý rok, a budeme kupčiti, a něco zíštěme; (Ješto nevíte, co zítra bude. Nebo jakýť jest život váš? Pára zajisté jest, kteráž se na maličko ukáže, a potom zmizí.) Místo toho, co byste měli říci: Bude-li Bůh chtíti, a budeme-li živi, i učiníme toto nebo onono. Vy pak chlubíte se v pýše své. Všeliká taková chlouba zlá jest. A protož kdo umí dobře činiti, a nečiní, hřích má.“
Kralická, Jakub 4,13-17


„Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.“
Překlad 21. století, Izaiáš 40,6-7

To, že jsi dneska vstal z postele, to je Boží milost. To, že tluče tvé srdce, to je Boží milost. To, že jsem mohl vytvořit toto kázání, to je Boží milost. Boží milost je nezasloužená Boží laskavost, přízeň, kterou si nikdo z nás nezasloužíme. Boží milost překračuje hranice lidského rozumu a logiky. Díky Boží milosti se z vrahů, smilníků, lhářů, okultistů, satanistů stávají následníci Krista. Díky Duchu Svatému někteří hříšníci činí pokání a přijímají Pána Ježíše Krista za svého osobního Spasitele.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

Mějme na mysli tento verš (hovořím i k sobě): „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“

Buďme vděční Bohu za to, že nám Bůh dal milost poznání Pravdy. Pán Ježíš je ta Pravda!

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.
Překlad 21. století, Koloským 3,15

Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,18

Bůh tě stvořil, abys měl s Ním obecenství, abys hledal Boha…

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘
Překlad 21. století, Skutky 17,24-28

Tělesnost, hřích, to je nám přirozené. Pokud žiješ podle těla, pokud neumrtvuješ skutky těla Duchem, máš problém s Bohem. Pokud jsi tělesný, málokdy říkáš: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,12-14

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14

Pokud se pachtíš pro kariéru, peníze apod., málokdy říkáš: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“

„Je hrozná bolest, kterou jsem viděl pod sluncem: Bohatství, které majitel kupí ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází – vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění.“
Překlad 21. století, Kazatel 5,12-14

Každý křesťan by měl žít pro Boha naplno, ne pouze jeden den v týdnu (kdy je bohoslužba). Křesťan by měl využívat svěřený čas – žít podle Boží vůle.

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Efeským 5,15-20

Závěr
Važ si každého dne. Bádej a plánuj s Bohem. Nenechávej si žádný den jen pro sebe. Spoléhej se na Boha ve všem, nech se vést Duchem Božím. Pusť Boha do všech oblastí ve tvém životě.

„Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“
Překlad 21. století, Lukáš 14,33

Zbytečně se nestresuj. Stres vede k uhašování Ducha. Všechny své starosti dávej Bohu v modlitbě.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století, Filipským 4,4-7

Měj na mysli, resp. ber vírou, že Bůh má všechno pod plnou kontrolou. Nezapomínej na verš: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení