Kázání našeho společenství

Nad lidským královstvím vládne Bůh, a komu chce, je udílí

Bůh dává lidem vládní moci
Boží slovo nám sděluje, že KAŽDÁ vládní moc má svůj původ od Boha:

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.
Překlad 21. století, Římanům 13,1-2

„Každá duše vrchnostem povýšeným poddána buď. Neboť není vrchnosti, jediné od Boha, a kteréž vrchnosti jsou, ty od Boha zřízené jsou. A protož, kdož se vrchnosti protiví, Božímu zřízení se protiví; kteříž se pak protiví, tiť sobě odsouzení dobudou.“
Kralická, Římanům 13,1-2

Kdy Pavel napsal list Římanům, konkrétně výše uvedené verše? K době, kdy byla u moci zločinná římská vláda. K výše uvedenému je potřeba dodat, že pokud jde vládní moc proti Bohu, křesťan může neuposlechnout.

Další verše:

„Tehdy Ježíš odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo mě tobě vydal, má proto větší hřích.“
Překlad 21. století, Jan 19,11

On mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání.“
Překlad 21. století, Daniel 2,21

„Zde je tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššího o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se napojíš. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu má být ponechán pařez i s kořeny, pak znamená, že své království znovu dostaneš, až uznáš vládu Nebes.“
Překlad 21. století, Daniel 4,21-23

„Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: Já jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na ní a já ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nuže, teď všechny tyto země svěřuji do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i jeho vnukovi, než přijde čas i pro něj a pro jeho zemi – tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby.“
Překlad 21. století, Jeremiáš 27,4-7

„Hle, Hospodin jede na rychlém oblaku a vstoupí v Egypt, a modly Egypta se před jeho tváří budou třást a srdce Egypta se bude v jeho nitru rozplývat, i budu popichovat Egypťany proti
Egypťanům, takže budou bojovat proti sobě navzájem, ano, jeden proti druhému, město proti městu a království proti království, a duch Egypta bude v jeho nitru ochabovat, i budu mást jeho plány, takže budou upírat zřetel k modlám a k zaříkávačům a k duchům mrtvých a k jasnovidcům, a Egypťany chci vydat v ruku tvrdého panstva a bude nad nimi vládnout přísný král – prohlášeno Pánem, Hospodinem zástupů.“
Pavlíkův studijní překlad, Izaiáš 19,1-4

Dále jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, (…) Když rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“ A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.
Překlad 21. století, Zjevení 6,1,3-4

„Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas ze [čtyř] rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten řekl šestému andělu, který měl polnici: “Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni při veliké řece Eufratu.” Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení k hodině, dni, měsíci a roku, aby zabili třetinu lidí. Vojska jejich jízdy měla dvě stě miliónů mužů – uslyšel jsem jejich počet.“
ČSP, Zjevení 9,13-16

Pokud něco z výše uvedeného nedokážete rozumem pochopit, tak to vemte vírou.

Bůh je svrchovaný, suverénní, nezávislý
Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh lidem v minulosti nedal nějakou vládní moc, tak věří ve falešného boha. Je potřeba si uvědomit, že Bůh Stvořitel je svrchovaný (suverénní), neomezený, vševědoucí, spravedlivý, nezávislý, všudypřítomný, všeprostupující…

„Bůh je věrný a spravedlivý“
Překlad 21. století, 1. Jan 1,9

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Překlad 21. století, Žalm 46,11

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 139,7-8

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě!“
Překlad 21. století, Matouš 10, 29-30

Bůh je tím Nejvyšším Pánem stvoření. Bůh vlastní celé stvoření včetně lidí. Pokud je Bůh Nejvyšším Pánem stvoření, jakou moc má Boží odpůrce – satan? Pouze takovou, jakou mu Bůh dovolí. Když satan Ježíši na poušti tvrdil, že od Boha získal stvoření a může s ním volně nakládat, tak samozřejmě lhal. Satan je lhář a otec lži (Jan 8,44).

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24

„Ty jsi stvořil nebe a zemi i všechny úžasné věci pod nebem. Jsi Pánem všeho – tobě se, Hospodine, nemůže nikdo postavit.“
Překlad 21. století, Ester 4,19

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Ageus 2,8

Je falešná představa, že satan je absolutním vládcem tohoto světa, který dělá věci bez Božího svolení. Pokud Bůh něco dopustí (dopustit = dovolit – dát povolení), tak to znamená, že dovoluje, že se něco může stát. To samozřejmě neznamená, že se vždy děje Jeho vůle.
Písmo nazývá satana jako vládce a boha tohoto světa (Jan 12,31; 2 Korintským 4,4), jenže satan je omezený vládce (Boží mocí) a falešný bůh. Satan nemůže bez Božího svolení dělat vůbec nic. Je to Bůh Ježíš Kristus, kdo je hlavou každé vlády a mocnosti – to znamená, že šéfem satana je Ježíš. Ježíš je vládcem světa a vládne mj. skrze stvořené bytosti.

„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!“ A s tím satan od Hospodina odešel.“
Překlad 21. století, Job 1,12

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Překlad 21. století, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

Satan a všichni jeho andělé jsou nepřetržitě dozorováni Boží mocí. Bůh prostupuje celé stvoření – všechny duchovní bytosti včetně všech andělů (Božích i těch vzpurných), všechny lidi (i ty zdémonizované), přírodu… Z Boží kontroly a přítomnosti není nic vyjmuto! Pokud by chtěl někdo tvrdit, že Bůh někde není, něco nedozoruje, věří ve falešného boha.

Bůh nikomu nepodléhá, je zcela nezávislý. Bůh činí to, co chce. Nikdo Mu v Jeho záměru nemůže bránit. On je vlastníkem Nebe i Země. Bůh absolutně řídí Nebe i Zemi.

„Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!“
Překlad 21. století, Žalm 115,3

„Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: „Cos to učinil?“
Překlad 21. století, Daniel 4,32

„Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: „Má vůle stane se,
udělám vše, co se mi chce.“
Překlad 21. století, Izaiáš 4,10

Bůh dává světu řád. Lidstvo má tady další (možná už tisícátý) světový řád (který je od Boha). Bůh dává lidem vládní moci (prezidenty, politiky, diktátory). Někdy jako Boží soud. Bůh je ten, kdo mění politické režimy, kdo posílá armády… V současnosti to vypadá na Boží soud skrze islámské náboženství. Příčina všech Božích soudů je zvrácené lidské myšlení a konání.

“Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.
Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.
Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Překlad 21. století, Zjevení 9,13-21

Bůh je totiž spravedlivý, Jeho soudy jsou spravedlivé. Bůh spravedlivě přikazuje vykonat i tvrdý rozsudek nad zvrácenými lidmi. Jde o Boží spravedlnost, ne o lidskou. Boží spravedlnost není o pouhém potrestání viníka, Boží spravedlnost je spojena se spásou. Jinak řečeno, Bůh tvoří zlo, aby z něj vzešlo dobro.

„Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy,“
Překlad 21. století, Zjevení 19,2

„Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje,“
Překlad 21. století, Žalm 11,7

„Od severu přichází zlatá záře, hrůzu vzbuzující majestát kolem Boha. Všemohoucího, toho jsme nemohli postihnout. Jeho moc je veliká a přitom právo ani plnou spravedlnost nepotlačuje. Proto se ho lidé bojí, nehledí ani na žádného, kdo má moudré srdce.“
ČSP, Job 37,22-24

„Boží spravedlnost, která skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří.“
Překlad 21. století, Římanům 3,22

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Překlad 21. století, Marek 1,15

Člověk sklidí to, co zasel (Galatským 6,7). Bohu se nikdo vysmívat nebude! Dnešní lidé se Bohu tvrdě vysmívají – LGBT agenda, zabíjení nenarozených dětí, nenapomínané smilstvo… Církev se Bohu mimo jiné vysmívá učením, že k Bohu lze přistupovat starozákonními rituály. Je hrozné upadnout do rukou živého Boha (Židům 10,31)! Bůh člověka nerad trestá, ale jde Mu o to, aby se odvrátil od svého zlého jednání (pokání).

Doporučené kázání k prostudování: Bohu se nikdo vysmívat nebude!

„Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný.“
ČSP, Galatským 6,7-8

Kriticky důležité je věřit ve stálého, neměnného Boha. Bůh Starého i Nového zákona je stejný! Pokud čteme Bibli od Genesis až po Zjevení, tak vidíme, že Bůh se nijak nevyvíjí. Kdo čte Bibli Duchem, vidí. Je jiná doba, ale Bůh je stejný. Bůh se nemění s dobou! Nikdy nerozdělujme Boha Staré a Nové smlouvy! Pokud to někdo dělá, věří ve falešného boha. Naprosto scestné (antikristovské) učení je, že Bůh Ježíš ve Staré smlouvě neexistoval, nijak neprojevoval. Ježíš vždycky byl a vždycky bude věčný (existoval vždycky), všudypřítomný (je všude, vším prostupuje), vševědoucí (všechno ví), všemocný (všechno může). Ježíš je Bůh, takže existoval vždycky.

Doporučené kázání k prostudování: Trojjediný Bůh. Bůh Ježíš Kristus ve Staré a Nové smlouvě

Já Hospodin se neměním – proto jste, synové Jákobovi, nebyli zničeni.“
Překlad 21. století, Malachiáš 3,6

„Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.“
Překlad 21. století, Jakub 1,17

„A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“
Překlad 21.století, 1. Jan 5,20

„Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky. Nenechte se unášet všelijakým podivným učením.“
Překlad 21. století, Židům 13,8-9

Modlitby za politiky
Dneska vidíme křesťany, kteří se nezdravě upínají na politiku. K tomu není vůbec žádný důvod, neboť Bůh je svrchovaně nad každým politikem. Bůh dává světu řád skrze politiky. Někteří křesťané jsou tak daleko, že na politiky nadávají. Nenadávejte na politiky, spíš se za ně modlete. Vyprošujte pro ně požehnání u Boha.

„Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 2, 1-2

Závěr
Ať se nám to líbí nebo ne, Bůh dává lidem vládní moci. Skrze tyto mocí řídí svět. Bůh je pravým a absolutním vládcem světa – on celé stvoření řídí! Pokud Písmo hovoří o tom, že Bůh dává lidem všechny vládní moci, tak to tak také je. Žádným způsobem neomezujte Boha v Jeho absolutní moci!

Bůh je vlastníkem a svrchovaným vládcem celého stvoření. Každý křesťan byl měl mít důvěru v Jeho vládu.

Mějte bázeň před Bohem. Amen.

„Řkoucího velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod.“
Kralická, Zjevení 14,7

„Vzdejte Hospodinu, synové Boží, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti!“
Překlad 21. století, Žalm 29, 1-2

„Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty – mocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi!“
Překlad 21. století, Žalm 89,8-9

vidíme, jak dal Bůh vládní moc Adamovi. Adam měl vládnou zahradě eden

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení