Kázání našeho společenství

Křesťan je následovník Ježíše Krista, ne člověka

Pravý křesťan je ten, kdo byl Bohem znovuzrozen, kdo na základě víry a vlastního rozhodnutí přijal Ježíše Krista za svého Pána  Spasitele. Pravý křesťan je ten, kdo je učedníkem a následovníkem pravého Ježíše Krista. Znovuzrození lidé, kteří následují Krista, jsou nazýváni křesťané, kristovci.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
Překlad 21. století, Jan 3,3

Nechtějte se zařadit do nějakého křesťanského směru. Z mého pohledu je až děsivé, když se někdo nazývá římský katolík, adventista, kalvinista, svědek jehovův… Jsme křesťané, kristovci! Nechtějte být následovníci učení církevní organizace nebo křesťanského směru, chtějte být následovníci Ježíše Krista a Jeho učení. Je potřeba si uvědomit, že hlavním šéfem každé církevní organizace je Ježíš, ne člověk! Pokud je v nějaké církvi hlavním šéfem člověk, tak je to ďáblův spolek.

Doporučené kázání k prostudování: Kalvinismus je falešné učení

„On je hlavou těla církve, on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství.“
Překlad 21. století, Koloským 1,18

Pro pravého křesťana je nejvyšší autora Ježíš, ne nic stvořeného. Každý křesťan má v prvé řadě ukazovat na Ježíše a Jeho učení, ne na sebe nebo na někoho jiného.

„Tak praví Hospodin: „Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od Hospodina.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 17,5

Každé upnutí se na něco nějakého člověka, církevní organizaci, křesťanskou literaturu, vytváří duchovní slepotu. Důsledek duchovní slepoty je žití v sebeklamu a hříchu. Duchovní slepota může člověka dovést až k uctívání falešného ježíše. Duchovní slepota vede do duchovního zajetí, v některých případech až ke zdémonizování člověka.

„Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy.“
Překlad 21. století, Matouš, 15,14

Prioritou každého křesťana musí být denní chození s Ježíšem a pohled na vše Boží perspektivou. Pokud křesťan ztrácí Boží perspektivu, spoléhá se na něco stvořeného (školský systému, vědu, média atd.), upadá do duchovní slepoty. Za temnotou a duchovní slepotou stojí satan, který se přeměňuje v anděla světla. Satan je bohem tmy, který oslepil mysl nevěřících.

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud jde o nás, jsme vaši služebníci pro Ježíše.) Tentýž Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“ ten zazářil v našich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve tváři Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,3-6

Pyšní a sebestřední křesťané
Některé dnešní církve přímo nebo nepřímo kážou a vyučují hlavní myšlenku satanismu: „Vše je o člověku. Upni se na tento život.“ Toto se ve velkém rozsahu děje v pseudokřesťanském směru Hnutí Víry. To je opak pravého křesťanství, kde vše je v prvé řadě o Ježíši Kristu.

Doporučené kázání k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Někteří křesťané vyžadují pozornost, nadměrně na sebe upoutávají pozornost, chtějí se zviditelňovat. Pravý Boží muž nemá potřebu se zviditelňovat. Mohou to být lidé, kteří mají neobyčejný řečnický talent. Někteří během svých vystoupení vytvářejí magickou a mystickou atmosféru, např. pomocí akustického podkresu (tzv. hudba v pozadí), což má svůj původ v okultismu (u démonů). Někteří z nich dokáží své vystoupení dohnat až do formy strhujícího divadelního představení. Toto není z Ducha, ale z člověka. Toto je zpravidla o manipulaci a o vědomé nebo nevědomé snaze uvést lidi do hypnotické stavu transu (do démonského světa).

Někteří křesťané požadují následovnictví – chtějí, aby je co nejvíc lidí následovalo, např. jejich učení. Jeden nevěřící člověk kdysi o sobě prohlásil: „Můj názor má moc, sílu a význam. Váš názor neznamená vůbec nic!“ Někteří křesťané v tomto duchu vedou církve, vyučují… Může jít o mágy (okultisty), kteří praktikují psychologický nátlak a s tím spojenou manipulaci. Tito lidé se podřizují démonům a spolupracují s nimi. Snaha ovládat totiž způsobuje vydání se démonům. Často jde o lidi, jejichž srdce propadlo penězům. To se může projevovat parazitací na lidech. V některých církvích lze spatřit lenochy, kteří pumpují z církve peníze.

Doporučený článek k prostudování: Mám dávat „desátky“?

Nikdy se nespoléhejte na člověka jen proto, že je požehnaný, že má dary Ducha… Je potřeba vědět, že vlastníkem darů Ducha je Bůh (křesťan má dar Ducha pouze propůjčen). Křesťan sám o sobě nezmůže nic.

„Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.“
Překlad 21. století, Jan 15,5

Závěr
Nespoléhejte se pouze na slovo z kazatelen, chtějte Božímu slovu porozumět skrz osobní vztah s Ježíšem. Někteří křesťané jsou při jsou čtení Božího slova ovlivněni jeho výkladem, který znají. Takové studování Božího slova je přímá cesta k bludu.

Pro pravého křesťana je opravdovým centrem života Ježíš, ne křesťanské společenství, ne žádný člověk… Křesťanské společenství je důležité, naši bratři a sestry též, já ale hovořím o té nejvyšší prioritě – o tom Nejvyšším. Znakem pravého křesťana je to, že činí Ježíšovu vůli, nechce zalíbit lidem, ale Ježíši, i za cenu obrovských ztrát se striktně drží Bible.

„My ale máme mysl Kristovu!“
Překlad 21. století, 1. Korintským 2,16

„Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník!“
Překlad 21. století, Galatským 1,10

„Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.“
Překlad 21. století, Efeským 6,6

Znakem bludaře je to, že zakazuje odlišné pohledy, odsuzuje kritické myšlení, upíná se na výklady Božího slova, inklinuje k filozofování… Pokud někdo ke Kristu něco přidá, to jiný kristus a falešná víra. Pravá víra je založena na Ježíši podle Písem.

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,3-4

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu.“
Překlad 21. století, Koloským 2,8

Učedník a následovník pravého Ježíše Krista je křesťan, kristovec. Křesťan je následovník Ježíše Krista, ne člověka. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení