Kázání našeho společenství

To, čím si sytíme oči, jednou ovládne naše srdce!

Čím sytíš své oči a svou duši? Sytíš se Božími věcmi? Čteš Boží slovo, modlíš se, chodíš s Bohem?

„Lampou těla je oko. Jeli tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Ale jeli tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Jeli tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota!“
ČSP, Matouš 6,22-23

Křesťan má upřednostňovat nebeské věci před věcmi pozemskými.

Myslete na nebeské věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.“
Překlad 21. století, Koloským 3,2-3

„Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,17-21

Proč se sytit něčím, co jde ke zkáze? Proč se na tyto věci upínat? Berme vírou, že celé stvoření jednou bude zlikvidováno ohněm včetně nespasených lidských bytostí.

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,33

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Překlad 21. století, 2. Petr 3,10-13

Křesťan by se v žádném případě neměl upínat majetek, peníze. Hromadění peněz, chamtivost, to je od ďábla. Křesťan nemůže sloužit dvěma pánům!

„Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.“
Překlad 21. století, Koloským 3,5-6

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Překlad 21.století, Přísloví 23,4

„Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům. Ale to všechno slyšeli i farizeové. Měli rádi peníze, a tak se mu vysmívali.“
Překlad 21. století, Lukáš 16,13-14

Křesťan má bohatnout v Bohu. Kdo v prvé řadě hledá Boží království, kdo se na Boží království soustředí, ten je velmi bohatý v Bohu. Křesťané jsou bohatí tím, že mají Boha Krista v srdci. Soustředit víc na věci tohoto světa než na Boha, sytit je jimi, to je hodně špatná cesta. Soustředit se víc na aktuální informace (politické dění aj.) než na Boha, to je ďáblovo vedení. Kdo to dělá, víc miluje svět než Boha.

„Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,31-34

„Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
Potom jim vyprávěl podobenství: „Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!‘ Pak si řekl: ‚Udělám tohle – zbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím všechno své obilí a své zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!‘
Bůh mu ale řekl: ‚Ty blázne! Dnes v noci umřeš. Čí bude, co sis nachystal?‘
Tak je to, když někdo hromadí pro sebe, ale nebohatne v Bohu.“
Překlad 21. století, Lukáš 12,15-21

Svět je samá touha těla, touha očí. Nenechme se formovat světem.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Překlad 21. století, 1. Jan 2,15-16

„Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.“
Překlad 21. století, Římanům 12,2

Ďábel moc dobře ví, že čím se člověk sytí, to jednou ovládne jeho srdce. Ďábel chce, aby si to tady člověk užil a prožil, hlavně bez Boha. Jaký je smysl žití?

„Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Překlad 21. století, Skutky 17,26-27

Nacistický diktátor A.Hitler moc dobře věděl, proč dal radiopřijímač do každé domácnosti zdarma. Šlo o to, podávat lidem řízené informace a manipulovat je.

Dneska máme bedýnky, které vydávají nejen zvuk, ale také obraz (televizor). Sledování televize je zákeřná psychosociální zbraň, která u lidí snižuje spojení s realitou. Většina lidí ani neví, že jsou manipulováni médii. Televize = informační zahlcení, podprahové informace, falešné informace, dezinformace, hypnóza…

Anton LaVey, zakladatel satanské církve v USA, napsal ve svých „Zápiscích ďábla“ o televizi toto:

„Zrod televize byl magickou událostí, která předznamenala její satanský význam. První komerční vysílání bylo odvysíláno o Valpuržině noci 30. dubna 1939 na Světové výstavě v New Yorku. Od té doby byla infiltrace televize tak pozvolná a úplná, že si toho nikdo ani nevšiml. Lidé už nepotřebují chodit do kostela, mravoučná představení se jim vysílají v televizi. To, co začalo skromně jako králičí uši na vrcholcích rodinných televizorů, dnes satelitní antény a antény hrdě dominují panoramatu a nahrazují kříže na vrcholcích kostelů. Televizní přijímač, neboli satanský rodinný oltář, se od počátku 50. let stal stále propracovanějším, od malé, rozmazané obrazovky až po obrovská „zábavní centra“ pokrývající celé stěny s několika televizními monitory. To, co začalo jako nevinné odreagování od každodenního života, se samo o sobě stalo pro miliony lidí náhradou skutečného života, hlavním náboženstvím mas. (…) Duchovními televizního náboženství jsou baviči, zejména moderátoři zpráv, kteří ze svých katodových kazatelen po nocích šíří Slovo.“

Kdo sleduje filmy, seriály, ať chce nebo ne, je formován jejich obsahem. Násilnické filmy a horory, vedou ke znecitlivění mysli. Příčina nočních můr, spánkových paralýz, může být sledování těchto filmů. Sci-fi filmy a fantasy filmy provázejí lidi smyšleným démonským světem. Někteří křesťané se vyžívají ve vraždách, tím myslím sledování detektivních filmů a seriálů. Lampou těla je oko!

V některých filmech je možné vidět sexuální akty, někdy to jde až do perverze. Pak čteme ve zprávách, že se žák základní školy pokusil znásilnit spolužačku. Velký díl na takovém jednání má také sledování pornografie. Na internetu jsou volně přístupné pornografické stránky, které obsahují ty nejodpornější, nejohavnější sexuální akty. Nepřipusťte, aby vaše dítě něco takového vidělo!

Doporučený článek k prostudování: Křesťan a pornografie

„S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu,“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,14

„Slyšeli jste, že bylo řečeno [předkům]: „Nezcizoložíš.“ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do Gehenny. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do Gehenny.”
Překlad 21. století, Matouš 5,27-30

V některých filmech (i dokumentárních), dokonce i v pohádkách, vidíme podporu LGBT komunity. Ďábel chce tímto způsobem lidi naučit sexuálním zvrácenostem.

Někteří křesťané se sytí hraním počítačových her. Hraní počítačových her je časové náročné, někdy tím trpí rodinné vztahy. Závislost na počítačových hrách může vyvrcholit až psychickou poruchou. Řada těchto her má násilnický charakter a propagují okultismus.

Někdo se sytí mobilem, internetem, sociálními sítěmi…. Dneska vidíme lidi, kteří ve frontě, v autobusu, ve vlaku, na ulici, ve výtahu, v restauraci, v parku… upnutě koukají do svého mobilu. Nutkavé kontrolování obsahu v mobilním telefonu je závislost, modloslužba. Jedná se o podobný závadný proces jako u závislosti na hracích automatech nebo počítačových hrách.

Nesytíš se sledováním nejaktuálnějších zpráv? Ďábel pomocí lidských antikristů vytvořil nástroje na sledování zpráv různého charakteru. Ďábel chce, aby člověk upnutě sledoval nejaktuálnější zprávy. Pokud máš neustále nutkání sledovat aktuální zprávy, jsi modloslužebník.

Nadměrné sledování sportovních přenosů, upnutí se na sportovní výsledky, to často souvisí se závislostí. Někteří lidé přizpůsobují sportovním přenosům svůj život. To je samozřejmě špatně.

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,18-19

Závěr
Každý křesťan má Ducha, ale zároveň žije v neobnoveném těle, které ho neustále vede k lidským tužbám (Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu): „Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“

Křesťan by měl v prvé řadě žít vírou, pro Boží království… Syťme se Božími věcmi. Nechme se Bohem doslova pohltit. Věnujme víc času Bohu, než světským věcem. Amen.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení