Kázání našeho společenství

Sebeovládání

Bůh dal všem lidem svobodnou vůli, nevěřícím i křesťanům. Křesťan se může nechat vést tělem, nebo se můžeme nechat vést Duchem Svatým (dále jen Duch). Chodit v Duchu znamená, následovat vedení Ducha, spolehnout na Ducha – aby člověku Duch vedl mysl, slova i skutky. Pokud křesťan nechce žít pouze tělesně, musí se nechat vést Duchem, spolupracovat s Duchem, nech se Jím řídit.

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14

„Ducha neuhašujte.“
Kralická, 1. Tesalonickým 5,19

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.
Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16-21

Duch není duch diktátu, utrpení ani duch strachu. Skrze Ducha zažíváme vnitřní klid, jistotu… Duch dává lásku, pokoj, radost, sebeovládání (zdrženlivost, střídmost)

Ovoce Ducha charakterizují ty, kdo budou spaseni!

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22-23

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-23

Co Bůh dělá s křesťanem, který nenese ovoce Ducha? Odpověď je ve verši:

„Říkal toto podobenství: „Kdosi měl na své vinici zasazený fíkovník. I přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři: Hle, po tři léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku, a nenalézám. Vytni jej [tedy]! Proč kazí i tu zem? On mu odpověděl: „Pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím, neponeseli snad ovoce příště; jestliže ne, vytneš jej.“
ČSP, Lukáš 13,6-9

Sebeovládání ukazuje na svobodnou vůli člověka. Sebeovládání je schopnost zvládat a vědomě kontrolovat své emoční stavy, pracovat se svými pocity a ovládat je. Sebeovládání znamená, jednat umírněně a s rozvahou. Sebeovládání by mělo platit pro úplně každou životní oblast (v soukromém životě, v zaměstnání, v křesťanství…). Člověk, který se nedokáže ovládat, který má nedostatek sebeovládání, kdo jedná unáhleně, způsobuje problémy sobě, někdy také druhým. Nedostatek sebeovládání je sebezničující schopnost (sebedestrukce). Možné důsledky neovládání se: hádky a slovní útoky (v zaměstnání, v manželství…), smilstvo a cizoložství, sexuálně přenášené nemoci, rozvod, trestné činy, dluhy, alkoholismus a užívání drog, emoční a citová otupělost a mnoho dalšího.

Dnes a denně vidíme, že lidé mají obrovské problémy se sebeovládáním. Problémy se sebeovládáním mají nejen nevěřící, ale i křesťané. Pro křesťana je sebeovládání velice důležité. Pokud se dostaneme do situace, která vypadá bezvýchodně, budeme potřebovat mnoho sebeovládání. Pozor na unáhlená slova a skutky. Unáhlenými slovy a skutky můžeme ublížit sobě i ostatním. Pozor na mnohé mluvení (mnohomluvnost). V mnoho mluvnosti není sebeovládání.

Doporučené kázání k prostudování: Mnohé mluvení nebývá bez hříchu

„Mnohé mluvení nebývá bez hříchu, kdož pak zdržuje rty své, opatrný jest.“
Kralická, Přísloví 10,19

Muž je citlivý na oči. Kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci! To je touha očí a touha těla – znak tělesného smýšlení. Je potřeba skrz Ducha ovládat sexuální touhy.

„Slyšeli jste, že bylo řečeno [předkům]: „Nezcizoložíš.“ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny.”
ČSP, Matouš 5,27-30

„Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1 Jan,2,16

Král David. Touha očí a touha těla ho dovedla až k úkladné vraždě.

„Jednou pozdě odpoledne, když David vstal z lože a procházel se po střešní terase královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, ať zjistí, kdo to je. Dozvěděl se: „Je to Batšeba, dcera Eliamova, manželka Uriáše Chetejského.“ David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s ní (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: „Jsem těhotná.“
Překlad 21. století, 2. Samuel 11,2-5

Král Šalomoun. Touha očí a touha těla ho zavedla k mnohoženství, ve finále k uctívání cizím kultur – k uctívání falešného boha. Pravý Bůh a k tomu nějaký falešný bůh = uctívání falešného boha!

„Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen – Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky – z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: „Nespojujte se s nimi a oni ať se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům.“ Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž nepatřilo tak cele Hospodinu, jeho Bohu, jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé, a neoddal se cele Hospodinu jako jeho otec David.“
Překlad 21. století, 1. Královská 11,1-6

Muž má své ženě plnit manželskou povinnost, a samozřejmě naopak, pro lepší sebeovládání v sexuální oblasti.

„Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému – jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 7,3-5

Hněv. V hněvu není sebeovládání. I křesťané někdy podléhají hněvu, to je snadné, těžší je sebeovládání.

„Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede.“
Překlad 21. století, Jakub 1,19-20

„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.“
Překlad 21. století, Efeským 4,26

Zříct se světských žádostí, to je o sebeovládání.

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Titus 2,11-13

Nenechat se formovat tímto světem – to je o sebeovládání.

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století, Římanům 12,2

Kde je chaos, zmatek, tam chybí sebeovládání. Je potřeba mít pořádek v mysli. Člověk, který má chaos v mysli, ten má mysl otevřenou pro démony. Chaosu se chytá ďábel. Ďábel je totiž mistr chaosu. On rád vytváří chaos a nepokoj. Pozor na křesťany, kteří během bohoslužeb vytvářejí nepokoj. Bůh je Bohem pořádku.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 14,33

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni Božími dětmi.“
Překlad 21. století, Matouš 5,9

Dneska v mnoha církvích vládne evangelium prosperity. Z kázání evangelia se stal byznys. Křesťané jsou, často na základě manipulace, ekonomicky vykořisťováni. Evangelium prosperity = problém se sebeovládáním. Někteří křesťané jsou vychloubační. Vychloubat se tím, kolik díky mé službě uvěřilo v Krista, to je pro Boha ohavnost. Vychloubat se = problém se sebeovládáním. Tolik křesťanů ujelo na poznání, které jim dal Bůh. Pýcha = problém se sebeovládáním. Takto bych mohl pokračovat dál a dál.

Doporučená kázání k prostudování: Mám dávat „desátky“?, Pýcha

„Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně. Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,2-4

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu.“
Překlad 21. století, Přísloví 16,18

„Poznání ovšem nadýmá, zatímco láska buduje.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 8,1

Závěr
Pokud budeme odmítat sebeovládání (vedení Ducha), budou nám vládnout naše emoce a budeme mít problémy. Pokud budeme odmítat sebeovládání, budeme inklinovat k hádkách, výbuchům zlosti, k hysterii… Pokud se nebudeme ovládat s jídlem, budeme mít budeme mít zdravotní problémy. Pokud se nebudeme ovládat v nakupování, dostaneme se do dluhů. Pokud se nebudeme ovládat v používání technických médií (počítač, mobil apod.), budeme mít budeme mít zdravotní problémy, duševní problémy…

Pravý křesťan má Ducha, který je plný lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, věrnosti, mírnosti, sebeovládání. Možná se to v tvém životě neprojevuje, ale máš v sobě spoustu lásky, radosti, pokoje… Duch není žádný násilník, nechává nás rozhodnout. Křesťanský život je plný svobodné vůle. V Kristu máme svobodu. Na základě svobodné vůle stačí učinit rozhodnutí, že budeš ve spolupráci s Duchem rozvíjet sebeovládání. Nech ve svém těle pracovat Ducha naplno (dovol Mu to), pak nastane explozivní nárůst lásky, radosti, pokoje i sebeovládání. Pokud máš problémy se sebeovládáním, pokud máš problémy s tím, aby ti Duch vedl mysl, slova i skutky, na místě jsou modlitby a posty. Zavři se do pokojíku a upřímně řekni Otci, jak se věci mají. Důležité je otevřené srdce a upřímnost. Myslíš si, že nemáš problém se sebeovládáním? Každý z nás má v určitých oblastech problém se sebeovládáním. Pozor, abys nepadl!

„Kdo si tedy myslí, že pevně stojí, ať dává pozor, aby nepadl.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 10,12

Bojujme se sebeovládáním. U každého křesťana dnes a denně probíhá boj těla d Duchem, to je normální, tak to Bůh ustanovil. Usilujme o sebeovládající svobodu od hříchu v poslušnosti vůči Kristu. Poddávejme se Duchu. Chtějme být plni lásky, radosti, pokoje, trpělivosti, laskavosti, dobroty, věrnosti, mírnosti, sebeovládání. Bible nás nevede k laxnosti. Víra bez skutků je mrtvá (Jakub 2,26). Křesťan má doplnit svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou. Ať se tak stane – Amen.

„A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost bratrskou náklonností, bratrskou náklonnost láskou.
ČSP, 2. Petr 1,5-7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení