Kázání našeho společenství

Věříš v pravého Krista? Věříš v pravé Kristovo evangelium? Zná tě Ježíš?

Hned na začátek jeden verš. Ježíš řekl:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Tento verš říká, že existují „křesťané“, kteří káží ve jménu Ježíše Krista, ve jménu Ježíše Krista dělají mocné činy (např. může docházet k uzdravování lidí), ale káží falešné evangelium (= mají falešného Krista – falešného boha), proto je Ježíš nikdy neznal. Všimněte si, že v tom verši je „nikdy jsem vás neznal“ (ne časové údobí, ale nikdy)! Pozor tedy na křesťanské akce, kde vystupují falešní evangelisté, kteří mají falešného Krista. Tito lidé ve jménu falešného Krista (ducha) dělají falešné zázraky, nebiblické rituály (nebiblické vymítání démonů, tzv. „ohnivé tunely“…). Tyto zázraky dělá falešný bůh (satan)! Vymítání démonů není vymítání démonů, ale spolupráce s nimi. Může se jednat o evangelisty prosperity, kteří si zakládají na prosperitě (prosperita v uzdravení, finanční – výdělky z prodeje křesťanské literatury atd.). Může se jednat o evangelisty, kteří vyznávají učení Hnutí Víry. Tady vidíte, že je kriticky důležité, zkoumat duchy, protože ne všichni duchové (a zázraky) jsou od Boha Bible!!!

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Matouš 7,21-23 také říká, že pro vstup do Nebe je důležité konat vůli Boha Bible. Toto někteří křesťané nepochopitelně odmítají. Někteří křesťané dokonce vyučují, že nás Boží vůle nemusí zajímat!

„Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 6,10

Pro vstup do Nebeského království není důležitá víra v Krista, ale víra v pravého Krista (ne ve falešného). Pokud budeš věřit ve falešné evangelium a tím pádem ve falešného Ježíše,  Ježíš ti řekne: „Nikdy jsem tě neznal!“. Odpověz si na otázky: Věříš v pravé Kristovo evangelium? Zná tě Ježíš?

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,2-4

Někteří křesťané vyučují, že jsme spaseni vírou v Krista. Tito křesťané nepřipomínají, že jsme spaseni vírou v pravého Krista. Tito křesťanští učitelé tvrdí, že o spasení nemůžeš za žádných okolností přijít (jednou spasený = navždy spasený). Zaslibuje nám něco takového Písmo?

Písmo neříká, že dojdeme ke spasení, když  budeme žít ve vědomém hříchu a nebudeme své hříchy vyznávat Bohu. U některých křesťanů je např. smilstvo (sex mimo manželství) běžnou součástí jejich života. Přesto jsou tito křesťané přesvědčeni, že mají Boží království jisté.

„Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 6,18-20

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá. Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha.“
Překlad 21. století, 1.Tesalonickým 4,3-8

Co se stalo osudným Sodomě a Gomoře? Bylo to smilstvo, sexuální zvrácenosti. Smilstvo se Bohu velmi hnusí.

„Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu a propadla zvrhlosti. Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně.“
Překlad 21.století, Juda 1,7

Fakta jsou taková, že někteří křesťané, kteří mají víru v Krista, sexuálně zneužívají ženy, děti i muže. Opravdu bude takový křesťan v Nebi? Opravdu bude v Nebi pedofilní kněz, který dlouhodobě a bez pokání sexuálně zneužívá děti? To si nemyslím. Toto je zvrhlost, ohavnost a Bohu se to hnusí! Věřit v Ježíše Krista je málo! Víra v Ježíše musí být následována vyznáváním hříchů Bohu – pokání. Pravé pokání je změna smýšlení a s tím související vyznávání hříchů Bohu Bible. Pravé pokání je, když si uvědomíme hřích (že jsme hříšníci), nechceme v hříchu dál pokračovat (hřích se nám hnusí), hřích vyznáme Bohu v „pokojíku“. Pokud si někdo nějaký hřích neuvědomuje, nežije s Bohem, nezná Boha. Pokud jsi opravdu znovuzrozený křesťan, máš Ducha a Duch Boží tě usvědčuje z hříchu. Pokud jsi opravdu znovuzrozený křesťan, hřích odhaluješ a hnusí se ti.

Pojďme se podívat do Písma, které nás na mnoha místech upozorňuje na to, kdy tě Ježíš nebude znát:

1. Do Božího království nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost.

„avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Překlad 21. století, Zjevení 21,27

2. Kdokoli (tedy i křesťané) nějakým způsobem ničí Boží chrám („své“ tělo), toho zlikviduje Bůh.

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 3,16-17

3. Písmo hovoří o zlodějích, smilnících atd., že nebudou mít podíl na Božím království. Můžeme udělat nějakou nepravost, je ale potřeba činit pokání.

Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu. Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost ať mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé řeči a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21. století, Efeským 5,1-5

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, Galatským 5,19-21

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

4. Písmo jasně říká, že ten, kdo vytrvá až do konce, bude spasen! Až do konce! Co je na tom k nepochopení?

„Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Překlad 21. století, Matouš 10,22

„A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé, ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.“
Kralická, Matouš 10,22

5. Problém se spasením mají vlažní křesťané, které Bůh „vyplivne ze svých úst“. Pokud se tedy včas neodvrátí od svého podlého a falešného  jednání.

„Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,15-16

6. Jako křesťané si musíme „prát svá roucha“. Musíme odmítat špatnost a následovat Boha. Z následujícího verše vidíme, kdo „zůstane venku“.

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Překlad 21. století, Zjevení 22,14-15

7. Musíme se obrátit a dále být jako děti. Křesťan, který nebude žít jako dítě (dětská upřímnost), nevejde do Nebe.

„V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: „Kdo je v nebeském království největší?“ Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto dítě, ten je v nebeském království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá mě. Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.“
Překlad 21.století, Matouš 18,1-6

8. Jednou spasený, navždy spasený, je satanův podvod. Písmo jasně říká, že od Boha je možné odpadnout.

„Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. (…) Jsme přece Kristovými společníky – pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce.“
Studijní překlad, Židům 3,12 a 14

„Neboť  ty, kteří byli jednou osvíceni, okusili nebeského daru a stali se účastníky Ducha Svatého, okusili dobrého Božího slova i moci budoucího věku, a odpadli, je nemožné znovu obnovovat ku pokání, neboť si opět křižují Syna Božího a vystavují ho veřejnému posměchu.“
Studijní, Židům 6,4-6

9. Proč jsme upozorňováni na to, že se do Nebe vchází „těsnou branou“? Proč jsme upozorňováni na to, že „široká cesta“ vede do „pekla“? Protože o spasení můžeme naší vinou přijít.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Překlad 21. století, století Matouš 7,13-14

„Vcházejte těsnou branou; nebo prostranná brána a široká cesta jest, kteráž vede k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni.“
Kralická, Matouš 7,13-14

10. Hlavně nevyznávej Bohu hříchy! To tvrdí někteří křesťané, kteří vyučují, že stačí mít víru v Krista a jsi navždy spasen. Tito lidé také tvrdí, že pokud bys vyznával Bohu hříchy, přišel bys o spasení, protože bys pro své spasení dělal skutek, kterým by sis chtěl spasení vysloužit. To je naprosto falešná teorie.

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26–27

„A jestliže tě svádí tvé oko, vyloupni je a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného ohně.“
Překlad 21. století, Matouš 18,9

„Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i já je nenávidím. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji. […] Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.
Překlad 21. století, Zjevení 2,4-7 a 10

11. Pokud by měl nějaký křesťan špatný postoj k bratru v Kristu, bude vydán soudu. Proč nás na to Písmo upozorňuje?

„Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!‘ bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni.“
Překlad 21. století, Matouš 5,22

„Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, povinen k soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti.“
Kralická Matouš 5,22

12. Proč nás Písmo na mnoha místech upozorňuje na to, že mají křesťané bdít? Protože o víru je potřeba se starat, udržet si jí až do konce.

Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 16,13

„Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“
Překlad 21. století, Lukáš 21,34-36

„Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Překlad 21. století, Matouš 24,42-44

13. Písmo nás upozorňuje na to, že je možné být vymazán z knihy života.

„Hospodin Mojžíšovi odpověděl: Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil.“
Překlad 21. století, Exodus 32,33

14. Písmo nás dále upozorňuje na to, že si máme dávat pozor na falešné učitele. Proč toto upozornění? Protože díky falešnému učení se můžeme dát na širokou cestu, která vede do „pekla“. Písmo také říká, že křesťanští učitelé budou souzeni přísněji (Jakub 3,1). Proč toto upozornění, když podle některých, má spasení jisté úplně každý falešný křesťanský učitel, který má víru v Krista?

Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci.“
Překlad 21. století, století Matouš 7,15-20

„Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji – vězte, že budeme souzeni přísněji.“
Překlad 21. století, Jakub 3,1

15. Další verš, který říká, že víru je potřeba si udržet až do konce. Jednou spasený, navždy spasený, je tedy podvod.

„Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří.“
Překlad 21. století, Jan 15,1–6

16. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu! Proč nás na toto Písmo upozorňuje? Protože pokud budeme žít podle těla, budeme mít problémy se spasením.

„Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život.“
Překlad 21. století, Galatským 6,7-8

17. Proč nás Písmo učí, že je možné zhřešit neodpustitelným hříchem, když má když křesťan spasení jisté? Neodpustitelný hřích je rouhání proti Duchu svatému. Co to může znamenat? Pokud někdo vydává (zaměňuje) satanovu moc (démonické síly) za moc Ducha svatého. To dělají např. evangelisté, kteří mávnutím ruky sráží (o padání pod Boží mocí nemůže být řeč, protože se někdy jedná až o život ohrožující pády – Bůh je Bohem pokoje) dav lidí (věřící i nevěřící). Jedná se nebiblický rituál, který Písmo nezmiňuje. Písmo nás neučí, že toto mají křesťané dělat, že za těchto dramatických okolností dochází k naplnění Duchem svatým (mimochodem, v publiku jsou i nevěřící!). Písmo nás neučí, že se takto mají vymítat démoni, že takto dochází k uzdravování atd.

„Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem“
Překlad 21. století, Marek 3,29

18. Proč nás Písmo učí, že je možné přestat být Božím synem, když všichni křesťané mají jisté spasení?

„Jednali vůči němu zvráceně, ke své potupě nejsou jeho syny, zvrácená a zkažená generace.“
Studijní překlad, Deuteronomium 32,5

19. Nestačí jen přijmout Krista za Pána a Spasitele a myslet si, že o spasení nemohu za žádných okolností přijít. Nestačí jen závod úspěšně začít, ale také úspěšně dokončit. I apoštol Pavel přiznal, že i on mohl být ztracen, pokud by nechodil ve spravedlnosti.

„Copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň – oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. Takto tedy běžím, ne jako bych neměl cíl; takto bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 9,24–27

20. Písmo nás upozorňuje na to, pokud budeme žít podle těla, zemřeme.

„Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé Ducha na věci Ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít.“
Překlad 21. století, Římanům 8,5-8 a 12-13

21. Duše, která hřeší, ta zemře. Co je na tom k nepochopení?

„Duše, která hřeší, ta zemře.“
Studijní, Ezechiel 18,20

22. Opravdu bude Ananiáš se svou manželkou Zafirou v Nebi? Každý z nich měl určitě víru.

„Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“
Když Ananiáš uslyšel ta slova, skácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili.
Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr jí řekl: „Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?“
„Ano, za tolik,“ odpověděla.
„To jste se domluvili, že budete pokoušet Hospodinova Ducha?“ řekl jí na to Petr. „Poslouchej! Za dveřmi už se blíží kroky těch, kdo pohřbili tvého muže, a vynesou i tebe.“
Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a pochovali vedle jejího muže. Na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli, tehdy padla veliká bázeň.“
Překlad 21.století, Skutky 5,1-11

23. Bude Jidáš (sebevrah) v Nebi? Vždyť zradil Krista. Písmo nás neučí, že každý křesťanský sebevrah, který měl víru v Krista, má zaručené Boží království. Vždyť „naše“ tělo je chrám Ducha svatého, kdo tento chrám zničí, toho zničí Bůh.

„Bratři, muselo se naplnit, co v Písmu Davidovými ústy předpověděl Duch svatý o Jidášovi, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě.“ (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a vyhřezly mu všechny vnitřnosti. Vědělo se o tom po celém Jeruzalémě, takže to pole dostalo v jejich řeči jméno Chakel-dama, totiž Krvavé pole.)“
Překlad 21. století, Skutky 1,15-18

Písmo to předpovědělo
Písmo předpovědělo, že se četná falešná učení budou šířit v době konce. Je to o démonizaci, která v této době panuje. Je to i o tom, že se většina lidí v Evropě má až moc dobře (žije v blahobytu).

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 4,3-4

Příklady falešného učení:

1. Falešné dodržování Sedmého dne.
2. Falešná nauka o absolutní vyvolenosti Židů, kteří žijí ve Státě Izrael.
3. Falešná nauka o tom, že se nesmíš modlit za uzdravení (modlitba by tě poškodila) – Nemáme se modlit za uzdravení, ale jen přikazovat nemoci?.
4.  Falešná nauka o tom, že nesmíš vyznávat Bohu hříchy.

Atd.

Co je potřeba pro spasení?
Křesťan se může dostat do Nebe jedině díky Boží milosti. Osobně jsem přesvědčen o tom, že všechno je na Boží milosti. Nikdo z nás si skutečně spasení nezaslouží. Spasení si nelze žádným způsobem vysloužit. Věčný život v Nebi není výsledek vlastních dobrých skutků. To, že přijmete Ježíše Krista za Pána a Spasitele, vyznáváte Bohu své hříchy a vykonáte křest, to nejsou dobré skutky, ale podmínky spasení. Špatně samozřejmě je, pokud si někdo myslí, že si vyslouží spasení tím, že dává dary a almužny potřebným, křtí, vymítání démony, horlivě káže evangelium a vyučuje křesťany…

Někteří křesťané tvrdí, že pro spasení stačí mít víru v Ježíše Krista a velká tečka. Mít víru v Ježíše Krista je málo! V Krista věří i satan, démoni, satanisté, okultisté… Bůh nám dal zcela nezaslouženě spasení. Toto spasení můžeme přijmout nebo odmítnout. Takže za vírou v Krista není tečka, ale musíme vyznat Krista za svého Pána a Spasitele. Toto někteří křesťané nepochopitelně odmítají, protože to považují za skutek.

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 10,9-10

Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.“
Překlad 21. století, Koloským 2,6-7

Víru v Krista  si také musíme udržet až do Ježíšova příchodu, nebo do své pozemské smrti.

„Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. (…) Jsme přece Kristovými společníky – pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce.“
Studijní, Židům 3,12 a 14

Také si musíme uvědomit si, že jsme hříšníci a musíme činit pravé pokání. Problém některých dnešních křesťanů je ten, že činí falešné pokání.

„Řekl jim: Tak je psáno – Mesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům.“
Překlad 21. století, Lukáš 24,46-47

Důležité je také vykonat vodní křest.

„Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen.“
Studijní, Marek 16,16

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Překlad 21. století, 1.Petr 3,21-22

V toto opravdu věříš?
Opravdu věříš, že křesťan nemusí vyznávat Bohu své hříchy? Opravdu věříš, že je biblické zvěstovat Kristovo evangelium bez vyznávání hříchů Bohu? Opravdu věříš, že křesťan může žít celý svůj život nevázaným životem (smilnit, provozovat homosexualitu, homosexuální praktiky, pedofilii…) a bude v Nebi? Opravdu věříš, že křesťan může nadměrně užívat návykové látky (drogy, alkohol…) a bude v Nebi? Opravdu věříš, že křesťan může znásilňovat známé i neznámé lidi a bude v Nebi? Opravdu věříš, že křesťanka může bez trestu a pokání chodit na potraty? Opravdu věříš, že křesťan může neomezeně krást a bude v Nebi? Pokud je tvá odpověď ANO, věříš ve falešné evangelium.

K tomuto bodu nutno dodat, že nám Písmo říká, že se nemáme stýkat s křesťany, kteří jsou smilníci, lakomci, modláři, pomlouvači, opilci… a nečiní ze svých hříšných skutků pokání. Proč nás na toto Písmo upozorňuje? Protože se Bohu takové jednání hnusí. Protože tito lidé mohou v církvi dělat zlo a „infikovat“ ostatní.

„V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře – vždyť to byste museli ze světa utéci! Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl soudit ještě ty venku? Nemáte snad soudit ty, kdo jsou uvnitř? Ty venku bude soudit Bůh. „Toho zlého vylučte ze svého středu.“
Překlad 21. století, 1.Korintským 5,9-13

Písmo nám jasně říká, že máme nepravost opustit, ne si jí pěstovat, omlouvat a nečinit z ní pokání.

„Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“ a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“
Překlad 21. století, 2.Timoteus 2,19

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Překlad 21. století, Židům 10,26–27

Elitářství
Falešná nauka o absolutnosti spasení může mnohé zavést k elitářství, pýše. Je to satanovo učení, které vyznívá jako povolenka  hříchu.

Jednou spasený – navždy spasený je extremismus v křesťanství. Všimněte si, že satan miluje extrémy: nikdo nečiň pokání, nikdy se nesmíš nemodlit za uzdraví, protože by tě to mohlo poškodit…

Závěr
Opravdu by bylo z lidského hlediska skvělé, kdyby o spasení nebylo možné přijít. Písmo nás však na mnoha místech upozorňuje na pravý opak. To je nepopiratelný fakt, o kterém hovoří Boží slovo. Pokud si nebudeme vytrhávat jednotlivé verše a budeme brát Bibli jako celek, tak zjistíme, že jednou spasen, navždy spasen, je falešná nauka (každá falešná nauka je od satana). Pokud jsi přijal pravého Krista za Pána a Spasitele, tak tvůj život musí vykazovat ovoce Ducha svatého. Po ovoci poznáme skutečného křesťana – podle toho, jak žije. Jaké je ovoce, které neseš?

„Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní, nesoupeřme spolu a nezáviďme si.“
Překlad 21. století, Galatským 5,22-26

Pokud jsi nepřijal Krista za Pána a Spasitele (skočil si na satanovu past, že je toto skutek, pro který bys přišel o spasení), tak jsi odmítl spasení a nejsi křesťan. Další věc je, že mnoho křesťanů tvrdí, že věří v Ježíše. Je to ale ten pravý Ježíš? Je to opravdu pravé Ježíšovo evangelium, ve které tito lidé věří?

Osobně jsem přesvědčen o tom, že Bohu se nelíbí křesťan (a Písmo to potvrzuje), který žije ve vědomém hříchu, který miluje hřích a pěstuje si ho. Jestliže uděláme hřích, potřebujeme Boží odpuštění, a to je na základě pokání. Opravdu si nemyslím, že křesťan, který žije ve vědomém hříchu a nevyznává ho Bohu, bude v Nebi. Jak jsem již říkal, víra v Ježíše Krista musí být následována vyznáváním hříchů Bohu.

Odpověz si na otázky: Máš pravého Krista? Věříš v pravé Kristovo evangelium? Zná tě Ježíš? Jsi opravdu zachráněný? Nežiješ jen ve falešném pocitu bezpečí?

Pevně doufám (a budu se za to modlit), aby mnoho křesťanů přestalo věřit všem bludným učením včetně bludu o nemožnosti ztráty spasení.

„Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.“
Překlad 21. století, Jakub 5,19-20

Na úplný závěr poslední verš:

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma.)
Vy, milovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní i navěky. Amen. “
Překlad 21. století, 2.Petr 3,10-18

Pokoj vám. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení