Kázání našeho společenství

Nedávejme si za nic zásluhy!

Někteří křesťané se vlastním úsilím snaží přivést lidi ke Kristu. Marně, protože nic takového není možné. Někteří křesťané se mylně domnívají, že existují zvláštní techniky nebo triky, jak přivést lidi k Bohu. Někteří křesťané vymýšlejí co nejvýstižnější jména pro církev, vymýšlejí nové formy modliteb, nové chvály… jen aby to přivedlo co nejvíc lidí k Bohu. Pokud některý křesťan něčemu podobnému věří, žije v bludu a jedná proti Bohu. Máme kázat pravé evangelium, ničím si ho nesmíme přikrášlovat ani ho překrucovat. Rozhodně nesmíme přemlouvat lidi – „netlačit“ je do víry v Krista, neargumentovat nebo vymýšlet zaručené způsoby, jak přivést lidi k Bohu. Je potřeba si uvědomit, že ještě žádný člověk nepřivedl jiného člověka ke Kristu, protože víru v Krista dává Bůh, ne člověk. Bůh si k sobě přitahuje lidi, člověk na tom nemá sebemenší zásluhu. Pokud by někdo tvrdil, že přivedl k Bohu nějakého člověka, nehovoří pravdu.

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.
Překlad 21. století, Jan 6,44 a 65

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Překlad 21. století, Efeským 2,4-9

„Jsem vděčný Tomu, který mě zmocnil – Kristu Ježíši, našemu Pánu – že mě poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám. Náš Pán mě pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, 1.Timoteus 1,12-14

„Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.“
Překlad 21.století, 2.Timoteus 1,9-10

„Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! Už Mojžíšovi přece řekl:
„Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji.“ Nezáleží tedy na tom, kdo chce, nebo na tom, kdo se snaží, ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: „Proto jsem tě pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi.“ Smilovává se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzuje.“
Překlad 21. století, Římanům 9,14-18

Získávání lidí co církve
Některým křesťanům jde o získání lidí do církve. Tito křesťané se mylně domnívají, že čím víc bude mít církev členů, tím bude lépe sloužit Bohu, tím bude duchovnější, tím víc tam bude zázraků atd. Někteří křesťané se mylně domnívají, že když má církev hodně členů, že je to ta pravá církev. To je světské (satanovo) poměřování. Někteří pastoři tvrdě a nekompromisně usilují o to, aby jejich církev byla státem uznaná. Tam je mj. podmínka, že taková církev musí mít min. 300 členů. Proto někdy vidíme doslova verbování lidí do církví, spojování církví atd. Některým křesťanům vůbec nevadí, že se spojí s církví, která šíří a káže falešné evangelium! Pokud se podaří a církev je státem uznaná, vůdci těchto církví hlásají: „Teďka jsme někdo!“. Za tím je pýcha, peníze, spolčování se „světem“… Všechno toto je ubohé, odporné a hříšné. Bohu se takové smýšlení a jednání hnusí. Nedávejme si zásluhy za to, kolik má církev členů. Buďme pokorní a modleme se za to, ať je vše podle Boha (ať všechno vede Bůh), ne podle lidí. Čiňme to, co chce Bůh. Určitě předkládejme Bohu různé žádosti, ale NIKDY nezapomínejme končit modlitbu slovy: „Ať se děje vůle tvá!“.

Masové evangelizační akce
Nejsem zastánce masových evangelizačních akcí. V roce 2017 na Awakening Europe dav rouhavě hlásal: „Evropa bude spasena, Afrika bude spasena, celý svět bude spasen!.“. Opravdu nás Písmo učí, že bude spasena celá Afrika, kde žije více než 1,2 miliardy obyvatel? Opravdu nás Písmo učí, že bude spasena celá Evropa, která má 741,4 milionů obyvatel? Opravdu nás Písmo učí, že bude většina lidí spasena? Rozhodně ne! Písmo nás jasně učí, že pouze minimum lidí bude spaseno! Pokud bude minimum lidí spaseno, kde ti nespasení skončí? V „pekle“, kde bude strašná hrůza!

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Překlad 21. století, Matouš 7,13-15

Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 4,3-4

Dokonce i někteří křesťané skončí v „pekle“! Těmto křesťanům Ježíš vzkazuje:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Nic znečišťujícího do Božího Království nevejde!

„Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebude. Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,25-27

Na velkých evangelizačních akcích je často kladen velký důraz na uzdravení. Připadá mi to, jakoby tam chtěl někdo skrz uzdravení jiného člověka, někomu vnutit víru v Krista. Tyto akce zpravidla pořádají evangelisté spadající pod Hnutí víry. Tito evangelisté natáčí videa, ve kterých vidíme řadu uzdravených lidí, které údajně uzdravil Bůh. Zde zase vidíme, že tady chce někdo někoho přesvědčit… To je strašně špatně! Nesmíme nikoho přesvědčovat, přemlouvat! Nesmíme nikomu nutit víru v Krista! Pokud tak někdo činí, dává se na úroveň Boha a měl by činit pokání.

Máme kázat evangelium, ne ho ŽÁDNÝM způsobem nutit lidem. Víru v Boha nelze nikomu vnutit, ani během masové evangelizace. Na těchto akcích spíše vidíme manipulaci, nepokoj, davovou psychózu, hypnózu… To nemá nic společného s Bohem Bible, ale se satanem a jeho démony.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 14,33

Plníme povinnost
Žádný člověk ještě nepřivedl k Bohu jiného člověka. Je to Bůh, kdo si k sobě přitahuje lidi. Křesťan  je jen služebník, který říká lidem evangelium. Když jsi někomu řekl evangelium a ten člověk uvěřil v Boha, nedávej si za to zásluhy. Ten člověk neuvěřil v Boha díky tobě, ale díky Bohu. Nedávejme si zásluhy ani za provedené křty. Křty vede Bůh, ne člověk (alespoň by to tak mělo být). Když křtíme, plníme příkaz Pána Ježíše. Pokud někdo přijal Ježíše za Pána a Spasitele, činil pravé pokání a chce se nechat dobrovolně pokřtít, naše povinnost (ne volba!) je toho člověka pokřtít. Pokud by vám někdo chtěl být za to vděčný, řekněte mu, ať děkuje v prvé řadě Bohu, že ty jsi jen vykonal Boží nařízení. Nedávejme si zásluhy za uzdravení lidí. Pokud jsi na někoho vkládal ruce a on se uzdravil, ať za uzdravení dotyčný v prvé řadě děkuje Bohu, ne tobě. Uzdravuje Boží moc, ne člověk (už vůbec ne lidská víra, jak rouhavě vyučuje Hnutí Víry). Pokud jsi vymítal z nějakého křesťana démony a on byl osvobozen od démonického obsazení, ať ten člověk děkuje v prvé řadě Bohu, ne tobě. Démony vyhání z člověka Bůh, ne člověk. Někteří křesťané pyšně říkají: „Pod mým vedením vyšlo z lidí už mnoho démonů!“. To je lež!

„Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.“
Překlad 21. století, Lukáš 17,10

Kresťanem.cz
Pokud si někdo myslí, že díky naší stránce Kresťanem.cz (nebo jiné křesťanské stránce) někdo uvěřil v Boha, žije v bludu. Pokud si někdo myslí, že díky nějakému videu nebo kázání lze získat víru v Božího Syna, je úplně mimo. Už vůbec není možné uvěřit v Boha díky nějakým letáčkům, které křesťané rozdávají při evangelizacích. Určitě to jsou důležité věci, přes které Bůh promlouvá k lidem, ale jsou to „pouhé“ nástroje. Všechno řídí Bůh. On má naprosto všechno pod svou kontrolou – války, nemoci… Co se týče spásy lidí, tam to platí dvojnásob.

Pozor na souzení člověka
Nikdy nezavrhujme lidi, kteří odmítají evangelium. Mějme k těmto lidem lítost, soucit a modleme se za ně. Pokud někdo ve svém srdci soudí člověka, hřeší (kárání není souzení). Někdy si můžeme myslet, že pokud nějaký člověk v dané chvíli odmítá Boha (někdy až striktně), je ztracen a čeká ho „peklo“. Nic takového nikdy neříkejte ani si to nemyslete, protože se to nemusí zakládat na pravdě (každé obrácení k Bohu má svůj čas). Další věc je, že se může jednat o proklínání. Na to velký pozor! Existuje skupina křesťanů, kteří rádi posuzují/soudí lidi. Říkají, že ten je strašně duchovní, tamten je zase málo duchovní, tamten okultista je ztracený atd. Někteří křesťané se mylně domnívají, že každý hřích je viditelný navenek. Tak to rozhodně není! Hřích není jen o činech, je to i tom, co má člověk v srdci. Křesťan, který navenek vypadá, že je hodně s Bohem, může na konci věku zažít pláč a skřípění zubů – „peklo“. Satanista, kterému dá Pán milost poznání pravdy, může spatřit Nebeské království. Nedávejme na pocity a nedělejme ukvapené/definitivní závěry. Nerozhodujme se podle toho, co vidíme, slyšíme. Rozhodujme se na základě Boží vůle.

Závěr
Evangelizujme lidi, je to naše povinnost. Mysleme ale při tom na to, žádného člověka nelze přemluvit k víře v Krista. Dobré je, když má někdo otázky. S pokorou a mírností pravdivě odpovídejme na otázky ohledně evangelia. Pokud něco nevíte, říkejte pravdu – že nevíte. Já taky spoustu věcí nevím. Pokud někdo odmítne evangelium, respektujme to a žádným způsobem nenaléhejme na toho člověka. Víru nelze žádným způsobem vnutit. Pokud někomu víru nutíme, děláme víc škody než užitku (nahráváme tomu zlému). Plně respektujme, že člověka si k sobě přitahuje Bůh. Nedávejme si za nic zásluhy, to svádí člověka k hříchu a v některých případech jde o rouhání Bohu. Mysleme na to, že bez Boha by nebylo nic. Bez Boha by nebylo žádné stvoření. Bez Boha bys nebyl ani ty. Děkuj Bohu za zemi, za vzduch, který dýcháš, bydlení, jídlo… Naprosto všechno je ve vlastnictví Boha! I ty patříš Bohu!

„Země se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy jste u mě hosté a přistěhovalci.“
Překlad 21. století, Leviticus 25, 23

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!“
Překlad 21. století, Žalm 24,1-2

Buďme v maximální pokoře a mějme pořád na mysli, že jsme pouhými služebníky. Nikdy ze sebe nedělejme bohy! Nedávejme prostor tomu zlému skrz naší pýchu. Satan je chytřejší, než si myslíme! Pokud se na něco nezdravě soustředíš, třeba i na dobré skutky, satan řekne: „Tak dobře!“, ale postupně (krůček po krůčku) tě zavede k hříchu. Cesta do „pekla“ je vydlážděna dobrými úmysly! Díky naším dobrým úmyslům můžeme činit velké zlo, hřešit (pak očekávejme soužení). Pro nás musí být priorita poznávání a vykonávání Boží vůle, kterou je někdy nelehké nejen poznat, ale i vykonat. Boží vůle se poznává tehdy, pokud chodíš v Duchu. Tělesnost je velká překážka mezi člověkem a Bohem. Tělesní jsme všichni, protože chodíme v těle. Někdo ale chodí v těle méně, někdo více. Pokud někdo chodí v těle více, má problémy s poznáním Boží vůle.

Prosím vás, nedávejme si za nic zásluhy. Buďme pokorní a upínejme se k Bohu. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení