Kázání našeho společenství

Kdo jsou andělé?

Kázání ze dne 19.6.2017:

Existují andělé? Kdo jsou andělé?

Andělé jsou Boží poslové a služebníci, ochránci člověka, vykonavatelé Boží vůle…

Pojďme se podívat do Písma, kdo jsou andělé.

Andělé jsou nesmrtelné bytosti…

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Lukáš 20,34-36

Andělé mají větší moc, než lidé…

„Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek.“
2. Petr 2,9-11

Andělé jsou Boží služebníci a poslové…

„Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.“
Židům 1,14

Plní Boží příkazy…

„Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!“
Žalm 103,20

Například měli zničit Sodomu…

„Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. (…) Potom ti dva Lotovi řekli: „Koho tu ještě máš – zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.“
Genesis 19,1 a 12-13

Kolik je andělů? Mnoho…

„A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce.“
Zjevení 5,11

Kdo vede anděly? Ježíš je Vůdce andělů…

„Kristus Ježíš, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.“
1. Petr 3,22

Andělé jsou poblíž Boha…

„Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“
Matouše 18,10

Andělé slouží Bohu…

„Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“
Zjevení 14,9,12

Andělé chválí Boha…

„Chvalte Hospodina, všichni na nebi,
chvalte ho z výšin svých!
Chvalte ho, všichni jeho andělé,
chvalte ho, všechny jeho zástupy!
Chvalte ho, slunce i měsíci,
chvalte ho, všechny hvězdy zářící!
Chvalte ho, nebesa nejvyšší,
chvalte ho, vody v oblacích!
Ať všichni chválí jméno Hospodin,
jehož příkazem byli stvořeni!“
Žalm 148,1-5

Andělé slouží lidem, ochraňují je…

„Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.“
Židům 1,14

„On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.“
Žalm 91,11–12

Andělé nás ochraňují křesťany před nebezpečím…

„Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.“
Žalm 34,8

Andělé se starají o zemřelé…

„Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí.“
Lukáš 16,22

Andělé neví, kdy Ježíš přijde na zem podruhé…

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Marek 13,32-33

Andělé troubí na polnice, což slyšíme min. od roku 2011 (videa zde). Pojďme se podívat např. na třetí polnici…

„Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.“
Zjevení 8,10-11

Satan spadl z nebe a přivedl sebou všechny démonské síly – démonizace na samém vrchlolu. Spolu s ním přivedl falešné učení. Pelyněk (hořkost) – mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly. Duchovně zemřelo. Pravděpodobně modlářství.

A na čtvrtou polnici…

„Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.“
Zjevení 8,12

Slunce – světlo světa. Třetina lidí přestala následovat Ježíše. Také se jedná se o můj výklad Písma!

Andělé budou asistovat i při druhém příchodu Ježíše

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“
Matouš 24,29-31

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
2. Tesalonickým 1,8-9

„Všem pak řekl: Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.“
Lukáš 9,23-26

Andělé budou pomáhat zabíjet bezbožné lidi…

„Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Matouš 13, 49-50

Na nové zemi budeme jako Boží Andělé…

„Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi.“
Matouš 22,30

Pokud se podíváme do Janova Zjevení, vidíme, že Boží Andělé mají za úkol umožnit démonům duchovně řádit…

„Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas od čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil šestému andělu, držícímu polnici: Rozvaž ty čtyři anděly, spoutané při veliké řece Eufratu! Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvě stě miliónů – slyšel jsem jejich počet. A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou – ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam – usmrtili třetinu lidí. Vražedná moc těch koňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.“
Zjevení Janovo 9, 13-21

„čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí“ – evidentně se jedná o zlé anděly – démony. Z tohoto verše vidíme, že byla pobita třetina lidí. Podle mého výkladu, třetina lidí duchovně zemřela. Nejedná se o jaderný konflikt mezi národy, jak se mnozí domnívají.

Andělé troubí na polnice celkem 7x. Sedmé troubení znamená příchod Ježíše. Podlé mého názoru jsme u šesté polnice, takže příchod Ježíše je ve dveřích.

Dnes, v posledních časech, andělé pomáhají lidem, kteří káží evangelium…

„Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu – jak říká mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
Zjevení 14,6-7

Může se křesťan modlit k andělům?
Ne. Je to stejné jako se obracet k Marii nebo duchům zemřelých (spiritismus). Pro Boha jsou tyto praktiky ohavné. Bible nám jasně říká, komu má patřit náš čas, modlitby, chvály… Je to výhradně Bůh.

Démoni
Nejsou pouze hodní andělé, ale i nehodní – démoni. Satan a jeho andělé jsou stvořené bytosti v nebesích. Satan měl dar moudrosti, krásy a zpěvu. Byl u trůnu Božího jako pomazaný cherub. Bůh stvořil tyto bytosti s možností volby. V satanově srdci vznikla pýcha, závist, chtěl být rovný Bohu. Ke svým plánům používal lži, lsti a podvody. V nebesích se tvářil jako dobro, ale ve skutečnosti to byl lhář a otec lži.

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Jan 8,44

Satan v nebi přelstil, obelhal mnoho andělů. Ti se s ním spojili, byli poraženi a svrženi. Tento konflikt trvá dodnes.

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil. Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne.
Juda 5-6

Musíme si uvědomit, že ač máme Boží zbroj, bojujeme proti duchům zla…

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
Efezkým 6,12

Démoni stojí za mariánskými zjeveními, UFO apod.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
2. Korintským 11,14

Démoni skončí jako satan – v „pekle“…

„Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“
Matouše 25,41

Závěr
Buďme vděčni za dobré anděly a úspěšně odrážejme útoky špatných andělů – démonů. Satan a démoni nám musí ležet u nohou. V žádném případě se jich nemáme obávat.

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení