Kázání našeho společenství

Ukazovat na Krista

Je důležité věřit, že Pán Ježíš Kristus je Bůh! Pán Ježíš Kristus je naším Bohem a Pánem. Kdo nevěří, že Pán Ježíš je Bůh, věří ve falešného boha. Pán Ježíš Kristus se součástí Trojice.

“Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.”
Překlad 21.století, Titus 2,11-13

„Nikdo z nás totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. Ať už tedy žijeme či umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus zemřel a znovu ožil – aby byl Pánem živých i mrtvých.“
Překlad 21.století, Římanům 14,7-9

Ježíši Kristu jsou poddáni všichni andělé v Nebi, všichni démoni (včetně ďábla), všechny vlády a moci. Kristus je ta nejvyšší autorita v celém stvoření.

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,21-22

Pán Ježíš Kristus byl ukřižován, vzkříšen z mrtvých, nyní je v Nebi a prosí za nás. Děkuj Ježíši za to, že za tebe prosí!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Překlad 21.století, Římanům 8,34

Pán Ježíš Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona.

„Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“),“
Překlad 21.století, Galatským 3,13

K Bohu se lze dostat výhradně přes víru v Pána Ježíše Krista. Neexistuje žádný jiný prostředek ani prostředník (náboženský úkon atd.), přes který by šlo přistupovat k Bohu Stvořiteli a získat život věčný v novém Nebi. Pokud by chtěl někdo přistupovat k Bohu jinak (dobré skutky, Mojžíšův zákon atd.), přistupuje k falešnému bohu (k božstvu – démonům). Kdo má Krista, má život. Kdo Krista nemá, žije pod Božím hněvem.

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. “
Překlad 21.století, 1. Timoteus 2,5-6

“Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.”
Překlad 21. století, 1. Jan 5,12

“Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
Překlad 21. století, Jan 3,36

„Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: „Spravedlivý pak bude žít z víry.“ Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.“
Překlad 21.století, Římanům 1,16-18

Kristovci (ať už je to Žid, Čech, Nor…) jsou od Krista Boží vyvolení, vyvolený rod, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví.

„Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus! Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. “
Překlad 21.století, Koloským 3,11-12

„Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.“
Překlad 21.století, 1. Petr 2,9-10

„Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své. Kteříž jste někdy ani lidem nebyli, nyní pak jste lid Boží; kteříž jste někdy byli nedošli milosrdenství, již nyní jste došli milosrdenství.“
Kralická, Koloským 1. Petr 2,9-10

Ukazovat na Krista
Křesťané mají milovat Krista. Křesťané se mají ve všem spoléhat na Krista. Křesťané mají důvěřovat Kristu. Křesťané mají jít v Kristových šlépějích.

„Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti.“
Překlad 21. století, Koloským 3,16

„Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: „On se nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest.“
Překlad 21. století, 1. Petr 2,21-22

„A teď vy, kdo říkáte: „Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem“ – vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: „Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono.“ Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Když někdo umí jednat správně, ale nejedná, je to hřích.“
Překlad 21. století, Jakub 4,13-17

Křesťané se nemají klanět cizím bohům. Kdo se nějakým způsobem klaní cizím bohům (modlitby k Marii, závislost na mobilu, závislost na světských informacích…), odsouvá Krista, hřeší. Vidím snahy snahy křesťanů obcházet Krista (Boha). Někteří křesťané jdou vlastní cestou a tím si škodí. Nehledejte své vlastní zájmy, ale Krista. S obdivem se dívejte na Ježíše – dokonavatele vaší víry.

„Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Překlad 21. století, Exodus 34,14

Ve světě vidíme pyšné lidi strhávající pozornost na sebe. Vidíme bohaté lidi, kteří se pyšní „svým“ majetkem (který stejně není jejich). Strhávání pozornosti na sebe vidíme i u některých křesťanů! Za tím je pýcha. Křesťan by měl být pokorný, ne pyšný. Křesťan by se neměl pouštět do konfliktů. Křesťan má věřícím i nevěřícím vysvětlovat, má se za své protivníky modlit, žehnat jim, ne se s nimi agresivně dohadovat.

„Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“
Překlad 21.století, 1. Petr 5,5

„Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě.“
Překlad 21.století, Jakub 3,5-9

Každý křesťan by měl mít Krista na prvním místě, ne nic stvořeného (majetek, vlastní život, uzdravení z fyzických nemocí, vzdělání, kariéru…). Každý křesťan by měl v prvé řadě ukazovat na Krista, ne na nic stvořeného (na sebe, jiného člověka, majetek…). Toto by se mělo dít, ne nějak uměle, v křeči, ale v Duchu Svatém. Neměj a nedávej za příklad člověka, ale Krista. Neměj za modlu nějakého člověka. Následuj Krista, ne člověka. Nikdy nenásleduj člověka jen proto, že má velké poznání, že dělá mocné činy… Poznání dává Ježíš. Zázraky nedělá člověk sám ze sebe, ale Ježíš.

Ukazujeme na Krista, když vyučujeme a kážeme pravé evangelium. Ukazujeme na Krista „křesťanským chováním“. Opravdový křesťan má živý, osobní, vnitřní vztah s Bohem skrze Ježíše Krista. Opravdový křesťan je postupně Duchem Svatým proměňován k Božímu charakteru. Pokud se necháme vést Duchem Svatým, postupně v nás „umírají“ touhy po světských věcech a člověk touží po Božích věcech.  „Křesťanské chování“ pochází z Ducha Svatého, ne z naší tělesnosti.

Rozhodně neukazujeme na Krista, když během bohoslužby strhávejte pozornost na sebe! Během bohoslužeb by měla být maximální pokora a otevřené srdce k Bohu. Mimořádně nebezpečné je strhávání pozornosti na sebe nebo jiného člověka během chval Bohu. Někteří chváliči strhávají pozornost na sebe drahým a často měnným či svůdným oblečením, důrazem hlasu (zpěvu), pohyby… V některých chválících skupinkách je vidět i soupeření (já mám lepší oblečení, já mám hezčí postavu…). To je hříšné a ďáblovo vedení! Během chval Bohu máme ukazovat výhradně na Boha! Ne v prvé řadě na Boha a pak na něco nebo někoho jiného!

Ukazovat na Krista by měl hlavně vedoucí, kazatel křesťanského sboru. Nad každým vedoucím křesťanského sboru, nad každým kazatelem, musí být Kristus. Kde to tak není, sbor jde špatným směrem (k ďáblu). Žádný kazatel by neměl sestavovat kázání z vlastních myšlenek, z vlastní tělesnosti. Každý kazatel by měl sestavovat kázání na základě Boží vůle a pod vedením Ducha Svatého. Kázání by mělo být biblické, jasné, srozumitelné… Ježíš hovořil a učil přímo, jasně a srozumitelně. Ježíš neignoroval hřích.

Pozor na dary Ducha a s tím související strhávání pozornosti na sebe. To je hříšné a ďáblovo vedení! Někdo může být pyšný na to, kolik za ním stojí lidí, kolik lidí přivedl ke Kristu. Prosím vás, žádný křesťan nikoho ke Kristu nepřivedl! Člověk je pouhý prostředník, služebník Boží.

“Tak i vy, když uděláte všechno, co je vám nařízeno, říkejte: Nezasloužíme chválu. Jen jsme jako služebníci splnili svou povinnost.”
Překlad 21. století, Lukáš 17,10

Evangelizace a strhávání pozornosti na sebe. Křesťané mají nevěřícím lidem ukazovat cestu k Božímu království. Křesťané mají nevěřícím lidem představovat Ježíše Krista a ukazovat, že On je jediná cesta k Bohu. Nikdy během evangelizací (přímo nebo nepřímo) neukazujme na člověka (na sebe nebo někoho jiného)! Neukazujme na člověka honosnou evangelizací. U některých křesťanů vidím horlivost pracovat pro Boha, ovšem prostřednictvím podvodu (uměle vytvořená duchovnost, uměle vytvořené dary Ducha…). Takové jednání se Bohu hnusí! Myslete také na to, že Kristovo evangelium je evangelium s pokáním! Evangelium bez pokání, omezený kristus, to je falešný bůh. Vidím, že někteří křesťané hlásají falešné bohy a oklamaní lidé tyto bohy přijímají! Falešné evangelium je vidět v různých kurzech (kde se zamlčuje pokání a další podstatné věci) a dalších manipulativních nástrojích, které mají člověka přesvědčit, že Bůh existuje. Do těchto satanových nástrojů je často zahrnuta technika, psychologie místa Ducha Svatého.

Doporučené kázání k prostudování: Kázání evangelia zahrnuje volání lidí k pokání

“Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile.”
Překlad 21. století, Lukáš 9,1-3

Rozhodně neukazujeme na Krista, když přijímáme učení falešných křesťanů, kteří šíří falešného krista. Falešným křesťanským učením křesťané často přijímají zlé duchy (démony)! Pokud věříme v nějaké falešné křesťanské učení, ukazujeme na démony, neboť za každým takovým falešným učení stojí démoni.

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!“
Překlad 21. století, Galatským 1,7-9

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,3-4

Křesťanky neukazují na Krista, když se staví mezi svého muže a Krista. Žena se nesmí žádným způsobem stavit mezi muže a Krista! Pokud to dělá, vzdoruje Kristu!

„Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 11,3

Závěr
Ukazuje tvůj život na Krista? Ne? Poddej se Bohu a vzepři se ďáblu. Ve všem se spoléhej na Krista. Nech se vést Duchem Svatým. Zapomeň na naučené modlitby. Zapomeň na speciální techniky, jak se modlit. Naučená modlitba neukazuje na Krista, ale na člověka. Modlit se máme v Duchu Svatém. Zapomeň na speciální techniky, jak má dojít k uzdravení z nějaké nemoci. To neukazuje na Krista, ale na člověka. Zapomeň na náboženské úkony, které mají Boha donutit něco udělat. Takové jednání ignoruje Boží vůli, která by měla být pro každého křesťana priorita. Vždycky a všem se nech vést Duchem Svatým. Duch Svatý nás chce vést v životních situacích. Dovoluješ mu to? Nech se vést Duchem Svatým a budeš ukazovat na Krista. Amen.

„Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny.“
Překlad 21. století, Římanům 8,14

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení