Kázání našeho společenství

Ne silou ani mocí, ale mým Duchem!

Někteří křesťané chtějí vlastní silou: změnit svět, politický systém, vytvořit náboženské probuzení, přivést nevěřící lidi ke Kristu, zaplnit církevní sbor, změnit myšlení lidí, křtít Duchem Svatým, nadpřirozeně uzdravovat z nemocí… Toto je protibožské jednání! Pokud takto někdo jedná, má Boha jako doplněk plus skáče na známou hadovu (satanovu) lež:

„Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“
Překlad 21.století, Genesis 3,5

Bez Boha nedokážeš nic! Pán Ježíš řekl:

„beze mě nedokážete nic.“
Překlad 21.století, Jan 15,5

Ne silou ani mocí, ale Duchem Svatým!

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Zacharijáš 4,6

Je to Bůh, kdo mění svět. Bůh dává  vládní moci, politické systémy, politiky, diktátory… Bůh dal lidem (v rámci tříbení, soudů) třicetiletou válku, první a druhou světovou válku, Stalina, Hitlera, současný Nový světový řád…

Nechtěj vlastní silou změnit svět, politiky!
Není pochyb o tom, že žijeme v informační době. Ďábel chce lidi zotročit informačním zahlcením. Mnoho lidí na tuto ďáblovu past skáče! Někteří lidé včetně křesťanů se tak na informace (koronavirovou krizi, politiku…) upínají, že to mají za modlu. Takový křesťan otročí okolnostem tohoto světa a žije v hříchu! Toto není z Ducha, ale z těla. Ne silou (z těla), ale Boží mocí! Je dobré mít přehled o politické situaci atd., není dobré se ale na to upínat (denně to sledovat apod.). Co dneska šíří média, to je akorát o manipulaci a strachu. Odhoď světské informace a starosti tohoto světa tím, že je odevzdáš v modlitbě Bohu. Navrať se k Božímu slovu! Život křesťana se má točit okolo Boha, ne okolo světských záležitostí. O nic nemějte starost je příkaz!

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,7

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. “
Překlad 21. století, Filipským 4,4-7

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,25-34

Tehdy jim řekl: „Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu – jeden třicetinásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný stonásobnou.“
Překlad 21. století, Marek 4,13-20

Pokud chce nějaký křesťan vlastní silou změnit svět, jedná svévolně. Všechno ve viditelném i neviditelném světě řídí Bůh. Bůh má všechno (včetně ďábla) pod plnou kontrolou. Bůh dává světu řád. Za politické systémy a politiky se máme modlit a postit. Křesťanovou zbraní je modlitba k Bohu. Milujte všechny politiky a žehnejte jim! To, že milujeme hříšníka a žehnáme mu, to neznamená, že souhlasíme s jeho hříchem. Jen připomínám, že Boží zákony jsou nadřazeny nad těmi lidskými.

Doporučený článek k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda tě pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze trestá pachatele zla. Proto se musíme podřizovat – nejen kvůli hrozbě trestu, ale i kvůli svědomí. Proto také platíte daně – vždyť jsou to Boží služebníci a pilně se věnují své práci. Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.“
Překlad 21. století, Římanům 13,1-8

„On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Překlad 21. století, Daniel 2,21

„Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu Nebes.“
Překlad 21. století, Daniel 4,21-23

“Židé mu odpověděli: „My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího Syna.“
Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše: „Odkud jsi?“
Ježíš neodpovídal.
„Nemluvíš se mnou?“ naléhal Pilát. „Nevíš, že mám moc tě ukřižovat, anebo tě propustit?“
Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry.”
Překlad 21. století, Jan 19,7-11

“Popudím Egypt proti Egyptu, aby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli, město proti městu a království proti království. Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři, já ale Egypt vydám nelítostnému vládci, krutý král bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů.”
Překlad 21. století, Izaiáš 19,2-4

Nechtěj vlastní silou evangelizovat lidi!
Evangelizace nedělej bez Ducha Svatého, bez Božího vedení! Nikdy do evangelizace nedávej postupy, metody, techniky, rétorické schopnosti, zkušenosti apod. Všechno toto je z těla a uhašuje to Ducha Svatého. Nikdy nikoho nepřemlouvej k víře v Krista. Nikdy nechtěj vlastní silou zaplnit sbor. Je to Duch Svatý, kdo přesvědčuje a usvědčuje lidi, ne člověk. Pokud během kázání evangelia začneme na lidi tlačit, jsme manipulátoři a dáváme se na úroveň Boha (hřešíme). Nech se vést Duchem Svatým, ne vlastní rozumností, tělem.

„Běda umíněným synům, je Hospodinův výrok, kteří provádějí plán, ale ne ode mne, a vylévají úlitbu, ale ne podle mého ducha, jen aby vršili hřích na hřích; těm, kteří zamýšlejí sestoupit do Egypta – avšak mých úst se přitom nedoptávají,“
ČSP, Izaiáš 30,1-2

Někteří křesťané si účelově upravují evangelium podle sebe (zamlčím pokání, existenci ďábla). To je také manipulace a z těla. Ježíš nic nezamlčoval, hovořil otevřeně. Ježíš učil jednoduché a jasné pravdy. Buď takový i ty!

Doporučená kázání k prostudování: Kázání evangelia zahrnuje volání lidí k pokáníŽiješ v pravdě? Říkáš věci tak, jak jsou?

Ty neděláš zázraky, ale Ježíš
Zázraky nedělá křesťan sám o sobě, ale Ježíš. Mít Ducha Svatého v sobě je málo k tomu, abys dělal zázraky podle vlastní vůle. Křesťana musí v prvé řadě zajímat Boží vůle! Někteří křesťané se vlastní silou snaží ovládat Ducha Svatého a přikazovat Mu! Křesťan neovládá Ducha Svatého! Bůh je absolutně svrchovaný a nenechá si poroučet! Někteří křesťané si myslí, že když mají Ducha Svatého, tak budou na základě vlastní vůle zhmotňovat své představy (uzdravení z nemocí atd.). Tady opět platí známá satanova lež: „budete jako Bůh“.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Lze začít Božím Duchem a skončit spolehnutím se na vlastní síly, nebo dokonce v učení démonů. Torontské požehnání, to byla křesťanská spolupráce s démony plus obrovská invaze démonů do církví. Dneska se pořádají velké křesťanské konference, kde si modlí za to, aby nastala další vlna Totontského požehnání. Tady je vidět, jak velké slovo má ďábel v některých dnešních církvích.

Doporučený článek k prostudování: Daniel Kolenda chce nové Torontské požehnání (Light the fire again)

Modlitba má být v Duchu Svatém
Nechtěj ze sebe „vysoukat“ modlitby. Ne silou, ale Duchem Božím. Modlitba má být v Duchu Svatém. Modlitba je komunikace s Bohem – upřímný rozhovor s Bohem (rozhovor je o dialogu). Během modlitby máme mít důvěru k Bohu, nic Bohu nezamlčovat. Nejhorší je, když křesťan má chtíč Boha donutit jednat (aby Bůh respektoval naší vůli). To není nic jiného, než diktát Bohu a manipulace s Bohem. Pozor na manipulativní modlitby a tzv. modlitební řetězce, které mají Boha donutit jednat! Bůh se nenechá manipulovat!

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém,“
Překlad 21. století, Juda 1,20

Spoléhání se na člověka
Někteří křesťané hledají v prvé řadě člověka, který by je dovedl do Boží přítomnosti… Někteří křesťané hledají v prvé řadě člověka, který by jim ukázal pravdu… Někteří křesťané hledají pravdu ve světském systému… V tom je lidská síla, ne Duch Boží. To je ignorace Boha, nespoléhání se na Boha. Člověk, který jde v prvé řadě k něčemu stvořenému, ten je pro Boha ohavný. Když chceš zažít Boha, dej Ho na první místo. Nejednej podle těla (podle vlastních tužeb, logiky apod.), ale podle Boha. Nechtěj naplnit vlastní touhy, nech jednat Boha.

„Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla.“
Překlad 21. století, Přísloví 1,33

Ne silou, ale Duchem Božím! Duch tě dostává Boží přítomnosti, ukazuje ti pravdu… Pokud hledáš pravdu ve světě, v médiích, na internetu, ve vědě apod., jsi na špatné cestě. Přestaň sledovat média a dej Boha na první místo. Nemusíš vědět všechno. Přestaň být upnutý k elektronice, která člověku způsobuje neurotismus, poruchy soustředění… Proč lidé ve vyspělých státech nehledají Boha? Může za to vysoká životní úroveň, robotizace, moderní technika, věda… Díky tomu se lidé dokáží obejít bez Boha. To je problém!

Závěr
Ne vlastní silou, ale Duchem Svatým! Řídit se tímto je jednoduché a zároveň obtížné. Nech se ovládnout a řídit Bohem. Nedělej věci ze své síly (ranní vstávání, oběd, nákupy…), nech se vést Bohem. Duchem překrýváme svou tělesnost, ve které není nic dobrého.

„Víme, že Zákon je duchovní, ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu. Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v mé tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně.“
Překlad 21.století, Římanům 7,14-20

Díky působení Ducha činíme pokání, zažíváme Boží pokoj a máme obecenství s Bohem. Boží pokoj si člověk nemůže způsobit, může pouze přijmout. Kdo má obecenství s Bohem, kdo chodí s Bohem, ten vidí svou ztracenost a hříšnost. Křesťan se nemá spoléhat na tělesné skutky, ale na Boha. Kdo se nespoléhá na Boha, má problémy. Křesťan má žít na základě Boží vůle. Křesťan se nemá upínat na tento svět, který bude jednou spálený ohněm. Křesťan je tady bezdomovec – má poklad a občanství v Nebi. Žij pro Boží slávu! Amen.

„Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci; Noe chodil s Bohem
ČSP, Genesis 6,9

Hospodinu svěř všechny své činy, tvoje úmysly se potom naplní.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,3

„Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí. Máme v něm naději, že nás i nadále bude vysvobozovat,“
Překlad 21. století, 2. Korintským 1,8-10

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení