Kázání našeho společenství

Budete jako Bůh…

Satan (původně cherub) se chtěl rovnat Bohu a Bůh jej za trest vykázal z Nebe.

„…a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,9

Je potřeba si uvědomit, že Bohu se nikdo a nic ve stvoření (na Nebi ani na Zemi) vyrovnat nemůže! Bohu se nemůže rovnat žádný anděl ani člověk. Satan je Boží odpůrce, které chce být roven Bohu. On ale moc dobře ví, že to jsou pouze jeho marné snahy. Proto se alespoň snaží Boha různě imitovat. Pravda je taková, že satanova moc je omezená mocí Boží. Satan je, názorně řečeno, jako pejsek uvázaný na vodítku, to vodítko pevně drží Bůh.

Satan a jeho démoni vedou proti lidem boj. Dnes a denně je manipulují, předkládají jim lži, různá falešná učení (učení démonů), někdy i falešná vidění.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8-9

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Překlad 21.století,Jan 8,44

Chtít být jako Bůh je dávná satanova past (viz. Genesis 3,5), do které se lidi chytají celá staletí. Pravděpodobně tomu bude tak až do skonání tohoto věku. Satan ví, že Bohu se hodně nelíbí, když má člověk tendenci se Mu nějakým způsobem vyrovnávat, napodobovat Ho.

„Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
Překlad 21.století,Genesis 3,5

Budete jako Bůh… Člověk chce znát dobro i zlo. Chce rozhodovat o tom, co je dobrem a co zlem. Dobrem a zlem je to, co řekl Bůh, že je dobro a zlo.

Falešní proroci, to je podle Božího slova zlo. Falešní proroci šíří pokřivené výklady Božího slova.

„Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘
Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Překlad 21.století,Lukáš 13,23-28

Zlo, zlý, špatný člověk: bázlivý (ustrašený, zbabělec), nevěrný (nevěřící), vrah, smilník (konkubinát, homosexualita), čaroděj (např. mág), modlář…

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Budete jako Bůh… Člověk se snaží být pánem nad životem a smrtí. Není závadné navštěvovat lékaře. Moderní zdravotnictví však vede člověka k nespoléhání se na Boha. Do jaké míry má křesťan podstupovat lékařskou léčbu, to by měl každý vědět (z Ducha Svatého, dále jen Duch) sám.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. „Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Překlad 21.století, Skutky 17,24-28

„Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší.“
Překlad 21.století, 1. Samuel 2,6-7

Budete jako Bůh… Člověk chce znát budoucnost. Lidi se o to všemožně snaží. Jsou tady různí předpovídači budoucnosti, kteří oklamaným lidem „předpovídají budoucnost“. Předpověď počasí = předpověď budoucnosti. Řada dnešních lidí má závislost na předpovědi počasí. Pouze vševědoucí Bůh zná budoucnost. Bůh může říct křesťanům budoucnost, co někoho čeká v budoucnosti… To vždy děje na základě Boží svrchované vůle. Tady je však potřeba velmi rozsuzovat (aby to nebylo z člověka – lidské přání, emoce…). Dneska vidíme křesťany, kteří „prorokují“ své emoce, přání, vize… Zpozorněte, pokud nějaký křesťan často říká: „To mi řekl Bůh…“. Pokud někdo řekne, že mu něco řekl Bůh a nebyl to Bůh, byla to pouze jeho představa, vize, přání nebo jeho rozumování, dává se na úroveň Boha, bere Boží jméno nadarmo, vytváří falešné proroctví… Pozor na falešné proroky, kteří dávají klamné falešné naděje. Tito lidé hřeší, zvou do svého života démony.

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Překlad 21.století, Deuteronomium, 18,10-12

“Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, aby vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových.”
Překlad 21. století, Jeremiáš 23,16

„Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chananiáši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“ Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 28,15-17

Budete jako Bůh… Někteří křesťané (zejména hypercharismatici) na základě vlastní vůle přikazují počasí. Tito lidé se ve skutečnosti snaží přikazovat Bohu, neboť pouze Bůh má moc nad živly. Bůh, když byl tady na Zemi jako Bohočlověk, tak počasí přikazoval. To je v pořádku. Z níže uvedených veršů neplyne, že má křesťan přikazovat počasí. Křesťan má žít vírou – má věřit Bohu a nebát se. Kdo vírou nežije, prožívá strachy.

„Večer onoho dne jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu.“ Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky. Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se už naplňovala vodou.
On ale spal na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: „Mistře, nezajímá tě, že umíráme?“
Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: „Tiše, klid!“ Vítr se utišil a nastal naprostý klid.
„Proč se tak bojíte?“ řekl jim pak. „Ještě pořád nemáte víru?“
Byli z toho úplně vyděšení. „Kdo to vůbec je?“ ptali se jeden druhého. „Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!“
Překlad 21.století,Marek 4, 35-41

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.“
Překlad 21.století, Žalm 135,6-7

Budete jako Bůh… Někteří křesťané, opět tím  myslím  hypercharismatiky (Hnutí Víry), když přijde nějaká nemoc, se snaží uzdravit nemoc silnou osobní vírou – uzdravení lidskou silou (bez Boha), pozitivním vyznáváním (nejsem nemocný, jsem uzdravený…). Satan vnutil lidem rouhavé učení, že Bůh vždy jedná podle jejich osobní víry (Bůh automat), např. si má křesťan nárokovat nadpřirozené uzdravení z fyzických nemocí. Toto učil K.Hagin, R.Bonnke a další bludaři. Má existovat jakási „neviditelná stupnice“, podle které Bůh automaticky zhmotňuje lidská přání (Boží vůle se nepřipouští). Co se týče uzdravení z fyzických nemocí, když síla osobní víry dojde k určitému „číslu“/“síle“, automaticky dojde k nadpřirozenému uzdravení. Když osobní víra zeslábne, nemoc se vrátí. To je ukázkový příklad praktikování magie. Křesťané, kteří toto učení ve svém životě praktikují, žijí v hrozné křeči a strachu. Někteří odmítají lékařskou péči, neboť by to bylo pro ně obrovské zpochybnění jejich osobní víry.

Hnutí Víry = neustálá potřeba omezovat svrchovaného Boha.

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21.století,Jakub 4,6

Níže uvedený obrázek se nachází v kázání z roku 2018: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Doporučené kázání k prostudování: Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku?

Budete jako Bůh… Někteří hypercharismatici se velice rouhavě snaží předávat dary Ducha podle své vůle. Toto je silně závadné jednání! Tito lidé se drze snaží určovat, kdo jaké dary Ducha má mít. To ukázkový příklad dávání se na úroveň Boha.

„Jsou různé dary, ale tentýž Duch, (…) jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků… (…) To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 12,4 a 8-11

Budete jako Bůh… Ještě jednou hypercharismatici. Někteří z nich se snaží o křest Duchem. Tím zasahují do Boží svrchovanosti a rouhají se Bohu. Problém je v tom, že si křest Duchem se službou, s naplněním, dary a projevy Ducha. Každý křesťan byl pokřtěn Duchem ve chvíli, kdy díky Bohu činil pravé pokání a uvěřil v Krista. Tehdy Ducha přijal. Křest Duchem vykonává výhradně svrchovaný Bůh, nikdy ne člověk!

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Už drží v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlat. Pšenici shromáždí do své obilnice, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.“ Takto i mnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou zprávu.“
Překlad 21. století, Lukáš 3,15-18

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!”
Překlad 21. století, Efeským 1,13-14

Budete jako Bůh… Někteří tvrdí, že Boží zázraky a některé dary Ducha skončily s érou prvních Ježíšových apoštolů. Jde o další ukázkový příklad pýchy, drzého poroučení Bohu a zbožštění člověka. Tito lidé v podstatě říkají, že Bůh něco nemůže. Bůh nemůže = omezený bůh. Nikdy, přímo nebo nepřímo, netvrďte, že svrchovaný Bůh něco nemůže!

Doporučená kázání k prostudování: Den Letnic, Zázraky a některé dary Ducha Svatého skončily s érou prvních Ježíšových apoštolů?

Budete jako Bůh… Vyznávání hříchů knězi. Bůh zná nejlépe naše hříchy, On ví, zda jich litujeme. On nám je může odpustit, ne člověk. K vyznávání hříchů Bohu není potřeba žádný prostředník!

Budete jako Bůh… Věda. Věda se mnoha jejich odvětvích snaží zamaskovat existenci Boha a snaží se ho nahradit – dává se na Jeho úroveň. Různé vědecké studie a metody se dávají na/nad Boha a vedou lidi k modloslužbě. Věda je lidský rouhařský nástroj a pro řadu dnešních lidí jakýsi bůh (falešný bůh). Plně se spoléhat na vědu, to je od satana. Evoluce a Velký třesk zcela eliminují Boha a vyvyšují vědu. Díky vědě se lidé snaží získat pravdu jinde, než u Boha. Věda mj. vede lidi k uctívání falešných bohů. Názvy „planet“ nesou jména římských bohů.

Budete jako Bůh… Člověk si může zvolit pohlaví. Dokonce dochází k chirurgické změně pohlaví. Je ignorováno, že existují pouze dvě pohlaví (muž, žena). Člověk tím zasahuje do Božího řádu.

Doporučený článek k prostudování: Tel Aviv Pride 2023 – festival kopírující Sodomu a Gomoru

„Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu,“
Překlad 21. století, Genesis 5,1-2

Někteří křesťané dávají lidi na božskou úroveň. To je velká služba ďáblu. V římském katolicismu je dáván na božskou úroveň papež, zesnulá Maria (matka Ježíše)… Známým zesnulým křesťanům jsou stavěny sochy atd. Sochy Jana Husa a dalších vedou lidi k uctívání, modloslužbě. V Hnutí Víry vidíme uctívání „pomazaných“. Běda, kdo by se postavil proti jejich pseudoslužbě (tak je zatracován). Nedělejte z lidí bohy. Náš vzor by neměl být žádný člověk, ale Pán Ježíš Kristus! Hlavou muže je Kristus. Hlavou pozemské církve musí být Kristus, ne kazatel ani starší. Není ani dobré si zbožťovat lidské pisatele Bible.

Doporučený článek k prostudování: Co znamená „pomazání“? Kdo je „pomazaný“?

Závěr
Satan sebe a lidi vede ke zbožštění. To je vzpoura vůči Bohu. Démoni lidem všemožně podsunují způsoby, jak „být jako Bůh“. Dnes a denně vidíme staré a stále trvající pokušení člověka být jako Bůh. Toto pravděpodobně jednou utne až návrat Pána Ježíše.

Bůh vede lidi k pokání, pokoře a spoléhání se na Něj. Život křesťana by měl být založen na pokoře, důvěře k Bohu, na spoléhání se na Boha. Kdo tak činí, je z Boha doslova nadšen a užívá si duchovní radosti a pokoje. Amen.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.“
Překlad 21. století, Filipským 4,4-5

„Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč mě. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!“
Překlad 21. století, Žalm 25,4-5

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení