Kázání našeho společenství

Soustřeď se (upni se) na Ježíše!

Význam slova „soustředit“
Nadměrně upínat pozornost na něco, někoho.

Upnutí se na stvořené
Řada dnešních křesťanů zanedbává vztah s Bohem tím, že se v prvé řadě soustředí na stvořené. Pokud zanedbáváme vztah s Bohem, odsunujeme Boha do pozadí. Tím pochopitelně uhašujeme Ducha. To se nám může velmi vymstít! V prvé řadě se soustřeď na Toho, kdo stvořené tvoří – Trojjediný Bůh! Někteří dnešní křesťané žijí pro tento život, čímž odmítají budovat vztah s  Bohem, Boží vedení. Žití pro tento život je, když lpíme na něčem stvořeném (elektronice, svém životě, majetku atd.). Úplně nejhorší je, když stvořené máme jako modlu (nad Ježíše). Tím hřešíme!

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Vyvarujte se model, drazí!“
Překlad 21.století, 1.Jan 5,21

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

Obrovský problém nastává tehdy, když se křesťan upne (začne milovat) na něco ze světa (zábavu, jídlo, filmy, hry, hudbu atd.). Milovat máme v prvé řadě Ježíše!

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,15-17

“Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.”
Překlad 21. století, Jakub 4,4

“Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.”
Překlad 21. století, Matouš 10,37-38

Upnutí se na ostatní lidi. Někteří křesťané žijí podle očekávání druhých (chtějí se zavděčit lidem). To je také špatně. Nemáme žádnou povinnost žít podle druhých, ale podle Ježíše. Žij podle Boží vůle!

„Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,1

„Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.“
Překlad 21. století, 1. Tesalonickým 4,3

Někteří křesťané se nezdravě upínají na rádoby křesťanské rituály, křesťanské knihy, kazatele, státy, tradice, dobré nebo zlé anděly…

Řada dnešních křesťanů podléhá učení démonů. Doporučené kázání k prostudování: Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 1.část, Satanovo učení, učení démonů. Nenecháváš se vyučovat satanem? – 2.část

Důsledkem učení démonů mj. je, že křesťané tráví hodně času (soustředí se na to) hledáním a sestavováním pochybných teorií (kdo je Antikrist a kdy přijde, kdy nastane masové a nařízené čipování lidí od Afriky až po Grónsko, kdy nastane finanční krize atd.). Tyto teorie, pokud se o ně nadměrně (příliš, přehnaně) zajímáme, nás odvádí od Živého Boha! Řada dnešních křesťanů to tak bohužel má. Někteří to dokonce mají na modlářské úrovni, což je hřích proti Bohu! Tomu zlému jde o to, aby se křesťan na něco nadměrně soustředil, hlavně ať to není Bůh Ježíš. Já mám taky rád informační rozhled, ale neupínám se na světské informace, různé (pochybné) teorie apod. A hlavně, rozsuzuji Duchem a Písmem, ne na základě světských informací, zdání, emocí, vědeckých informací atd.

Křesťanům, kteří se nezdravě upínají na sestavování různých teorií se satan velmi směje, protože sklapla jeho past! Díky tomu satan ovládá způsob myšlení těchto křesťanů! Tito křesťané možná vidí pravdu, resp. část pravdy (zpravidla je to velká část pravdy zakrytá jednou obrovskou satanovou lží, která má člověka dovést k hříchu) – globální centralizovanou diktaturu, resp. Nový světový řád panující pomocí děsivého byrokratického aparátu, co ale nevidí, je fakt, že spíše (nadměrně) ukazují na satana a démony, než na Ježíše! Napomínejme křesťany, kteří takto jednají.

„Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.“
Překlad 21.století, Jakub 5,19-20

„Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídném duchu a každý si dávej pozor, abys sám nepodlehl pokušení.“
Překlad 21. století, Galatským 6,1

Tím rozhodně nechci říct, že se o tyto věci nemáme zajímat vůbec (absolutně)! Máme zajímat o to, co nás obklopuje, jaký politický systém vládne, co může být znamení šelmy… Máme rozsuzovat a zkoumat (křesťanská učení, nadpřirozená uzdravení atd.). Máme být ostražití. Tady jde ale o to, aby se někdo nedostal do fáze, kdy začne mít toto „zkoumání“ na modlářské úrovni – nadměrně se na to soustředí, upíná se na to, věnuje tomu mnoho času a tím odsunuje Ježíše. Pokud něco v této souvislosti děláte špatně, poznáte podle toho, že vás ovládají obavy, strach, vnitřní chvění a máte neustále nutkání to pořád dělat (např. vyhledávat videa na Youtube o poslední době). Nutkání něco dělat špatně = démoni! Pokud máme něco na modlářské úrovni, tak to je známka démonické aktivity. Z démonické aktivity (démonické sugesce, manipulace) může vzejít démonické obsazení!

Myslete na to, že primárním posláním Církve je kázat evangelium, křtít, vymítat démony…

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Překlad 21. století, Marek 16,15-18

“Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.”
ČSP, Matouš 28,19-20

Soutřeď se na Ježíše!
Svět je plný zla, to vidíme všichni. Křesťané se ale na toto zlo nemají soustředit, upínat! Máme žít v pravdě, máme zkoumat a rozsuzovat, zda něco není satanova past. To ale neznamená, že se na to upneme, dlouhodobě a nadměrně se tím budeme zabývat. Všechny své neznalosti a problémy dej Bohu v modlitbě a On se postará.

“Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Překlad 21.století, 1.Tesalonickým 5,20-22

Křesťané se mají v prvé řadě soustředit na Ježíše, který je nad vším zlem. Když je Ježíš s tebou, nic se ti nemůže stát! Jako křesťané nemáme prožívat strachy, obavy. Nemáme se nechat děsit tím, čím nás svět straší. Křesťané, i když okolo nich zuří ďáblův boj, mají zažívat Boží pokoj. Dávej všechno Bohu (Ježíši) a budeš v klidu!

„Když je Bůh s námi, kdo proti nám!?“
Překlad 21. století, Římanům 8,31

„Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.“
Překlad 21. století, 2. Timoteovi 1,7

„O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,6-7

„Strach z lidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí.“
Překlad 21.století, Přísloví 29,25

„Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí. “
Překlad 21.století, Izaiáš 41,10

I když žijeme v tomto padlém a zlém světě, od zla a strachu můžeme uniknout duchovně. Je potřeba si uvědomit, že už tady lze zažívat Boží království. Ne v plnosti, ale Boží království je tady!

„Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království.“
Překlad 21. století, Matouš 12,28

„Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!‘ anebo: ‚Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!
Překlad 21. století, Lukáš 17,20-21

Někteří křesťané se tak upínají na tento život, že si snad ani neuvědomují, že nepatří světu. Naše občanství je v Nebi u Ježíše! Proto se upni na Ježíše, očekávej na jeho příchod, bdi.

„Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem vás ze světa vyvolil, a proto vás svět nenávidí.“
Překlad 21. století, Jan 15,19

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.“
Překlad 21. století, Filipským 3,20-21

“Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.”
Překlad 21. století, Matouš 24,37-44

Jdi do Písma!
Někteří křesťané hledají pravdu na internetu, v knihách, ve svém rozumu atd. Všechno toto je špatně. Pravda je jedině u Boha, proto jdi do Písma, do pokojíku na modlitby! V Písmu je návod, jak máš žít. Písmo nám slouží k rozsuzování.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 3,16-17

„Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.“
Překlad 21. století, Římanům 15,4

Závěr
Děsivě mnoho dnešních lidí slepě věří tomu, co vidí, co čtou… Dnešní lidé si neověřují informace a ani se o to nesnaží. Ďábel je přes televizi, internet, informačním zahlcením naučil laxnosti, lhostejnosti, apatii… Co je úplně nejhorší, když člověk bere světské informace za stoprocentní pravdu a nadměrně se na ně upíná. Křesťané bohužel nejsou výjimka! To je opak toho, co nám říká Boží slovo! Boží slovo říká, že máme prověřovat, rozsuzovat. Boží slovo také říká, že se ničím stvořeným nemáme nechat ovládat. Pozor na závislost na informacích (politické informace, informace ohledně koronaviru, předpověď počasí atd.)! Čemu člověk podlehne, to ho zotročí!

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

„Neboť  honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
ČSP, 2.Petr 2,18-19

Neupínej na světské informace, zlo, negativa, ale na Dobro – na Pána Ježíše. Nesleduj upnutě média, která produkují informační zahlcení, která masově a negativně vyučují lidi, manipulují a vytvářejí strach. Média, věda tě učí tomu, co ďábel chce, abys věděl. Nebuď ovce, která věří radám antikristů (v životě se má vyzkoušet všechno, lepší je být s partnerem bez svazku manželského, zadluž se na celý život a nejlépe i potomky – staň se otrokem satanova systému, do sandálů se nesmí nosit ponožky atd.). Nebuď otrok satanova systému! Odmítej zlo, strašení od lidí… Odmítej satana a jeho učení. Satan má určitou moc, ale ne zdaleka takovou, jako má Bůh. Bůh to tady všechno vede a dává světu řád, ne satan. Satan je jenom stvořený poskok, který musí Boha poslouchat. Tíhni k Dobru – k Ježíši!  Žij Duchem, nech se řídit Kristovým Duchem a satan se tě bude obávat. Pokud se necháš řídit Kristovým Duchem, budeš plný pravdy, lásky a pokory. Díky tomu budeš plný Božího pokoje.

„Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.“
Překlad 21. století, Římanům 12,9

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.“
Překlad 21. století, Galatským 5,16

Někdy mi připadá, že křesťané nechápou smysl života. Proč člověk žije? Aby hledal Boha! Hledej Boha, chtěj Ho poznat víc a víc. Je to Bůh, kdo nám zajišťuje duchovní blahobyt! Kdo pochopil smysl bytí tady, už nespěchá, ale užívá si radosti, kterou produkuje Duch Svatý.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Překlad 21. století, Skutky 17,24-28

„Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, má duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo mé jak suchá země prahnoucí po vodě.“
Překlad 21. století, Žalmy 63,2

„Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.“
Překlad 21. století, Izaiáš 55,6

Rozsuzuj, neupínej se na zlo, negativa a pochybné teorie (o době konce, o „vytržení“ atd.). Evangelizuj, raduj se, žij s Bohem, dotazuj se Boha na všechno, dávej všechno Bohu, nech se řídit Duchem, upni se na Bezpečí (na Ježíše)… Dychtivě vyhlížej příchod Božího dne, který bude mít souvislost s uchvácením věrných do Nebe a žehem celé země. Amen.

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Překlad 21. století, Filipským 4,4-7

„Běda umíněným synům, je Hospodinův výrok, kteří provádějí plán, ale ne ode mne, a vylévají úlitbu, ale ne podle mého ducha, jen aby vršili hřích na hřích; těm, kteří zamýšlejí sestoupit do Egypta – avšak mých úst se přitom nedoptávají,“
ČSP, Izaiáš 30,1-2

Může tě zajímat:

Bůh je svrchovaný, všemohoucí
Strach přináší muka. Nejsi otrokem strachu?
Hledáš Boha? Poznáváš Boha? Máš s Bohem osobní vztah?
„Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi“ (Matouš 6,10)
Uvědomuješ si, že „svět“ je samá faleš?
Co/kdo skutečně vládne tvému srdci?

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení