Kázání našeho společenství

Svobodná vůle člověka

Boží slovo na mnoha místech říká, že Bůh člověka obdařil svobodnou vůlí. Svobodná vůle je darem od Boha. Boží láska je právě v tom, že člověk má svobodnou vůli. Ač to někteří křesťané v Božím slovu nevidí, o svobodné vůli člověka (věřících i nevěřících) čteme od Genesis až po Zjevení.

Strom poznání – odkaz na svobodnou vůli člověka.

„Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš.“
Překlad 21. století, Genesis 2,15-17

Už ve Staré smlouvě čteme: „Vyber si…“

„Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 30,19-20

Boha lze na základě svobodné vůle milovat, ne také ne. Kdo miluje Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí, činí na základě svobodné vůle.

„Ježíš mu řekl: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“
Překlad 21. století, Matouš 22,37

Vyzývání lidí k pokání = svobodná vůle. Pokání je součástí znovuzrození. Pozor na falešné učení (tzv. kalvinismus), které říká, že znovuzrození (obrácení) je výhradně záležitost Boha – Bůh člověka natolik zmanipuluje, že musí uvěřit v Krista. Z kalvinistického učení plyne, že Bůh tyto lidi v tomto „stavu“ udržuje až do jejich pozemské smrti (víru nelze odmítnout). Bible takového boha nezná!

Doporučené kázání k prostudování: Kalvinismus je falešné učení

„Když vejdete do něčího domu,“ řekl jim, „zůstaňte tam, dokud neodejdete. Kdyby vás ale někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste z nohou prach na svědectví proti nim.“
A tak šli a vyzývali lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali.“
Překlad 21. století, Marek 6,10-12

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků.“
Překlad 21. století, Zjevení 2,20-22

„Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“
Překlad 21. století, Zjevení 16,8-9

Křesťan může být poslušný Bohu (na základě svobodné vůle), nebo také ne. Křesťan na základě svobodné vůle odmítá dřívější žádosti, nebo se jim věnuje.

„zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli.“
Překlad 21. století, 1. Petr 4,2

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 1,14-17

„Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,12-14

„odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.“
Překlad 21.století, Efeským 4,22-24

Na základě svobodné vůle může křesťan a vyznávat falešného boha. Takový člověk se dobrovolně vzdává pravého Boha, spasení.

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,3-4

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21.století, 2. Jan 9-11

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.“
Překlad 21. století,Židům 13,8-9

„Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.“
Překlad 21. století, Jakub 5,19-20

Na toto navazují další verše:

uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat.“
Překlad 21.století, 1. Timoteus 1,19-20

„Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. ⁸Teď na mne čeká vavřín spravedlnosti, který mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 4,6-8

Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.“
Překlad 21.století, 2. Korintským 13,5

„Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali. Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví: „Pes se vrátil ke svým zvratkům“ a „Umytá svině se znovu válí v bahně.“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,20-22

Křesťanům, kteří působí roztržky a svody, těm se máme vyhýbat (zejména na duchovní úrovni). „S takovým ani nejezte.“ je odkaz na Večeři Páně. Roztržky a svody, smilstvo atd., to všechno se děje na základě svobodné vůle člověka.

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!
Překlad 21.století, Římanům 16,17

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Překlad 21.století, 1 Korintským 5,11

Křesťan může uhašovat, potlačovat, neposlouchat Ducha Svatého. Tady vidíme, že Bůh není žádný manipulátor.

„Ducha neuhašujte.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 5,19

Jsme vyzýváni k bdění – dávejte si bacha, ale se nebojte. Křesťan může bdít, nebo také ne.

„Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“
Překlad 21.století, Matouš 24,42-44

Křesťan na základě svobodné vůle může hledat a plnit Boží vůli.

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 4,3-8

„Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21.století, 1. Jan 2,17

Křesťan může být otročen starostmi tohoto světa. Někteří mají starosti nad Boha, což je ukázkovým příkladem modloslužebného jednání.

„a ti, kdo se zabývají věcmi tohoto světa, ať to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali starostmi.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 7,31-32

„Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,31-34

„Probuďte se, mějte se na pozoru!“ – jasný odkaz na svobodnou vůli křesťana. Bludaři tvrdí, že křesťan má absolutně ďábla ignorovat. Tací se ďáblu dobrovolně vydávají!

Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1.Petr 5,8-9

„tam bude pláč a skřípění zubů.” je odkaz pozdní lístost a naštvání sama na sebe. Ježíše můžeme na základě svobodné vůle přijmout nebo odmítnout. Kdo Ho odmítne, skončí v ohnivém jezeře.

„Tak tomu bude při skonání věku: Vyjdou andělé, oddělí zlé zprostředka spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.”
ČSP, Matouš 13,49-50

V Božím slovu je mnoho dalších veršů odkazující na svobodnou vůli věřících i nevěřících.

Závěr
Není pochyb o tom, že každý člověk má svobodnou vůli. To koneckonců vidíme všude okolo sebe: nepřijetí Boha, násilí, modloslužba, smilstvo… Ne tedy všechno co se děje, je v souladu s Boží vůlí. Svobodná vůle člověka je omezena Boží mocí a vůlí. Proto svrchovaný Bůh zasahuje do běhu událostí. Svrchovaný Bůh dokáže pracovat se svobodnou vůlí člověka a zároveň vlastní vůlí. Bůh zasahuje do běhu událostí různě: přírodní katastrofy, nemoci, války… Příčina Božích soudů je vždy člověk a jeho zlé jednání!

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.“
Překlad 21.století, Žalm 135,6-7

„i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil jeho potoky, jeho prameny aby vyprahly; vyplení jeho poklady, o vše cenné ho připraví.“
Překlad 21.století, Ozeáš 13,15

„Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory zatřásly – v ulicích jako smetí leží mrtvoly! Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřit.“
Překlad 21.století, Izaiáš 5,25

Naše svobodná vůle by měla být v součinnosti s Boží vůlí. Boží vůli nalézáme nejen v Písmu, ale také na modlitbě, během chození v Duchu… Amen.

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.“
Překlad 21.století, 1. Tesalonickým 4,3-5

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Překlad 21.století, 2. Petr 3,9

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete.“
Překlad 21.století, Galatským 5,16-17

„Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,6-7

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení