Kázání našeho společenství

Modly v srdcích, duchovní modlářství

Modla je úplně všechno, čemu věnuješ víc času než Bohu. Je to všechno, co je v tvém srdci důležitější než Bůh. Existují modly zjevné a modly skryté.

Kostely a chrámy, které provozuje Římsko-katolická církev jsou plné modloslužebných předmětů (sochy, obrazy…), kterým se lidé klaní, slouží. Na těchto místech lze spatřit viditelnou modloslužbu (viditelný hřích).

„Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká jí svou modlitbu: „Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“
Překlad 21.století, Izaiáš 44,17

Někteří křesťané mají modly v srdcích, skryté modly. Lidské srdce je doslova výrobník model!

„Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné – kdo mu rozumí?“
Překlad 21.století, Jeremiáš 17,9

Někteří křesťané se jeví jako ohromně duchovní, ale v srdci mají skryté modly (skryté hříchy), kterým slouží. Za Ezechielem přišli izraelští starší, Bůh mu odhalil, co mají tito lidé ukryté ve svých srdcích:

„Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo Hospodinovo: „Synu člověčí! Tito muži chovají v srdci hnusné modly a stavějí si před oči to, co je vede k špatnosti. Mám snad odpovídat na jejich modlitby? Proto k nim promluv a řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin – Kdokoli z domu Izraele by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, já Hospodin mu odpovím, jak za své hnusné modlářství zaslouží. Tak přistihnu dům Izraele v jejich smýšlení, v tom, jak se mi všichni odcizili svými hnusnými modlami.
Proto řekni domu Izraele: Toto praví Panovník Hospodin – Obraťte se! Navraťte se od svých hnusných model a odvraťte tvář ode všech svých ohavností!
Ano, kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode mě oddělil, takže by v srdci choval hnusné modly a stavěl si před oči to, co ho vede k špatnosti, a přitom by se vypravil za prorokem, aby se mě dotazoval skrze něj, já Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné znamení a přísloví a vyvrhnu jej ze svého lidu. Tak poznáte, že já jsem Hospodin.“
Překlad 21.století, Ezechiel 14,1-8

Tady vidíme, že každá modloslužba (zjevná i skrytá) se Bohu hnusí. Každá modloslužba je totiž spojena s ďáblem a jeho démony! Démoni milují modlářství, neboť vědí, že je to hřích, kterého se těžko člověk zbavuje.

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Překlad 21.století, Exodus 20,3-5

„Teď vám tedy píšu, abyste se nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte.“
Překlad 21.století, 1. Korintským 5,11

„Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království.“
Překlad 21.století, Efeským 5,5

Modly v srdcích
1. Sebeobdiv (něco jsem dokázal, mám určité schopnosti, mám hojnost peněz, jsem velmi duchovní…). Neustálé hledání a hodnocení sebe sama (zaměření se na sebe), závislost na vlastních skutcích, závislost na sobě samém – já, já, já… To silně obchází Boha – je to modloslužba, pýcha, hřích. Bez Boha nedokážeš nic, ani by ses nenadechl!

„Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu“
Překlad 21. století, Přísloví 16,18

„beze mě nedokážete nic.“
Překlad 21. století, Jan 15,5

2. Sebelítost, propadnout sebelítosti, mít v srdci nestálou sebelítost, to je špatně – je to modla. Smutek či pocity osobního zklamání nesmí přerůst v sebelítost! Ta totiž rámec „zdravého smutku“ překračuje. Sebelítost je emocionální droga, která odvádí pozornost od problému jako takového, jeho příčin či podstaty. Někdo sebelítost používá jako nástroj, jak získat pomoc nebo pozornost druhých. Někteří žijí tak, že jim všichni ubližují a oni jsou ty chudáčci. S tím bývá spojena manipulace a hysterie. Hysterie je porucha osobnosti, která se projevuje nestabilními emocemi. Hysterik chce být pořád středem pozornosti (žije z pozornosti druhých), proto teatrálně předvádí své emoce, aby upoutal pozornost okolí (smutek, předstírání, zveličování…). Hysterik se často uchyluje k citovému vydírání (já chudák – jsem osamocený, proč mě nikdo nemá rád, vydal jsem se z peněz, …). Hysterie je známka démonické aktivity.

3. Důrazná a častá fascinace (uchvácenost, hřejivý pocit) někým nebo něčím. Toto bývá velmi silná modla! Křesťan může zažívat stavy fascinace, ale nesmí to přerůst v modlu. Pokud jste ve svém životě často (nadmíru) něčím stvořeným fascinováni (člověkem, sebou, státem, národem…), dáváte prostor ďáblu a jeho démonům. Je to právě fascinace, euforické pocity, co démoni s oblibou používají k manipulaci s lidmi.

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

4. Strach na modlářské úrovni je velice oblíbený ďáblův nástroj k manipulaci lidí. Ďábel: zemřeš (strach ze smrti), nebudeš mít peníze… Nenech se vylekat tím, čím tě ďábel straší! Vždyť máš toho Nejsilnějšího – toho, který má pod kontrolou VŠECHNO.

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,21-22

Každý člověk má někdy strach, problém ale je, když strach přeroste v modlu (sloužíme mu). Důsledek strachu je vnitřní nepokoj. To je opak toho, co má křesťan zažívat.

Doporučené kázání k prostudování: Neměj z nich strach, vždyť uprostřed tebe je Hospodin, tvůj Bůh, veliký a hrozný Bůh!

„Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
Překlad 21.století, 1. Petr 3,13

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Překlad 21. století, Jan 14,27

5. Snaha mít vše pod kontrolou vlastní silou (okolnosti, finančně se zabezpečit atd.), to je od ďábla! Takové jednání vede do vnitřního nepokoje, často i ke zklamání. Toto je žití pro tento život. Všechny své starosti dávej v modlitbě Bohu a budeš zažívat obrovský Boží pokoj.

„Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.“
Překlad 21. století, 1. Petr 5,7

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. “
Překlad 21. století, Filipským 4,4-7

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?
Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“
Překlad 21. století, Matouš 6,25-34

Tehdy jim řekl: „Vy to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti, kterým se seje na skalnatou půdu, jsou pak tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. A pak jsou ti, u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovo, přijímají je a přinášejí úrodu – jeden třicetinásobnou, jiný šedesátinásobnou a jiný stonásobnou.“
Překlad 21. století, Marek 4,13-20

6. Život na modlářské úrovni. Lpět na svém životě je protibožské (hříšné)  jednání. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí!

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 15,19

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20

7. Vlažnost ve víře je ukázkovým příkladem modloslužby. Vlažnost ve víře se někdy projevuje skrytě. Vlažnost ve víře, to je nedostatek lásky k Bohu. Člověk vlažný ve víře nemá Boha na prvním místě, dychtivě nevyhlíží příchod Božího dne, křesťanství má za rutinu… Tento člověk duchovně umírá.

Doporučené kázání k prostudování: Nejsi vlažný křesťan?

„Andělu církve v Laodikeji napiš: Toto praví Amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření: Znám tvé skutky – nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“
Překlad 21. století, Zjevení 3,14-22

8. Křesťanské učení na modlářské úrovni. Mít křesťanské učení na modlářské úrovni je hřích! Někteří falešní učitelé chtějí Božímu lidu vnutit své učení (modlu). Nutit = manipulovat. Manipulace = okultismus, čarodějnictví. Manipulátoři jsou okultisté! Každé křesťanské učení (kázání, články na internetu, videa na Youtube apod.) slouží k rozsuzování, ne ke slepému přijímání!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Překlad 21. století, Skutky 17,11

Jan nás varuje před učením bludařů a heretiků. S těmito lidmi nemá mít žádný podíl ani společenství.

„Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Překlad 21. století, 2. Jan 1,8-11

Modla v srdci se často projevuje viditelně
Co na srdci, to na jazyku. Být upřímný v řeči je v pořádku. Toto rčení jsem si vypůjčil jako obraz k tomu, že modla v srdci se často projevuje viditelně.

Nějaká část dnešních křesťanů má za modlu Stát Izrael (dále jen Izrael). Tento hřích se někdy projevuje skrytě, v mysli (fascinací apod.), a někdy to přerůstá ve viditelnou modlu. Tato modla někdy vyvrcholuje tak, že se křesťan označuje nějakým židovským prvkem, např. hexagramem, který symbolizuje číslo 666 (ďáblovu zločinnou moc), nebo jede do Izraele a prožívá tam tzv. Jeruzalémský syndrom (závažný psychický a duchovní stav).

Někdo má zvířata za skrytou modlu. To se časem může projevit tak, že člověk odmítá jíst maso ze zvířat (což doporučují démoni). Anebo si dotyčný pořídí zvíře, kterému následně modlářsky slouží. Dávání zvířat na/nad úroveň člověka Bohu je hřích! Více článek Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?.

Snaha mít vše pod kontrolou se u některých vedoucích církví projevuje viditelně tak, že tito lidé chtějí mít pod absolutní kontrolou životy členů církve. Dochází k tomu, že křesťané jsou nuceni (manipulace – čarodějnictví) všechno konzultovat s tímto guruem, vyznávat hříchy veřejně, myslet stejně… Toto je sektářství! V sektě se musí poslouchat guru. V sektě je povoleno myslet výhradně stejně (nepřipouští se rozsuzování, mít vlastní názor apod.). Toto se děje hlavně ve falešném křesťanském směru, který se nazývá Hnutí Víry, kde se v mnoha ohledech inklinuje k sektářství a okultismu.

Závěr
Z knihy Ezechiel vidíme, že člověk může mít skryté modlářství (skrývaný hřích). Modlářství ve všech podobách (skryté i zjevné) je Bohu odporné. Každý modloslužebník prožívá těžké duchovní stavy, neboť dobrovolně pouští do svého života démony. Pozor, modláři, pokud nebudou činit pokání (poslouchat Ducha, který nám ukazuje hříchy a vede k pokání), nebudou dědici Božího království! Tito lidé skončí v ohnivém jezeře vedle cizoložníků, homosexuálů

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
Překlad 21. století, 1. Korintským 6, 9-10

Je potřeba mít Boha na prvním místě, ne skrytou ani zjevnou modlu. I z velmi dobrých, užitečných věcí se může stát modla! Cesta do “pekla” je velmi často dlážděná dobrými úmysly a rádoby dobrými skutky! Obecně řečeno, modla může být: emoce, strach, služba Bohu, pomoc lidem, křesťanské učení, sledování televize, počítač, hraní her, používání telefonu (telefonování, internet, sociální sítě atd.), sledování internetu, auto, hrob, peníze, jídlo, kariéra, záliba, člověk, zvíře, stát, vlastní život, fyzické zdraví… Jakákoliv modla je žití pro tento život a hřích. Kdo žije pro tento život, kdo se víc upíná na pozemské věci než na nebeské, ten má modly (hřích). Modla = mít velký problém s Bohem. Modloslužebník uvízl v duchovní agonii. Někdy jde o zdémonizovanou osobu, která potřebuje vymítání démonů.

„Myslete na nebeské věci, ne na pozemské,“
Překlad 21. století, Koloským 3,2

Odmítej všechny modly! Buď pokorný a vděčný Bohu za všechno. Zaměř se na Boha, ne na tento svět (finance, kariéru, světské informace, světskou zábavu, politiku, vakcinaci…). Zaměř se na toho, který přemohl svět. Amen.

„Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Překlad 21.století, Jan 16,33

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení