Kázání našeho společenství

Boží dotek

Někteří křesťané tvrdí, že nezažívají Boží doteky, že Boha nevnímají, že k nim Bůh nehovoří…

Žádný křesťan nemůže říct, že nezažil nikdy ve svém životě Boží dotek. Pokud jsi opravdu znovuzrozený křesťan, tak jsi zpočátku zažil obrovský Boží dotek, Boží milost. Ve chvíli, kdy se stáváme následníky Krista, pod usvědčující mocí Ducha Svatého, činíme pokání, přijímáme Krista za svého osobního Vykupitele, uvědomujeme si svou vlastní hříšnost a ztracenost. Tehdy, na základě Boží intervence a zároveň naší svobodné vůle, nastává proměna našeho srdce. V tu chvíli pociťujeme změnu našeho smýšlení a obrovský Boží dotek! Kdo toto neprožil, není znovuzrozený.

„I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní.
Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.
Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“
Překlad 21.století, Efeským 2,1-10

Život křesťana je o svobodné vůli a zároveň o hledání Boha a Jeho vůle. Bůh nás nijak neprogramuje, pořád máme svobodu rozhodování. Můžeme přijmout nebo odmítnout Boží pomoc. Můžeme přijmout nebo odmítnout víru v Krista, spásu. Pokud by to bylo tak, že nás Bůh programuje (manipuluje) k víře v Krista (jak tvrdí některá křesťanská učení), nejednalo by se o vztah lásky a svobody, ale diktát ze strany Boha.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘
Překlad 21.století, Skutky 17,24-28

Když se modlíš k Bohu (vedeš upřímný rozhovor s Bohem), Bůh je potěšen a naslouchá. Neveď „prázdné“ nebo konce manipulativní modlitby! Dej do modlitby upřímnost, otevřené srdce, říkej věci, tak jak opravdu jsou, děkuj… Bůh tě zná, před Bohem nic nekryješ! Když se modlíš, pusť taky Boha ke slovu (chvíle ztišení), aby se tě mohl co nejvíc dotýkat. Když Bůh hovoří, to je velký Boží dotek! Pokud opravdu znáš Boha, pokud máš s Ním osobní, důvěrný vztah, poznáš Jeho hlas.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Překlad 21.století, Matouš 6,5-8

Já osobně zažívám obrovské Boží doteky, když jdu do přírody. Nestávej se otrokem technických médií, světských informací apod. Ďábel chce, abys bez rozsuzování přijímal informace. Má k tomu prostředky: školský systém, vědu, televizi, mobil… Jdi do přírody! Ve stvoření vidíme, jak Bůh všechno dokonale stvořil. Všechno ve stvoření má svůj dokonalý řád. Všechno stvoření Bůh stvořil z lásky, protože Bůh je láska.

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Překlad 21.století, Římanům 1,19-20

Nemluví k tobě Bůh? Čti Bibli! Bible je Boží slovo.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21.století, 2. Timoteus 3,16-17

Bůh se nás snaží dotýkat pořád, snaží se žít s námi, problém je naše tělesnost, chtíč jednat tělesně. Milování světských požitků, to je náš velký problém. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské! To ví ďábel, proto touží po tom, abys odmítal vedení Ducha Svatého (uhašoval, potlačoval Ho) a tím pádem žil tělesně. Naši tělesnost máme překrývat Duchem Svatým, který je Utěšitel, Učitel, Pomocník, Rádce, způsobuje znovuzrození a pokání, přibližuje ti Boha, skrze tebe volá k Bohu, proměňuje charakter člověka, uvádí do služby (působí obdržení a rozvoj duchovních darů)…

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. (…) Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. “
Překlad 21.století, Římanům 8,5-8 a 12-14

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21.století, Galatským 5,19-21

Závěr
Nenech se zneklidnit tím, čím tě ďábel straší. Nenech se zneklidnit myšlenkami, že Bůh s tebou není, že se tě nedotýká… Není to pravda. Bůh je s tebou pořád a touží mít s tebou důvěrný vztah! I když zrovna nepociťuješ Boží přítomnost, věř, že Bůh s tebou je! Není jediný den, kdy by Bůh s tebou nebyl!

„Jedenáct učedníků pak odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.
Překlad 21.století, Matouš 28,16-20

Důležitá je tvá tužba (dychtění) po Bohu. Důležité je víc se zajímat o Boha, než o světské potřeby. Důležité je Boha milovat a brát vírou, že On tě miluje nepopsatelnou láskou. Důležité je neustále zvát Boha do svého života, žít s Ním, hovořit s Ním… Jen tak dokážeš cítit Boží doteky, Boží lásku a ochranu.

„Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21.století, Skutky 17,26-27

Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení