Kázání našeho společenství

Jsi trpělivý?

Dnešním lidem chybí trpělivost. Díky netrpělivosti mají lidé finanční a psychické problémy. Díky netrpělivosti jsou lidé zadlužení, lžou, nehledají Boha atd. Dnešní lidé mají naspěch, chtějí všechno hned, ďábel je tomu naučil. Je velmi smutné, že se toto dostalo i do církve! Valná část dnešních křesťanů postrádá trpělivost v modlitbách, trpělivost během zkoušek… Křesťané ignorují fakt, že všechno má svůj čas…

“Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj čas:
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat,
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat,”
Překlad 21. století, Kazatel 3,1-3

Křesťané místo trpělivosti chtějí uspokojit své tělo, chtějí prožívat slávu, úspěch, prosperitu… Hodně dnešních křesťanů odmítá kázání o poslušnosti, svatosti, pokání… Dnešní křesťané velmi často odmítají čekání, přípravu. Díky tomu křesťané nenesou ovoce trpělivosti. Je potřeba si uvědomit, že ovocem Ducha je mj. trpělivost.

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

Kde není trpělivost, pokora, láska, tam je inklinace k hříchu. Dnešní křesťané odmítají naslouchat Bohu, chodit s Bohem. Někteří křesťané se mylně domnívají, že když mají v sobě Kristova Ducha, tak se mohou rozhodovat a jednat podle svého uvážení (svévole). Často jde právě o křesťany, kteří postrádají trpělivost. Kde je netrpělivost, tam velmi často bývá uhašený Kristův Duch a slabá víra! Pro křesťana je důležité, aby odstoupil od vlastního způsobu myšlení, což znamená zapřít sám sebe. Zapíráš dnes a denně sám sebe? Kdo zapírá sám sebe, ten odhazuje lidské myšlení a vstupuje do mentality Boha.

Neseš ovoce trpělivosti? Boží slovo nám říká, že strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně!

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.
Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,15-23

Následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost. Bojuj dobrý boj víry!

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. “
Překlad 21. století, 1. Timoteus 6,7-12

Trpělivost není pasivita
Někdo by si mohl myslet, že trpělivost je pasivita. To je omyl! Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nevytvořené, aniž by si člověk zoufal (žil ve strachu). Trpělivost se vyznačuje klidem, pohodou, mírností. Díky trpělivosti křesťané zažívají Boží pokoj! Trpělivost je o víře, důvěře Bohu, spolehnutím se na Boha. Trpělivost je úzce spojená s láskou.

„Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje;“
Překlad 21. století, 1. Korintským 13,4

Boží trpělivost
Bůh je s námi velmi trpělivý. Bůh je trpělivý k našim hříchům, trpělivě, pokud činíme pokání, nám je odpouští. Je to Boží Duch, kdo křesťanům zjevuje jejich hříchy (proto není potřeba žít v křeči). Bůh trpělivě čeká, až pochopíme… Pokud ale záměrně nechceme pochopit, můžeme očekávat soužení. Pěstovaným hříchem na sebe přivoláváme Boží soud, který nás má přivést k pokání! Boží soud je vždy k dobrému (má nás vytrhnout z pekelných plamenů)! Bůh není jen láska a trpělivý, je také spravedlivý, trestající, poučující, přikazující a zásadový (viz. Boží slovo – Starý i Nový zákon).

Tady se ustavičně nebudou zabíjet nenarozené děti, nebude se praktikovat a vyvyšovat sodomie, v Izraeli (a dalších zemích) se nebudou pořádat gay pride pochody, křesťané nebudou kupčit s Božím slovem, křesťané nebudou spolupracovat s okultisty a démony! Už tady na zemi lidé mohou očekávat tresty za vykonané a nevyznané hříchy!

„Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!“
Překlad 21. století, Žalm 145,8-9

„Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2.Petr 3,8-13

„Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Překlad 21. století, Římanům 6,22-23

„Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.“
Překlad 21.století, 1. Petr 1,17

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Překlad 21.století, Galatským 6,7-8

„já jsem Hospodin a žádný jiný není! Já formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hospodin to všechno působím.“
Překlad 21.století, Izaiáš 45,6-7

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Překlad 21.století, Zjevení 2,20-22

Závěr
Mějte trpělivost s lidmi, odpouštějte nejlépe ihned, povzbuzujte se navzájem, trpělivě se modlete, plně důvěřujte Bohu, ve všem se spoléhejte na Boha, budujte s Bohem osobní (důvěrný) vztah… Vždyť Abraham díky trpělivosti dosáhl zaslíbení!

„Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení.“
Překlad 21. století, Židům 6,15

Já osobně, než začnu jednat, tak si trpělivě všechno promyslím (nejednám ukvapeně, bezmyšlenkovitě – k tomu často inklinují ženy, proto ženy nemají vést církev, kázat – Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům), resp. se pomodlím za to, abych věděl, jak mám správně jednat. V minulosti jsem se mnohokrát přesvědčil o tom, že ukvapený člověk dělá chyby!

„Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.“
Překlad 21. století, Přísloví 14,29

Bratři a sestry, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Pánův příchod je blízko! Amen.

„Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.“
Překlad 21. století, Jakub 5,7-8

Může vás zajímat:

Všechno máme díky Bohu!
Není láska jako láska
Jsi Bohu duchovně blízko?
Do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení (Skutky 14,22)
Máš v sobě Boží pokoj?
Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Povzbuzujte se navzájem

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení