Kázání našeho společenství

Může křesťan navštěvovat k lékaře?

Může křesťan navštěvovat k lékaře?
Většina dnešních křesťanů nemá problém chodit k lékařům, když jim nastanou zdravotní problémy. Je takový postup v pořádku? Může křesťan chodit k lékařům? Ano. Křesťan může chodit k lékařům a podstupovat lékařskou léčbu. Když se vám doma porouchá nějaký drahý přístroj také zavoláte opraváře.

„Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas.“
Překlad 21. století, Koloským 4,14

K tomu však dodám, že je potřeba být ostražitý, neboť:

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží v moci Zlého.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Jak víme, zdravotnický systém je mimořádně silný ďáblův nástroj k zabíjení nenarozených dětí. Umělé přerušení těhotenství je „legální“ vražda vykonaná z rukou lékaře. Každý člověk je Boží stvoření. Pokud někdo zavraždí Boží stvoření, má velký problém s Bohem!

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal.“
Překlad 21.století, Žalm 139,13

Dalším velký problémem ve zdravotnictví je, vykonávání operací vedoucí k přeměně opačného pohlaví a s tím související hormonální terapie. U schválených případů hradí veškeré náklady zdravotní pojišťovna.

Velký nešvar zdravotnictví je alternativní medicína. Osobně jsem se přesvědčil o tom, že někteří lékaři nabízejí svým pacientům alternativní medicínu. Jde především o akupunkturu, homeopatii, magnoterapii, čínskou medicínu a jógu. Všechno toto je démonické, takže by s tím křesťan neměl mít nic společného!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte,“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21

Působnost ďábla ve zdravotnictví je víc než zřetelná. Na vše však dohlíží svrchovaný Bůh. Z Boží kontroly není nic vyjmuto!

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Překlad 21. století, Židům 4,13

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Překlad 21. století, Přísloví 15,3

Křesťan by se měl v prvé řadě spoléhat na Boha
Písmo říká, že každý křesťan by měl mít Boha na prvním místě. To samozřejmě platí i v době nemoci. Král Ása ve své nemoci nehledal Boha, ale lékaře. Problém nebyl v tom, že vyhledal lékaře, ale že nehledal pomoc od Boha.

„V třicátém devátém roce svého kralování Ása onemocněl na nohy a jeho nemoc byla úporná. Ale ani ve své nemoci nehledal Hospodina, nýbrž lékaře. Pak Ása ulehl se svými otci. Zemřel v čtyřicátém prvním roce svého kralování.“
ČSP, 2. Letopisů 16,12-13

„Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.“
Překlad 21. století, Žalm 118,8

Ať to víme nebo ne, moderní zdravotnický systém vede ke spoléhání se na lékaře a k nehledání Boha. Spoléhat se víc na lékaře, než na Boha, to je nevěra Bohu a modloslužba. Každá modloslužba je hřích. Většina dnešních lidí, když onemocní, v prvé řadě navštíví lékaře nebo si vezme nějaký lék, který má potlačit příznaky nemoci, např. lék na bolest hlavy. Takto by křesťan myslet a konat neměl. Pán Ježíš Kristus, je Lékař všech lékařů! Ježíše Krista musí mít křesťan na prvním místě, ne nic stvořeného (ani svou rodinu).

„Byla tam jedna žena, která už dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned přestalo.“
Překlad 21. století, Lukáš 8,43-44

„Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.“
Překlad 21. století, Matouš 10,37-38

Křesťan, pokud má zdravotní problém, měl by se v prvé řadě modlit k Bohu a pokud je to možné, požádat své sourozence v Kristu o přímluvnou modlitbu za uzdravení. Písmo říká, že modlitba víry (věříme Ježíši, že nás dokáže nadpřirozeně uzdravit) uzdraví nemocného. Určitě odmítejte tzv. modlitební řetězce, které jsou v duchu donutíme Boha jednat. To je diktát Bohu a manipulace s Ním. Toto je hříšné jednání! Tzv. modlitební řetězce mají být v pokoře a o Boží vůli.

„Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.“
Překlad 21. století, Jakub 5,14-15

„budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Překlad 21. století, Marek 16,18

Co se týče nadpřirozeného uzdravení z nemoci, určitě odmítejte učení Hnutí Víry, které říká, že křesťan má na nadpřirozené uzdravení z nemocí nárok. Nadpřirozené uzdravení z nemocí si lze prý přivlastnit silnou osobní vírou (nepřipouštět si nemoc a žít jako uzdravený, nemodlit se k Bohu za uzdravení, pozitivně vyznávat uzdravení apod.). To je ukázkový příklad víry v nesvrchovaného (falešného) boha. Důsledek tohoto učení je, že někteří křesťané striktně odmítají navštěvovat lékaře, protože návštěva lékaře je pro ně velké zpochybnění jejich osobní víry. Část křesťanů, kteří toto učení vyznávají, lékaře přesto navštěvuje, což je silně pokrytecké jednání. Po podrobném zkoumání tohoto učení lze skutečně vyvodit jednoznačný závěr: Křesťan by v žádném případě neměl navštěvovat lékaře, neměl by podstupovat žádnou léčbu ani užívat žádné léky. Toto učení je samozřejmě falešné a mimořádně rouhavé – člověk ze sebe dělá boha.

Určitě zpozorněte, pokud někdo odkazuje na rouhačské kazatele učení Hnutí Víry (K. Hagina, R. Bonnkeho, D. Kolendu, C. Blake a další).

Doporučené kázání k prostudování: Hnutí Víry – satanovo učení pro dnešní dobu (New Age)

Bůh dal lidem bylinky
Rozhodně nezapomínejme na to, že Bůh dal lidem bylinky k léčbě různých neduhů. V přírodě nalezneme přírodní antibiotika, bylinky na srdce, bylinky k posílení imunity atd. V Písmu čteme, že i alkohol (malé množství), může být pro lidský organismus prospěšný.

Doporučený článek k prostudování: Může křesťan pít alkohol?

„Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 5, 23

Duševní nepohoda, duševní nemoci
Část dnešních křesťanů zažívá depresivní stavy, má psychické problémy a navštěvuje psychology a psychiatry. Některým křesťanům je diagnostikovaná duševní nemoc a užívají léky, např. antidepresiva. Některé sbory jsou plné duševně nemocných křesťanů. Jak je možné, že má křesťan psychické problémy, psychickou nemoc? Vždyť křesťan má prožívat radost a pokoj v Duchu Svatém.

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Překlad 21. století, Římanům 14,17

„Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání.“
ČSP, Galatským 5,22

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21. století, Jan 14,27

O depresivních stavech velkých Božích mužů, čteme v Bibli. Kniha Kazatel (Šalamoun) může někomu připadat dost depresivně („všechno je marnost…“). Job, který byl trápen satanem, zažíval depresivní stavy („Nakonec Job otevřel ústa a proklínal den, kdy se narodil.“). David:

„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Proč jsi tak daleko od mé záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. (…) Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou!“
Překlad 21. století, Žalm 22,2-3 a 21

Příčiny duševní nepohody, depresivních stavů, duševních nemocí a vlastně všech nemocí, mohou být různé. Například: způsob výchovy, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní potíže, finanční problémy, biochemické změny v mozku, zranění mozku, degenerace samotné mozkové tkáně… Na rozvoj psychické nemoci může přispět dlouhodobý stres, strach a napětí. To ví ďábel moc dobře, proto lidem doporučuje nadměrně používat nástroje, které vyvolávají stres, strach a napětí (sledovat televizi, zpravodajské servery, internet atd.).

Doporučené články k prostudování: Sledování televize je pro člověka nebezpečné!Může křesťan používat mobilní telefon?

Dnešní životní styl má svá rizika. Dneska vidíme zvýšený tlak na výkon, zvýšenou duševní činnost a časový stres. To se dříve nebo později projeví na nervové soustavě. Psychické přepětí může způsobit neurologické obtíže, deprese apod. Nenech se ďáblem honit a stresovat!

Jedna z příčin duševní nepohody, depresivních stavů, duševních nemocí je hřích, žití ve vědomém hříchu, libování si v hříchu. Pokud se toto děje dlouhodobě, křesťan musí očekávat Boží soud, který může mít podobu fyzické či duševní nemoci. Pokud je někdo tak upnutý (modloslužba) na zpravodajské servery, že to má za modlu a této modly se nehodlá vzdát, musí očekávat Boží soud.

„Řekl: „Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař.“
Překlad 21. století, Exodus 15,26

„Hospodin tě raní egyptskými vředy, nádory, svrabem a prašivinou, z nichž se nikdy nevyléčíš. Hospodin tě raní šílenstvím, slepotou a pomatením mysli.“
Překlad 21. století, Deuteronomium 28,27-28

Pokud hovoříme o modloslužbě a duševních potížích, nelze nezmínit tzv. Jeruzalémský syndrom (akutní psychotickou poruchu), který postihuje křesťanské turisty na území Státu Izrael. Jeruzalémský syndrom zažívají především křesťané, kteří mají Stát Izrael na úroveň modlářství. Postižený může mít zrakové a sluchové iluze, halucinace, magické myšlení, může být agresivní, nervózní, dezorientovaný… Člověk se může považovat za nějakou biblickou postavu. Tady vidíme, že na území Státu Izrael je mimořádná duchovní (démonická) aktivita! V jeruzalémské psychiatrické klinice se nachází speciální centrum pro turisty, kteří mají zmíněné příznaky. Velký pozor na fanatismus (zaslepenou zaujatost) a fascinaci (jakoby omámení) něčím stvořeným, např. Státem Izrael a zemí Izrael (Stát Izrael a země Izrael není totéž!). Toto je velký prostor pro působení démonických duchů!

Doporučené články k prostudování: Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu?Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

Do duševní nepohody, depresivních stavů a hříchu mohutně vede již zmíněné učení Hnutí Víry. Z tohoto učení totiž plyne, že jediná příčina nadpřirozeného neuzdravení z nemoci, je sám křesťan, který má slabou osobní víru v uzdravení. Další věc je, že pozitivní vyznávání uzdravení je magie (okultismus). Křesťan, který pozitivně vyznává uzdravení je okultista, který se dobrovolně (magickým myšlením) vydává démonům a ti pak na tomto člověku parazitují, někdy psychickou nepohodou, která může vyvrcholit duševní nemocí. A další věc je, že v Hnutí Víry učí, že každý křesťan má být vždy zdravý, úspěšný a bohatý a pokud tomu tak není, má slabou osobní víru. Pokud má křesťan nedostatek peněz, je to jeho chyba, protože má slabou víru. Toto učení vede křesťany do depresivních stavů!

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Velký průšvih je, že učení Hnutí Víry je falešné a jak víme, každé falešné křesťanské učení lidem odnímá pravého Boha! Pravého Boha ochotně nahrazuje cizí bůh (ďábel). Lze začít Božím Duchem a skončit uctíváním cizího boha!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Překlad 21. století, 2. Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Překlad 21. století, Matouš 15,7-9

„Mějte se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a neodvrátili se k cizím bohům. Kdybyste jim sloužili a klaněli se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvem,“
Překlad 21. století, Deuteronomium 11,16-17

Pozor, pokud křesťan umanutě věří bludům, Bůh ho může vydat velkému soužení – falešným prorokům, kteří jsou úzce napojeni a na démonické duchy. Finální výsledek velkého soužení může být vydání démonům a duševní nemoc.

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.
Překlad 21. století, Zjevení 2,20-23

Hříchem je nevěřit v pravého Krista. Bible nám říká, že existují lidé, kteří si říkají křesťané, ale nejsou jimi. Jsou to lidé, kteří se ohání falešným kristem. Za falešným kristem stojí ďábel! Bible říká, že tito lidé mohou prorokovat, dělat velké zázraky v kristově jménu… Tyto lidi pravý Kristus nikdy neznal – nikdo z nich nikdy nebyl křesťan. Tady je vidět, jak je důležité pochopit Evangelium a přijmout pravého Krista, pravého Boha. Tímto chci říct, že si někdo může říkat křesťan a může mít psychické problémy, protože se za křesťana vydává (někdy nevědomě).

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. (…) Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,15 a 21-23

Další velmi častá příčina duševní nepohody a duševních nemocí, je neodpuštění. Kde je neodpuštění, tam jsou démoni mimořádně aktivní. Pokud neodpouštíš lidem (známým, kolegům v práci, politikům) atd.) jejich prohřešky, očekávej obrovské problémy ve svém životě!

Doporučené kázání k prostudování: Odpuštění

„Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám.“
Překlad 21. století, Matouš 6,15

„Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“
Překlad 21. století, Matouš 5,44

„Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte.“
ČSP, Římanům 12,14

Jedna z příčin špatného psychického stavu a duševních nemocí je vymítání démonů z nevěřících. Ďábel totiž rozšířil blud o tom, že žádný křesťan nemůže být zdémonizovaný. Proto někteří křesťané vymítají démony výhradně z nevěřících. Anebo se vymítání neděje vůbec (což je pro ďábla ideální stav).

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Překlad 21. století, Lukáš 11,24-26

Když byl zdémonizovaný apoštol Pavel, tak proč by nemohl být zdémonizovaný jiný křesťan? Pavel byl zdémonizovaný na základě Boží vůle a příčina byl on sám (jeho pýcha). Pavel trpěl nějakou nemocí, kterou mu způsoboval démon. Obecně řečeno, některé nemoci mohou mít démonický původ. To samozřejmě neznamená, že příčina každé  nemoci je démon. K tomu nutno dodat to, že žádná fyzická ani psychická nemoc, zdémonizování, automaticky neukazuje na nespasení!

Doporučený článek k prostudování: Může mít křesťan démona? Ano!

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (překlad 21. století: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Někteří křesťané tvrdí, že příčina jejich špatného psychického stavu je generační prokletí – Bůh je trestá za hříchy jejich předků. Toto je falešné učení! Kristus na kříži zlomil moc hříchu nad námi. V následujících verších stojí „kdo mě nenávidí“: Bůh tedy trestá pouze ty, kteří Ho nenávidí, např. pokračují v hříších svých rodičů.

„Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Překlad 21. století, Exodus 20,5-6

Může křesťan užívat léky?
Pokud křesťan prochází nějakou nemocí, na místě je upnutí na Ježíše. Pokud zdravotní problémy přetrvávají, na místě je vyhledat lékaře, podstoupit lékařské vyšetření, užít nějaký lék apod. Bůh si samozřejmě může k vyléčení choroby použít i lékaře. Tím není řečeno, že se tak děje vždy. Co se týče léčby a léků, na místě je zvýšená opatrnost. Osobně bych neužíval léky, které mohou způsobovat duchovní problémy. Určitě nebudu užívat Xyzal (antialergikum), jehož nežádoucí účinek může být „opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou, noční můry“ (viz. příbalový leták). Tady vidíme, že příčina některých psychických poruch, mohou být nežádoucí účinky některých léků. Také je vhodné upozornit na falešné léky – homepatika. Homeopatika jsou šarlatánské přípravky, které mohou způsobit těžké duchovní problémy, duševní nemoci!

Doporučený článek k prostudování: Co je homeopatie? Pravda o homeopatii

Může křesťan užívat léky k léčbě psychických poruch? V tomto případě je dobré zmínit, že psychofarmaka slouží k léčbě symptomů (příznaků) psychických poruch, neodstraňují jejich příčinu. Lidé s duševními problémy bývají plní nepokoje, někdy i násilní. V těchto případech je vhodné užívat příslušné léky.

V této souvislosti připomínám, že Bůh nám dal bylinky, které slouží k léčbě různých neduhů.

Závěr
Křesťan může navštěvovat lékaře a podstupovat lékařskou léčbu. Je však potřeba být ostražitý, neboť ďábel má působnost i v tomto oboru („celý svět leží v moci Zlého“). „Covid mánie“ nám ukázala, jak velký ďáblův spolek zdravotnický systém je a jak tam dominují finance. Nad vším je samozřejmě svrchovaný Bůh, který na vše dohlíží. Ďábel ani jiný démon si nemůže dělat co chce.

Osobně věřím a vidím, že v tomto oboru je mnoho poctivých a obětavých pracovníků (lékařů, zdravotních sester apod.), kteří dělají svou práci dobře a s maximálním nasazením. Je však potřeba mít na mysli, že lékaři nejsou Bůh a nemohou být považováni za Boha. Pro křesťana je důležité, v prvé řadě se spoléhat na Boha, ne na lékařský systém ani nic dalšího stvořeného. Co se týče konkrétní léčby a užívání léků, křesťan by se měl modlit, aby věděl (jaká je Boží vůle), jakou léčbu má podstoupit a jaké léky užívat.

„Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí;“
Překlad 21. století, 2. Korintským 4,8

Jen připomínám, že křesťan by neměl mít hysterii z pozemské smrti. Tím nechci říct, že by měl mít křesťan sebevražedné myšlenky. Je to ďábel, kdo nás drží strachem ze smrti. Pozemská smrt křesťany odlučuje od času (po smrti se lidská duše nachází mimo čas), což je pro antikristy (nevěřící a pseudokřesťany) odsouzení a pro pravé křesťany zisk. Amen.

„Žít – to je pro mě Kristus, a umřít – to je zisk!“
Překlad 21. století, Filipským 1,21

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.“
Překlad 21. století, Jan 11,25-26

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení