Kázání našeho společenství

Dojde v budoucnosti k hromadné spáse etnických Židů?

Co se týče 11. kapitoly Římanům, existuje její výklad, že až vejde plný počet národů (pohanů), uvěří v Ježíše Krista všichni žijící (přítomní) etničtí (národní) Židé. Tím dojde k hromadné spáse etnických Židů na úplném konci času. Pavel zde údajně primárně hovoří k nevěřícím etnickým Židům. Z toho učení mj. plyne, že na konci času budou spaseni všichni žijící členové nadnárodního oligarchického klanu Rothschild (židovští finančníci, okultní elita), který finančně pomáhal při budování sionistického hnutí, které stojí za vytvořením Státu Izrael.

Doporučené články k prostudování: Stát Izrael není to stejné, co země izraelská, Tel Aviv Pride 2023 – festival kopírující Sodomu a Gomoru

Zvolil jsem Pavlíkův studijní překlad, neboť je v této části nejpřesnější:

„Pravím tedy: Zapudil snad Bůh svůj lid od sebe? Ani pomyšlení, vždyť i já jsem Israélovec, ze semene Abrahamova, kmene Benjamínova. Bůh svůj lid, jejž předem znal, od sebe nezapudil; zdali nevíte, co Písmo praví v příběhu o Eliášovi, jak si Bohu stěžuje na Israéle: Pane, tvé proroky pobili, tvé oltáře skopali, i zbyl jsem jen já a o mé žití usilují? Ale co mu praví Boží odpověď? Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili koleno před Baalí. Tak tedy i v nynější době vznikl zůstatek podle vyvolení milosti; jestliže však milostí, ne již na základě činů, jinak milost přestává být milostí.
Co tedy? Po čem se Israél pídí, toho se mu dopídit nepodařilo, dopídit se však podařilo vyvoleným, ostatní pak upadli v zaslepenost podle toho, jak je psáno: Bůh jim dal ducha mrákoty, oči k nevidění a uši k neslyšení, po dnešní den. A David praví: Nechť se jim jejich stůl stane pastí a osidlem a léčkou a odplatou, jejich oči nechť se zatmějí, by neviděli, a jejich záda ustavičně zkřivuj.
Pravím tedy: Klopýtli snad, aby padli? Ani pomyšlení, nýbrž jejich pádem nastala záchrana národům, takže byli dohnáni k žárlivosti. Je-li však jejich pád bohatstvím světa a jejich úbytek bohatstvím národů, čím spíše jejich plný počet? Pravím totiž vám, národům: Jelikož jsem já zajisté apoštolem národů, oslavuji svou službu, pokoušeje se ty, kteří jsou mé maso, dohnat k žárlivosti a některé z nich zachránit. Vždyť je-li jejich zavržení smířením světa, čím jiným bude jejich přijetí než životem zprostřed mrtvých?
Nuže, jsou-li prvotiny svaté, pak i těsto, a je-li kořen svatý, pak i větve. Jestliže pak některé z větví byly vylomeny a ty, jenž jsi z plané olivy, jsi byl vroubován mezi ně a stal ses spoluúčastníkem kořene a tučnosti olivy, nevychloubej se proti větvím; vychloubáš-li se však proti nim, neneseš ty kořen, nýbrž kořen tebe. Řekneš tedy: Ty větve byly vylomeny, abych byl vroubován já. Správně; byly vylomeny nevěrou a ty stojíš věrou. Nesmýšlej povýšeně, nýbrž se boj; ano, neušetřil-li Bůh větví přirozených, aby se snad nestalo, že by neušetřil ani tebe.
Pohleď tedy na Boží dobrotu i přísnost: Na ty, kteří padli, je přísnost a na tebe zase dobrota Boží, setrváš-li v té dobrotě, jinak budeš vyťat i ty. A i onino, nesetrvají-li v té nevěře, budou vroubováni, Bůh je přece mocen je opět vroubovat; vždyť byl-lis ty vyťat z olivy podle přirozenosti plané a proti přirozenosti vroubován do dobré olivy, čím spíše budou v svou vlastní olivu vroubováni oni, kteří jsou podle přirozenosti? Nerad bych totiž, bratři, byste neznali tohoto tajemství, – abyste nebyli moudří ve vlastních očích, – že k zaslepenosti u Israéle zčásti došlo dotud, než vejde plný počet z národů, a tak bude všechen Israél zachráněn podle toho, jak je psáno: Ze Sióna přijde Vysvoboditel; odvrátí od Jakóba bezbožnosti, a toto je úmluva ode mne vůči nim, až odejmu jejich hříchy. Co do blahé zvěsti jsou sice vzhledem k vám nepřáteli, co do vyvolení však jsou vzhledem k otcům milovaní; Boží dary a povolání jsou přece neodvolatelné. Jako jste totiž [i] vy kdysi Bohu neuvěřili, nyní však jste došli smilování nevírou jejich, právě tak i oni nyní neuvěřili smilování nad vámi, aby smilování došli i oni; ano, Bůh všechny spolu zamkl do nevíry, aby se nade všemi smiloval.
Ó, hlubino bohatství i moudrosti i znalosti Boží! Jak nevyzkoumatelné jsou jeho úsudky a nevystopovatelné jeho cesty! Ano, kdo poznal mysl Páně anebo kdo se stal jeho poradcem?
Anebo kdo mu prve dal, i bude mu odplaceno? Vždyť všechny věci jsou z něho a skrze něho a pro něho: jemu sláva do věků. Amén.“
Pavlíkův studijní překlad, celá 11. kapitola Římanům

Tento překlad/výklad správně označuje, jakým způsobem bude zachráněn celý Izrael, ne kdy. Ostatní překlady („Nakonec však bude spasen…“, „Bude však zachráněn…“) ukazují na čas, což je nepřesné a zavádějící. Jakým způsobem bude zachráněný celý Izrael? Celý Boží Izrael bude spasen tak, že vejde plná část pohanů (lidé z různých národů), všichni pohané, kteří uvěří. Co znamená „celý Izrael“ („všechen Israél“)? Je tady tělesný Izrael (etničtí Židé, např. rodina Rothschild) a Boží Izrael (spasení lidé ze všech národů). Součástí Boží Izraele je každý, kdo činil pokání a vírou přijal Ježíše Krista za Pána a Spasitele (křesťan). „Celý Izrael“ znamená, Boží Izrael – křesťané. Jakým způsobem jsou zachráněni křesťané? Vírou v Krista. Ze Sióna (Božího království) již přišel vysvoboditel – Ježíš Kristus, který byl ukřižován. V této části Pavel hovoří o již naplněném proroctví.

„Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě.“
Překlad 21. století, Efeským 2,11-12

„To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Překlad 21. století, Galatským 6,15-16

Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo.“
Překlad 21. století, Římanům 9,6-7

„Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“
Překlad 21. století, Jan 10,9

„Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha – nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů,“
Překlad 21. století, Židům 12,22

„Poníženě k tobě přistoupí synové těch, kdo tě trápili; všichni, kdo tebou pohrdli, se u tvých nohou pokloní a budou tě nazývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého izraelského.“
Překlad 21. století, Izaiáš 60,14

Platí tedy, že bude spasen každý, kdo činil pokání a uvěřil v Krista. Ať je to etnický Žid, Čech, Němec… Na mesiánských Židech vidíme, že vchází i ten „pozůstatek“, ta malá část etnických Židů, kterou vidíme v každé generaci národa Izrael.

„Stran Israéle však volá Isaiáš : Byť byl počet Israélových synů jako písek moře, zachráněn bude pozůstatek, neboť on věc dovádí do konce a urychluje v spravedlnosti, protože Pán na zemi vykoná urychlení věci. A jak Isaiáš řekl předtím: Kdyby nám Pán sabaóth nebyl zanechal semene, byli bychom se stali takovými jako Sodoma a byli učiněni podobnými Gomoře“
Pavlíkův studijní překlad, Římanům 9,27-29

„Pravím tedy: Zapudil snad Bůh svůj lid od sebe? Ani pomyšlení vždyť i já jsem Israélovec, ze semene Abrahamova, kmene Benjamínova. Bůh svůj lid, jejž předem znal, od sebe nezapudil; zdali nevíte, co Písmo praví v příběhu o Eliášovi, jak si Bohu stěžuje na Israéle: Pane, tvé proroky pobili, tvé oltáře skopali, i zbyl jsem jen já a o mé žití usilují? Ale co mu praví Boží odpověď? Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili koleno před Baalí. Tak tedy i v nynější době vznikl zůstatek podle vyvolení milosti;“
Pavlíkův studijní překlad, Římanům 11,1-5

U etnických Židů mizí „duch mrákoty“/“závoj“, ve chvíli, kdy uvěří v Krista. Toto se děje už od v biblických dob!

„Co tedy? Po čem se Israél pídí, toho se mu dopídit nepodařilo, dopídit se však podařilo vyvoleným, ostatní pak upadli v zaslepenost podle toho, jak je psáno: Bůh jim dal ducha mrákoty, oči k nevidění a uši k neslyšení, po dnešní den.“
Pavlíkův studijní překlad, Římanům 11,7-8

„Co tedy? Oč Izrael usiluje, toho nedosáhl, ale dosáhli toho vyvolení. Ostatní byli zatvrzeni, jak je napsáno: „Bůh jim dal ducha otupělosti, oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne.“
ČSP, Římanům 11,7-8

„Avšak jejich myšlení otupělo. Až do dnešního [dne] zůstává při čtení Staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až dodnes, kdykoli se předčítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoli se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn.“
ČSP, 2. Korintským 3,14-16

„Ale jejich myšlení bylo zatvrzeno, neboť až do dnešního dne zůstává, nejsouc odestíráno, při čtení staré úmluvy totéž zastření, jež zaniká v Kristu; nadto leží až dodnes, když se čítá Mojžíš, zastření na jejich srdci, jakmile se však obrátí k Pánu, snímá se to zastření.“
Pavlíkův studijní překlad, 2. Korintským 3,14-16

Bratři pak hned v noci vyslali Pavla i Silase do Beroje. Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtí. Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak. Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených řeckých žen a mužů.
Překlad 21. století, Skutky 17,10-12

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Překlad 21. století, Skutky 21,20

Dneska je nemožné, aby se někdo dostal k Bohu na základě skutků Zákona. Žid usilující o spásu plněním Zákona, je pod Božím prokletím, je to antikrist, který se Bohu nelíbí.

Doporučené články k prostudování: Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova, Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?

„Kdo není se mnou, je proti mně;“
Překlad 21. století, Matouš 12,30

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,12

„Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“
Překlad 21. století, Jan 3,36

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

„Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

„Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.“
ČSP, Zjevení 3,9

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“
Překlad 21. století, Galatským 2,16

Křesťan se nemá žádným způsobem zabývat rodokmeny – kdo je etnický Žid… Zpozorněte, pokud se někdo tímto zabývá. Dejte si pozor na křesťany s rasistickým smýšlením – že etnický Žid je „něco víc“.

“Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.”
Překlad 21. století, 1.Timoteus 1,4

“Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.”
Překlad 21. století, Titus 3,9

Dneska (v Nové smlouvě) není podstatné, kdo má jaké předky. Jde hlavně o to, aby se skrze Krista smířil s Bohem. Pouze následník Krista je símě Abrahamovo. Každý (Žid nebo kdokoliv jiný), kdo odmítá Krista, není símě Abrahamovo.

„Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Galatským 3,26-28

„Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k ní nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus. (…) A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.
Překlad 21. století, Galatským 3,15-16 a 29

Závěr
11. kapitola Římanům nehovoří o tom, že na konci času bude spasený celý etnický Izrael. Tato kapitola hovoří o spáse těch, kteří mají víru v Ježíše Krista. Modleme se za lidi ze všech národů, nejen za Židy. Amen.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Překlad 21. století, Římanům 2,28-29

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení