Kázání našeho společenství

Respektujme rozhodnutí druhých

Někteří lidé si myslí, že je všechno předurčeno (osud, osud se naplnil – tzv. nezvratný osud – člověk s tím nic nenadělá). To je pochopitelně nesmysl. Bůh dal člověku svobodnou vůli a s ní i svobodu rozhodování. Tato svoboda je ohraničena například tím, že máme dodržovat světské zákony (pokud nejdou proti Bohu). Můžeme se rozhodnout, zda budeme věřit Bohu, zda půjdeme do zaměstnání, zda se najíme… Bůh respektuje naše rozhodnutí, proto respektujme rozhodnutí druhých!

„Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda“
Překlad 21.století, 2. Korintským 3,17

To, jaké mají naše tužby a s tím související rozhodnutí důsledky, to je věc další.

„Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla, když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.“
Překlad 21.století, Římanům 1,21-25

Rozhodnout se pro Krista
Bůh vylévá Ducha Svatého od Letnic (posledních časů) na všechny lidi.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: ‚V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.“
Překlad 21.století, Skutky 2,16-17

Bůh chce, aby každý člověk došel k pokání, které je nedílnou součástí znovuzrození. Bůh nám skrze Ducha Svatého ukáže Pravdu (možná mnohokrát za život), ovšem tuto Pravdu můžeme na základě svobodné vůle přijmout nebo odmítnout.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21.století, 2. Petr 3,9

Když někomu říkáme dobrou zprávu o Ježíši Kristu (evangelium), říkejme čistou pravdu, nic nezamlčujme, pokud je zájem, vysvětlujme. Pokud někteří Ježíše odmítnou (těch je většina), respektujme jejich rozhodnutí. Milujme ty lidi, mějme s nimi soucit, modleme a postěme se za ně. Myslete na to, že všechno má svůj čas!

Určitě nejednejte podle českého přísloví: „Kdo chce kam, pomozme mu tam“ – to může pouze Bůh. Na člověku nám musí záležet, všechny lidi máme milovat, i ty nejhorší agresory a zločince! Písmo nám sice učí, že se nemáte stýkat s křesťany, kteří učí falešně, jsou modláři apod., ovšem ty lidi ale máme milovat, žehnat jim!

Doporučené kázání k prostudování: Není láska jako láska

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5, 9-13

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Nerespektovat svobodnou vůli druhých, za každou cenu prosazovat svoji pravdu nebo Boží Pravdu, chtít pořád někomu něco dokazovat, někoho důrazně přesvědčovat, to je ďáblovo vedení. Pokud někdo odmítá Krista, je to jeho rozhodnutí. Pokud  chce někdo věřit ve falešného krista, je to jeho rozhodnutí. I to musíme plně respektovat! Ano, je potřeba dotyčnému říct, že se věci mají jinak, ale musíme respektovat, že někdo věří nečemu jinému. Plně respektujme, čemu kdo věří, nebo čemu chce věřit. Mysleme na to, že Boží slovo říká, že drtivá většina žijících lidí kráčí po široké cestě, která vede do ohnivého jezera.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21. století století, Matouš 7,13-14

Kdo nakonec skončí v ohnivém jezeře, o tom rozhodne Bůh (Bůh bude mít poslední slovo). Nikdy si o nikom nemyslete, že skončí v ohnivém jezeře. Člověk, který celý život horlivě slouží Bohu, může skončit v ohnivém jezeře, viz. vlažný křesťan (Zjevení 3,14-22, Matouš 7,21-23). Člověk, který celý život páchá obrovské zlo (např. okultista), může zažít Boží království. Láska je nejen v tom, že nechceme aby nikdo skončil v ohnivém jezeře, ale také v tom, že necháme člověka svobodně rozhodnout. Proto netlačme na lidi, nemanipulujeme…

Doporučená kázání, článek k prostudování: Falešný bůh, falešný kristus, Nejsi vlažný křesťan?, Proč mnoho křesťanů skončí v „pekle“?

Dobré a špatné používání svobodné vůle
Bůh vyvedl izraelity z Egypta. Ti, kteří Mu nevěřili, nechal zlikvidovat. To byl důsledek špatného rozhodnutí člověka. Vyvolenost izraelského národa nikdy neznamenala hromadnou spásu!  Bůh v minulosti nechával a dodnes nechává svobodně rozhodnout člověka. Ano, i díky tomu je bezpráví, násilí, války…

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Překlad 21.století, Juda 1,5

Pokud křesťan důvěřuje Bohu, nechává se vést Duchem Božím, nikomu nic nenutí, nevyvíjí na nikoho sebemenší nátlak. Kde je lidský nátlak, manipulace, manipulátor, tam člověk uvádí do pohybu démonické síly. Manipulace je magie a čarodějnictví! Démoni milují manipulaci, nepokoj, chaos, lež, pýchu… Člověk plný vnitřního nepokoje, to může být znak démonického obsazení.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

V některých sborech jsou manipulátoři, kteří chtějí řídit životy svých sourozenců v Kristu! V některých sborech jsou křesťané nuceni (manipulace, psychická manipulace – účelové a neoprávněné zacházení s psychikou druhého): účastnit se shromáždění, číst Bibli, dávat „desátky“… Všechno toto je strašně špatně! Takové jednání silně poškozuje Boha a zve do sboru démony! Chodit do shromáždění a číst Bibli  je velmi dobré, nemůžeme však nikoho do toho nutit (nutit = manipulovat). Respektujme svobodnou vůli člověka!

Extrém je, když sbor nadměrně zasahuje do soukromí křesťana. Také se to někde děje! V některých sborech si bez svolení nesmíte koupit ani domácí spotřebič, sbor vám zasahuje do osobních vztahů, jste nuceni vyznávat hříchy veřejně… Takové sbory jsou ukázkové příklady sekt – ďáblových spolků. Můžeme chtít radu od ostatních křesťanů, můžeme chtít vyznávat hříchy veřejně, toto se však musí dít dobrovolně!

Duchovní zneužívání, duchovní násilí
Duchovní zneužívání, duchovní násilí se projevuje kromě jiného neustálým kontrolováním, zakazováním a znehodnocováním osoby. Bůh ustanovil v církvi autority, to je v pořádku, problém nastává ve chvíli, kdy dochází k duchovnímu zneužívání od těchto autorit. Špatně je, když se autorita (např. vedoucí sboru) sama prohlásí, že má oprávnění od Boha dělat věci, které vedou k duchovnímu zneužívání. Tato autorita zpravidla odmítá napomínání, touží po rozpínání, absolutní kontrole a neomezené vládě. Tato autorita často má své „kontrolory“, kteří kontrolují, zda se plní vůle autority. Takové jednání, to ďáblovo jednání. Kde se toto děje, tam mají démoni velkou působnost!

„A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: „Víte, že vládcové národů nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, ať je vaším služebníkem.“
Překlad 21. století, Matouš 20,24-26

„Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5, 2-4

Zneužívat svobodu pro vlastní špatnost
Rozhodně není dobré zneužívat svobodu pro vlastní špatnost, např. se nechávat ovládat tělesnými touhami, přátelit se se světem. Dost neuvěřitelné je to, že dnešní církev, vedená tělesnými touhami a po vzoru světa, si oblíbila (je to samozřejmost) žít v konkubinátu a s tím souvisejícím smilstvu.

Doporučené kázání k prostudování: Není manželství přežitek?

„Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,16

„Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte (…) Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, Galatským 5,13 a 19-21

„Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou.“
Překlad 21. století, Římanům 8,6-8

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Překlad 21. století, Jakub 4,4

Závěr
Kde je Pánův Duch, tam je svoboda. Proto plně respektujme rozhodnutí druhých! Trápit se tím, že se někdo řítí do ohnivého jezera, že někdo věří bludům, to by člověk dnes a denně nedělal nic jiného. Modlete se a postěte se za ty lidi. Buďte v klidu! Amen.

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21. století, Jan 14,27

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení