Kázání našeho společenství

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 16. část

Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 16. část

179. Nemáme mít o nic starost a za všechno se modlit. Všechny své starosti dávej Bohu (modlitbou v pokojíku) a neber to zpátky (ve všem se spolehni na Otce).

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21.století,Filipským 4,6-7

„O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu. A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.“
Kralická,Filipským 4,6-7

180. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Pokud máš z něčeho strach, je to od satana! Strach je vždycky od toho zlého!

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium.“
Překlad 21. století,2.Timoteus 1,7-8

„Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli způsobné. Protož nestyď se za svědectví Pána našeho, ani za mne, vězně jeho, ale čitedlen buď úzkostí přicházejících pro evangelium podle moci Boží“
Kralická,2.Timoteus 1,7-8

181. Nemáme žít v nevědomosti, ale rozumět Pánově vůli. Od rána do večera žij (v zaměstnání i v době svého volna) s Otcem, hledej a plň Jeho vůli.

„Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.“
Překlad 21. století,Efeským 5,17

Protož nebývejte neopatrní, ale rozumějící, která by byla vůle Páně.“
Kralická,Efeským 5,17

182. Když člověk něčemu podlehne, tím je zotročen. Velký pozor na to, abys nepodlehl světským chtíčům, falešným učitelům či modle. Podléhat můžeme (sloužit modle): lidem, křesťanské literatuře, náboženství, technickým médiím (telefonu, internetu, sociálním sítím…), alkoholu, sportu, koníčkům, vegetariánství, zvířatům

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!
Překlad 21. století,2.Petr 2,18-19

„Neboť honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
CSP, 2.Petr 2,18-19

183. Jsme upozorňováni na to, že nemáme nevěřit všemu, co je duchovní, ale rozlišovat, zda jsou ti duchové z Boha. Toto mnoho křesťanů nedělá, proto dneska vidíme rozsáhlé démonické projevy v církvích, nebiblické rituály

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21.století,1.Jan 4,1

„Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.“
Kralická, 1.Jan 4,1

184. Když se modlíme nemáme říkat prázdná slova. Modlitby nejsou o tom, kolik řekneme slov! Není to o tom, jak krásná zvolíš slova, jak „krásné“ jsou tvoje modlitby! Každá modlitba musí být upřímná, od srdce.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21. století, Matouš 6,5-8

185. Jako křesťané nepatříme světu, ale máme občanství v Nebi, odkud očekáváme příchod Spasitele – Pána Ježíše, který promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla – na duchovní tělo.

„Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století,Filipským 3,18-21

„Neboť mnozí chodí, o nichž jsem častokrát pravil vám a nyní s pláčem pravím, žeť jsou nepřátelé kříže Kristova, Jichžto konec jest zahynutí, jejichžto bůh jest břicho, a sláva jejich v mrzkostech jejich, kteříž o zemské věci stojí. Ale naše měšťanství jestiť v nebesích, odkudž i Spasitele očekáváme Pána Jezukrista, Kterýž promění to tělo naše ponížené, tak aby bylo podobné k tělu slávy jeho, podle mocnosti té, kteroužto on mocen jest i všecky věci podmaniti sobě.“
Kralická,Filipským 3,18-21

186. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Nemáme chtít být bohatí, neboť peníze jsou kořenem všeho zla.

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby.“
Překlad 21. století,1.Timoteus 6,7-9

Nic jsme zajisté nepřinesli na tento svět, bezpochyby že také nic odnésti nemůžeme.  Ale majíce pokrm a oděv, na tom přestaneme. Kteříž pak chtí zbohatnouti, upadají v pokušení, a v osidlo, a v žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a v zatracení.“
Kralická,1.Timoteus 6,7-9

187. Nemáme sloužit Pánu jen naoko (jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem), ale  konat Boží vůli celou svou duší. Plnění Boží vůle musí být pro každého křesťana priorita! Je opravdu všechno co děláš, Boží vůle?

1. Jsou tvé křesťanské posty v souladu s Boží vůlí? Ptáš se Boha, kdy a jak dlouho máš držet půst?
2. Je tvůj čas strávený nad křesťanskou literaturou Boží vůle, nebo tvůj chtíč?
3. Je tvůj čas strávený u elektroniky (televize, počítač, mobilní telefon…) Boží vůle? Ptáš se Boha, kolik času můžeš strávit u elektroniky? Ptáš se Boha, co máš dělat na internetu (a jak dlouho)? Ptáš se Boha, s kým a jak dlouho můžeš vést telefonický hovor?
4. Jsou tvé útraty za potraviny, internet, telefon… v souladu s Boží vůlí? Neděje se v těchto případech tvá vůle?!
5. Jsou tvé dary v souladu s Boží vůlí? Ptáš se Boha, kdy, kolik a kam máš dát „své“ peníze?

Atd.

Poznávej Boha! Mluv, žij choď s Bohem! Měj obecenství s Bohem! Buď na Něj trvale napojený! Měj osobní vztah s Bohem! Hledej pravdu u svého Otce, ne u lidí nebo v křesťanské literatuře… Jedině u našeho Otce je obsolutní pravda!

„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.“
Překlad 21. století,Efeským 6,6

„Ne na oko sloužíce, jako ti, jenž se lidem líbiti usilují, ale jako služebníci Kristovi, činíce vůli Boží z té duše,“
Kralická,Efeským 6,6

188. Máme odhodit dřívější způsob života (to staré já). Máme obnovovat ducha své mysli a obléknout se do nového člověka, který je stvořený k Božímu obrazu. Máme být pravdomluvní.

„odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“ – jsme přece údy téhož těla!“
Překlad 21. století,Efeským 4,14-15

„Totiž, složiti ono první obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících, Obnoviti se pak duchem mysli vaší, A obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy. Protož složíce lež, mluvtež pravdu jeden každý s bližním svým; nebo jsme vespolek údové.“
Kralická,Efeským 4,14-15

Závěr
Na co jsme v Bibli upozorňováni? – 16. část

179. Nemáme mít o nic starost a za všechno se modlit.
180. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.
181. Nemáme žít v nevědomosti, ale rozumět Pánově vůli.
182. Když člověk něčemu podlehne, tím je zotročen.
183. Jsme upozorňováni na to, že nemáme nevěřit všemu, co je duchovní, ale rozlišovat, zda jsou ti duchové z Boha.
184. Když se modlíme nemáme říkat prázdná slova.
185. Jako křesťané nepatříme světu, ale máme občanství v Nebi, odkud očekáváme příchod Spasitele.
186. Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni.
187. Nemáme sloužit Pánu jen naoko (jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem), ale konat Boží vůli celou svou duší.
188. Máme odhodit dřívější způsob života (to staré já). Máme obnovovat ducha své mysli a obléknout se do nového člověka, který je stvořený k Božímu obrazu. Máme být pravdomluvní.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení