Kázání našeho společenství

Pozor na oblíbený ďáblův mix – 95% pravdy a 5% lži!

Ďábel je velice potěšen, když křesťan lže a lež se pro něj stane samozřejmostí. Kdo má lež za samozřejmost, je pod velkým vlivem démonů.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,8

Když řekne křesťan, že miluje Boha, a zároveň nenávidí svého sourozence v Kristu, je lhář.

„Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,20

Pozor na lži. Pozor na svůj jazyk. Někdy (nechte se vést Duchem) je lepší nereagovat, mlčet!

„Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen.“
Překlad 21. století, Matouš 12,36-37

„Tak i jazyk je malý úd, ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malý oheň, a jak velký les zapálí! I jazyk je oheň, svět nepravosti; jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalován Gehennou. Každý druh zvířat a ptáků, plazů a mořských živočichů bývá krocen a je zkrocen druhem lidským, ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, a jím také zlořečíme lidem, učiněným podle Boží podoby. Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to nemá být! Cožpak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou? Moji bratři, může fíkovník nést olivy nebo réva fíky? [Tak] ani slaný pramen nevydá sladkou vodu.“
ČSP, Jakub 3,5-12

Tak zvaná milosrdná lež („teď nemám čas“ – i když čas mám, „dneska ti to moc sluší“ – i když si myslím opak), to je lživé jednání, ďáblovo vedení. Další věc je polopravda (pravda a lež smíchaná dohromady). Ďábel s oblibou mísí dobro se zlem, pravdu se lží. Ďábel je nadšen, když člověk věří polopravdě a tuto polopravdu dál šíří. Každá polopravda je totiž lež! Ďábel miluje lži, které se hodně podobají pravdě. Jinak řečeno, ďábel má tendenci zaobalit lež pravdou. Lež, která se schovává za pravdu, která pravdu hodně připomíná, té naletí hodně lidí.

Pozor na ďábla! Pozor na arcilháře, který chce, abys věřil lži! Ďábel má pro každého křesťana připravenou „lež na míru“. Pro někoho má připravenou lež v podobě uctívání falešných Židů (Synagoga satanova – Zjevení 2,9 a 3,9), pro jiného službu Bohu, která se stane modlou. „Lež na míru“ může mít stovky podob.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8

„Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete mě zabít, protože mé slovo u vás nemá místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce.“
„Náš otec je Abraham,“ odpověděli mu.
„Kdybyste byli děti Abrahama,“ řekl jim Ježíš, „dělali byste Abrahamovy skutky. Vy mě ale chcete zabít – člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce.“
„My jsme se nenarodili ze smilstva,“ odpověděli. „Máme jednoho Otce, Boha!“
Ježíš jim řekl: „Kdyby byl vaším Otcem Bůh, milovali byste mě, protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on mě poslal. Proč nerozumíte mé řeči? Nemůžete mé slovo ani slyšet! Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21. století, Jan 8,37-44

Ďáblova lež:

„Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. „Dám ti všechnu moc a slávu těchto království,“ řekl mu ďábel, „neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“
Překlad 21. století, Lukáš 4,5-7

Nebo snad chcete věřit arcilháři, otci lži?

V některých případech bývá ďábel v detailu! Ďábel miluje tzv. malou lež. Ďábel rád lidem předkládá větší část pravdy a malou část lži. Tento oblíbený satanův mix má člověka dovést k bludu a hříchu, ideálně k uctívání ďábla samotného. Pozor na oblíbený satanův mix 95% pravdy a 5% lži!

Představte si lahodný nápoj, který je plný vitamínů, jsou v něm kousky ovoce…

Ilustrační foto

Pro lidský organizmus je takový nápoj velmi prospěšný, běda však, pokud do něj někdo kápne kapku smrtelného jedu. Okamžitě se z lahodného nápoje stává smrtící nástroj, který člověku může způsobit těžké zdravotní problémy, které mohou vést ke smrti. Pozor, aby tě „kapka smrtelného jedu“ neodloučila od pravého Boha! Pozor, aby se z tebe nestal antikrist! Antikrist je ten, kdo odmítá pravého Krista, nebo ten, kdo má víru ve falešného krista.

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,22

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6,9-10

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Pozor, aby tě „kapka smrtelného jedu“ nenavedla k následování falešného, cizího boha. Někdy malé „kapky“, jindy „velké kapky smrtelného jedu“, vidím v křesťanských kázání, v rádoby křesťanské literatuře, ve videích na Youtube…

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

Jakou konkrétní podobu může mít „kapka smrtelného jedu“?

1. Bůh Hospodin určitě ano, Ježíš Kristus ano, Duch Svatý ano. Ježíš Kristus ale není Bůh, je to pouhá stvořená bytost (novodobý „jehovismus“). Přes tohoto krista nikdo nemůže být spasen!

Doporučený článek k prostudování: Ježíš Kristus je Bůh, který je nade vším

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Překlad 21.století, Titus 2,11-13

2. Ježíš Kristus byl ukřižován, vzkříšen, dneska je v Nebi a přimlouvá se za nás. Po ukřižování ale sestoupil do reálného místa („pekla“), kde démoni mučí hříšníky a kde bojoval s ďáblem – vykoupení Ježíš vybojoval v „pekle“, ne na kříži (T. White, R. Bonnke a další). Kristus, který v zaplatil dluh za lidstvo někde v „pekle“, to je falešný kristus, falešné evangelium!

3. Bible určitě ano, je dobré číst Bibli denně, ty ale potřebuješ Bibli s lidským výkladem. Mít v Bibli lidský výklad nebo deuterokanonické knihy, je velmi nebezpečné, neboť to zavádí k falešnému bohu.

Doporučený článek k prostudování: Deuterokanonické knihy není Boží slovo!

4. Ježíš je Bůh, okamžitě křtíme obrácené a poučené lidi, ale žena může vyučovat muže (žena kazatelka) – může mít duchovní autoritu nad mužem. Pozor na sbory, kde žena vyučuje muže. V těchto sborech se s největší pravděpodobností káže falešné evangelium!

Doporučené kázání k prostudování: Satan si pořád rád používá ženy ke svým účelům

„Žena ať se učí mlčeci, ve všeliké poddanosti. Nebo ženě nedopouštím učiti, ani vládnouti nad mužem, ale aby byla v mlčení. Adam zajisté prve jest stvořen, potom Eva. A Adam nebyl sveden, ale žena svedena jsuci, příčinou přestoupení byla. Ale však spasena bude v plození dětí, jestliže by zůstala u víře, a v lásce, a v posvěcení svém, s středmostí.“
Kralická, 1.Timoteus 2,11-15

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Překlad 21. století, Jakub 3,1

Kde ďábel moc chytrosti nepobral (z mého pohledu)? Kde je lehce odhalitelná ďáblova lež?

1. Bůh Hospodin, Ježíš Kristus, Duch Svatý, to v každém případě! Ale Marie je přímluvkyně u Boha a křesťan se má k ní modlit. Také máme své „svaté“, ke kterým je potřeba se modlit. Římský katolicismus je z mého pohledu velice průsvitná ďáblova léčka.

2. Dodržování Soboty je velmi důležité! Kdo striktně nedodržuje Sobotu, přijímá znamení šelmy a skončí v ohnivém jezeře. Náš výklad Zjevení je jediný správný. Kdo věří v adventistické učení, je velmi naivní křesťan, který se stává otrokem ďábla a jeho démonů.

3. Z kříže jsou uzdraveny všechny fyzické nemoci už v tomto věku (je tedy možná nesmrtelnost už v tomto věku), proto se nemáme modlit za své uzdravení, ale pouze vyznávat uzdravení (žít jako uzdravený). Dost neuvěřitelné a průhledné učení, které hovoří o cizím bohu a navádí k magii. Toto učení ignoruje fakt, že na našem (nevykoupeném) těle pracuje smrt.

Doporučený článek k prostudování: Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?

Pravý Bůh a k tomu falešný bůh, to je ve finále pouze cizí bůh!

Pravý Bůh a k tomu ještě nějaké lidské učení (Katechismus, deuterokanonické knihy, spisy Ellen Whiteové, Kniha Mormonova, Talmud, Zohar, Kniha Henochova…), to je od ďábla! Pravý Bůh a k tomu ještě nějaký (cizí) bůh, znamená následování falešného boha – ďábla!

„Kdo by obětoval jakýmkoli bohům kromě samotného Hospodina, propadne klatbě.“
Překlad 21. století, Exodus 22,19

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.”
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21. století, Lukáš 13,22-28

Jak poznat lež zakrytou pravdu? Každý křesťan má Ducha Božího, který ho vede k pravdě. Pokud žijeme světsky, tělesně, Ducha uhašujeme (utlačujeme). Chyba je v nás!

Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí.“
Překlad 21.století, 1. Jan 16,13

Máme Boží slovo (Bibli). Víra roste z Božího slova!

“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.”
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

Pozor na ďábla a jeho taktiky k oklamání křesťanů. Pozor na oblíbený ďáblův mix – 95% pravdy a 5% lži. Amen.

 

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení