Kázání našeho společenství

Manipulace a manipulátoři v církvi

Dnešní svět je plný manipulace a manipulátorů. Největší manipulátor je ďábel a jeho démoni. Ti s oblibou tuto techniku předávají lidem. Manipulace ve světě nás nemůže nijak překvapit. To, že je manipulace a manipulátoři v církvi, je smutné. Nicméně, mělo by to pro nás být velmi očekávané!

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2, 1-3

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 4,3-5

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

Manipulace
Manipulace je čarodějnictví! Manipulátor je člověk, který jinému člověku (často sugestivně) podsouvá, nešeptává informace, přání. Nejčastěji se lidé manipulují lží, přesvědčováním a tzv. hraním na city. Manipulátor často používá polopravdy (polopravda = lež), aby člověka přinutil jednat určitým způsobem. Někteří manipulátoři používají techniku šoku a zmatku, což může v některých případech vyvolat tzv. davovou psychózu. Manipulace je i to, když vám někdo lichotí za účelem prosperity (existenční, finanční, časové atd.) – lichotí a vzápětí vás o něco žádá. Někteří manipulátoři s oblibou v lidech vzbuzují pocit viny nebo strachu. Někteří manipulátoři používají jako prostředek k manipulaci hudbu. Jde o to, manipulovanému vnutit podprahový signál, nebo ho uvést do stavu transu. Ve stavu transu je člověk lehce ovladatelný. Pro manipulátora je ideální, když si manipulovaná osoba není vědoma toho, že k nějaké manipulaci dochází.

Doporučený článek k prostudování: Satan v hudebním průmyslu

Sugesce
S manipulací velmi úzce souvisí sugesce (z latinského suggero – podsouvám, našeptávám, dodávám). Sugesce jsou tvrzení, která je schopen člověk přijat jako svá vlastní, ztotožnit se s nimi. Manipulace a sugesce je oblíbená démonská technika. Démoni křesťanům manipulativně a sugestivně  předkládají podvodné informace, dezinformace, polopravdy… Sugesce vede člověka k tomu, aby jednal podle toho, co mu bylo vsugerováno. Sugesce je založena na cykličnosti, kdy je člověku pořád dokola (v cyklech) vštěpována nějaká myšlenka. Sugesce se používá např. v hypnóze (nejznámější způsob využití sugesce je právě hypnóza). Hypnóza patří k nástrojům psychické manipulace. Pravda je taková, že hypnotizéři svým rituálem (sugescí, manipulací) uvádějí do pohybu démonické síly. Něco někomu vsugerovávat, je nejzákeřnější a nejnebezpečnější forma manipulace. Pozor na dnes tak doporučovanou autosugesci – sugesce sebe sama neboli sugesce, ke které se člověk rozhodl sám, na základě doporučení. Psychologové to nazývají relaxační metodou, která navozuje relaxovaný stav. Pravda o této metodě je taková, že se člověk dostává do stavu transu (jako při hypnóze), což je velký prostor pro démonické působení na lidskou mysl.

Manipulace a sugesce úzce souvisí s nespravedlivým soudem. O tom později. Může dojít k omylu, vzájemnému nepochopení – můžeme se mýlit, někoho špatně pochopit. Problém je, když uplatňujeme umanutost spojenou s manipulací a sugescí. To je čarodějnictví!

Konkrétní příklady manipulace a techniky manipulátorů:

1. Na některých „křesťanských“ shromážděních, evangelizacích vidíme manipulátory používající manipulaci, hypnózu a sugesci. To vidíme hlavně u evangelistů spadající pod křesťanský směr Hnutí Víry. Ti s oblibou používají cyklickou (hypnotickou) hudbu „v pozadí“, která se přizpůsobuje situaci. Tím je uměle vytvářena emotivní (hypnotická) atmosféra, která pod vlivem démonů u člověka vyvolává hypnotické stavy transu. Člověk je v takovém stavu utlumený, manipulovatelný, otevřený démonickému vlivu.

Doporučený článek k prostudování: Pravda o hypnóze

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21.století, Efeským 5,6-11

2. Problém je, pokud chce křesťan „pozitivní“ manipulací přivést nevěřícího člověka ke Kristu. Tito manipulátoři velmi škodí Bohu! Lidé cítí nátlak. Tito manipulátoři často dávají do evangelizací „zaručený“ postup, techniku. Během evangelizací se nechme vést Duchem, ne vlastní tělesností. Kažme evangelium, vysvětlujme, zároveň ale respektujme svobodnou vůli člověka. Nekažme evangelium s myšlenkou „nahustím to do nich“ – to je manipulace.

Doporučený článek k prostudování: Co jsou kurzy Alfa?

„Řekl mi: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21.století, Zachariáš 4,6

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21.století, Římanům 8,14

Kažme hlavně pravého Krista! Falešných bohů a kristů je všude mnoho. Hnutí víry má svého krista, adventismus má svého krista, římský katolicismus má svého krista…

„Na nebi i na zemi jsou sice různí takzvaní bohové (a takových „bohů“ a „pánů“ je celá řada),“
Překlad 21.století, 1. Korintským 8,5

3. V některých církvích vidíme manipulátory, kteří manipulativně ostatním vnucují nějakou služebnost v církvi nebo službu Bohu.

4. Tzv. „desátky“ (10% z příjmu) musí křesťan dávat v podobě peněz. To není manipulace, ale podvod na křesťany. Zákonické vybírání „desátků“ je nebiblické, hřích, evangelium prosperity! Kde se toto dějte, tam jsou démoni mimořádně aktivní! Nenechte se manipulovat, nepodporujte nikoho v jeho hříchu!

„neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.“
Překlad 21.století, 1.Timoteus 5,22

Kdo dává bohatému, jde proti Bohu!

„Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě.“
Překlad 21. století, Přísloví, 22,16

Kupčení s Božím slovem („desátky“, prodej křesťanských knih se ziskem…) se Bohu hnusí!

„My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 2,17

Manipulace je to, když někdo v souvislosti s „desátky“, odkáže na verš: „Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet“ a účelově zamlčí jeho pokračování: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh“. Tuto techniku, druh manipulace s oblibou používají evangelisté prosperity.

Ukázkovým příkladem manipulace je také to, když někdo tvrdí, že se „desátky“ v podobě peněz musí dávat a ve finále požaduje dary.

5. Existuje velké množství křesťanských manipulátorů, kteří manipulují ostatní křesťany tím, že jim sugestivně vnucují, že se nesmí rozsuzovat křesťanská učení a napomínat křesťany, kteří např. hlásají bludy. Tito manipulátoři s oblibou říkají: „Nesuď, abys nebyl souzen!“ Ten člověk v podstatě říká: nikdy nic nerozsuzuj, nezkoumej, nekritizuj, nikoho nenapomínej… To je silně proti Písmu!

Doporučený článek k prostudování: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Nemají křesťané soudit vůbec?

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.
Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,9-13

„Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni. Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.“
ČSP, Titus 3,10

Rozsuzovat máme na základě Božího slova. Ať se nám líbí nebo ne, Písmo napadá lidi, usvědčuje je z hříchu, vytváří pohoršení…

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

Písmo říká, že s žádným falešným učitelem nemáme mít nic společného. Takovému člověku se dokonce máme vyhýbat (nemáme poslouchat jeho kázání, nemáme číst jeho knihy – knihy mění mysl, nemáme ho žádným způsobem podporovat v jeho hříchu – nedávat mu dary, nekupovat jeho knihy atd.).

Doporučený článek k prostudování: Nespoléhej se na křesťanskou literaturu

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť  kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť  ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Překlad 21. století, Efeským 5,6-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Překlad 21. století, Římanům 16,17-18

Pro každého křesťana je kriticky důležité, aby rozsuzoval všechna křesťanská učení!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

Křesťané, kteří hereticky používají verš „Nesuď, abys nebyl souzen!“, často chtějí vnutit (manipulace) křesťanům, kteří rozsuzují na základě Písma, že kritizovaného sourozence nemiluješ. Láska je v tom, že se napomínáme! Láska je v tom, že nechceme, aby někdo hlásal bludné učení. Láska je v tom, že nechceme, aby někdo skončil v „pekle“.

Doporučené kázání k prostudování: Není láska jako láska

6. Samostatnou kapitolou jsou křesťané, kteří mají na modlářské úrovni Stát Izrael jako právnickou osobu a tamní Židy. Modlářství ve všech podobách je hřích! Tento druh modloslužby v extrémních případech vyvrcholuje Jeruzalémským syndromem. Jakmile dneska řeknete, že Židé, kteří nemají Krista, jsou falešní Židé, že nemají  Boha Otce, jste označeni za antisemitu apod. Navíc je vám vnucováno (manipulace), že Židy nenávidíte, že se za ně nemodlíte… To je ukázkový příklad manipulace, nespravedlivého soudu a hříšného jednání.

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou.“
Překlad 21. století, Římanům 2,28-29

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Překlad 21. století, 1. Jan 2,22-23

Dále vám tito křesťané mají potřebu vnucovat, podsouvat (manipulace) falešná učení ohledně Židů. Například to, až v budoucnosti nastane doba, kdy Bůh „židovskou roušku“ bude plošně odkrývat. Prosím vás, „židovská rouška“ mizí přibližně 2 000 let, a to v Kristu, viz. Saul a další.

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,14-16

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Překlad 21. století, Skutky 21,20

Pozor na falešné učení, kteří říká, že židovský národ jako celek (např. klan Rothschild) automaticky znamená spásu! To nebylo ani ve starozákonní době. Kdo uvěří v Krista, ten bude spasen.

„I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že Pán sice vysvobodil svůj lid z Egypta, ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.“
Překlad 21.století, Juda 1,5

7. Pak tady máme křesťanské manipulátory, kteří ostatním křesťanům vnucují (manipulace), že pravé pokání je výhradně z člověka. Písmo říká, proto to bereme vírou, že pravé pokání je stvořené Bohem, jde o výsledek práce Ducha Svatého – člověk spolupracuje s Duchem Svatým. Pokání je důsledek (ne příčina) našeho důvěrného vztahu s Bohem. Je potřeba si uvědomit, že Duch Svatý je: Život, Mocný, Silný, Utěšitel, Zastánce, Učitel, Pomocník, Rádce, působí pokání a znovuzrození (duchovní probuzení), přibližuje ti Boha, skrze tebe volá k Bohu, ujišťuje (vydává vnitřní utvrzení, probouzí důvěru), proměňuje charakter člověka, uvádí do služby (působí obdržení a rozvoj duchovních darů)…

Doporučené kázání: Duch Svatý přivádí člověka k pokání

“Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.”
Překlad 21.století, Skutky 5,31

“Po těch slovech se upokojili a začali chválit Boha: Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu!
Překlad 21.století, Skutky 11,18

8. Někteří křesťané vám chtějí vmanipulovat, že s nimi soupeříte. Zpravidla to bývá tak, že to jsou právě oni, kdo soupeří.

„Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.“
Překlad 21.století, Filipským 2,3

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-21

9. Někdy se stává, že když kritizuješ pozitivní myšlení, ozve se manipulátor, který ti chce vnutit, že existuje pouze pozitivní a negativní myšlení. Křesťan má používat realistické myšlení. Křesťan má stát v pravdě. Určitě ruce pryč od pozitivního vyznávání nějaké nemoci (jsem uzdravený, jsem uzdravený, jsem uzdravený…) – křesťan si vsugerovává, že je uzdravený i když to tak není. Takové jednání je založeno na sebemanipulaci, sebehypnóze, žití ve lži… Toto je magické myšlení!

„Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.“
Překlad 21.století, Koloským 3,9-10

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

10. Někteří křesťanští manipulátoři používají k manipulaci známé latinské rčení „O mrtvých jen dobré“  Toto rčení vyzývá lidi ke lži a manipulaci (k hříchu). To je opak toho, co nám říká Bible. Křesťan má žít v pravdě, milovat pravdu a v pravdě stát.

11. Zvíře není tvor rovnocenný člověku. Člověk může zabíjet zvířata pro potravu. Můžeme jíst všechna zvířata. Toto všechno je biblické a Bohu milé. Nikdy neodsuzujte Asiaty, kteří např. jedí hady. Toto je biblické a není to závadné!

„Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.“
Překlad 21. století, Genesis 9,1-3

„Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“
Petr odpověděl: „To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného.“
Ale hlas k němu promluvil znovu: „Co Bůh očistil, neměj za nečisté!“
Překlad 21.století, Skutky 10,11-15

Dneska žijeme v době, kdy ďábel lidem vnucuje: dávejte zvíře nad/nad úroveň člověka, usmrcení zvířete se automaticky rovná týrání zvířete… Kdo dává zvíře na úroveň člověka, hřeší! Kdo má zvíře na modlářské úrovni, hřeší!

Doporučený článek k prostudování: Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?

„Toho dne, kdy k vám Hospodin promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 4, 15-18

Ďábel doporučuje nejíst maso! Kdo nejí maso, je duchovně oslabený. Z těchto lidí se často stávají loutky ďábla a jeho démonů!

Doporučený článek k prostudování: Mýty a fakta o vegetariánství

Dneska vidíme křesťany odsuzují ty, kteří říkají biblickou pravdu ohledně zvířat (zvíře se nesmí dávat na/nad úroveň člověka atd.). A co hůř, někteří z nich dávají do odsouzení manipulaci! Stejnou techniku, jakou používá ďábel!

Manipulaci, sugesci odmítej!
Díky Duchu Božímu křesťané poznávají manipulaci a sugesci, démonickou aktivitu. Pokud vás k tomu Duch povede, zastavte manipulátora – ukončete proces manipulace. Rozhodně se s manipulátorem nehádejte! Chcete se snad dohadovat s démony? Ježíš démony okřikoval, nedohadoval se s nimi.

Choďte v Duchu, neuhašujte Ducha, posvěcujte se, všechny své starosti dávejte Bohu, v prvé řadě se soustřeďte na Boha (ne na člověka, ne na tento život, peníze, démony…), ve všem se spoléhejte na Boha, mějte s Bohem osobní/důvěrný vztah. Všechno si prověřujte v Bibli a u Boha, nesnažte se vykládat Bibli křesťanskou literaturou (tam je mnoho falešného nebo zavádějícího k nepravosti). Nenechávejte se děsit světem (ďáblem)!

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí. Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. “
Překlad 21. století, Jakub 4,6-8

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Překlad 21. století, Galatským 5,25

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Překlad 21. století, Přísloví 3,5

Závěr
Manipulace, sugesce je špatná ve všech podobách. Ježíš nikdy nikoho nemanipuloval, nic nikomu nenutil, už vůbec ne víru. Nikdy nechtějme někoho zmanipulovat k víře v Krista! I mnoho nevěřících lidí pozná manipulaci. Respektujme svobodné rozhodnutí člověka. Manipulace, sugesce je spojena s démony. Během manipulace se člověk otevírá démonickým mocnostem, uvádí do pohybu démonické síly, často nastává (zpravidla nevědomá) spolupráce s démony. Původcem démonické manipulace často bývají naše zlé myšlenky, potřeby, chtíče, tělesnost. Manipulací se otevíráme démonickému působení, vlivu. Manipulátor sám (vlastní vinou) zažívá démonickou manipulaci, sugesci, démonický útlak. Důsledkem toho velmi často bývá šíření falešného učení, víra ve falešného krista.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1. Jan 4,1

Uvědomte si, že denně nastává bitva o vaší mysl, víru. Křesťané nebojují s lidmi, ale ďáblem a jeho démony! Odpouštějte vašim protivníkům, milujte je, žehnejte jim… Oblečte si celou Boží zbroj! Amen.

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Překlad 21.století, Efezským 6,11-17

„Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám.“
Překlad 21.století, Marek 11,25

Může vás zajímat:

Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Bůh je neměnný, stálý
Máš v sobě Boží pokoj?
Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?
Může mít křesťan démona? Ano!
Ne všichni duchové jsou od Boha!
Nespoléhej se na křesťanskou literaturu
Pravda o hypnóze
Co je homeopatie? Pravda o homeopatii
Jaký je skutečný význam modré hvězdy ve zdravotnictví?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení