Kázání našeho společenství

Satan není tak silný a mocný, jak se na první pohled zdá!

Satan, Ďábel, Otec lži, Pokušitel, ten Zlý… Satan není dnes v Nebi, jak učí někteří křesťani.

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.“
Překlad 21. století, Lukáš 10,18

Satan lidi pokouší, svádí je k bludům, ke lžím… K tomu má různé prostředky: vědu, technická média, školský systém, falešné křesťanské směry…

„Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé.“
Překlad 21. století, Marek 1,13

Satan (nebo jiný démon) může vstoupit do člověka.

„Tehdy vstoupil satan do Jidáše zvaného Iškariotský, který patřil ke Dvanácti.“
Překlad 21. století, Lukáš 22,3

Satan se rád vydává za anděla světla!

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,13-15

„Nebo takoví falešní apoštolé jsou dělníci lstiví, proměňujíce se v apoštoly Kristovy. A není div. Nebo i satan proměňuje se v anděla světlosti. Protož neníť to tak veliká věc, jestliže i služebníci jeho proměňují se, aby se zdáli býti služebníci spravedlnosti, jichžto konec bude podle skutků jejich.“
Kralická, 2. Korintským 11,13-15

Satan lidem může překazit jejich plány – pokud to Bůh dovolí nebo přikáže.

„Opravdu jsme k vám chtěli přijít – já Pavel více než jednou – ale satan nám to překazil.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 2,18

Satanova manipulace
Síla satana je pouze v jeho pokušení, lžích, manipulaci, zasévání pochybností… On to pořád zkouší, když to nějak nejde, tak to zkusí jinak… Satan pokouší nevěřící i křesťany.

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,8-9

Co se týče křesťanů, tam se zejména zaměřuje na vedoucí církví, na kazatele. Ideální je ovládat toho hlavního, který pak bude ovládat davy. Díky tomu vidíme zdémonizované kazatele, kteří káží, vedou evangelizace, publikují knihy… Dneska vidíme křesťany, kteří mají za  hřích (modloslužbu) službu Bohu nebo křesťanské učení. Díky dobrému úmyslu může křesťan skončit v „pekle“! Křesťan např. může skončit v „pekle“ díky evangelizacím (když se z toho stane modla). Křesťan může být velmi aktivní Boží služebník a přesto skončit v „pekle“! Prosím vás, Boží služebník automaticky neznamená spasený! Na druhou stranu, hříšník automaticky neznamená „peklo“. Křtil jsem bývalé okultisty a satanisty, nad kterými se Pán slitoval. Boží služebník může být nejen křesťan, může to být i nevěřící, okultista… Boží služebník může být i satan nebo jiný démon.

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Překlad 21.století, 1.Královská 22,21-23

Je potřeba si uvědomit, že satan by bez lidí neudělal prakticky nic! Satan má lidi jako prostředek k páchání zla. Lidé mají rádi peníze, slávu, moc… To všechno jim satan může dát (pokud dostane svolení od Boha). Satan rád hraje lidem na city, proto existují zesatanizované písně, meditační hudba… Lidi slyší skvělou hudbu, vidí bezva film, už ale nevidí, že do toho ďábel „v tichosti“ zakomponoval nějaké negativum. Satanovým cílem je manipulace, hřích.

Doporučený článek k prostudování: Satan v hudebním průmyslu

Satanizace společnosti dneska dosahuje obludných rozměrů. Z úst politiků hovoří nečistí duchové, to vidíme na jejich jednotném myšlení a skutcích.

„Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají zázračná znamení a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.“
Překlad 21.století, Zjevení 16,12-14

Satan mocně působí ve státní správě, v justici, ve školství, ve vědě, ve zdravotnictví… Takto bych mohl pokračovat dál a dál. Všichni to vidíme. Nad satanem je ale Bůh!

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Překlad 21.století, 1. Jan 5,19

Satanovou velkou zbraní proti lidem, jsou největší tiskové a zpravodajské agentury, od kterých přebírají informace světová média a tiskové kanceláře (ČTK a další). Tyto agentury vlastní židovští okultisté s hexagramem (Synagoga satanova), kteří vzývají samotného satana. Vše samozřejmě s Božím svolením. Satan si nemůže dělat co chce! Proč si myslíte, že dal nacistický diktátor A.Hitler zdarma do každé domácnosti radiopřijímač? Aby mohl manipulovat masy. Hitlerův ministr propagandy J.Goebbels byl mistr lstivé manipulace. Byl to mimořádně schopný manipulátor, který získal své rétorické schopnosti od démonů – na základě okultních věd se naučil ovládat lidskou psychiku. Díky svému řečnickému umění, „démonicky uhrančivému“ hlasu, zmanipuloval tehdejší německý národ. Zpozorni, pokud je nějaký křesťanský kazatel mimořádně schopný rétor! Kázání by mělo být z Ducha, ne z naučených frází, technik apod.

„Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit.“
Překlad 21. století, 2.Korintským 11,6

„Jestližeť pak jsem nedospělý v řeči, však ne v umění, ale ve všem všudy otevření jsme vám.“
Kralická, 2.Korintským 11,6


„Mojžíš ale Hospodinu odporoval: „Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk – ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech!“
Překlad 21. století, Exodus 4,10

„I řekl Mojžíš Hospodinu: Prosím, Pane, nejsem muž výmluvný, aniž prvé, ani jakž jsi mluvil s služebníkem svým; nebo zpozdilých úst a neohbitého jazyku jsem.“
Kralická, Exodus 4,10

Dneska vidíme silné manipulativní nástroje: televizi, internet, mobily… Dneska vidíme účelově točené dokumentární pořady plné lží a dezinformací. Vidíme filmy a seriály plné okultismu, homosexuality. Satan chce lidstvo naučit okultismu a homosexualitě. Satan nemanipuluje lidstvo pouze přes média, ale i přes různé motivační kurzy, přes kurzy pro rozvoj osobnosti, kurzy o pozitivní myšlení… Všechno toto je učení démonů! Všechno zmíněné je o manipulaci v mnoha podobách (včetně sebemanipulace). Z lidského pohledu jde o žití pro tento život, o touze těla a očí… Dneska je taková doba, že jeden člověk ze „sklepa“, může ovládat mysl masám prostřednictvím internetu, televize. Pokud bude mít někdo záměr a dostatek peněz (plus svolení do Boha), tak je to více než reálné. Dříve se říkalo, že papír snese všechno, dneska bych to nazval tak, že internet a televize snesou všechno.

Satan není tak silný!
Satan ze sebe dělá silného (všemocného), ale není to tak! Toto musím velmi zdůraznit!!! Satan dokáže svou falešnou moc dobře (podvodně) podat (hlavně přes média a vědu), ale jeho podání je o lžích, dezinformacích, emocích, manipulaci… Satan přes média a vědu podvodně prezentuje svou falešnou sílu a moc, mnozí lidé včetně křesťanů mu na jeho podvod skáčou. Mnohé české internetové servery přebírají neověřené zprávy nebo informace od zmíněných tiskových a zpravodajských agentur. Díky tomu vidíme nebezpečné dezinformační weby šířící poplašné zprávy, které v lidech vyvolávají strach, úzkost, beznaděj… V této souvislosti zmíním Seznam.cz a Novinky.cz. Toto jsou dva největší dezinformační (nejnebezpečnější) weby v České republice, které doporučuji nesledovat. Stejně jsou na tom oficiální televizní zprávy včetně těch v ČT.

Hitler také tvrdil, že má tajnou (zázračnou) zbraň, která zaručí Německu neporazitelnost. Byl to podvod, kterým manipuloval celý národ. Stejně tak satan nemá a nikdy nebude mít špičkové technologie, kterými lze absolutně ovládat lidi. Satan lidem vnucuje, že pomocí nových technologií skončí možnost lidské volby – technologie bude ovládat mysl lidí (z lidí včetně malých dětí se stanou roboti). To, že se o to snaží, to je možné, že se mu to ale podaří (že absolutně skončí možnost volby), je nesmysl. Lidská možnost volby tady bude až do úplného konce. Vždyť satan ovládá lidstvo pouze do určité míry – jak mu Bůh dovolí. Satanův podvod je o zdání, iluzi, spekulacích, o důvěře k informacím, o manipulaci… Dnešní lidé slepě věří všemu, co slyší a čtou. Těmto lidem se satan „směje“. Satan od samotného počátku napodobuje Boha a jeho moc. Dneska to není jinak. On dokáže napodobit, jde však o faleš. Proto si máme všechno prověřovat a zkoumat duchy. Naivní křesťany, kteří rozsuzují jen jednou denně, ty si Bůh jistě rychle prověří. Nežijte viděním, pocity, ale vírou.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte,“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Překlad 21. století, 1.Jan 4,1

Satan rozhodně není tak silný, jak se prezentuje v médiích, ve vědě, ve zdravotnictví… Musím velmi zdůraznit, že může dělat pouze to, co mu Bůh dovolí. Satan dostal svolení od Boha trápit Jóba. Byl to ale Bůh, kdo nastavil pravidla. Je potřeba si uvědomit, že satan je ve všem podřízený Bohu. Pánem a Vládcem země je biblický Bůh, ne satan. Satan je omezeným, falešný bohem!

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24

Křesťané mají toho Nejsilnějšího!
Křesťané se nemají satana a jeho služebníků obávat, protože mají toho Nejsilnějšího – Pána Ježíše Krista, před kterým se třese každý démon včetně satana! Jako křesťané máme mega oporu, která má absolutní moc na Nebi i na zemi. Pokud má Pán Ježíš Kristus absolutní moc, jakou moc má satan? Pouze takovou, jakou mu Ježíš dovolil!

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21. století, Jakub 2,19

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze šech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18-20

Závěr
Satan není tak silný a mocný jak se na první pohled zdá. Satanovo království je o zdání, o iluzi. Podívej se do minulosti, vidíš snad, že by satan někdy vyhrál? V nějakém období to mohlo vypadat, že satan vítězí, ale ve finále prohrál. V období nacistické „bleskové války“ to také vypadalo, že satan zvítězí, ale ve finále prohrál (a s ním každý, kdo mu sloužil). Satan prohraje svůj boj i teď! Svůj marný boj prohraje na konci věků, kdy skončí v ohnivém jezeře.

Nenech se oklamat jako Adam a Eva v Ráji. Nenech se klamat, jako někteří křesťani.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Překlad 21. století, Matouš 7,22-23

Nech se vést Duchem Svatým. Naslouchej Bohu. Nedělej si věci po svém. Pak budeš zažívat Boží pokoj a satan se pro tebe stane směšná pokřikující figurka, která se marně snaží škodit. Amen.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení